Raporty i perspektywy

Programy operacyjne na lata 2014-2020- rozwój i zrównoważona odnowa miast

W latach 2014-2020 Polska największym beneficjentem Polityki Spójności w Unii Europejskiej.
W dyspozycji samorządów będzie ponad 31 mld euro, a w krajowych programach operacyjnych ponad 45 mld euro.
Krajowe programy to: „Infrastruktura i Środowisko” z budżetem 27,45 mld euro, „Inteligentny Rozwój” (ok. 8,6 mld euro),
„Wiedza Edukacja Rozwój” (ok. 4,7 mld euro, łącznie z instrumentem Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży),
„Polska Cyfrowa” (ok. 2,2 mld euro), Polska Wschodnia (ok. 2,1 mld euro), Pomoc Techniczna (ok. 700,1 mln euro).

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju stawia na decentralizację, samorządy województw będą dysponować znacznie większą kwotą niż w latach 2007-2013.
Zmiana polega głównie na przesunięciu na poziom regionalny 2/3 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zwiększeniu puli na inwestycje w transport miejski, poprawę efektywności energetycznej oraz innowacje
i prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Istotnym instrumentem rozwoju miast ramach środków strukturalnych UE 2014-2020 będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) realizowane na obszarach miejskich. Wsparcie realizowane za pośrednictwem ZIT będzie w szczególności Finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewidywana jest 5% alokacja krajowa na ten cel, która będzie oznaczona w osiach priorytetowych oraz działaniach w ramach regionalnych programów operacyjnych. Uzupełnieniem obowiązującej alokacji EFRR będą środki EFS z programów zarządzanych na poziomie regionalnym oraz ewentualne dodatkowe środki z EFRR oraz Funduszu Spójności. Wszystkie elementy wsparcia będą promowały tworzenie inter- instytucjonalnych i inter-dyscyplinarnych powiązań EFRR, z komponentem badawczo-rozwojowym. Od 50-80% środków EFRR będzie kierowanych na projekty zintegrowane, których celem powinna być strategia zrównoważonej odnowy miast.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_p… http://www.jazlowiecka.pl/425/zit_czyli_zintegrowane_inwestycje_terytori…
http://nowaperspektywa.ngo.pl/wiadomosc/842758.html

Inne
Raport
http://www.efs.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczy…
Raport z badania ewaluacyjnego
http://www.mrr.gov.pl/Fundusze_Europejskie 2014_2020/strony/ Raport_ z _badania ewalucyjnego_dot
Studium przypadku z obszaru Województwa Śląskiego
http://www.efs.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczy…

Dla Mieszkańców