Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 realizowany jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Plik do pobrania: karta projektu: Koncepcja przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w ramach dostosowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 do nowego okresu programowania funduszy UE oraz innych możliwości wsparcia rewitalizacji : z NFOŚiGW; WFOŚiGW; MF EOG; PARP; JESSICA i in.).

Wypełnione karty projektu przyjmujemy do 31 marca 2016 r. na adres poczty elektronicznej : sekretariat_bpp@um.zabrze.pl, faksem pod nr 32 37-33-580 lub osobiście w Biurze Planowania Przestrzennego w pok.1-3 przy ul. Piastowskiej 11 w Zabrzu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 32-37-33-524.

2018-01-03

„Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023”
18 grudnia 2017 r. Rada Miasta Zabrze przyjęła Uchwałę Nr LI /618/17 Rady Miasta Zabrze w sprawie : zmiany Uchwały nr XXXV/372/16 z dnia 19.12.2016 w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023.

Podjęcie niniejszej Uchwały konieczne było z uwagi na proces realizacji wskaźników Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 oraz ze względu na formalne umożliwienie Miastu Zabrze aplikowania o dofinansowanie z różnorodnych źródeł zewnętrznych. Zakres zmiany dot. Załącznika nr 2 do Lprom na lata 2016-2023.
Informacji dodatkowych udziela : mgr inż. arch. Małgorzata Bombelka – tel.32-37-33-524.

2016-12-20

„ Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 ” – uchwalony
19 grudnia 2016 r. Rada Miasta Zabrze przyjęła Uchwałę Nr XXXV/372/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze
na lata 2016-2023.

Z treścią Uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip.miastozabrze.pl/um/um_strategie_um/um_strategie_ds

Dokumenty do pobrania:

LPROM – uchwalony

2016-09-02

„ Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023” – projekt po konsultacjach. Dokumenty do pobrania:

 1. Projekt Lprom Miasta Zabrze na lata 2016-2023 – po konsultacjach
 2. Załączniki do Lprom na lata 2016-2023
 3. Protokół z konsultacji społecznych
  Informacji dodatkowych udziela : mgr inż. arch. Małgorzata Bombelka – tel.32-37-33-524

2016-04-06

Informujemy, że w dniach 6 kwietnia 2016 r. do 6 maja 2016 r. Prezydent Miasta Zabrze zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dot. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023.- Projekt 1.0
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej za pomocą Formularza Zgłaszania Uwag. ( patrz : Dokumenty do pobrania)

Wypełniony Formularz można:

 1. pozostawić w Urzędzie Miasta Zabrze, ul. Piastowska 11, sekretariat Biura Planowania Przestrzennego, pok.1-3;
 2. przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat_ bpp@um.zabrze.pl, wpisując w tytule e-maila „Konsultacje społeczne – Projekt LPR-u”,
 3. przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Piastowska 11
41-800 Zabrze

z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Projekt LPR-u”.

Dokumenty do pobrania:

 1. „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023”
  – PROJEKT 1.0.
 2. „Załącznik nr 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 – Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 w kontekście priorytetów rozwojowych polityki spójności
  i perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020- jako diagnoza obecnej sytuacji w Mieście Zabrze”.
 3. „Załącznik nr 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 – Ankietka –Rewitalizacja Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023”.
 4. Formularz Zgłaszania Uwag.
 5. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach społecznych LPROM Miasta Zabrze na lata 2016-2023

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców