Zabrze przestrzenią rozwoju

Wykaz aktów prawnych

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220)
 3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. (Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz. 558)
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o stanie wyjątkowym. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 985)
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2002r. Nr 156, poz. 1301)
 6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590)
 7. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. (Dz.U. z 2009 Nr 31, poz. 206)
 8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz.U. 1998 Nr 91, poz. 578)
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95)
 10. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179)
 11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz.U. 1991 Nr 88 poz. 400)
 12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351)
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz.U. z 1997r. Nr 123)
 14. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)
 15. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504)
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz.U. z 2004r. Nr 229 poz. 2307)
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz.U. z 2004r. Nr 181 poz. 1872)
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 1555)
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne. (Dz.U. z 2009 r. Nr 143, poz. 1515)
 20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego. (Dz.U. z 2005 r. Nr 171, poz. 1433)
 21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. (Dz.U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1311)
 22. Zarządzenia Nr 131/ZKOL/2012 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 23. Zarządzanie Nr 132/ZKOL/2012 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/ZKOL/2010 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu.
 24. Zarządzenie Nr 574/ZKOL/2011 Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Zabrze z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony w mieście Zabrze.

Dla Mieszkańców