Zabrze przestrzenią rozwoju

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta miasta Zabrze dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o „Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze”.

Na podstawie art. 4 i art. 6 pkt 1c ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej. ( Dz. U. z 2016 r. poz.1764)
oraz art. 39 ust 3 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji. ( Dz. U. 2015 poz. 1777 z późn. zm. ) podaje się do publicznej wiadomości informację, że aktualnie gmina Zabrze nie ma obowiązującego planu rewitalizacji na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Informujemy dodatkowo, że 19 grudnia 2016 r. Rada Miasta Zabrze na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 446 ) podjęła Uchwałę nr XXXV/ 372/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023.
Uchwała dostępna jest na stronie http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/8/288/rel/232/54281/43104

Ponadto, ogłoszenie udostępnia się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej / Obwieszczenia i informacje pod adresem http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/3/153?o=tp1&e=s|153

Dla Mieszkańców