Zabrze przestrzenią rozwoju

Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne Źródła Energii


06.02.2024

Dotyczy projektu pod nazwą: Miasto Zabrze Eko – instalacje fotowoltaiczne – odnawialne źródła energii.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem przekazania środków z tytułu płatności końcowej projekt wchodzi w okres trwałości, w którym założone cele muszą zostać utrzymane, a projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, w rozumieniu  art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. U. UE z 2013 L 347/320 z późn. zm.), zgodnie z którym trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres pięciu lat od daty zakończenia projektu.

W związku z powyższym data trwałości projektu: 2029-01-26


Punkt Konsultacyjny będzie obsługiwany do dnia 31.10.2023 r.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że na terenie Centrum Handlowego M1 przy ul. Szkubacza 1 w Zabrzu, zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjny w ramach realizowanego Projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 4.1 Odnawialne źródła energii PODDZIAŁANIE 4.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT.

Punkt Konsultacyjny czynny w dniach:

Poniedziałek w godzinach 09:00 – 16:00

Czwartek w godzinach 10:00-17:00

Z Inżynierem Projektu można również kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 721-474-447

Firmę reprezentują osoby:
Pani Katarzyna Budzisz
Pani Monika Gołębiowska


Szanowni Państwo,

informujemy iż pomiędzy Miastem Zabrze a firmą ATsys.pl sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach 40-030 przy ulicy Lompy 7/3, została podpisana umowa  w zakresie Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu w ramach realizacji Projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 4.1 Odnawialne źródła energii PODDZIAŁANIE 4.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT.

Z Inżynierem Projektu można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 721-474-447

Informacje o projekcie także na stronie:

MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE-OZE • NiskaEmisja.pl


Szanowni Państwo,

informujemy iż w ramach realizacji Projektu pn. „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 4.1 Odnawialne źródła energii PODDZIAŁANIE 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT oraz zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z firmą PROMIKA SOLAR Sp. z o.o. do wykonania zadania pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach Projektu pn. „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”


Informacja dotycząca listy osób zakwalifikowanych do realizacji Projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

W związku z rezygnacjami uczestników projektu oraz ogłoszeniem dodatkowego naboru uzupełniającego do Projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 4.1 Odnawialne źródła energii PODDZIAŁANIE 4.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT, poniżej przestawiamy Państwu zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.


08.02.2022

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Rusza dodatkowy nabór wniosków!

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza dodatkowy nabór uzupełniający do Projektu pn.: „Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne – odnawialne źródła energii”. Deklaracje będzie można składać od 10 do 23 lutego. Dlaczego warto postawić na fotowoltaikę? Pozwala nam nie tylko dbać o nasz budżet, zmniejszając rachunki za prąd, ale również dba o otaczające nas środowisko. Panele nie emitują żadnych szkodliwych substancji, tym samym nie zanieczyszczają środowiska.

Projekt „Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne – odnawialne źródła energii” współfinansowany będzie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego pod warunkiem uzyskania przez Miasto Zabrze dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wyniesie 75 proc. kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 14 tys. zł.

Kto może się starać o dofinansowanie?

  • osoby posiadające PRAWO WŁASNOŚCI/ WSPÓŁWŁASNOŚCI, DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO położonego na terenie miasta Zabrze;
  • osoby posiadające uregulowany stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowany Projekt;
  • osoby, które nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Zabrze z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz Miasta Zabrze.

Projekt zakłada montaż mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych) o mocy do 6,5 kWp, których głównym przeznaczeniem będzie wyprodukowanie energii na własne potrzeby w budynkach zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Zabrze.

Gdzie można uzyskać informacje o Projekcie:

  • telefonicznie pod nr 32/ 37-33-354 codziennie z wyjątkiem dni świątecznych, sobót i niedziel w godzinach od 8.00 do 15.00;
  • na stronie internetowej www.miastozabrze.pl w zakładce: Dla Mieszkańców – Ekologia – Dofinansowanie – dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych.

Termin składania deklaracji udziału w Projekcie: od 10 LUTEGO  2022 r. do 23 LUTEGO 2022 r.

Sposób i miejsce składania deklaracji udziału w Projekcie:

Deklaracje udziału w formie papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami należy włożyć do koperty, koperta powinna być zamknięta i dodatkowo opisana w następujący sposób „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” . Kopertę należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze Wydział Ekologii (II piętro) w terminie od 10 do 23 lutego w poniedziałki i wtorki w godz. 12.00-15.30 oraz od środy do piątku w godz. 8.00-13.00.

Więcej: https://miastozabrze.pl/2022/02/08/dofinansowanie-instalacji-fotowoltaicznych-rusza-dodatkowy-nabor-wnioskow/

03.12.2021

Informacja dotycząca realizacji Projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

W ramach realizacji Projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 4.1 Odnawialne źródła energii PODDZIAŁANIE 4.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT, poniżej przestawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz wzór umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnej mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność/współwłasność Uczestnika Projektu Miasta Zabrze w ramach Projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”. Umowa będzie podpisywana w terminie do 17 grudnia br.

01.10.2020

1 października br. odbyło się losowanie kolejności na liście rezerwowej do programu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne Źródła Energii”.

Losowanie odbyło się spośród złożonych Deklaracji Udziału w Projekcie, które otrzymały 5 pkt. (59 szt.) oraz 0 pkt. (2 szt.), przy udziale:

Urszula Potyka – przewodnicząca Komisji Ekologii,
Janusz Famulicki  – naczelnik Wydziału Ekologii,
Elżbieta Gąsior – Wydział Ekologii,
Marta Unglik- Wydział Ekologii.

Naczelnik Wydziału Ekologii UM w Zabrzu oraz przewodnicząca Komisji Ekologii Rady Miasta Zabrze w trakcie losowania

W załączeniu lista rezerwowa.

13.05.2020

Wzrosła liczba uczestników projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”!

Dzięki staraniom prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik uczestnicy projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”, którzy znajdowali się dotąd na liście rezerwowej przeszli na listę podstawową. Pozwoli to na realizację 213 inwestycji.
Decyzję o wyniku konkursu Urząd Marszałkowski poda najwcześniej pod koniec br.

O tym, że prezydent Zabrza podjęła starania w celu przyznania środków finansowych dla osób, które znalazły się na liście rezerwowej projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii” informowaliśmy w kwietniu br.

Program polega na dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Zabrza. Deklaracje uczestnictwa składane były od 16 stycznia do 4 lutego br. Zgodnie z założeniami konkursu dla mieszkańców przeznaczono pulę ok. 1,7 mln zł ze środków unijnych. Ze względu na duże zainteresowanie (złożono 274 deklaracje) należało przyprowadzić losowanie, które odbyło się 8 kwietnia. W jego wyniku stworzono, zgodnie z regulaminem, listy: „podstawową” i „rezerwową”.

Obecnie podjęłam działania zmierzające do zwiększenia nakładów na realizację projektu, aby umożliwić większej liczbie mieszkańców Zabrza otrzymanie dofinansowania – zadeklarowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Pierwotna pula przewidziana na realizację projektu zakładała budżet 1700000,00 zł. Po zwiększeniu przez prezydent Zabrza nakładów pula środków wzrosła do ponad 2777000,00 zł, co pozwoliło na zwiększenie liczby inwestycji możliwych do zrealizowania do 213. Uczestnicy projektu, którzy znajdowali się na liście rezerwowej przeszli na listę podstawową, a ci, którzy otrzymali liczbę punktów od 5-0 znajdą się na nowej liście rezerwowej.

4 maja, Miasto Zabrze złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT. dotyczący projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”.

Decyzję o wyniku konkursu Urząd Marszałkowski poda najwcześniej pod koniec br.

Możliwy wzrost liczby uczestników projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podjęła starania w celu zabezpieczenia środków finansowych dla osób, które znalazły się na liście rezerwowej projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”.
Program polega na dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Zabrza. Deklaracje uczestnictwa składane były od 16 stycznia do 4 lutego. Zgodnie z założeniami konkursu dla mieszkańców przeznaczono pulę ok. 1,7 mln zł ze środków unijnych. Ze względu na duże zainteresowanie (złożono 274 deklaracje) należało przyprowadzić losowanie, które odbyło się 8 kwietnia. W jego wyniku stworzono, zgodnie z regulaminem, listy: „podstawową” i „rezerwową”.

  • Obecnie podjęłam działania zmierzające do zwiększenia nakładów na realizację projektu, aby umożliwić większej liczbie mieszkańców Zabrza otrzymanie dofinansowania – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Zmiana Zarządzenia
ZMIANA ZARZĄDZENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. „MIASTO ZABRZE EKO- INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

Treść zarządzenia w załączniku poniżej ( Zarządzenie 262/WE/2020)

Znani są już uczestnicy projektu “Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne Źródła Energii
8 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Zabrz odbyło się losowanie uczestników projektu pn. „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne Źródła Energii”.

Losowanie odbyło się spośród złożonych deklaracji udziału w projekcie, które otrzymały 10 pkt. (176 szt.) zgodnie z Regulaminem Wyboru Uczestników Projektu, przy udziale:
Katarzyny Dzióby – zastępcy prezydenta Zabrza,
Urszuli Potyki – przewodniczącej Komisji Ekologii Rady Miasta Zabrze,
Elżbietay Nemś – przedstawiciela Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
Romana Molaty – przedstawiciela Ochotniczych Straży Pożarnych,
Marty Unglik – z Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Poniżej przedstawiamy „Listę podstawową” uczestników projektu, którzy zostaną objęci dofinansowaniem oraz ”Listę rezerwową” uczestników projektu w kolejności ich wylosowania

Zastępca prezydenta Miasta Zabrze, przewodnicząca Komisji Ekologii Rady Miasta Zabrze oraz pracownik Biura Rady Miasta w trakcie losowania

UWAGA LOSOWANIE !!!

Informujemy, że 8 kwietnia 2020 r., o godzinie 11.00, w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Religii 1, odbędzie się losowanie Uczestników Projektu pn.:. „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”.

Losowanie obędzie się spośród złożonych Deklaracji Udziału w Projekcie, które otrzymały 10 pkt. (176 szt.) zgodnie z Regulaminem Wyboru Uczestników Projektu, przy udziale:
Katarzyna Dzióba – II Zastępca Prezydent Miasta Zabrza,
Urszula Potyka – Przewodnicząca Komisji Ekologii,
Elżbieta Nemś – przedstawiciel ZPEC,
Roman Molata – przedstawiciel Ochotniczych Straży Pożarnych,
Marta Unglik- Wydział Ekologii.

Losowanie będzie można zobaczyć online na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu/ zakładka EKOLOGIA.

Zmiana zarządzenia
Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie Nr 230/WE/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia zmian regulaminu wyboru Uczestników Projektu pn. ” MIASTO ZABRZE EKOINSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”.

Treść zarządzenia w załączniku poniżej.

Informacja dla Uczestników Projektu: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru uczestników do projektu: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” w wyznaczonym terminie do 4 lutego 2020 roku wpłynęło 274 deklaracji.

Podsumowanie punktacji

Liczba punktów Ilość deklaracji z daną liczbą punktów
20 3
15 34
10 176
5 59
0 2

Na podstawie złożonych Deklaracji Udziału w Projekcie zostanie utworzona Lista podstawowa uczestników projektu oraz Lista rezerwowa, zgodnie z REGULAMINEM WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Poniżej (jako załącznik) przedstawiamy listę Deklaracji Udziału w Projekcie sporządzoną wg kryterium merytorycznego zgodnie z REGULAMINEM WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Lista Deklaracji Udziału w Projekcie sporządzona wg kryterium merytorycznego nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się do Projektu.

15.01.2020

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór do projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” od 16 stycznia do 4 lutego 2020 r.

Projekt zakłada montaż mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych) o mocy do 7 kWp, których głównym przeznaczeniem będzie wyprodukowanie energii na własne potrzeby w budynkach zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Zabrze.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych.

O DOFINANSOWANIE MOGĄ STARAĆ SIĘ OSOBY FIZYCZNE które w szczególności:

  • posiadają PRAWO WŁASNOŚCI, WSPÓŁWŁASNOŚCI, DO BUDYNKU MIESZKALNEGO położonego na terenie miasta Zabrze;
  • posiadają uregulowany stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowany Projekt;
  • nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Zabrze z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-nymi wnoszonymi na rzecz Miasta Zabrze.

Deklaracje Udziału w Projekcie należy składać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze Wydział Ekologii (II piętro, pokój 211)
od 16 STYCZNIA 2020 r. do 4 LUTEGO 2020 r.
poniedziałek-wtorek od 12:00 do 17:00;
środa-piątek w godzinach od 8:00 do 13:00
lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu (Wydziału Ekologii).

UWAGA!!! Należy nadmienić że wniosek złożony w programie PONE nie jest równoznaczny z wnioskiem o przystąpienie do projektu „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”.
Chętne osoby powinny złożyć nową DEKLARACJĘ.

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców