Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla kandydatów na radnych Rady Dzielnicy

Mieszkaniec dzielnicy, który jedynie w niej zamieszkuje (nie jest zameldowany), chcąc kandydować do Rady Dzielnicy, przed zgłoszeniem swojej kandydatury zobowiązany jest wpisać się do rejestru wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5-7, I piętro, pok. nr 112.

Wyciąg z ordynacji wyborczej do Rady Dzielnicy

Rozdział 5.
Zgłaszanie kandydatów do Rady

§ 14. 1. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę rozumie się również zgłoszenie jednego kandydata.

2. Kandydować można tylko z jednej listy.

3. Zgłoszenie listy kandydatów do Rady wymaga podpisania przez co najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

4. Wyborca podpisując zgłoszenie listy kandydatów obok podpisu podaje czytelnie swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania.

5. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów.

6. W każdym wykazie osób popierających listę kandydatów umieszcza się nazwiska kandydatów zgłaszanych do Rady.

§ 15. 1. Kandydatów do Rady należy zgłosić  Miejskiej Komisji Wyborczej.

2. Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby mandatów do Rady o co najmniej trzy osoby.

3. W przypadku niespełnienia wymogów zawartych w ust. 2, termin rejestracji przedłuża się o 5 dni, o czym zawiadamia się mieszkańców przez podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W przypadku braku wymaganej ilości kandydatów wyborów nie przeprowadza się.

4. Zgłaszając kandydatów do Rady należy podać ich nazwisko, imię, wiek, miejsce zamieszkania, nazwę rady, nr telefonu kontaktowego.

5. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z wyborami, a także oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności do Rady.

                               Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

18.01.2022 Wtorekdo godz. 17:00
19.01.2022 Środado godz. 17:00
20.01.2022 Czwartekdo godz. 18:00
21.01.2022 Piątekdo godz. 18:00

Dla Mieszkańców