Zabrze przestrzenią rozwoju

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

LPPUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJADRESGODZINY UDZIELANIA PORADPORAD UDZIELAĆ BĘDĄ
1Centrum Usług Społecznych Iul. Stalmacha 7,
41-800 Zabrze
pn.-pt. 8:00 – 12:00     Adwokaci  Adwokat
2Centrum Usług Społecznych IIul. Stalmacha 7,
41-800 Zabrze
pn.-pt.12:00 – 16:00 Adwokaci/mediator,  Radcy prawni
3Centrum Rozwoju Rodziny  ul. Park Hutniczy 8, 41-800 Zabrzepn.-pt. 7.30 – 11.30

Radcy prawni                     Radca prawny/mediator
4**Poradnia
 Psychologiczno – Pedagogiczna
ul.3 Maja 93A,
41-800 Zabrze
pn.,wt. 9.00 – 13.00, śr., czw. 14.00 – 18.00, pt. 11.00  –  15.00  Prawnik/Mediator
LPPUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, EDUKACJI PRAWNEJ I MEDIACJIADRESGODZINY UDZIELANIA PORADPORAD UDZIELAĆ BĘDĄ
1** Powiatowy Urząd Pracypl. Krakowski 9,
41-800 Zabrze
pn.-pt. 
10.00 – 14.00  
 Prawnik/Doradca  
2** Dom Harcerzaul. Wolności 350 A, 41-800 Zabrzepn. – pt.
16.00 – 20.00
Prawnik/Doradca

**Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy zadanie zostało powierzone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert

Telefoniczne zgłaszanie porad:

pn. – pt. 9.00 – 13.00 pod nr. tel.: 32 37 33 500.

Od 01.01.2023 r. nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na obszarze Miasta Zabrze będą świadczone stacjonarnie w punktach zgodnie z powyższym harmonogramem.

Odwołane zostaje świadczenie porad telefonicznie oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość korzystania za pomocą środków porozumiewania się na odległość z dyżurów specjalistycznych uruchomionych na terenie całego kraju.

Aktualizowana na bieżąco lista jest dostępna pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.

(https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie/)

Podstawowe zasady:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo-administracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
3. sporządzenie projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1. działania dostosowane do indywidulanej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
3. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje:
• Przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej pomocy,
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
• Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Zabrza, które nie mogą stawić się osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
d) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody

Ważne:
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 32 / 373 35 00 telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

Informacja dla obywateli Ukrainy

Dla Mieszkańców