Zabrze przestrzenią rozwoju

Uzależnienia

Główny specjalista ds. rodziny, społecznych i uzależnień, przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286, II p., pokój 206
tel. 32 37-33-344


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Park Hutniczy 6 (parter)
tel. 32 271 84 42 lub 32 278 11 99 wew. 107

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 8.00 – 15.00
Wtorek: 8.00 – 15.00
Środa: 9.00 – 16.30
Czwartek: 8.00 – 15.00
Piątek: 8.00 – 15.00

W ramach działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są realizowane:

 • udzielanie informacji dotyczących uzależnień
 • przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe
 • przygotowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Punkt Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych (przy Miejskim Ośrodku Rodzinie w Zabrzu)

ul. Wyzwolenia 7, 41-800 Zabrze,

tel. 32 271 64 31 wew. 58

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 8.00-13.00
Środa: 8.00-13.00


Punkt Konsultacyjny Pomarańczowa Linia
działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 93A, w czwartki od 10.00-13.00 (za wyjątkiem okresu wakacji i dni wolnych od pracy), tel.  32 370 22 40

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia są realizowane:

 • konsultacje telefoniczne dla młodzieży, rodziców i wychowawców
 • spotkania indywidualne dla osób zainteresowanych
 • grupy wsparcia dla rodziców, których dzieci piją alkohol
 • udział w ogólnopolskich akcjach promujących trzeźwość
 • Oferta terapeutyczna dla dzieci z uszkodzeniem FAS/FAE:
 • Oferta terapeutyczna dla dzieci z uszkodzeniem z FAS/FAE

Zespół Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
ul. Wyzwolenia 7, I piętro, 41-800 Zabrze

tel. 32 278-56-70 lub tel. kom. 603 607 564
e-mail: zik@mopr.zabrze.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 7.30-19.30
wtorek: 7.30-19.30
środa: 7.30-19.30
czwartek: 7.30-19.30
piątek: 7.30-15.30

W ramach działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej jest realizowana:

 • pomoc psychologiczna, w tym: terapia małżeńska, indywidualna, rodzinna.
 • edukacja na temat przemocy, współuzależnienia, praw osobistych
 • poradnictwo prawne i psychologiczne
 • kierowanie uzależnionych do placówek świadczących pomoc długoterminową, związaną z leczeniem uzależnień

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień

ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze

tel. 32 278-11-99 lub 32 271-84-42
fax. 32 278-11-99 wew. 104
adres e-mail: opilu@opilu.pl
www.opilu.pl

Godziny przyjęć:
Poniedziałek:  8.00 – 20.00
Wtorek: 8.00 – 20.00
Środa: 8.00 – 20.00
Czwartek: 8.00 -20.00
Piątek: 8.00 – 20.00
Sobota: 8.00 – 15.00

W ramach działania Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień są realizowane:

 • programy psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 • udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym
 • prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin uzależnionych
 • świadczenia rehabilitacyjne
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • działalność profilaktyczno-informacyjna i edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • współpraca z palcówkami podstawowej opieki zdrowotnej, szpitalami, placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz grupami samopomocowymi

Zabrzańskie Stowarzyszenie  Rodzin Abstynenckich „ Nowe Życie”
ul. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze
tel. 32 271-77-20

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 16.00 – 20.00
Wtorek: 16.00. – 20.00
Środa: 16.00 – 20.00
Czwartek: 16.00– 20.00
Piątek: 16.30 – 20.30


Stowarzyszenie „Żyj i daj Żyć”, na rzecz adaptacji osób uzależnionych i ich rodzin do społeczeństwa
ul. Pawliczka 16, 41-800 Zabrze

tel. 32 370 15 34 lub 692 998 247
e-mail: poczta.zyjidajzyc@gmail.com

W ramach działania Stowarzyszenia „ Żyj i daj Żyć”, są realizowane:

 • współorganizowanie weekendów rodzinnych dla osób uzależnionych
 • współorganizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym
 • współorganizowanie Zlotów Radości dla osób uzależnionych i ich rodzin, imprez i spotkań charytatywnych
 • wspieranie i propagowanie idei abstynenckiej
 • prowadzenie punktów wydawania posiłków
 • organizowanie punktów świadczących drobne usługi dla osób najuboższych i ich rodzin
 • możliwość skorzystania z grup samopomocowych AA w siedzibie stowarzyszenia, „GRUPA KROMKA CHLEBA” (każdy wtorek o godz.16.00)
 • realizacja III stopnia wychodzenia z bezdomności poprzez prowadzenie mieszkań readaptacyjnych.

Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Nowe Życie”
ul. Kossaka 23, 41-803 Zabrze

tel. 883-725-135
e-mail: olaandre@interia.pl

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 17.30 – 19.00


Izba Wytrzeźwień
ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze
tel./fax: 32 271-31-34 lub 32 274 -85-68
e-mail: biuro@iwzabrze.pl

W ramach działalności Izby Wytrzeźwień jest realizowane:

 • udzielanie pierwszej pomocy osobom nietrzeźwym, przebywającym w izbie
 • udzielanie osobom nietrzeźwym, przywiezionym do izby, potrzebnych świadczeń sanitarno-higienicznych
 • nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych

Dla Mieszkańców