Zabrze przestrzenią rozwoju

II tura

Zbiorcze statystyki głosowania w głosowaniu w dniu 24.05.2015 r.

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Ponowne_glosowanie/2478

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA http://pkw.gov.pl/2015/

II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się  w dniu 24.05.2015 r.

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Lokale wyborcze w obwodach zamkniętych otwarte od godz. 9:00 – Nr OKW 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91.
 

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/

PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – informacja tel. (32) 37-33-425 lub 335
W dniu głosowania tj. 24 maja 2015 r. istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 10:00 do 16:00.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich lub zespołach domów studenckich w pierwszym głosowaniu w dniu 10 maja 2015 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja 2015 r., a dniem ponownego głosowania.
 

 Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie (mieście), na której obszarze znajduje się szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy oraz dom studencki lub zespół domów studenckich, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

TERMINY II TURA


1. GŁOSOWANIE OSÓB CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE ZABRZA ORAZ OSÓB BEZ ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY – informacja tel. (32)37-33-494
Wyborca, który w dniu głosowania będzie przebywał poza miejscem swojego stałego zameldowania oraz wyborca nigdzie niezameldowany może złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie w której przebywa.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 112 w poniedziałki 7:30-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30, najpóźniej do dnia 19 maja 2015 r.


2. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – informacja tel. (32) 37-33-448
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy.
Do wniosku należy dołączyć:
– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w poniedziałki 7:30-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30 najpóźniej do dnia 15 maja 2015 r.
3. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – do 14 maja 2015 r.

4. ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA – informacja tel. (32) 37-33-468
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Zaświadczenie o prawie do głosowania dla osób ujętych w spisie wyborców miasta Zabrze wydawane jest na stanowiskach obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Powstańców Śl. 5-7, pok.110 w poniedziałki 7:30 – 17:00, od wtorku do piątku 7:30 -15:30 najpóźniej do dnia 22 maja 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

WAŻNE: Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 

5. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE – informacja tel. (32) 37-33-303
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy wpisani do rejestru wyborców.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy , w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 14 maja 2015 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w poniedziałki 7:30-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30.
WAŻNE: Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (II tury wyborów).
 

Dla Mieszkańców