Zabrze przestrzenią rozwoju

Wybory Prezydenta RP 2020

Wyniki głosowania Wybory Prezydenta RP

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/

PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu głosowania istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godz.: od 10:00 do 16:00.
Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerami: 605 045 781 lub 691 686 328.

Dopisanie do spisu wyborców

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. informujemy, że wszystkie zgłoszenia dopisania do spisu wyborców zgłoszone do 10 maja 2020 r. tracą ważność. W związku z powyższym wniosek należy złożyć ponownie.

Zaświadczenie o prawie do głosowania- informacja tel. (32) 37-33-411, (32) 37-33-310

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL wyborcy.

WAŻNE:
• Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie do głosowania w dniu ponownego głosowania ( II tura wyborów).
• Wyborca, który odebrał zaświadczenie o prawie do głosowania zostaje skreślony ze spisu wyborców.
• W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani dopisania do spisu wyborców.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 110 w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:00, w pozostałe dni do 15:00 -najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 13:00.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się nie później niż do dnia 10 lipca 2020 r.

Głosowanie korespondencyjne – informacja tel. (32) 37-33-303

W zarządzonych na dzień 28 czerwca br. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców, najpóźniej do 12 dnia przed dniem wyborów, tj. do 16 czerwca br., a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do 5 dnia przed dniem wyborów, tj. do 23 czerwca br.

Wyborca, który rozpoczął podleganie kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów tj. do 26 czerwca br.

W głosowaniu korespondencyjnym zgłoszenie może być dokonane ustnie w urzędzie gminy, pisemnie lub w formie elektronicznej za pomocą usługi na platformie e-PUAP.

Zgłoszenie powinno zawierać :
-nazwisko i imię (imiona),
-imię ojca, datę urodzenia,
-numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
-wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy,
-numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 111), w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 17:00, a w pozostałe dni do godz. 15:00.

WAŻNE: Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (II tury wyborów).

Głosowanie przez pełnomocnika – informacja tel. (32) 37-33-448

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy.

Do wniosku należy dołączyć:
– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 109), w poniedziałki w godz. 8:00-17:00, a w pozostałe dni do godz. 15:00, najpóźniej do 3 lipca br.

Dopisanie do spisu – informacja tel. (32) 37-33-438

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia do 7 lipca 2020 r, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

We wniosku podaje się nazwę wyborów jakich wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane:
• nazwisko i imię (imiona),
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały lub adres pod, którym wyborca jest ujęty w stałym rejestrze wyborców),
• adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Zabrzu.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 109 w poniedziałki w godz. 8:00 – 17.00, w pozostałe dni do godz. 15:00 najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

Dla Mieszkańców