Uzależnienia

Koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
Koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu

Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286, II p., pokój 201
tel. 32 37-33-435

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Park Hutniczy 6, wejście od strony Klub Abstynenta (parter)
tel. 32 271 84 42 lub 32 278 11 99 wew. 107

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 08.00 – 15.00
Wtorek: 08.00 – 15.00
Środa: 09.00 – 16.30
Czwartek: 08.00 – 15.00
Piątek: 08.00 – 15.00

W ramach działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są realizowane:

 • udzielanie informacji dotyczących uzależnień
 • przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe
 • przygotowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Punkt Konsultacyjny Pomarańczowa Linia

działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 91, w każdy piątek (za wyjątkiem okresu wakacji i dni wolnych od pracy), w godz. 15.00 – 18.00

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia są realizowane:

 • konsultacje telefoniczne dla młodzieży, rodziców i wychowawców
 • spotkania indywidualne dla osób zainteresowanych
 • grupy wsparcia dla rodziców, których dzieci piją alkohol
 • powadzenie Klubu Młodzieżowego Lidera Profilaktyki
 • udział w ogólnopolskich akcjach promujących trzeźwość
 • Oferta terapeutyczna dla dzieci z uszkodzeniem FAS/FAE:
 • Oferta terapeutyczna dla dzieci z uszkodzeniem z FAS/FAE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zespół ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

ul. Wyzwolenia 7
IV piętro, pokój 40 i 43
tel. 32 271 30 05, 32 271 64 31/32 wew. 61, 63

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 7.30 – 10.30

Oferta terapeutyczna obejmuje:

 • neurorozwojową diagnostykę dzieci i młodzieży z organicznym uszkodzeniem mózgu,
 • Ustalanie domowych programów terapeutycznych,
 • Pracę z dziećmi na terenie ośrodka i w miejscu zamieszkania,
 • Przeszkolenie rodziców i opiekunów dziecka w zakresie realizacji programu neurostymulacji,
 • Konsultacje i poradnictwo dla rodziców i opiekunów,
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu zaburzeń FAS/FAE.

Osoby udzielające pomocy:
Beata Stebnicka
Piotr Paczulla

Zespół Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
41-800, Zabrze, ul. Wyzwolenia 7, I piętro, pokój nr 12
tel. 32 278-56-70 lub 32 370-27-31
e-mail: zik.zabrze@poczta.fm

W ramach działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej jest realizowana:

 • pomoc psychologiczna, w tym: terapia małżeńska, indywidualna, rodzinna.
 • edukacja na temat przemocy, współuzależnienia, praw osobistych
 • poradnictwo prawne i psychologiczne
 • kierowanie uzależnionych do placówek świadczących pomoc długoterminową, związaną z leczeniem uzależnień

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
41-800, Zabrze
ul. Park Hutniczy 6
tel. 32 278-11-99 lub 32 271-84-42
fax. 32 278-11-99 wew. 104
adres e-mail: opilu@opilu.pl
www.opilu.pl

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 08.00 – 20.00
Wtorek: 08.00 – 20.00
Środa: 08.00 – 20.00
Czwartek: 08.00 -20.00
Piątek: 08.00 – 20.00
Sobota: 08.00 – 15.00

W ramach działania Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień są realizowane:

 • programy psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 • udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym
 • prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin uzależnionych
 • świadczenia rehabilitacyjne
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • działalność profilaktyczno-informacyjna i edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • współpraca z palcówkami podstawowej opieki zdrowotnej, szpitalami, placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz grupami samopomocowymi.

Stowarzyszenie Klub Abstynentów „ Nowe Życie”
41-800 Zabrze, ul. Park Hutniczy 6
tel. 32 271-77-20 lub 32 370 30 42
www.kanowezycie.webpark.pl

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 16.30 – 20.30
Wtorek: 16.30. – 20.30
Środa: 16.30 – 20.30
Czwartek: 09.30 – 12.30
Piątek: 16.30. – 20.30
Sobota: 16.30 – 20.30.
Niedziela 16.30 – 20.30

Stowarzyszenie „Żyj i daj Żyć”, na rzecz adaptacji osób uzależnionych i ich rodzin do społeczeństwa
41-800, Zabrze, ul. Pawliczka 16
tel. 32 370 15 34 lub 692 998 247
e-mail: zyjidajzyc@neostrada.pl
www.zyjidajzyc.free.ngo.pl

W ramach działania Stowarzyszenia „ Żyj i daj Żyć”, są realizowane:

 • współorganizowanie weekendów rodzinnych dla osób uzależnionych
 • współorganizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym
 • współorganizowanie Zlotów Radości dla osób uzależnionych i ich rodzin
 • wspieranie i propagowanie idei „Zakładów Abstynenckich”
 • prowadzenie punktów wydawania posiłków
 • realizacja III stopnia wychodzenia z bezdomności poprzez prowadzenie mieszkań readaptacyjnych

Izba Wytrzeźwień
41-800, Zabrze, ul. Wolności 94
tel./fax: 32 271-31-34 lub 32 274 -85-68
e-mail: izbazabrze@interia.pl

W ramach działalności Izby Wytrzeźwień jest realizowane:

 • udzielanie pierwszej pomocy osobom nietrzeźwym, przebywającym w izbie
 • udzielanie osobom nietrzeźwym, przywiezionym do izby, potrzebnych świadczeń sanitarno-higienicznych
 • nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych.

Dla Mieszkańców