Zabrze przestrzenią rozwoju

Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Konsultacje z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego
Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
Jak się skontaktować z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl, pod numerem telefonu: 032 373 33 00,pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,pod numerem telefonu: 032 373 33 00,pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku obowiązkiem prawnym przeprowadzenia konsultacji w formie budżetu obywatelskiegow celu weryfikacji uprawnienia osoby do składania wniosku, oceny możliwości wykonania zadania proponowanego tym wnioskiem oraz, w przypadku wyboru zadania do realizacji, konsultacji planowania i wykonywania tego zadania;w celu weryfikacji uprawnienia osoby do poparcia wniosku oraz weryfikacji faktu poparcia wniosku przez wymagane minimum uprawnionych do poparcia osób;w celu weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu orazw celu weryfikacji faktu udzielenia zgody przez opiekuna prawnego na udział w konsultacjach osoby pozostającej pod opieką, w sytuacji gdy taka zgoda jest wymagana.Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. W takiej sytuacji podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Miasta Zabrze, w szczególności w zakresie usług IT. Podmiotem świadczącym usługi w zakresie Zintegrowanego System Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO, oraz świadczącym usługę głosowania elektronicznego w ramach budżetu obywatelskiego w którym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. Poczta Polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie, a także operatorzy transakcji płatniczych.
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres 5 lat, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, po upłynięciu którego dokumentacja zostanie poddana ekspertyzie co może spowodować jej m.in. brakowanie lub nadanie jej klasyfikacji archiwalnej.
Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:dostępu do treści swoich danych osobowych,sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,usunięcia swoich danych osobowych,ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,przenoszenia swoich danych osobowych,a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często —sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe w Urzędzie Miasta Zabrze przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Czy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora?Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana w konsultacjach z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego przeprowadzanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana wniosku / poparcia projektu / głosu w głosowaniu w toku prowadzonych konsultacji.
Czy przysługuje Pani/Panu prawo do nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływało.

Dla Mieszkańców