Zabrze przestrzenią rozwoju

Regulamin


U dołu tej zakładki znajdują się linki do formularzy dokumentów oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych (aby tam przejść możesz kliknąć ze spisu treści w Pliki do pobrania).

Spis treści

Regulamin

Rozdział 1. Konsultacje z mieszkańcami Zabrza
Rozdział 2. Składanie projektów mieszkańców
Rozdział 3. Ocena zgłoszonych projektów (wstępna ocena)
Rozdział 4. Ogłoszenie wyników wstępnej oceny
Rozdział 5. Odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania
Rozdział 6. Ogłoszenie listy projektów do głosowania
Rozdział 7. Postanowienia końcowe
Rozdział 8. Ogłoszenie wyników głosowania (konsultacji z mieszkańcami)
Rozdział 9. Klauzula informacyjna
Rozdział 10. Postanowienia końcowe
Pliki do pobrania

Regulamin konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2021

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1 Użyte w niniejszym Regulaminie (Regulamin) sformułowania lub skróty oznaczają:

  1) Budżet obywatelski — forma konsultacji społecznych zmierzająca do wyboru zadań do wydzielonej części wydatków budżetu miasta Zabrze na 2021 rok realizowana na podstawie Ustawy i Uchwały (oraz niniejszego Regulaminu).

  2) Dzielnica — jednostka pomocnicza Miasta Zabrze utworzona w drodze uchwały Rady podjętej na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

  3) Inwestycja — to zespół działań, w wyniku realizacji których powstaje środek trwały w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351 z późn. zmianami).

  4) Lista projektów do głosowania — lista projektów pozytywnie ocenionych podczas wstępnej oceny oraz projektów, dla których odwołanie o niedopuszczeniu do głosowania rozpatrzono pozytywnie, projekty zamieszczone na tej liście stanowią przedmiot głosowania.

  5) Mieszkaniec — mieszkaniec miasta na prawach powiatu Zabrze.

  6) Modernizacja — zespół czynności prowadzących do ulepszenia przedmiotu (urządzenia, obiektu budowlanego lub ich części), w wyniku których przedmiot zyskuje lepsze wartości użytkowe.

  7) Projekt inwestycyjny — to projekt, którego przedmiotem jest inwestycja.

  8) Projekt mieszkańca — propozycja przedsięwzięcia zgłaszanego do budżetu obywatelskiego w formie wniosku na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu i popartego (jeśli wymagane) w formie określonej załącznikiem nr 3 do Regulaminu przez mieszkańców, których liczba została określona w Uchwale na podstawie, której wydaje się niniejsze zarządzenie.

  9) Projekt modernizacyjny — projekt, którego przedmiotem jest modernizacja.

  10) Projekt remontowy — projekt, którego przedmiotem jest remont.

  11) Pula — zgodnie z definicją określoną w art. 5a ust. 6 Ustawy.

  12) Regulamin — niniejszy Regulamin konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2021

  13) Remont — przywrócenie wartości użytkowej (technicznej, ekonomicznej) przedmiotu (urządzenia, obiektu budowlanego lub ich części).

  14) Uchwała — uchwała wydana przez Radę Miasta Zabrze na podstawie art. 5a ust. 7 Ustawy

  15) Ustawa — Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713)

  16) Wstępna ocena — ocena Projektów zgłaszanych przez mieszkańców, mająca charakter formalny i prawno – techniczny, dokonywana w sposób określony w Rozdziale 6 Załącznika do Uchwały oraz w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu.

  17) Wydział Urzędu Miejskiego — należy przez to rozumieć Wydział, Biuro, Urząd Stanu Cywilnego z wyłączeniem samodzielnej komórki organizacyjnej.

  18) Zabrzański Budżet Partycypacyjny — realizowane w mieście Zabrze konsultacje społeczne w formie budżetu obywatelskiego.

§ 2. 1. Harmonogram konsultacji w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2021 określono w załączniku nr 13 do niniejszego Regulaminu.

2. Wartość budżetu obywatelskiego ustala się na 5 185 000,00 zł.

3. Wartość poszczególnych pul (obejmującej całość gminy oraz pul dla poszczególnych jednostek pomocniczych) ustalono w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (przedostatnia kolumna).

4. Maksymalną wartość projektu składanego w puli obejmującej całą gminę ustala się na 500 tys. zł.

5. Maksymalną wartość projektu składanego w puli dla danej jednostki pomocniczej ustala się na 100% danej puli.

6. Konkretne kwoty obliczone na podstawie ust. 4 i 5 dla każdej puli określono w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (ostatnia kolumna).

Rozdział 2.
Składanie projektów mieszkańców

§ 3 1. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego określono w § 7, § 11 i § 12 Załącznika do Uchwały.

2. Wzór formularza wniosku określono w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Wymagana liczba podpisów osób popierających projekt (lista poparcia) została określona w § 9 Załącznika do Uchwały.

4. Wzór formularza listy poparcia określono w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

5. Projekt powinien mieć charakter inwestycyjny albo remontowo – modernizacyjny.

§ 4 1. Wniosek mieszkańca składa się na jeden ze sposobów:

1) przesłanie go przy pomocy operatora pocztowego, wówczas kopertę należy zaadresować:

    Urząd Miejski w Zabrzu
    ul. Powstańców Śląskich 5-7
    41-800 Zabrze;

2) złożenie go osobiście:

    urna do składania dokumentów znajdująca się przy Punkcie Obsługi Klienta
    Parter przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego
    ul. Powstańców Śląskich 5-7
    41-800 Zabrze.

2. Wniosek zostanie uznany za złożony w terminie jeśli wniosek złożony w sposób określony:

1) w ust. 1 pkt. 1) — zostanie nadany w placówce pocztowej najpóźniej w dniu zakończenia składania wniosków (liczy się data pieczęci pocztowej);

2) w ust. 1 pkt. 2) — zostanie złożony do dnia zakończenia składania wniosków do końca czasu pracy (urzędowania) Urzędu Miejskiego;

3. Do składanego wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki oraz można dołączyć (aby były procedowane jako część wniosku) fakultatywne załączniki (dodatkowe materiały uściślające).

Rozdział 3.
Ocena zgłoszonych projektów (wstępna ocena)

§ 5 1. Obieg wpływających do Urzędu wniosków zawierających projekty mieszkańców odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta – Kierownika Urzędu Miejskiego w sprawie określenia sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

§ 6 1. Ocenę o charakterze formalnym i prawno – technicznym wniosków złożonych w sposób określony w Rozdziale 2 nadzoruje Skarbnik Miasta.

2. Ocenę o charakterze formalnym przeprowadza osoba wskazana w ust. 1 przy pomocy kryteriów określonych w Uchwale z wykorzystaniem załącznika nr 6 do niniejszego Regulaminu.

3. Ocenę o charakterze prawno – technicznym przeprowadza Naczelnik Wydziału Urzędu Miejskiego / Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej wyznaczony przez osobę wskazaną w ust. 1 przy pomocy kryteriów określonych w Uchwale z wykorzystaniem załącznika nr 7 do niniejszego Regulaminu. Wskazanie osoby dokonującej niniejszej oceny dokonuje się biorąc pod uwagę zakres zadań wydziału lub jednostki oraz przedmiot wniosku.

4. Wyznaczony Naczelnik Wydziału Urzędu Miejskiego lub Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej dokonuje oceny prawno – technicznej w terminie 28 dni kalendarzowych od daty przekazania wniosku, jednak nie później niż termin ogłoszenia wyników wstępnej oceny wniosków.

§ 7 1. Osoby, które dokonują ocen, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 w jej trakcie mogą konsultować się z Kierownictwem Urzędu, Wydziałami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi miasta w&nbp;celu określenia spełnienia przez projekt mieszkańca kryteriów oceny.

2. Osoby, które dokonują ocen, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 w jej trakcie mogą odpowiednio występować w sytuacjach określonych w § 13 Załącznika do Uchwały do wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych. Prośba następuje w formie telefonicznej i / lub listu elektronicznego (e-mail).

3.W przypadku, gdy poproszony o złożenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 projektodawca w ciągu 7 dni nie złoży wyjaśnień / nie uzupełni wniosku / nie wyrazi zgody na zmiany, wniosek traktuje się jako niespełniający kryteriów oceny odpowiednio formalnej lub oceny prawno – technicznej i pozostawia bez dalszego biegu.

Rozdział 4.
Ogłoszenie wyników wstępnej oceny

§ 8 1. Publikuje się — zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do niniejszego Regulaminu — zestawienie wszystkich wniosków po wstępnej ocenie. Zestawienie podlega publikacji w sposób określony w § 6 Załącznika do Uchwały. Publikacji nie podlegają dane osobowe (za wyjątkiem imienia i nazwiska — jeśli wnioskodawca wyraził na taką publikację zgodę) wnioskodawcy ani lista mieszkańców popierających wniosek.

2. Najpóźniej w terminie ogłoszenia zestawienia, o którym mowa w ust. 1, publikuje się treść projektów.

Rozdział 5.
Odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

§ 9 1. Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania wnioskodawcy służy odwołanie składane w trybie, formie i terminie określonym w § 16 Załącznika do Uchwały.

2. W przypadku wnoszenia odwołania w piśmie przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

3. Dokument odwołania po wpływie do Urzędu przekazuje się do osób dokonujących oceny formalnej i / lub prawno – technicznej (w zależności od treści uzasadnienia odwołania) w celu wyrażenia opinii.

4. Opinię, o której mowa w ust. 3 dokonuje się w terminie 3 dni.

5. Zasady kontaktowania się z wnioskodawcami określone w § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym, że złożenie wyjaśnień powinno nastąpić niezwłocznie, w takim terminie, aby możliwe było dochowanie terminu określonego w ust. 4.

6. Wynik odwołania przekazuje się wnioskodawcy przy pomocy poczty elektronicznej lub — jeśli wnioskodawca nie zamieścił adresu poczty elektronicznej — telefonicznie.

7. Do publikacji, o której mowa w § 8 ust. 2 dołącza się informację, o której mowa w §16 ust. 7 Załącznika do Uchwały.

Rozdział 6.
Ogłoszenie listy projektów do głosowania

§ 10. 1. Publikuje się — zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do niniejszego Regulaminu — listę projektów do głosowania, która zawiera projekty pozytywnie ocenione podczas wstępnej oceny oraz projekty, dla których odwołanie o niedopuszczeniu do głosowania rozpatrzono pozytywnie. Zasady postępowania z danymi osobowymi określone w § 8 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7.
Głosowanie mieszkańców nad projektami skierowanymi do głosowania

§ 11 1. Cel głosowania został określony w § 19 ust. 1 Załącznika do Uchwały.

2. Krąg osób uprawnionych do głosowania określono w § 2 ust. 1 Załącznika do Uchwały.

3. Osoby, które nie ukończyły wieku określonego w § 2 ust. 2 Załącznika do Uchwały biorą udział w głosowaniu za zgodą osób tam wskazanych.

4. Zasady głosowania określone są w § 19 Załącznika do Uchwały.

5. Wzór karty do głosowania do wykorzystania w formie głosowania innej niż podstawowa określonej w § 19 ust. 8 Załącznika do Uchwały określono w załączniku nr 10 do niniejszego Regulaminu.

6. Aby wziąć udział w głosowaniu mieszkaniec powinien podać następujące dane:

    1) Imię
    2) Nazwisko
    3) Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu — jeśli adekwatny, kod pocztowy, miasto Zabrze, nazwa jednostki pomocniczej (dzielnicy) zamieszkania),
    4) Wiek.

7. W przypadku głosowania w formie elektronicznej należy podać numer telefonu w polskiej sieci telefonii komórkowej lub adres poczty elektronicznej (e-mail) na który zostanie wysłana prośba o potwierdzenie głosowania (w formie odpowiednio SMS lub e-mail). Głos zostanie uznany za oddany po dokonaniu odpowiedniego potwierdzenia. System głosowania elektronicznego wymaga udzielenia zgody, o której mowa w § 2 ust. 2 Załącznika do Uchwały.

8. W przypadku głosowania w formie papierowej karty do głosowania dokument należy własnoręcznie podpisać, a w sytuacji określonej w § 2 ust. 2 Załącznika do Uchwały — wymagany jest również podpis osoby wyrażającej zgodę na udział głosującego.

9. Prezydent Miasta Zabrze przed głosowaniem ogłasza adresy / lokalizację lokali głosowania w formie papierowej karty do głosowania.

10. Prezydent Miasta Zabrze przed głosowaniem ogłasza adresy / lokalizację miejsc udostępnienia środków informatycznych (takich jak komputer / kiosk elektroniczny) umożliwiających głosowanie w formie elektronicznej.

(Komentarz organizatorów:
Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w obecnej edycji nie będzie punktów oferujących dostęp do komputerów w celu głosowania elektronicznego (były to głównie filie Miejskiej Biblioteki Publicznej). Informujemy również, że papierowe karty do głosowania są dostępne w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 oraz Wolności 286. Pobrane tam karty należy wrzucać do wrzutni na dokumenty. Prosimy – w miarę możliwości – o korzystanie przede wszystkim z kanału informatycznego)
.

11. Głosowanie trwa w terminie określonym w załączniku nr 13 do niniejszego Regulaminu.

12. Termin, o którym mowa w poprzednim ustępie uważa się za zachowany, jeśli głosowanie ma miejsce nie później niż w ostatnim dniu głosowania:

  1) w przypadku głosowania w formie elektronicznej (jednak w przypadku głosowania w punktach o których mowa w ust. 10 nie później niż moment zamknięcia jednostki organizacyjnej, w której ulokowany jest środek informatyczny) o godzinie 23:59 (liczy się moment rejestracji głosu / głosów przez serwer);

  2) w przypadku głosowania w formie papierowej karty do głosowania moment zamknięcia jednostki organizacyjnej, w której ulokowany jest lokal głosowania dla mieszkańców / klientów.

13. Prezydent Miasta może przedłużyć okres głosowania. W przypadku awarii systemu do głosowania trwającej jednorazowo dłużej niż 6 godzin Prezydent Miasta może przedłużyć termin głosowania co najmniej o jedną dobę.

Rozdział 8.
Ogłoszenie wyników głosowania (konsultacji z mieszkańcami)

§ 12 1. Zasady ustalania wyników głosowania określono w § 20 Załącznika do Uchwały.

2. Listy projektów, o których mowa w § 20 Załącznika do Uchwały opracowywane są zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 11 do niniejszego Regulaminu.

3. Skarbnik Miasta przekazuje informację w formie określonej w Załączniku nr 12 do niniejszego Zarządzenia o konieczności – wynikającej z art. 5a ust. 4 zdanie drugie i trzecie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 – zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zasadami przygotowania projektu uchwały budżetowej — zadań wynikających z niniejszych konsultacji.

Rozdział 9.
Klauzula informacyjna

§ 13 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została określona w Załączniku nr 14 do niniejszego Regulaminu.

2. Przy udostępnianiu formularzy dokumentów do wypełnienia przez mieszkańców należy udostępnić również klauzulę, o której mowa w ustępie poprzednim, w szczególności do udostępnianych papierowych formularzy dołącza się wydruk klauzuli.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 14 1. Informacje o budżecie obywatelskim są publikowane w sposób określony w § 6 Załącznika do Uchwały.

2. Przeprowadza się kampanię informacyjną związaną z konsultacjami z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego, jego celami i procedurami, która nakierowana jest na szeroki udział mieszkańców.

3. Kampania informacyjna podzielona jest na trzy etapy:

a) Etap pierwszy koncentruje się na celach konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego. Celem tego etapu jest pozyskanie wartościowych projektów mieszkańców.

b) Etap drugi informuje o możliwości głosowania na projekty. Celem tego etapu jest jak najszerszy udział mieszkańców w głosowaniu nad projektami.

c) Etap trzeci koncentruje się na efektach konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego między innymi poprzez informowanie o realizacji projektów przekazanych po głosowaniu do realizacji. Celem tego etapu jest podtrzymanie zainteresowania problematyką budżetu obywatelskiego poprzez możliwość obserwacji efektów decyzji mieszkańców dla życia miasta. Sytuacja ta powinna pozytywnie oddziaływać na realizację budżetu obywatelskiego w kolejnym roku, a to poprzez składanie przez mieszkańców propozycji projektów oraz szeroki udział w głosowaniu.

§ 15 1. Po ogłoszeniu projektów do realizacji przeprowadza się ewaluację procesu konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego.

§ 16 W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem i niezastrzeżonych do kompetencji innych organów decyduje Prezydent Miasta.

Dla Mieszkańców