Zabrze przestrzenią rozwoju

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu – www.miastozabrze.pl.

Data publikacji: 2020-09-20

Data aktualizacji: 2024-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie UM Zabrze

Strona Urzędu Miejskiego w Zabrzu posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • Wszystkie odnośniki na stronie internetowej są unikalne.
 • Strona internetowa spełnia założenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, poz. 1169).
 • Strona została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. poziom AA.
 • Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny).
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków. 
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące niekorzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki; zmiana kontrastu; oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.
 • Elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Data sporządzenia: 2020-09-20

Data przeglądu deklaracji: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Wydziałem Kontaktów Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu – sekretariat_wks@um.zabrze.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 27 39 747. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

 1. W budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu, położonym przy ulicy Religi 1, dostęp dla osób niepełnosprawnych odbywa się za pomocą podnośnika zlokalizowanego od strony tylnej obiektu.
 2. W budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu, położonych przy ulicy Powstańców Śląskich 5 – 7 oraz przy ulicy Wolności 286, znajdują się podjazdy umożliwiające osobom niepełnosprawnym wejście do budynków.

Ponadto, w każdym z obiektów znajdują się windy umożliwiające przemieszczanie się na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom z ograniczoną sprawnością. Toalety z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku przy ulicy Wolności 286, oraz na każdej kondygnacji budynku przy ulicy Religi 1.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 1. Urząd Miejski w Zabrzu posiadając wysokie standardy obsługi klienta, w tym klienta z niepełnosprawnością, zatrudnia pracowników posługujących się Polskim Językiem Migowym, z którymi osoby głuche są w stanie załatwić sprawy na różnym poziomie trudności.
 2. Przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 zainstalowany jest dzwonek do przywołania urzędnika dla osób niepełnosprawnych