Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrzańska Sieć Szerokopasmowa

Miasto Zabrze zrealizowało kilka projektów związanych z budową miejskiej sieci światłowodowej. Wszystkie projekty były dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W wyniku realizacji tych projektów Powstała Zabrzańska Sieć Szerokopasmowa będąca własnością Miasta Zabrze, którą zarządza Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. Realizacja projektów została zakończona w czerwcu 2015 roku, a wybudowana sieć obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dzielnice Miasta Zabrze łącząc wszystkie jednostki budżetowe Miasta. W ramach projektu powstało:

  • 29,47 km sieci szkieletowej
  • 66,9 km sieci dostępowej
  • 190 km kabli światłowodowych
  • 4 punkty szkieletowe
  • 24 punkty dystrybucyjne
  • 184 punkty dostępowe

W maju 2020 roku zakończyły się wymagane przez Unię Europejską okresy trwałości projektów budowy sieci światłowodowej. Obecnie cała infrastruktura ZSS może być udostępniana na zasadach komercyjnych dla zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

Zasady udostępniania infrastruktury Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej reguluje Zarządzenie nr 87/IRSI/2022 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 4 lutego 2022 r.
(z późniejszymi zmianami) w sprawie wprowadzenia zasad administrowania, obsługi i udostępniania infrastruktury Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej dostępne pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/810606/Zarz%C4%85dzenie-87_IRSI_2022

Wszystkie aktualne dokumenty związane z zarządzaniem Zabrzańską Siecią Szerokopasmową dostępne są pod adresem:

https://zari.com.pl/zss/katalog-dokumentow/

 Informacje wyszczególnione w art. 175e ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego tj. informacje o:

  1. potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
  2. rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
  3. przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dostępne są na stronach internetowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresami:

https://www.uke.gov.pl/

https://bip.uke.gov.pl/

Dla Mieszkańców