Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabytki i dziedzictwo kulturowe

Zarządzenie Nr 279/BPP/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z 19.04.2021 r. w sprawie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków miasta Zabrze.
https://bip.miastozabrze.pl/zabrze/um_zabytki
Wykaz zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków z terenu Miasta Zabrze” – podstawa do utworzenia gminnej ewidencji zabytków
https://bip.miastozabrze.pl/zabrze/um_zabytki
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011r.
Załącznik Nr 1 : Stan Dziedzictwa Kulturowego i Zabytków oraz Dóbr Kultury Współczesnej str. 38-69
Załącznik Nr 5 : rysunek nr 3/ Kierunki Ochrony Wartości Kulturowych https://bip.miastozabrze.pl/doc/4772

Dla Mieszkańców