Zabrze przestrzenią rozwoju

Głosowanie

Głosowanie


Informacja

Głosowanie w IX edycji budżetu obywatelskiego zakończyło się. Wyniki głosowania zostały opublikowane w zakładce „Wyniki głosowania” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (z >>Menu przedmiotowego<< znajdującego się po lewej niżej wybrać >>Budżet i finanse<<, a następnie z części w środku ekranu >>Zabrzański Budżet Obywatelski<< wybrać >>IX edycję<< przez klikniecie na >>Wejdź<<).
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w IX edycji budżetu obywatelskiego.

Celem głosowania jest wybór projektów do realizacji spośród tych, które mieszkańcy zgłosili w formie wniosków i które zostały pozytywnie zweryfikowane podczas oceny oraz w przypadku projektów pierwotnie niedopuszczonych do głosowania, złożono odwołanie i zostało ono pozytywnie rozpatrzone.

Uwaga!
Przetwarzanie danych osobowych bez zgody właściciela jest sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem.

Uwaga!
Artykuł 5a Ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że głosowanie w budżecie obywatelskim ma cechować się przymiotnikiem „bezpośrednie”. Oznacza to, że wyborcy w drodze osobistego głosowania – bez żadnego pośrednictwa – dokonują wyboru. Nie jest zatem legalne zbieranie list poparcia lub list z danymi osób, aby następnie te dane wprowadzać do systemu do głosowania.

Głosować można:

 1. Elektronicznie
 2. Głosować można na głosowanie zakończone. Nie ma potrzeby logować się. W celu wzięcia udziału w głosowaniu należy kliknąć w przycisk >>Zagłosuj<<.
 3. Poprzez papierową kartę do głosowania
 4. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w okresie głosowania w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7. Pobrane tam karty prosimy wrzucać do ustawionej obok urny.
  Prosimy o zwrócenie uwagi, że Urząd otwarty jest dla klientów w określonych godzinach. Aby sprawdzić godziny otwarcia Urzędu dla klientów proszę kliknąć TUTAJ. Godziny otwarcia Urzędu można również sprawdzić na każdej podstronie miastozabrze.pl (na samym dole strony informacja „Godziny pracy Urzędu”).
  Prosimy — w miarę możliwości — o korzystanie przede wszystkim z kanału informatycznego.

Jak głosować?

Aby zagłosować należy podać: datę urodzenia, imię, nazwisko i adres zamieszkania w Zabrzu. W celu potwierdzenia wyboru należy dodatkowo:

 1. w przypadku głosowania elektronicznego podać adres poczty elektronicznej (na który wysyłamy link, poprzez kliknięcie którego nastąpi dalsza część głosowania) lub numer telefonu w polskiej sieci telefonii komórkowej (na który wyślemy kod potwierdzający podobnie jak przy zlecaniu przelewów w bankowości internetowej),
 2. w przypadku głosowania poprzez papierową kartę do głosowania złożyć swój podpis.

Każdy mieszkaniec uprawniony do wzięcia udziału w głosowaniu może głosować raz, wskazując co najwyżej dwa projekty mieszkańców, przyznając każdemu z tych projektów punkt (po jednym projekcie dzielnicowym i ogólnomiejskim).

Kto może głosować?

Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta Zabrze.

Informacja o udziale w głosowaniu przez osoby, które nie ukończyły 13 lat.
Osoby takie mają prawo do udziału w konsultacjach społecznych. Postępowanie przy głosowaniu będzie różniło się w zależności od formy głosowania.

 1. W przypadku głosowania elektronicznego głosujący powinien, oprócz standardowych (wyżej wymienionych) danych, podać dane opiekuna prawnego.
 2. W przypadku głosowania w punkcie stacjonarnym przy pomocy papierowej karty opiekun prawny powinien podać swoje dane oraz podpisać się.

Na jakie projekty mogę głosować?

Każdy mieszkaniec może wskazać maksymalnie dwa projekty: jeden ogólnomiejski i jeden lokalny – dzielnicowy z dowolnie wybranej dzielnicy.
Z projektami można zapoznać się z zakładce „Ocena wniosków” (aby przejść do zakładki kliknij TUTAJ).
Na karcie do głosowania (informatycznej i papierowej) projekty będą podzielone na dwie grupy: ogólnomiejskie i dzielnicowe.

Głosowanie zostało zaplanowane na 30 września — 17 października 2022 r.

Jak będą wskazywane projekty do realizacji w wyniku głosowania?

 1. Każdej dzielnicy oraz projektom ogólnomiejskim (czyli 21 dzielnic + pula ogólnomiejska = 22 pule) dedykowano określoną kwotę.
 2. W ramach puli projekty są porządkowane (sortowane) wg liczby głosów. W przypadku równej liczby głosów w puli przeprowadza się losowanie.
 3. Projekt, aby mógł zostać wskazany do wykonania wg poniższych zasad, musi uzyskać przynajmniej 50 głosów.
 4. Do realizacji kierowane są te projekty, które otrzymają najwięcej głosów aż do wyczerpania puli.
 5. Jeśli po wskazaniu zgodnie ze zdaniem poprzednim pozostaną dostępne środki, wówczas do realizacji kierowany jest następny projekt w kolejności, którego wartość dodana do poprzednich zaakceptowanych projektów nie przekroczy środków danej puli. Zasadę tę stosuje się aż do wyczerpania danej puli.
 6. Jeśli w puli pozostaną nierozdysponowane środki (bo nie ma wystarczającej liczby projektów lub zgodnie z powyższymi zapisami nie zostaną rozdysponowane wszystkie), wówczas są one sumowane i przeznacza się je na wskazanie do realizacji po jednym projekcie o najwyższej liczbie głosów dotychczas nie wskazanym do wykonania z jednostek pomocniczych o najwyższej frekwencji (liczba wskazań dzielnicy zamieszkania podczas głosowania do liczby mieszkańców dzielnicy). W przypadku wskazania w sposób określony w poprzednim zdaniu projektów z wszystkich możliwych jednostek pomocniczych, wskazuje się po jednym kolejnym niewskazanym projekcie z jednostek pomocniczych uszeregowanych w sposób określony w poprzednim zdaniu.
 7. Po powyższym weryfikuje się czy wybrane do wykonania projekty osiągnęły minimalną przewidzianą ustawą o samorządzie gminnym wartość. Jeżeli nie, dobiera się wg zasady opisanej w punkcie 5 kolejny projekt / kolejne projekty.

Dane osobowe

Pani / Pana udział w głosowaniu w budżecie obywatelskim wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Z klauzulą informacyjną w tym zakresie można zapoznać się w zakładce „Dane osobowe” (aby przejść do zakładki kliknij TUTAJ).

W przypadku problemów prosimy o kontakt: w dni robocze w godzinach 8:15 – 16:15 tel. kontaktowy: 32 273 96 06.

Dla Mieszkańców