Zabrze przestrzenią rozwoju

Głosowanie

W tej zakładce zamieszczane będą informacje na temat głosowania w VIII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Głosowanie


Celem głosowania jest wybór projektów do realizacji spośród tych, które mieszkańcy zgłosili w formie wniosków i które zostały pozytywnie zweryfikowane podczas oceny oraz w przypadku projektów pierwotnie niedopuszczonych do głosowania, złożono odwołanie i zostało ono pozytywnie rozpatrzone.

Uwaga!
Przetwarzanie danych osobowych bez zgody właściciela jest sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem.

Uwaga!
Artykuł 5a Ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że głosowanie w budżecie obywatelskim ma cechować się przymiotnikiem „bezpośrednie”. Oznacza to, że wyborcy w drodze osobistego głosowania – bez żadnego pośrednictwa – dokonują wyboru. Nie jest zatem legalne zbieranie list poparcia lub list z danymi osób, aby następnie te dane wprowadzać do systemu do głosowania.

Głosowanie trwało do 22 października 2021 r.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Zabrza, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Obecnie trwa obliczanie wyników głosowania. Wyniki zostaną podane do piątku, 29 października 2021 r.


Głosowanie trwa od 7 października do 22 października 2021 r.

Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta Zabrze.

Informacja o udziale w głosowaniu przez osoby, które nie ukończyły 13 lat.
Osoby takie mają prawo do udziału w konsultacjach społecznych. Postępowanie przy głosowaniu będzie różniło się w zależności od formy głosowania.
W przypadku głosowania elektronicznego głosujący powinien, oprócz standardowych (wyżej wymienionych) danych, podać dane opiekuna prawnego.
W przypadku głosowania w punkcie stacjonarnym przy pomocy papierowej karty opiekun prawny powinien podać swoje dane oraz podpisać się.

Na jakie projekty mogę głosować?

Każdy mieszkaniec może wskazać maksymalnie dwa zadania: jedno ogólnomiejskie i jedno lokalne – dzielnicowe z dowolnie wybranej dzielnicy.
Z zadaniami można zapoznać się z zakładce „Ocena wniosków” (aby przejść do zakładki kliknij TUTAJ).

Jak będą wskazywane projekty do realizacji w wyniku głosowania?

  1. Każdej dzielnicy oraz projektom ogólnomiejskim (czyli 18 dzielnic + pula ogólnomiejska = 19 pul) dedykowano określoną kwotę.
  2. W ramach puli projekty są porządkowane (sortowane) wg liczby głosów. W przypadku równej liczby głosów w puli przeprowadza się losowanie.
  3. Projekt, aby mógł zostać wskazany do wykonania wg poniższych zasad, musi uzyskać przynajmniej 50 głosów.
  4. Do realizacji kierowane są te projekty, które otrzymają najwięcej głosów aż do wyczerpania puli.
  5. Jeśli po wskazaniu zgodnie ze zdaniem poprzednim pozostaną dostępne środki, wówczas do realizacji kierowany jest następny projekt w kolejności, którego wartość dodana do poprzednich zaakceptowanych projektów nie przekroczy środków danej puli. Zasadę tę stosuje się aż do wyczerpania danej puli.
  6. Jeśli w puli pozostaną nierozdysponowane środki (bo nie ma wystarczającej liczby projektów lub zgodnie z powyższymi zapisami nie zostaną rozdysponowane wszystkie), wówczas są one sumowane i przeznacza się je na wskazanie do realizacji po jednym projekcie o najwyższej liczbie głosów dotychczas nie wskazanym do wykonania z jednostek pomocniczych o najwyższej frekwencji (liczba wskazań dzielnicy zamieszkania podczas głosowania do liczby mieszkańców dzielnicy). W przypadku wskazania w sposób określony w poprzednim zdaniu projektów z wszystkich możliwych jednostek pomocniczych, wskazuje się po jednym kolejnym niewskazanym projekcie z jednostek pomocniczych uszeregowanych w sposób określony w poprzednim zdaniu.
  7. Po powyższym weryfikuje się czy wybrane do wykonania projekty osiągnęły minimalną przewidzianą ustawą o samorządzie gminnym wartość. Jeżeli nie, dobiera się wg zasady opisanej w punkcie 5 kolejny projekt / kolejne projekty.

Dane osobowe

Pani / Pana udział w głosowaniu w budżecie obywatelskim / partycypacyjnym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Z klauzulą informacyjną w tym zakresie można zapoznać się w zakładce „Dane osobowe” (aby przejść do zakładki kliknij TUTAJ).


W przypadku problemów prosimy o kontakt:
— w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 tel. kontaktowy: 32 273 96 06

Dla Mieszkańców