Zabytki i dziedzictwo kulturowe

Zarządzenie Nr 779/BPP/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 3 października 2018 r. w sprawie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków miasta Zabrze.
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/8/385?o=tp1&e=s|385
Wykaz zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków z terenu Miasta Zabrze” – podstawa do utworzenia gminnej ewidencji zabytków
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/8/385?o=tp1&e=s|385
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011r.
Załącznik Nr 1 : Stan Dziedzictwa Kulturowego i Zabytków oraz Dóbr Kultury Współczesnej str. 38-69
Załącznik Nr 5 : rysunek nr 3/ Kierunki Ochrony Wartości Kulturowych http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/8/304/rel/305/107822/43910

Dla Mieszkańców