Zabrze przestrzenią rozwoju

Ocena wniosków

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze wybranej puli (dzielnicy), aby wyświetlić projekty tylko z tej puli.

X edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze danego projektu, aby rozszerzyć informację.

P0001 Zabrze dla dzieci — budowa linarnium oraz zestawów wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży w Parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zestaw 2 konstrukcji linowych (piramida wsparta na słupie o wysokości 7 m oraz 5-płaszczyznowa sieć linowa rozpięta na dwóch półokręgach o wysokości min. 4 m) połączonych ze sobą mostem linowym. Dodatkowo tunel linowy i 2 zjeżdżalnie do zjazdu na dół.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Michał Glosz

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 841

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Umowny termin wykonania dokumentacji – maj 2024.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/11/24 ZBO 2024-ZABRZE DLA DZIECI. BUDOWA LINARNIUM ORAZ ZESTAWÓW WSPINACZKOWYCH DLA DZIECI IMŁODZIEŻY WPARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów

Uszczegółowienie lokalizacji: 
W bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw znajdującego się w Parku oraz planowanego do realizacji z budżetu na rok 2022 parku linowego.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 23/3 — gmina Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci i młodzież w wolnym czasie bardzo chętnie spędzają czas na powietrzu. W Zabrzu, w tym samym Parku im. Powstańców Śląskich mamy wiele placów zabaw przeznaczonych dla najmłodszych dzieci. Im dzieci starsze tym ich oczekiwania rosną. W poprzedniej edycji budżetu przewidziano w Parku budowę parku linowego co pokazuje zapotrzebowanie na przedmiotowe atrakcje. Zabawy na linarium czy ścianach wspinaczkowych kierowane są do dzieci w wieku 4 – 14 lat. Zabawy na takich konstrukcjach pozwalają na rozwój motoryki dzieci, wpływają korzystnie na uczucie pewności siebie. Wspinanie nie jest trudne ale jednocześnie stanowi wyzwanie i pobudza kreatywność. Park im. Powstańców Śląskich już teraz odwiedzany jest przez bardzo liczną grupę mieszkańców Zabrza zarówno z dzielnic zlokalizowanych w pobliżu (Centrum Południe, Guido) jak również przez mieszkańcow Rokitnicy, Mikulczyc, Centrum Północ i wielu innych rejonów Miasta). Do parku bardzo często zmierzają rodzinne wycieczki rowerowe a powstanie linarium może tą tendencję tylko umocnić.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Rozszerzenie oferty kierowanej dla dzieci i młodzieży w wieku 4 – 14 lat;
— Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
— Zdrowotny wpływ przebywania na wolnym powietrzu wśród zieleni miejskiej;
— Praca nad poczuciem pewności siebie wśród najmłodszych mieszkańców Zabrza.

Uwagi przy ocenie: 
Weryfikacja kosztorysu bez zmian. Wnioskodawca poprawił lokalizację inwestycji.

P0002 Oświetlenie parku i skweru na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego / Mendego ‐ strona parzysta i nieparzysta, jak i doświetlenie skrzyżowania Sikorskiego / Mendego / Pszczyńska

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Po wykonaniu projektów w ramach budżetu obywatelskiego:
— V Edycja projekt P0018 Uporządkowanie parku przy ulicy Mendego i Sikorskiego wraz z budową placu zabaw;
— VI Edycja projekt P0011 Budowa reprezentacyjnego punktu Pawłowa.
Należałoby te dwa miejsca doświetlić celem zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu dewastacji tych miejsc.
Wykonanie Przyłącza elektrycznego na skwerze celem instalacji ozdób świątecznych na skwerze. O sposobie doświetlenia czy to tradycyjne, czy solarne w gestii projektanta i inwestora.
Jak również ustawienie tak latarni, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i użytkowników ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego/ Mendego / Pszczyńska.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Janusz Kania

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 158

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 8 lutego 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Informacja wg stanu na 30 kwiecień 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/12/24 ZBO 2024-BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU I SKWERU NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO/MENDEGO, ORAZ DOŚWIETLENIA SKRZYŻOWANIA UL. SIKORSKIEGO /MENDEGO/PSZCZYŃSKA

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
Park i skwer skrzyżowanie ul. Sikorskiego/ Mendego strona parzysta i nieparzysta, przyległe chodniki

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Park numery działek 2671/138
Skwer numery działek 3572/127, 2848/127, 3717/125

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Park, skwer jak i okolice skrzyżowania są miejscami publicznymi ogólnodostępnymi.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Oświetlenie parku i skweru, bezpieczeństwo i poprawienie wyglądu estetycznego.
Oświetlenie okolic skrzyżowania zapewni większe bezpieczeństwo pieszych i przejeżdżających pojazdów

P0003 Budowa miejsc postojowych na os. Kopernika

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zawiera budowę miejsc postojowych na Osiedlu Mikołaja Kopernika.
Miejsca postojowe zbudowane będą z kostki brukowej grubości ok. 10 cm na podbudowie z kruszyw o grubości ok. 50 cm.
Bez przebudowy infrastruktury podziemnej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Krzysztof Broszko

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 65

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Lokalizacja nr 1: ul. Keplera, zachodnia strona ulicy przy garażach
Lokalizacja nr 2: ul. Keplera, wschodnia strona ulicy od istniejących miejsc parkingowych w kierunku południowym.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Lokalizacja nr 1: część działki nr: 2125/52 oraz 2439/52
Lokalizacja nr 2: część działki nr: 1325/52 (pas drogi)

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcach Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osoby tam przebywające niezależnie od okoliczności.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 5 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców os. Kopernika jak i innych osób tam przebywających bez jakichkolwiek ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa sposobu parkowania poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych.
2. Poprawa estetyki dzielnicy poprzez likwidację rozjeżdżonych trawników, na których parkowały auta.

Uwagi przy ocenie: 
Teren osiedla nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Kosztorys mieści się w kwocie okreslonej dla dzielnicy, której projekt dotyczy.
Z punktu widzenia organizacji ruchu: pozytywnie opiniuje się wyznaczenie / budowę miejsc postojowych przy ul. Keplera, pod warunkiem usytuowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

P0004 Sportowa Helenka — zestawy do ćwiczeń sprawnościowych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń kalistenistyki, street Workout – treningu z wykorzystaniem własnej masy ciała.
Zakup, dostawa i montaż Atlasu Tytan – 8 stanowiskowego, umożliwiającego rozgrzanie ciała przed treningiem.
Zakup, dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych dla dzieci, tworzących wyjątkową ścieżkę zdrowia składającą się z m.in.:
– piramidy linowej o wysokości 4,0 m,
– mostu linowego z talerzykami,
– karuzeli Chomik,
– równoważni linowej,
oraz dodatkowych urządzeń z możliwą małą modyfikacją.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Dorota Prokopowicz

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 44

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 349 011,27 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Niepokólczyckiego / Baczyńskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren wewnątrz „Rolkowiska” (w trakcie realizacji)
Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę lokalizacji na inną część proponowanej działki 301/11.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
301/11

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu głównie dla mieszkańców dzielnicy „Helenka”

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców, otwarty bez ograniczeń czasowych.
Proponowany dysponent efektów realizacji projektu – Urząd Miasta Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wykorzystanie terenu dla celów rekreacyjno – sportowych pozwalających na utrzymywanie sprawności fizycznej przez mieszkańców.
Urządzenia dedykowane dla osób znajdujących się na różnych poziomach zaawansowania: od amatorów, po sportowców wyczynowych.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę lokalizacji inwestycji z terenu projektowanego rolkowiska na inne miejsce na działce nr 301/11.
Projekt realny do zrealizowania przy założonej kwocie w obecnie panujących warunkach. W przypadku braku wystarczających środków na etapie przygotowania do realizacji projektu, dopuszczalne jest zmniejszenie liczby proponowanych w ramach projetu urządzeń.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0005 Chodnik z ul. K. K. Baczyńskiego do ROD „Tulipan” — poprawa estetyki terenu

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 318 000,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa chodnika z kostki brukowej o grubości 8 cm.
Wymiary chodnika o długości ok. 170,00 m i szerokości ok. 1,5 m.
Zakup, dostawa i montaż ławek solarnych z podświetleniem LED – 2 szt.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Dorota Prokopowicz

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 44

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 270 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 318 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 318 000,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Niepokólczyckiego / Baczyńskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren udeptywanej ścieżki prowadzącej z terenów zabudowanych do ROD „Tulipan”

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
301/11, 325/11, 252/11, 299/11

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu głównie dla mieszkańców dzielnicy „Helenka”

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców, otwarty bez ograniczeń czasowych.
Proponowany dysponent efektów realizacji projektu – Urząd Miasta Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa chodnika na terenie zieleni miejskiej zapewniając poprawę estetyki miasta i sprawną komunikację pieszą.
Teren udeptywany przez mieszkańców przemieszczających się na tereny ROD „Tulipan” oraz przez mieszkańców spacerujących do okolicznych lasów.
Dodatkowo zaplanowano budowę chodnika wzdłuż ul. Baczyńskiego 4 (przy paczkomacie) mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, schodzącym na ulicę oraz zakup i montaż ławek solarnych z podświetleniem LED.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0006 Parking Niepokólczyckiego / Baczyńskiego

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 342 400,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zaprojektowanie oraz budowa parkingu na obszarze ok. 400 m².
Proponowana budowa parkingu do wykonania z kostki brukowej grubości ok. 10 cm na podbudowie z kruszyw o grubości ok. 50 cm bez przebudowy infrastruktury podziemnej.
Projekt parkingu przewiduje wykonanie 21 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 × 5 m oraz jednego miejsca postojowego o wymiarze 3,6 × 5 m z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.
Dodatkowo proponowana zabudowa 2 szt. progów zwalniających (jeden przy wiacie śmietnikowej pomiędzy kl. 62 a 62a budynku przy ul. Niepokólczyckiego, a drugi przy drzewie pomiędzy klatką 62b a 62c budynku przy ul. Niepokólczyckiego).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Dorota Prokopowicz

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 107

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 342 400,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 342 400,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Skrzyżowanie ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego z ulicą Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
297/11,
część działek 299/11 oraz 298/11 została uwzględniona do zabudowy pod względem estetyki parkingu

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Helenka.
Wykonanie miejsc postojowych jest przewidywane dla osób mieszkających w budynku przy ul. Niepokólczyckiego 62-62a-62b-62c oraz w budynku przy ul. Baczyńskiego 4-4a.
W sezonie letnim parking użytkowany będzie również przez działkowców oraz gości ROD „Tulipan” jak i osób korzystających Rolkowiska (projekt Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, w trakcie realizacji)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystająca z projektu to około 300 – 350

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa parkingu ma na celu poprawę estetyki terenu.
Powierzchnia całkowita zagospodarowanego terenu ok. 400 m².
Teren, który został przewidziany do zabudowy miejsc parkingowych pomimo rozległego obszaru nie umożliwia komfortowego parkowania pojazdów. W sezonie deszczowo zimowym teren robi się bagnisty co powoduje, że pojazdy grzęzną na nieutwardzonym terenie.
Realizacja projektu nie przewiduje wycinki drzew. Teren gdzie rosną drzewa zostaje pominięty w realizacji projektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa parkingu rozwiąże problem parkowania pojazdów przy ul. Niepokólczyckiego i Baczyńskiego.
Brak parkingu powoduje parkowanie pojazdów w miejscach niedostosowanych do tych celów.
Zabudowa progów zwalniających ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa rodzin przemieszczających się z budynku na parking oraz do śmietnika.

Uwagi przy ocenie: 
Z punktu widzenia organizacji ruchu wniosek opiniuje się pozytywnie pod warunkiem usytuowania miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ograniczenia wniosku do montażu 1 progu zwalniającego.

P0007 Czysta Zandka

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 3 000,00 zł
Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż koszy na śmieci:
— przy skrzyżowaniu ul. Stalmacha/Cmentarna od strony straży miejskiej,
— przy szkole podstawowej nr 2 obok przejścia dla pieszych,
— przy wejściu na cmentarz ewangelicki,
— przy kościele pw. Ducha Świętego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Grzegorz Lubowiecki

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 76

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Lokalizacja montażu koszy na śmieci nie wymaga wykonania dokumentacji projektowej. W kwietniu zaplanowano spotkanie w Wnioskodawcą, celem ustalenia lokalizacji dla montażu koszy.

Informacja wg stanu na 30 kwiecień 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
IK/28/24 ZBO 2024 – CZYSTA ZANDKA

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 4 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 3 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 3 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Podane w streszczeniu projektu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. a) 1054/86
b) 1054/86
c) 1053/91
d) 1074/60

Zasięg oddziaływania projektu:
Kosze na śmieci w miejscach często uczęszczanych poprawią czystość w okolicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Zandki oraz inne osoby przechodzące tam.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponent wydział infrastruktury komunalnej urzędu miasta. Realizacja przy drogach publicznych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Montaż koszy na śmieci.

P0008 Rekreacyjna przestrzeń do wypoczynku **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest stworzenie aktywnego miejsca do wypoczynku. Rozbudowa istniejącego Parku Rodzinnego o dodatkowe atrakcje.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Paweł Garczorz

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 105

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie
pomoc społeczna
zieleń miejska

Lokalizacja:  Ul. Nad Kanałem

Uszczegółowienie lokalizacji: Tereny zielone w pobliżu rzeki Bytomki

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2958/321; 2303/323; 4225/753; 4228/325; 4229/337; 4230/338; 4440/319; 4439/319; 4437/319; 4435/319; 4438/319; 4436/319; 6342/753; 2341/339; 6844/293; 6358/290; 6849/290; 4433/321; 4427/299; 4420/299; 4416/299; 4413/299; 6844/293

Zasięg oddziaływania projektu:
Celem projektu jest rozbudowa Parku Rodzinnego. W ramach projektu wzięto pod uwagę utwardzanie nowych alejek, montaż ławek, koszy na śmieci, który brakuje również w miejscach istniejących już ciągów pieszych oraz nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, aby dodatkowo uatrakcyjnić istniejący teren. Projekt będzie skierowany do wszystkich odbiorców, zarówno tych młodych jak również starszych osób.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ma na celu zwiększenie ilości miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie miasta. Zarówno integrację lokalnej społeczności jak również poszerzenie ilości terenów zielonych w bardzo gęstej zabudowie centralnej części Zabrza. Zaproponowany teren będzie odpowiednim miejscem do spacerów i oderwania się od szarej rzeczywistości. Jest on oddalony od głównej arterii miasta i będzie połączeniem z Rodzinnym Parkiem oraz z niedaleko położonym Parkiem Poległych Bohaterów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Na działkach: 2958/321; 2303/323; 4225/753; 4228/325; 4229/337; 4230/338; 4440/319; 6342/753; 2341/339; 6844/293; 6358/290; 6849/290 planuje się utwardzenie dodatkowych alejek dla pieszych, przy których będą mogły znajdować się ławki wraz z koszami na śmieci. Wzdłuż istniejących już alejek wzięto pod uwagę dodatkowe ławki wraz z koszami na śmieci, których obecna ilość jest niewystarczająca. Mowa tutaj zwłaszcza o działkach: 4439/319; 4437/319; 4435/319; 4438/319; 4436/319; 4433/312; 4427/299; 4420/299; 4416/299; 4413/299; 6844/293. Dodatkowo w projekcie powinny znaleźć się bezpieczne przejścia pod rurami, które znajdują się w okolicy działek: tak aby piesi mogli bezpieczne pokonać jedną całą cześć parku bez schylania się (w wyniku oceny zrezygnowano z tego przejścia).

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na konieczność uzgodnień z Zabrzańskim Przedsięborstwem Wodociągów i Kanalizacji, Wodami Polskimi i właścicielem sieci teleinformatycznej biegnącej dołem zrezygnowano ze zmian w przejściu pod rurami.
Zrezygnowano z wykonania oświetlenia.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0009 Budowa oświetlenia w Parku Rodzinnym przy ul. Nad Kanałem

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 325 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Park rodzinny to obiekt obejmujący tereny zielone, plac zabaw, skate park oraz boisko do koszykówki. Jest także obiektem, który w zimie przyciąga fanów zjeżdżania na sankach, a całorocznie biegaczy oraz właścicieli czworonogów wraz z pupilami. Budowa oświetlenia w Parku powoli na bezpieczniejsze użytkowanie parku także po zmroku oraz odstraszy osoby, które mogłyby zagrażać jego użytkownikom czy też dokonać dewastacji na terenie Parku.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Michał Bar

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 69

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 325 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 325 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Nad Kanałem

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
6844/293, 4413/299, 4416/299, 4407/294, 4410/293

Zasięg oddziaływania projektu:
Park znajduje się w dzielnicy Centrum Północ, natomiast jest dostępny oraz użytkowany także przez mieszkańców z innych dzielnic Naszego Miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda
Inne grupy beneficjentów: sportowcy

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
30 – 50 tys.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta i dzielnicy Centrum Północ

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Poprawa bezpieczeństwa w Parku
— Umożliwienie korzystania z niego po zmroku;
— Odstraszanie osób mogących dewastować mienie lub zanieczyszczać park odpadami, które nie powinny się w nim znaleźć;
— Przyciągnięcie do parku nowych odwiedzających.

P0010 Rekreacyjna przestrzeń do wypoczynku, wybieg dla psów, remont chodników

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Tekst pierwotny:
Celem projektu jest stworzenie aktywnego miejsca do wypoczynku. Stworzenie alejek, ławek, koszy na śmieci jak również rozbudowę wybiegu dla psów.

Tekst skorygowany:
Celem projektu jest stworzenie miejsca do wypoczynku z uwzględnieniem wykonania alejek, ławek, koszy na śmieci. W ramach projektu przewidziana jest również budowa wybiegu dla psów oraz remont zniszczonych chodników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Paweł Garczorz

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 330

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 29 stycznia 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Informacja wg stanu na 30 kwiecień 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/14/24 ZBO 2024-REKREACYJNA PRZESTRZEŃ DO WYPOCZYNKU, WYBIEG DLA PSÓW I REMONT CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Tekst pierwotny:
ul. Nad Kanałem

Tekst skorygowany:
ul. Nad Kanałem / Grunwaldzka, ul. Kotarbińskiego / Franciszkańska / Gdańska

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Tekst pierwotny:
Tereny zielone w pobliżu rzeki Bytomki

Tekst skorygowany:
Tereny zielone w pobliżu rzeki Bytomki, działki na terenie dzielnicy obok zabudowań wielorodzinynych.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Tekst pierwotny:
2339/224

Tekst skorygowany:
2339/224; 7122/9; 1479/14

Zasięg oddziaływania projektu:
Tekst pierwotny:
Celem projektu jest stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku, w którym będzie można nie tylko wypocząć ale również aktywnie spędzić czas. W ramach projektu wzięto pod uwagę utwardzenie alejek, montaż ławek, koszy na śmieci oraz nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Projekt będzie skierowany do wszystkich odbiorców, zarówno tych młodych jak również starszych osób. Dodatkowo przewidziano rozbudowę niewielkiego wybiegu dla psów oraz jego ogrodzenie.

Tekst skorygowany:
W ramach projektu uwzględniono stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku poprzez utwardzenie alejek, montaż ławek, koszy na śmieci. Dodatkowo wzięto pod uwagę remont zniszczonych chodników w celu poprawy komfortu pieszych. Przewidziano również budowę niewielkiego wybiegu dla psów oraz jego ogrodzenie. Projekt będzie skierowany do wszystkich odbiorców, zarówno tych młodych jak również starszych osób.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Tekst pierwotny:
Projekt ma na celu zwiększenie ilości miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie miasta. Zarówno integrację lokalnej społeczności jak również poszerzenie ilości terenów zielonych w bardzo gęstej zabudowie centralnej części Zabrza.
Zaproponowany teren będzie odpowiednim miejscem do spacerów i oderwania się od szarej rzeczywistości. Ma również na celu zagospodarowanie zielonego terenu w bardziej użytkowy sposób tak, aby zyskał on na atrakcyjności i stał się piękną wizytówką miasta.

Tekst skorygowany:
Projekt ma na celu zwiększenie ilości miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie miasta. Zarówno integrację lokalnej społeczności jak również poszerzenie ilości terenów zielonych w bardzo gęstej zabudowie centralnej części Zabrza. Zaproponowany teren będzie odpowiednim miejscem do spacerów i oderwania się od szarej rzeczywistości. Ma również na celu zagospodarowanie zielonego terenu w bardziej użytkowy sposób tak, aby zyskał on na atrakcyjności i stał się piękną wizytówką miasta. Dodatkowo wzięto pod uwagę remont zniszczonych chodników oraz powstanie nowego chodnika w miejscu wydeptanej przez pieszych ścieżki. W projekcie uwzględniono również budowę tak potrzebnego wybiegu dla psów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Tekst pierwotny:
Celem jest stworzenie miejsca do wypoczynku i zagospodarowania terenów obecnie porośniętych wyłącznie trawą. Dzięki projektowi mieszkańcy zyskają obszar do spacerów i rekreacji. Miejsce będzie odpowiednie dla społeczności w każdym wieku.
Dodatkowo w projekcie wzięto pod uwagę miejsce do wybiegu dla psów, a dokładnie rozszerzenie jego strefy, aby była bardziej komfortowa dla czworonogów.

Tekst skorygowany:
Celem jest stworzenie miejsca do wypoczynku i zagospodarowania obszarów obecnie porośniętych wyłącznie trawą. Dzięki projektowi mieszkańcy zyskają teren do spacerów i rekreacji. Miejsce będzie odpowiednie dla społeczności w każdym wieku. Dodatkowo w projekcie wzięto pod uwagę budowę ogrodzonego miejsca do wybiegu dla psów, które spowoduje aktywizację czworonogów i ich opiekunów. W ramach projektu przewidziano remont zniszczonych chodników oraz powstanie nowego chodnika w miejscu wydeptanej przez pieszych ścieżki dla lepszego komfortu użytkowników.

P0011 Wybieg dla psów, miejsca postojowe, doświetlenie przejścia dla pieszych

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł
Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest stworzenie wybiegu dla psów, miejsc postojowych przy ul. Kowalskiej, doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolności na wysokości skrzyżowania z ul. Dubiela.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
1. ul. Dubiela
2. ul. Kowalska
3. ul. Wolności (okolice ul. Dubiela)

Uszczegółowienie lokalizacji: j.w.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3862/466 – wybieg dla psów
1260/265; 1780/193 – miejsca postojowe
4743/746 – doświetlenie przejścia dla pieszych

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie skierowany do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Zarówno osób posiadających psy, zmotoryzowanych, nie tylko mieszkańców okolicznych bloków, ale także osób przyjeżdżających do ścisłego centrum miasta, jak również pieszych i kierowców poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
50 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ma na celu zapewnić właścicielom psów odpowiednie miejsce do wyprowadzenia swoich pupilów. Zaaprobowana lokalizacja mieści się w centralnym punkcie miasta w parku przy bardzo gęstej zabudowie. Przedmiotowa przestrzeń idealnie pasuje na tego typu inwestycję. W okolicy nie ma żadnego podobnego miejsca, a to będzie dogodne na wielu mieszkańców posiadających psy.
Dodatkowo w projekcie uwzględniono utwardzenie obecnie dzikich miejsc postojowych, na które wjeżdżający kierowcy muszą pokonać wysoki krawężnik. Miejsca postojowe będę przydatne dla okolicznych mieszkańców, jak i osób udających się do centrum miasta.
Przedmiotowe przejście dla pieszych znajduje się przy ruchliwej ulicy w ścisłym centrum miasta. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców powinna to być niezwykle potrzebna inwestycja.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dzięki projektowi zyskamy miejsce do wybiegu dla psów, dodatkowe miejsca postojowe dodatkowe doświetlenie przejścia dla pieszych.

Uwagi przy ocenie: 
W związku z otrzymaną od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach negatywną opinią dotyczącą budowy wybiegu dla psów w Parku Miejskim przy ul. Dubiela oraz tym, że działka nr 1780/193 wskazana pod budowę miejsc parkingowych znajduje się w użytkowaniu wieczystym GSM Luiza wniosek otrzymuje negatywną opinię prawno-techniczną.

P0012 Wieża Eiffla na rondzie u zbiegu ulic: Al. Korfantego i Marii Skłodowskiej-Curie

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest montaż konstrukcji — mini instalacji podświetlanej wieży Eiffla.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Wyspa ronda u zbiegu ulic: al. Korfantego i Marii Skłodowskiej-Curie

Uszczegółowienie lokalizacji: j.w.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4698/28, 4695/717

Zasięg oddziaływania projektu:
Inwestycja będzie atrakcją miasta w miejscu najbardziej uczęszczanym przez zmotoryzowanych i nie tylko. Przedmiotową konstrukcję będą mogli podziwiać sami mieszkańcy jak również osoby przejeżdżające przez Zabrze, jak również turyści odwiedzający nasze miasto.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
100 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ma na celu nadać lepszy wizerunek wyspie ronda przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic. Wyspa ronda obecnie nie jest szczególnie piękna, gdyż jest cała wybetonowana. Inwestycja poprawiłaby wygląd tego miejsca oraz dodatkowo nadała by charakteru nie tylko temu miejscu, ale również całemu miastu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem jest stworzenie nietypowego miejsca na mapie Zabrza, które będzie bardzo charakterystyczne wizerunkowe jak również będzie idealnym punktem odniesienia na mapie Zabrza. Podobna inwestycja została wybrana przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim w 2021 r. w Rybniku i zyskała bardzo wielu zwolenników. W pierwszym kwartale 2023 r. były kręcone ujęcia do jednej z produkcji filmowych, a sama inwestycja zyskała na rozgłosie w ogólnopolskich mediach. Myślę, że Zabrze mogłoby również zostać bardzo dobrze postrzegane dzięki takiej małej architekturze, która uatrakcyjni nasze miasto. Dodatkowo wokół inwestycji planuje się stworzyć większą ilość zieleni, która również jest bardzo ważna i potrzebna.

Uwagi przy ocenie: 
Lokalizacja obiektu wieży Eiffla bezpośrednio na tarczy ronda u zbiegu ulic Al. Korfantego i Skłodowskiej narzuca konieczność przebudowy tarczy wyspy centralnej ronda wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu, sieci gazowej, sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej. Zakres prac koniecznych do wykonania nie jest możliwy do zrealizowania w jednym roku kalendarzowym.
Biorąc pod uwagę koszt przebudowy podziemnych sieci uzbrojenia terenu, koszt inwestycji znacznie przekroczy kwotę określoną przez Wnioskodawcę.
Obiekt wieży Eiffla nie wpisuje się w sposób zagospodarowania rond w obrębie Miasta Zabrze. Zaproponowane zamierzenie nie jest związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

P0013 Oaza zieleni — miejsce do relaksu i wypoczynku

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest stworzenie miejsca do wypoczynku. W skład będą wchodzić utwardzone alejki, ławki z koszami na śmieci, rośliny i kwiaty.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Paweł Garczorz

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 33

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skwer pomiędzy ul. Jana Szymały a ul. Kazimierza Kruszyny.

Uszczegółowienie lokalizacji: j.w.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1656/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie skierowany do osób w każdym przedziale wiekowym.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ma na celu zagospodarowanie pozostałej części działki pod tereny rekreacyjne. Na przedmiotowej działce mieści się już plac zabaw oraz skatepark. W większości jednak działka jest pokryta dziko rosnącą roślinnością. Celem projektu jest jej odpowiednie zagospodarowanie tak, aby miejsce mogło służyć do spacerów, wypoczynku na świeżym powietrzu. Wzdłuż planowanych alejek znajdować się będę ławki z oparciami, kosze na śmieci oraz rabatki kwiatowe, wiśnia ozdobna Pissardii czy inne ozdobne krzewy i kwiaty.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— zwiększenie terenów pod rekreację i wypoczynek;
— większa ilość roślin i drzew;
— zagospodarowanie nieużytku;
— integracja lokalnej społeczności.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0014 II etap — stworzenie Parku Rekreacyjno-Przyrodniczo-Kulturowego

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
II etap projektu obejmuje wybrukowanie głównych ścieżek kostką brukową bezfazową, które zostały przygotowane do tego w poprzednim etapie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Maciej Bartuś

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 39

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
sport
ochrona środowiska
zdrowie
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Wolności 65 – 67B

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1781/13

Zasięg oddziaływania projektu:
Całe miasto Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2 tysięcy mieszkańców Zabrza oraz parę tysięcy przyjezdnych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
24h/dobę

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Z uwagi na brak takiego miejsca w tej części dzielnicy, mieszkańcy spacerują po drodze w sąsiedztwie firmy DHL co sprawia bardzo duże zagrożenie dla spacerujących z uwagi na brak chodnika. Ponadto drogą tą uczęszczają głównie samochody dostawcze i tiry. Tworząc park mieszkańcy mogliby spacerować w bezpiecznym miejscu, w otoczeniu terenów zielonych, a dzieci miałyby odpowiednie miejsce do jazdy na rolkach oraz rowerach dzięki ułożeniu kostki bezfazowej, w przyszłych latach bardzo chcielibyśmy dokończyć cały projekt, który obejmuje stworzenie siłowni napowietrznej oraz drogę edukacyjną wśród fundamentów baterii przeciwlotniczych z II wojny światowej.

P0015 Etap I — poprawa wizerunku terenu w okolicy skrzyżowania ulicy Hermisza z ulicą Gdańską (okolice sklepu Fox) oraz wzdłuż ulicy Gdańskiej **

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie terenu w okolicy skrzyżowania ul. Hermisza z ul. Gdańską:
— zmiana nawierzchni;
— montaż ławek/koszy;
— przesunięcie przejścia;
— wyznaczenie miejsc parkingowych;
— montaż stojaków rowerowych/stacji naprawczej;
— dosadzenie kwiatów/krzewów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Grzegorz Ziomek

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 237

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Umowny termin wykonania dokumentacji – czerwiec 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/15/24 ZBO 2024-ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOLICY SKRZYŻOWANIA UL. HERMISZA ZUL. GDAŃSKĄ ORAZ WZDŁUŻ UL. GDAŃSKIEJ – ETAP I

Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Teren nieopodal skrzyżowania ulicy Hermisza z ulicą Gdańską oraz teren wzdłuż ulicy Gdańskiej

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren w okolicy skrzyżowania ulicy Hermisza z ulicą Gdańską (teren obok apteki oraz sklepu Fox) oraz teren wzdłuż ulicy Gdańskiej (na wysokości garaży) — obrys na rysunku 1 załączonym do projektu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1383/5
1385/5
1378/5
1382/5
1379/5
1386/5 — teren wzdłuż ulicy Gdańskiej

Zasięg oddziaływania projektu:
Realizacja projektu ma na celu poprawę wizerunku dzielnicy Skłodowskiej-Curie poprzez stworzenie miejsca w którym, każda osoba będzie mogła chwilę odpocząć siedząc na ławce korzystając z uroków miejskiej zieleni. Należy tutaj zwrócić uwagę, że teren usytuowany jest obok dwóch przystanków autobusowych, apteki, kina oraz licznych sklepów. Z usług ww. obiektów korzystają codziennie mieszkańcy z całej dzielnicy, którym często potrzebne jest miejsce do odpoczynku. Dodatkowo ulica Gdańska stanowi dojście dla osób, które chcą się dostać m.in. do Śląskiego Centrum Chorób Serca czy Szkoły Podstawowej nr 25.
Przesunięcie przejścia dla pieszych na ulicy Hermisza poprawi bezpieczeństwo na pobliskim skrzyżowaniu. Obecne przejście dla pieszych jest bardzo blisko skrzyżowania, co jest kłopotliwe zarówno dla pieszych jak i dla kierowców.
Planowane jest również wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Hermisza oraz stworzenie nowych przy ulicy Gdańskiej.
Dodatkowo dla rowerzystów zostanie zamontowany stojak rowerowy oraz stacja naprawcza.
W następnych latach w ramach budżetu obywatelskiego przewidziana jest realizacja kolejnych etapów m.in.:
— zagospodarowanie terenu w okolicy skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej wraz z ulicą Dąbrowskiego,
— zagospodarowanie terenu w okolicy ulicy Mikulczyckiej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszystkie osoby przemieszczające się nieopodal ulicy Hermisza oraz ulicy Gdańskiej — szacunkowo około 700 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Teren ogólnodostępny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa wizerunku dzielnicy Skłodowskiej-Curie, stworzenie miejsc w których będzie można odpocząć oraz skorzystać z uroków miejskiej zieleni. Poprawa bezpieczeństwa poprzez przesunięcie przejścia dla pieszych.

Uwagi przy ocenie: 
Z punktu widzenia organizacji ruchu:
— negatywnie opiniuje się wniosek w części dotyczącej przesunięcia przejścia dla pieszych przy ul. Hermisza na skrzyżowaniu z ul. Gdańską; przejście dla pieszych wyznaczone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zatem zmiana nie jest uzasadniona;
— pozytywnie opiniuje wyznaczenie / budowę miejsc postojowych, pod warunkiem usytuowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0016 1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu – Południe 2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „Temida”

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt będzie realizowany w dwóch miejscach mianowicie:
1. Dalszy remont i modernizacja obiektu rekreacyjnego znajdującego się na działce, która została pozyskana przez Miasto Zabrze od Fortum S.A.
2. Remont i modernizacja pomieszczeń gospodarczych na strzelnicy sportowej „Temida”

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Klaudiusz Jankowski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 397

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Planowane rozpoczęcie realizacji zadania – III kwartał 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/16/24 ZBO 2024-MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY IROZRYWKI ORAZ STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA" W DZIELNICY ZABORZE-POŁUDNIE

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1. Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barlickiego
2. Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barlickiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. Nr działki 3250/36 Centrum Kultury i Rozrywki
2. Nr działki 1537/36 Strzelnica Sportowa „TEMIDA”

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe oraz mieszkańcy całego Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1. Modernizacja Centrum Kultury — szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 500 osób w czasie spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, organizacji dnia dziecka, imprez plenerowych itp.
2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „TEMIDA” — Centrum Kultury, którym opiekuje się Rada Dzielnicy Zaborze-Południe ściśle współpracuje ze Strzelnicą „TEMIDA”, do której dostęp mają mieszkańcy podczas organizowanych wszelkich imprez i spotkań, jak i indywidualnie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Modernizacja Centrum Kultury dysponentem realizacji efektów projektu będzie Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze. Wszystkimi pracami związanymi z utrzymaniem czystości, porządku zajmować się będzie Rada Dzielnicy Zaborze Południe. Obiekt jest to miejsce spotkań lokalnej społeczności podczas różnych imprez organizowanych przez Radę Dzielnicy Zaborze Południe przez cały rok. Na obiekcie będą też organizowane spotkania mieszkańców z władzami miasta oraz członkami Rady Dzielnicy przy okazji podejmowanych działań na większą skalę np.: podłączenie nitki gazowej, tematy z niską emisją spalin itp.
2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „TEMIDA” dysponentem realizacji efektów projektu będzie Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze. Zarządzaniem obiektu i organizacją wszelkich zawodów strzeleckich, imprez, pokazów, szkoleń itd. Zajmować się będzie tak jak dotychczas Stowarzyszenie „TEMIDA”.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Modernizacja Centrum Kultury
Jest to jedyne miejsce na Zaborzu – Południe, na którym można zorganizować imprezę plenerową, festyn rodzinny, kartoflisko, dzień dziecka itp. Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin. Miejsce spotkań całych rodzin i integracja lokalnej społeczności. Co roku budżet obywatelski pozwala uatrakcyjniać Centrum Kultury tworząc tym samym wizerunek dzielnicy i miasta, a zakupione mienie pozwala obniżać koszty organizacji imprez plenerowych organizowanych przez Radę Dzielnicy dla mieszkańców. Dodatkowo pozwala organizować spotkania z mieszkańcami, aby przedyskutować tematy związane z dalszym rozwojem i dzielnicy jak i problemami jakie się pojawiają.
2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „TEMIDA”
Dzięki nawiązaniu współpracy dwóch leżących obok siebie obiektów wszelkie imprezy organizowane przez Radę Dzielnicy zyskały na atrakcyjności i jednocześnie sprawiły, iż coraz więcej mieszkańców już nie tylko naszej dzielnicy bierze w nich udział. Dodatkowo dzięki możliwościom korzystania ze strzelnicy przez mieszkańców udało nam się stworzyć kolejne atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu. Rozwój strzelnicy wpływa na zwiększenie zainteresowania militariami, obronnością, a prowadzone szkolenia podnoszą wiedzę i świadomość mieszkańców w tej dziedzinie.

P0017 „Sportowe Osiedle Kotarbińskiego” — boisko wielofunkcyjne — etap III

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni tartanowej wraz z wyposażeniem przy SP 25. Projekt stanowi trzeci, ostatni etap projektu ZBO: „Sportowe Osiedle Kotarbińskiego”.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Agnieszka Stępniewska

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 3 036

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Umowy termin złożenia dokumentacji – lipiec 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/17/24 ZBO 2024-SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO-BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ETAP III

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Kotarbińskiego 18

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren SP 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4964/9, 4987/10, 4959/9

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich mieszkańców Zabrza. Z uwagi na fakt, że boisko będzie znajdowało się na terenie otwartym, ogólnodostępnym (SP25), dostęp do infrastruktury będą mieć nieodpłatnie i bez konieczności rezerwowania wszyscy zainteresowani. Usytuowanie boiska w sąsiedztwie cieszącej się dużą popularnością bieżni lekkoatletycznej i boiska do gry w piłkę nożną, daje ogromne możliwości, dalszego promowania aktywnego trybu życia, wśród mieszkańców całego miasta, mieszkańców dzielnicy os. T. Kotarbińskiego, dzieci i młodzieży. Na terenie boiska, będą mogły odbywać się zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia ruchowe dla dzieci z przedszkoli. Na obiektach kompleksu sportowego, będą mogły również, odbywać się zawody międzyszkolne, oraz inne imprezy sportowe o charakterze miejskim.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Rotacyjnie 500 osób podczas imprez, indywidualnie w zależności od liczebności grupy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny. Dysponentem obiektu będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu.
Projekt stanowi trzeci, ostatni etap projektu ZBO: „Sportowe Osiedle Kotarbińskiego”.
Etap I projektu uzyskał największą liczbę głosów mieszkańców Zabrza. Dzięki temu pozyskano środki na kompleksowy projekt architektoniczny oraz budowę boiska do piłki nożnej.
Etap II zakładał budowę 4-torowej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni tartanowej (wokół boiska) oraz zeskoku w dal, ławek, chodnika, oświetlenia i monitoringu.
W efekcie uzyskania poparcia dla dwóch etapów projektu i ich realizacji, mieszkańcy całego Zabrza od kilku lat przyjeżdżają i korzystają z powstałej w ten sposób infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Osiedlu Kotarbińskiego.
Etap III, którego dotyczy wniosek, to zwieńczenie projektu i możliwość wykorzystania, wciąż istniejącego ogromnego potencjału terenu, wokół SP25 w Zabrzu. Projekt zakłada wybudowanie boiska o wymiarach 30 × 22 m wraz z piłkochwytami (2 szt.), ławeczkami (3 szt.) – skrzynią/ławeczką na sprzęt sportowy, koszami na śmieci (2 szt.) i tradycyjnym oświetleniem (4 szt.). Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, tak bardzo potrzebne, razem z poprzednimi inwestycjami stworzy kompleksowy, bezpieczny, obiekt rekreacyjno-sportowy w samym środku osiedla.
Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą/ boiska sportowe, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miast. W Zabrzu z roku na rok, rośnie popularność tego typu miejsc. Obserwując sytuację na obiektach sportowych na naszym osiedlu wiemy, że jest ich zbyt mało, w stosunku do zapotrzebowania. Są ciągle oblegane.
Nierzadko boiska są zajęte do późnych godzin wieczornych, a chętni do skorzystania muszą poczekać w „kolejce”. Ogromnie cieszy fakt, że obiekty znajdujące się w dzielnicy os. T. Kotarbińskiego służą mieszkańcom wielu dzielnic Zabrza, a nawet osobom spoza miasta. Pozwalają na wyrównywanie szans dzieciom, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w płatnych zajęciach organizowanych przez szkółki. Ogromnym atutem nowego boiska byłoby jego usytuowanie. Boisko miałoby powstać w centrum osiedla, na monitorowanym, ogrodzonym terenie szkoły, z dala od ulicy i budynków mieszkalnych, dając możliwość swobodnego i bezpiecznego uprawiania aktywności fizycznych. Nowe boisko zastąpiłoby boisko znajdujące się przy ul. Gdańskiej 40, które sukcesywnie ulega degradacji – (w ostatnim czasie z niewiadomych powodów, kosze do gry w piłkę koszykową zostały wycięte).
Nie ulega wątpliwości, że łatwy dostęp do różnorodnych, nowoczesnych obiektów sportowych, zachęca do podejmowania aktywności sportowych, co w konsekwencji, wywiera pozytywny wpływ na wszystkich korzystających z nich mieszkańców, a przede wszystkim na dzieci i młodzież. Aktywność fizyczna to lepsza odporność fizyczna i psychiczna. Miejsca do rekreacji umożliwiają spędzanie wolnego czasu w komfortowych i bezpiecznych warunkach, wspomagając działania profilaktyczne przeciwko uzależnieniom (komórki, komputery, gry on-line), które w trakcie pandemii nasiliły się. Podejmowane na ogólnodostępnych obiektach aktywności fizyczne, integrują mieszkańców miasta i osiedla, zarówno tych młodszych jak i starszych, oraz pozwalają także rozładować stres, którego w dzisiejszych czasach mamy zdecydowany nadmiar.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Przewidywane cele do osiągnięcia:
— kształtowanie, promowanie postaw prozdrowotnych,
— stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu,
— stworzenie nowych możliwości do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz ruchowych na świeżym powietrzu,
— propagowanie sportów drużynowych, współpracy w grupie oraz zasad fair play,
— poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców,
— wzrost atrakcyjności dzielnicy osiedle T. Kotarbińskiego na mapie Zabrza,
— integracja społeczności lokalnej,
— integracja społeczności miasta Zabrze ukierunkowana na ukazanie pozytywnych aspektów aktywnego wypoczynku, jako alternatywa dla komputerów oraz komórek,
— poprawa estetyki osiedla,
— wyrównywanie szans, dzieci nie korzystających z płatnych zajęć organizowanych na obiektach sportowych.

Uwagi przy ocenie: 
Jeśli kwota 500 000 zł okaże się niewystarczająca, wnioskodawca dopuszcza rezygnację z oświetlenia boiska.

P0018 Budowa chodnika i modernizacja dojazdu z miejscami postojowymi

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 287 723,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy budowy chodnika służącego jako dojście do budynku (lokalizacja nr 1), chodnika ułatwiającego dojście do przedszkola (lokalizacja nr 2) oraz modernizacji drogi dojazdowej do budynku i budowy miejsc postojowych przy ulicy dr. Henryka Jordana (lokalizacja nr 3). Zabudowa podobna do występującej na terenie przy budynku na ulicy Jordana 76, 76a, 76b, 76c.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Wojciech Sadowski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 51

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 287 723,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 287 723,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
ul. dr. Henryka Jordana 74, 74a, 74b, 74c (lokalizacja nr 1 i 3).
Teren między blokiem przy ul. dr. Henryka Jordana 74, 74a, 74b, 74c a Zamenhofa 5-7 (lokalizacja nr 2).

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Szczegóły lokalizacji zawiera załącznik nr 1 do wniosku.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Lokalizacja nr 1 i 3: działka 1511/57
Lokalizacja nr 2: działka 1519/57

Zasięg oddziaływania projektu:
Z chodnika oraz miejsc postojowych będą mogli skorzystać mieszkańcy bloku przy ul. dr. Henryka Jordana 74, 74a, 74b, 74c, mieszkańcy pobliskich zabudowań udający się np. do szkoły, przedszkola czy pobliskich sklepów jak i mieszkańcy tymczasowo przebywający w naszej dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu dostępne będą dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Helenka oraz dla osób przebywających w naszej dzielnicy tymczasowo.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców oraz estetyki ich otoczenia. Obecnie dojście do budynku i przedszkola jest utrudnione głównie w okresie zimowym oraz podczas opadów deszczu gdzie na drodze dojazdowej i terenie przejścia do przedszkola tworzy się rozlewisko. Osoby starsze mają trudności z bezpiecznym dotarciem do budynku a przejście dla osób odprowadzających dzieci do szkoły czy przedszkola jest bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe przez powstające podczas opadów błoto. Parkowanie samochodów obecnie odbywa się w części na wyjeżdżonym trawniku na nierównej ziemi. Realizacja projektu umożliwi bezpieczne przemieszczanie się osób oraz poprawi w części estetykę dzielnicy. Dodatkowo w ramach projektu możliwa będzie naprawa i udrożnienie studzienki wody opadowej, która podczas intensywnych opadów nie spełnia swojego zadania.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0019 Zakup samochodu 9-cio osobowego dla OSP Makoszowy

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup busa 9-osobowego w celu wymiany wysłużonego Lublina do przewozu strażaków i młodzieżowej drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej Makoszowy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Krzysztof Szołtysek

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 308

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Przewidywany termin wszczęcia postępowania to II kwartał 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/18/24 ZBO 2024-ZAKUP SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA OSP MAKOSZOWY

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
sport
ochrona środowiska
pomoc społeczna

Lokalizacja:  ul. Daleka 1; 41-811 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: OSP Makoszowy

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 170 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pojazd będzie służyć do przewozu strażaków i drużyny młodzieżowej z naszej jednostki jak i sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana na nowszy, lepsza skuteczność działań ratowniczych.

P0020 Miejsca wypoczynkowe, zielony park na Zaborzu / Porembie, remont sali gimnastycznej w SP 18, remont boiska wielofunkcyjnego na SP 16

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Kolejny etap budowy pierwszego zielonego parku na Zaborzu. Rozszerzenie parku o kolejną alejkę, budowa paleniska i miejsc grillowych. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Numer 18 na ul. Olchowej, Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Numer 16.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Sebastian Dziębowski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 797

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
zieleń miejska

Lokalizacja: 
Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Lompy 78
Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Olchowa 2
Nowy Park na Zaborzu obok Zakładu Karnego ul. Janika

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
744/6, 1388/6, 1441/4, 861/6, 1444/20 – Alejka, palenisko, miejsca grillowe
2317/34 – Remont boiska
3932/65 – Remont sali gimnastycznej

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy Zabrza odwiedzający dzielnice Zaborze Północ, Porembę, Zaborze Południe, w tym uczniowie szkół podstawowych oraz stowarzyszeń korzystających z obiektu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ponad 6 000 tysięcy tygodniowo

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada ogólnodostępne alternatywne formy do spędzania czasu dla mieszkańców. Wszystkie wymienione rzeczy w projekcie będą znajdować się na (terenie) gminy Zabrze. Dysponentami obiektów będą wszyscy mieszkańcy Zabrza, w każdym przedziale wiekowym.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.
2. Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Organizacja rozgrywek, turniejów międzyszkolnych, międzydzielnicowych.
4. Integracja, nawiązywanie relacji środowiska lokalnego.
5. Bezpieczeństwo na dzielnicy.

Uwagi przy ocenie: 
Kwoty przewidziane na realizację projektu są realne pod warunkiem dostosowania zakresu remontów boiska i Sali gimnastycznej do proponowanej kwoty.

P0021 Rozwój całego Zaborza (kosze na śmieci, aleja fitness, tor przeszkód do ćwiczeń, oświetlenie na Modrzewiowej) **

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozwój całego Zaborza to projekt skierowany do wszystkich grup odbiorców dla dzieci, młodzieży i seniorów. Projekt znajdzie się w różnych częściach dzielnicy. Na ul. Kalinowej (teren Stowarzyszenia Fenixa) znajdzie się pas/aleja fitness, na której znajdą się urządzenia do siłowni pod chmurką, ławki i kosze na śmieci. Na ul. Wyciska (teren MKS Zaborze) znajdzie się tor ninja warriors czyli tor przeszkód, na stronie, gdzie powstały poprzednie budżety obywatelskie robiąc (tworząc) centrum rekreacji.
Ponadto zamierzamy wyposażyć dzielnicę Zaborze w kilkadziesiąt dodatkowych koszy na śmieci. Na ul. Modrzewiowej zamierzamy zamontować latarnie miejskie, które oświetlą ciemne miejsca na ulicy Modrzewiowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Sebastian Dziębowski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 576

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Planowane rozpoczęcie realizacji zadania – III kwartał 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/19/24 ZBO 2024-ROZWÓJ ZABORZA-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. MODRZEWIOWEJ

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Kalinowa 9; ul. Wyciska 5a; ul. Modrzewiowa

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Stowarzyszenie Fenix, MKS Zaborze, ul. Modrzewiowa, cała dzielnica (kosze na śmieci)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1872/65,2166/59 + wybrane działki należące do miasta po konsultacji z pracownikami UM (kosze na śmieci), 3493/18, 3492/18, 3150/18, 3498/18, 3496/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Siłownia pod chmurką (aleja fitenss / tor przeszkód) staje się coraz popularniejszymi publicznymi miejscami rekreacji. W ciągu ostatnich kilku lat powstało dużo takowych miejsc i ta liczba cały czas się zwiększa. Niestety w naszej części Zaborza brak takich miejsc. W społeczeństwie nastała moda na ćwiczenia i dzięki czemu siłownie zewnętrzne stają się coraz popularniejsze.
Wnioskujemy w projekcie o siłownię pod chmurką, (która) posiada wiele zalet jak łatwa dostępność dla mieszkańców dzięki ciekawej lokalizacji w środku Zaborza, gdzie powstanie w ramach budżetu z poprzedniej edycji parę innych alternatywnych form do spędzania czasu. Na terenie również odbywają się imprezy dzielnicowe z udziałem Rady Dzielnicy. Z urządzeń mogą korzystać dzieci, młodzież oraz seniorzy. Cecha ta sprzyja większemu zainteresowaniu takim miejscem. Z urządzeń fitness mogą korzystać osoby starsze na emeryturze, których często nie byłoby stać na wykupienie karnetu na tradycyjną siłownię. Korzystny wpływ na zdrowie. Siłownie zewnętrzne przyczyniają się do poprawy kondycji fizycznej osób regularnie ćwiczących, ćwiczenia wpływają korzystnie na poprawę wydolności serca i układu krążenia oraz zwiększenie wydolności płuc. Regularny trening przyczynia się do spalenia nadmiernej tkanki tłuszczowej i pozwala zachować szczupłą sylwetkę. Ćwiczenia na niektórych urządzeniach fitness zalecane są dla osób cierpiących na reumatyzm, ćwiczenia na urządzeniach ruchowych wpływają korzystnie na zwiększenie elastyczności stawów, co jest zalecane dla osób cierpiących na artretyzm. Regularny trening wzmacnia naturalną odporność organizmu. Badania dowodzą, że osoby ćwiczące na świeżym powietrzu rzadziej chorują na grypę i ulegają przeziębieniu. Trening na urządzeniach siłowych powoduje wzmocnienie i budowę tkanki mięśniowej Poza poprawą kondycji fizycznej ćwiczenia wpływają pozytywnie również na kondycję psychiczną. Regularne ćwiczenia redukują stres, uspokajają, pozwalają zrelaksować się po ciężkim dniu w szkole czy w pracy. Dobrze wykonywane ćwiczenia na zewnętrznych urządzeniach fitness mogą mieć charakter rehabilitacji. Dotyczy to zarówno rehabilitacji fizycznej (np. osoby z urazami powypadkowymi) jak i psychicznej. Z siłowni zewnętrznych mogą korzystać osoby cierpiące na autyzm. Na rynku są również dostępne zewnętrzne urządzenia fitness przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, m in. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla których korzystanie z tradycyjnych siłowni jest bardzo trudne lub często wręcz niemożliwe. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że siłownie zewnętrzne znajdują się na świeżym powietrzu, ćwiczenia wykonywane na świeżym powietrzu przynoszą lepsze efekty niż ćwiczenia wykonywane w tradycyjnych siłowniach. Ma na to wpływ lepsze dotlenienie organizmu i szybsze dostarczanie tlenu rozpuszczonego we krwi do komórek stanowiących budulec tkanki mięśniowej. W czasach, gdy dzieci i młodzież spędzają dużo czasu przed telewizorem lub komputerem siłownie zewnętrzne stanowią alternatywą formę rekreacji. Poprzez zlokalizowanie na zewnątrz wymuszają od użytkowników opuszczenie domu i korzystanie z uroków przebywania na świeżym powietrzu. Siłownie zewnętrzne przyczyniają się do propagowania zdrowego trybu życia społeczności. Zarówno regularnie wykonywane ćwiczenia jak i okazjonalny trening wpływają korzystnie na zdrowie użytkowników. Dzięki zlokalizowaniu na zewnątrz i możliwość wykonywania ćwiczeń w większym gronie siłownie plenerowe mają wpływ na integrowanie się społeczności lokalnej. Zalet siłowni zewnętrznych jest sporo. Zalety te przynoszą szereg korzyści społeczności dlatego powinno się budować coraz więcej otwartych siłowni zewnętrznych.
Kosze na śmieci, projekt będzie zrealizowany na terenie całej dzielnicy, a uzyskany efekt będzie miały wpływ na długoterminowe funkcjonowanie dzielnicy pod względem czystości chodników i zieleńców.
Oświetlenie na ul. Modrzewiowej poprawi długotrwale bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Kilkadziesiąt osób korzystając jednocześnie, szacunkowa liczba 5 000.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada ogólnodostępne alternatywne formy do spędzania czasu dla mieszkańców oraz dodatkowe inwestycje w postaci oświetlenia oraz koszy na śmieci. Wszystkie wymienione rzeczy w projekcie będą znajdować się na (terenie) gminy Zabrze.
Dysponentami obiektów będą wszyscy mieszkańcy Zaborza, w szczególności odwiedzający Stowarzyszenie Fenix, MKS Zaborze oraz mieszkańcy ul. Modrzewiowej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.
2. Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Organizacja rozgrywek, turniejów międzyszkolnych, międzydzielnicowych.
4. Integracja, nawiązywanie relacji środowiska lokalnego.
5. Bezpieczeństwo na dzielnicy.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca zrezygnował z wykonania oświetlania. Środki przewidziane na wykonanie oświetlenia zostały rozdysponowane na inne pozycje.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0022 Centrum Południe — pilne potrzeby mieszkańców: miejsca postojowe, strefa aktywności dla psów i bezpieczne przejścia dla pieszych **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
1. Parking przy ulicy Klonowej (w wyniku oceny zmieniono na de Gaulle’a).
2. Wybieg dla psów przy ul. Klonowej.
3. Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. 3 go Maja.
4. Podwyższenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 3 (na ulicy Sienkiewicza).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Grzegorz Lubowiecki

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 219

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
1) Klonowa między Biedronką a Szkołą Podstawową (w wyniku oceny zmieniono na de Gaulle’a 88 – 106);
2) Klonowa między Biedronką a Szkołą Podstawową (w wyniku oceny zmieniono na teren między ulicami Roosevelta, Tuwima i Klonową);
3) Przejście dla pieszych na ul. 3 go Maja obok skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza;
4) Przejście dla pieszych na ulicy Sienkiewicza obok skrzyżowania z ulicą (Pileckiego).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. 6090/123 (w wyniku oceny zmieniono na 5281/123 i 5282/123)
2. 6090/123 (w wyniku oceny zmieniono na 5002/123)
3. 2998/159, 3000/160, 5964/156
4. 2521/156

Zasięg oddziaływania projektu:
1. W okolicy jest bardzo duża ilość wieżowców a miejsc parkingowych jest bardzo mało. Jest to potrzeba zgłaszana przez wielu mieszkańców, aby nie musieli tracić (czasu na) szukanie wolnego miejsca parkingowego.
2. Wybieg dla psów: Spowoduje możliwość, aby na ogrodzonym terenie można było bezpiecznie uwolnić psa ze smyczy. Dzięki temu psy będę mogły swobodnie pobiegać.
3. Doświetlenie przejścia: Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach ruchliwych ulic 3 Maja.
4. Podwyższenie przejścia spowoduje ograniczenie prędkości oraz wzrost bezpieczeństwa na przejściu dla pieszym, z którego korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: zwierzęta

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
12 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Parking: ogólnodostępny, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.
2) Wybieg dla psów: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji (w) porozumieniu z Urzędem Miasta.
3) Doświetlenie przejść: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.
4) Podwyższenie przejść, ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Parking: Utwardzenie terenu na wzór tego co jest na działce obok (5764/122).
2. Wybieg dla psów: Ogrodzenie kawałka terenu oraz zakup jakiś urządzeń dla psów.
3. Doświetlenie: Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem przez ul. 3 Maja; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.
4. Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych na wzór już innych istniejących takich jak np. przy Szkole Podstawowej Nr 15.

Uwagi przy ocenie: 
W trakcie prowadzenia korespondencji z Wnioskodawcą ustalono:
— zmianę działki wybiegu dla psów z działki nr 6090/123 (działka jest przygotowana do zbycia przez Wydział Obrotu Nieruchomościami) na działkę nr 5002/123 (północno- zachodnia część),
— zmianę działki wykonania parkingu z działki nr 6090/123 (działka jest przygotowana do zbycia przez Wydział Obrotu Nieruchomościami) na działki nr 5281/123 oraz 5282/123.
Pozostałe założenia wniosku pozostają bez zmian.

P0023 Renowacja i doposażenie placu zabaw na Janku

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje renowację sprzętów lub wymianę na nowe. Dołożenie nowych zestawów zabawowych, stołów do ping-ponga i piłkarzyków. Rozbudowa ma stworzyć miejsce dla starszych i młodszych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Łukasz Mrozek

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 242

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic Sportowej i Jaskółczej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1215/60, 1213/80
Po przeprowadzonej wizji lokalnej tylko działka 1215/60.

Zasięg oddziaływania projektu:
Plac zabaw i gier będzie ogólnodostępny dla wszystkich. Miejsce kojarzone z byłym basenem. Niedaleko sportostrady i wodnego placu zabaw. Dużo ludzi będzie mogło spędzać tam wolny czas.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
350

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw i gier będzie ogólnodostępny dla wszystkich. Miejsce kojarzone z byłym basenem. Niedaleko sportostrady i wodnego placu zabaw. Dużo ludzi będzie mogło spędzać tam wolny czas.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozbudowa istniejącego placu zabaw o dodatkowe sprzęty.

Uwagi przy ocenie: 
1. Pierwotnie zaproponowana przez Wnioskodawcę działka do lokalizacji zadania o nr 2431/30, jak i następna o nr: 1813/30 i oraz trzy kolejne o nr: 1802/30,1803/30 i 1810/30 były niemożliwe do wykorzystania ze względu na obowiązujący na tym obszarze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej — ETAP III (Uchwała Nr LIV/788/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 września 2022 r.), który ma dla przedmiotowego obszaru założone przeznaczenie 42.KDZ – droga publiczna zbiorcza.
2. Wniosek zmienił swoją nazwę z „Plac zabaw Cisowa” na „Renowacja i doposażenie placu zabaw na Janku” i zostały wskazane dwie nowe działki dla wykonania zadania, tj.: 1215/60 i 1213/80. Skorygowano nr działki 1213/80 na prawidłowy o nr 2243/80.
3. Po wizji lokalnej ustalono, że zadanie będzie zlokalizowane tylko na dz. nr 1215/60.
4. Teren wyznaczony dla zadania nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego — konieczne uzyskanie warunków zabudowy.
5. Na obszarze wyznaczonym przez Wnioskodawcę do realizacji zadania znajdują się istniejące elementy małej architektury, tj.: ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe oraz stół do ping-ponga. W niedalekiej odległości (na dz. nr 2243/80) znajduje się siłownia zewnętrzna oraz nowy wodny plac zabaw.
6. Nawierzchnia pod planowanymi urządzeniami ma nie generować dużych kosztów — piasek/maty gumowe przerostowe.
7. Wnioskodawca chciałby aby duży zestaw zabawowy miał formę niskiego parku linowego rozwieszonego między istniejącymi drzewami.
8. Nie stwierdzono uszkodzeń istniejących urządzeń zabawowych wymagających renowacji.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0024 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 40 w Grzybowicach

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu nr 40 w ZSP Nr 8 w Zabrzu — Grzybowicach. Plac zabaw jest codziennie eksploatowany przez dzieci, więc jest już dosyć mocno wysłużony, a niektóre jego elementy uległy całkowitemu zniszczeniu i nie nadają się do dalszej zabawy. Projekt zakłada odbudowę urządzeń i nawierzchni, które zostały zniszczone, a także budowę nowych urządzeń.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Danuta Kozłowska

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 452

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie przekazane do realizacji placówce. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – do końca sierpnia 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/20/24 ZBO 2024-MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY P-40 WGRZYBOWICACH

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Grzybowice ul. Badestinusa 30

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
dz. nr 786/98 – obr. Grzybowice

Zasięg oddziaływania projektu:
Istniejący plac zabaw jest miejscem służącym w godzinach porannych dzieciom z przedszkola i szkoły podstawowej do zabaw na świeżym powietrzu, a w godzinach popołudniowych mieszkańcom Grzybowic do zabaw z dziećmi i spotkań integracyjnych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Teren objęty projektem znajduje się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, jego użytkownicy to głównie dzieci uczęszczające do tej placówki, ale także pozostali mieszkańcy Grzybowic.
Przewidywany przebieg realizacji:
— opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim;
— demontaż istniejących urządzeń placu zabaw;
— budowa nowych nawierzchni i nowych urządzeń;
— uporządkowanie terenu wokół, nasadzenia i siew trawy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Przewidywanym celem jest poprawa atrakcyjności tego miejsca, zwiększenie miejsca do zabaw dzieci i młodzieży, poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z urządzeń, a także poprawa ładu przestrzennego.

P0025 Lepsze Zabrze — miejsce do wypoczynku przed SP18, plac zabaw dla Przedszkola 18, nowa nawierzchnia oraz płot dla Przedszkola 47 **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 220 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W skład projektu wejdzie miejsce do wypoczynku z ławkami, koszami na śmieci wraz z nasadzeniem roślin przy SP18, plac zabaw przy Przedszkolu 18, nowa nawierzchnia oraz płot przy Przedszkolu 47.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Andrzej Garus

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 401

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 220 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 220 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
sport
ochrona środowiska
zdrowie
pomoc społeczna
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
wybieg dla psów oraz skwer — ul. Modrzewiowa (pomiędzy blokami nr 2-4) [w wyniku oceny rezygnacja z tego elementu; teren przeznaczony do zbycia];
skwer — ul. Olchowa przed wejściem do SP nr 18;
plac zabaw — ul. A. Rolnika 33 — Przedszkole nr 18;
nowa nawierzchnia oraz płot — ul. Kalinowa 9a — Przedszkole nr 47

Uszczegółowienie lokalizacji: j.w.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3936/65 — wybieg dla psów [w wyniku oceny rezygnacja z tego elementu; teren przeznaczony do zbycia]
4784/185 — plac zabaw przy Przedszkolu nr 18
1676/65 — nowa nawierzchnia oraz płot dla Przedszkola nr 47
3932/65; 3928/65 — utwardzona ścieżka (w miejscu istniejącego wydeptania), ławki i kosze na śmieci przy SP nr 18
3936/65 — utwardzona ścieżka ławki i kosze na śmieci przy wybiegu dla psów [w wyniku oceny rezygnacja z tego elementu; teren przeznaczony do zbycia]

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ogólnodostępny dla osób w każdym przedziale wiekowym. Z szeregu inwestycji zawartych w projekcie będą mogli skorzystać zarówno dzieci korzystające z przedszkoli, szkoły, jak również osoby chcące wypocząć na świeżym powietrzu na nowych skwerach oraz właściciele czworonogów dzięki ogrodzonemu wybiegowi dla psów [w wyniku oceny rezygnacja z budowy wybiegu; teren przeznaczony do zbycia].

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców nie tylko dzielnicy Zaborze-Północ. W ramach projektu wzięto pod uwagę szereg różnych działań, z których będą mogły korzystać różne grupy społeczne oraz sami mieszkańcy. W niniejszym projekcie zawarto istotne i potrzebne dla wielu osób inwestycje, które są priorytetowe dla dzielnicy Zaborze-Północ. Dzielnica nie dysponuje jeszcze żadnym wybiegiem dla psów [w wyniku oceny rezygnacja z  budowy wybiegu dla psów; teren przeznaczony do zbycia], a liczba osób posiadających czworonogi jest bardzo duża. Niezabudowana działka przy ul. Modrzewiowej, która znajduje się w doskonałym miejscu dostępnym dla wszystkich mieszkańców będzie idealną lokalizacją na tego typu inwestycję, zważywszy, że w dzielnicy w dużej mierze dominują budynki wielorodzinne. Miejsca do wypoczynku również są bardzo istotne, zwłaszcza w tak gęstej zabudowie mieszkalnej, jaka występuje w dzielnicy. W planach ujęto dwa takie miejsca zarówno obok przedstawionego wybiegu dla psów [w wyniku oceny rezygnacja z budowy terenu wypoczynkowego obok wybiegu dla zwierząt; teren przeznaczony do zbycia], jak również przed głównym wejściem do SP nr 18. W planach zawarto inwestycje dla dwóch przedszkoli, w których w sumie uczy się kilkaset dzieci. Inwestowanie w młodych mieszkańców naszego miasta jest bardzo ważne. Z każdej realizacji będą mogli skorzystać wszyscy obywatele, co jest bardzo kluczowe. Dzięki takim działaniom dzielnica powinna wypięknieć i zostaną polepszone warunki mieszkaniowe w tej dzielnicy miasta. Przy Przedszkolu nr 18 planowane jest zainstalowanie nowych urządzeń na placu zabaw takich jak: huśtawki, domek dla dzieci, bujaki, piaskownica oraz tor przeszkód. Przy Przedszkolu nr 47 planowana jest nowa bezpieczna nawierzchnia dla dzieci, wybrukowanie fragmentu kostką brukową oraz montaż nowego ogrodzenia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest polepszenie warunków życia dla mieszkańców.
Możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
Lepsze warunki dla dzieci w przedszkolach.
Dogodne warunki wyprowadzania psów [w wyniku oceny rezygnacja z budowy wybiegu dla zwierząt; teren przeznaczony do zbycia].
Integracja lokalnej społeczności.
Bezpieczeństwo dla mieszkańców.
Polepszenie wizerunku dzielnicy.

Uwagi przy ocenie: 
1. Za informacją i zgodą Wnioskodawcy zrezygnowano z budowy wybiegu dla psów oraz budowy skweru na tej samej działce ewidencyjnej. Działka 3936/65 przeznaczona jest do sprzedaży.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej wyodrębniono z poszczególnych zadań jako osobną pozycję.
3. Dodano szacowaną wycenę nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji.
4. Wnioskodawca zaakceptował zmiany.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0026 Remont chodników na os. T. Kotarbińskiego

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Remont chodników na os. T. Kotarbińskiego w lokalizacjach: wzdłuż bloku przy ul. Franciszkańskiej 24-24e, wzdłuż bloku przy ul. Gdańskiej 40-40e oraz budowa chodnika w okolicach Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Rafał Grygiel

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 424

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Dnia 29 stycznia 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Informacja wg stanu na 30 kwiecień 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/21/24 ZBO 2024-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
1) wzdłuż bloku przy ul. Franciszkańska 24-24e
2) wzdłuż bloku przy ul. Gdańska 40-40e
3) między ul. Skłodowską-Curie a parkingiem w sąsiedztwie CIOK
4) od przejścia dla pieszych do Apteki Optima (okolice ul. Franciszkańska 17)
5) w okolicach schodów przy Urzędzie Pocztowym Zabrze 19

Uszczegółowienie lokalizacji: Informacje podane zostały w załączniku.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1) 7124/9,
2) 7120/9, 1479/4,
3) 6166/9,
4) 6184/19,
5) 6180/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich mieszkańców osiedla oraz gości odwiedzających osiedle.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ze względu na lokalizację w różnych częściach osiedla zakłada się, że każdy mieszkaniec os. T. Kotarbińskiego będzie beneficjentem projektu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny, realizowany na odcinkach przebiegających przez działki będące własnością miasta Zabrze.
W ramach projektu zakłada się wymianę zniszczonych chodników na nowe, trwalsze i estetyczniejsze, wykonane z kostki brukowej o grubości 6 cm i szerokości obecnie istniejących.
Lokalizację remontowanych odcinków chodników wskazano w załączniku do projektu. Najistotniejszy jest remont głównych ciągów komunikacyjnych osiedla (nr 1 i 2), tj. wzdłuż bloku przy ul. Franciszkańskiej 24-24e oraz przy ul. Gdańskiej 40-40e. Szerokość chodników powinna pozostać niezmieniona (ok. 2,8 – 3 m) ze względu na sposób parkowania samochodów.
Wnioskowany chodnik (łącznik — nr 3) między ul. Skłodowską-Curie a parkingiem w sąsiedztwie CIOK może mieć szerokość ok. 2 m. W przypadku oszczędności finansowych poczynionych przy modernizacji chodników z punktów od 1) do 3) planuje się remont fragmentów chodników oznaczonych jako 4) i 5) w rejonie: przejścia dla pieszych przy ul. Franciszkańskiej 17 i Urzędu Pocztowego Zabrze 19.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa estetyki dzielnicy.
Poprawa bezpieczeństwa.
Poprawa komfortu poruszania się po chodnikach.
Likwidacja barier architektonicznych.

P0027 Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Zabrzu

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dot. generalnego remontu łazienki w Przedszkolu na 22 w ZSP nr 9. Nie była remontowana przez co najmniej 20 lat. Modernizacja obejmuje wymianę sanitariatów, armatury, kabin toaletowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, położenie kafelek, malowanie ścian.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Karolina Kupska

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 193

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap w trakcie realizacji
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie przekazane do realizacji placówce. Prognozowany termin zakończenia realizacji zadania – IX 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/22/24 ZBO 2024-MODERNIZACJA ŁAZIENKI WP-22 WZSP-99 WZABRZU

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
zdrowie

Lokalizacja:  Gwarecka 13-15

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Budynek Przedszkola nr 22 położony jest na działce 205/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 22 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9 w Zabrzu oraz uczący tam nauczyciele i wszyscy pracownicy administracji i obsługi budynków. Rodzice i prawni opiekunowie naszych wychowanków.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
100 osób/na dzień

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Każde dziecko uczęszczające do Przedszkola nr 22, w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9, nauczyciele oraz pracownicy obsługi administracji i obsługi budynków będą mieć prawo do korzystania z łazienek tam znajdujących się. Ponadto, podczas imprez i ważnych wydarzeń w życiu placówki uprawnieni do korzystania z nich będą także goście tj. rodzice i prawni opiekunowie naszych wychowanków.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia poprzez realizację tego projektu jest zapewnienie dzieciom, nauczycielom i pracownikom placówki możliwości użytkowania z toalet w standardach europejskich, tym samym podnosząc komfort wszystkich w/w podczas trwania zajęć.

Uwagi przy ocenie: 
Budynek Przedszkola nr 22 jest po termomodernizacji (roboty zakończono w listopadzie 2022 r.) realizowanej ze środków zewnętrznych w związku z czym należy bezwzględnie prace remontowe zaprojektować i wykonać w sposób nieingerujący w wykonane przy termomodernizacji roboty budowlane oraz instalacje elektryczne. W marcu 2022 r. na zlecenie Wydziału Inwestycji i Remontów Pracownia Projektowa Studio MN Mariusz Nazar z siedzibą w Katowicach wykonała dokumentację projektową obydwu pomieszczeń łazienek zlokalizowanych w budynku Przedszkola nr 22, łazienka „A” została wykonana przy realizacji robót termomodernizacyjnych. Projekt łazienki „C” będącej przedmiotem wniosku należy wykorzystać i przeprojektować tak by nie ingerował w roboty wykonane w ramach termomodernizacji — zaleca się zgodnie z wyceną przyjętą we wniosku wymienić biały montaż, ścianki działowe, okładziny ścian i podłóg — w ramach przyjętej kwoty.

P0028 Sportowe podwórko przy Szkole Podstawowej Nr 43

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 43. Odwodnienie terenu, przygotowanie podbudowy pod boisko o wymiarach 23 m × 38 m = 874 m². Zamontowanie wokół obiektu 6 ławek, 4 koszy na śmieci, jak również oświetlenie oraz montaż monitoringu. Ułożenie chodników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 685

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Umowny termin złożenia dokumentacji- maj 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/23/24 ZBO 2024-SPORTOWE PODWÓRKO-BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP-43

Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 289 740,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport

Lokalizacja:  Buchenwaldczyków 25

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki 5828/9

Zasięg oddziaływania projektu:
Adresatami projektu są uczniowie, rodzice uczniów uczęszczających do szkoły. Projekt skierowany jest także do starszych mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Szkoła organizuje pikniki środowiskowe turnieje, konkursy oraz spotkania integracyjne dla wszystkich mieszkańców, a w szczególności dla społeczności romskiej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 500 osób korzystających z boiska tj.:
— uczniowie szkoły — zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia reparacyjno-sportowe w czasie wakacji,
— rodziny uczniów — pikniki środowiskowe, zawody sportowe, wspólne spędzanie czasu wolnego,
— okolicznie mieszkańcy i ich dzieci.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko dla uczniów szkoły, na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego, jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji. Okoliczni mieszkańcy z rodzinami będą spędzać aktywnie wolny czas na boisku. Nowoczesne boisko będzie promocją sportu i rekreacji ruchowej oraz zdrowego trybu życia, tak bardzo potrzebnej po okresie pandemicznym.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integrację środowiska lokalnego poprzez sport.
Dzieci i młodzież bardzo chętnie spędza czas na boisku, gdzie może utożsamiać się ze swoimi idolami sportowymi. Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej szkoły.

Uwagi przy ocenie: 
Ze względu, iż na etapie składania wniosku trudno ocenić konstrukcję podbudowy istniejącego boiska, na etapie projektu budowlanego dopuszcza się przyjęcie wymiarów boiska jak i technologii wykonania nawierzchni uzależnionej od ostatecznej wartości kosztów związanych z wymianą ewentualnej podbudowy ze względu na limit kwotowy wniosku.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0029 Wspólna zabawa — plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 38 w Zabrzu

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 334 348,50 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Plac zabaw na podwórku szkolnym Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 38 w Zabrzu. Integracja dzieci z niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Hubert Musioł

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 111

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 218 348,50 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 334 348,50 zł

Wartość projektu do głosowania: 334 348,50 zł

Kategoria projektu:
edukacja
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ks. Konstantego Damrota 33; 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 38 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2833/73

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dzielnicy — dostępność dzieci i młodzieży z dzielnicy Centrum Północ i Centrum południe, a nawet z całego miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 200

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw zlokalizowany na podwórku szkolnym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Zabrzu dostępny dla mieszkańców miasta w ciągu całego dnia, cały rok.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— integracja społeczna
— aktywność ruchowa
— kreatywne poznanie rzeczywistości
— zabawy ruchowe, rozwijanie motoryki u dzieci
— zabawy edukacyjne, rozwijanie umiejętności pogłębiania wiedzy

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek kierowany do kolejnego etapu pod warunkiem montażu wszelkich urządzeń w polu obecnego placu zabaw, ze względu na konieczność zachowania odpowiednich odległości od okien i miejsca składowania odpadów.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0030 Naprawa zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Galileusza oraz Banachiewicza na os. Kopernika — etap II

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Naprawa nawierzchni zalewanych po deszczu chodników oraz oświetlenie ciemnego placu pomiędzy ulicami Heweliusza Galileusza oraz Banachiewicza na Osiedlu Mikołaja Kopernika w Zabrzu — etap II

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Adam Harasimowicz

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 31

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Podwórko pomiędzy ulicami Heweliusza, Galileusza oraz Banachiewicza

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1438/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy oraz goście os. Mikołaja Kopernika w Zabrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców i gości osiedla.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników przedmiotowego terenu dzięki naprawie zniszczonej i zalewanej nawierzchni chodników oraz doświetleniu ciemnego placu — dokończenie zrealizowanego I etapu.

P0031 Klub aktywnego seniora „Kopernik” na os. M. Kopernika

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dokończenie już zaczętych prac remontowych w celach adaptacyjnych budynku a mianowicie:
— doprowadzić wodę i kanalizację do pomieszczenia socjalnego (kuchni)
— dokończyć instalację elektryczną
— przystosować ubikację dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (zbudować dodatkową)
— wyburzyć 3 ścianki działowe celem powiększenia pomieszczeń do celów spotkań seniorów
— położyć płytki podłogowe w 2 pomieszczeniach
— wykonać chodnik (dojście) od furtki do budynku przystosowane również dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
— zabudować 6 ławek z koszami na śmieci przed budynkiem

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Kazimierz Mezglewski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 417

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Planowane rozpoczęcie realizacji zadania – II kwartał 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/24/24 ZBO 2024-KLUB AKTYWNEGO SENIORA ?KOPERNIK? NA OS. M. KOPERNIKA

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura

Lokalizacja:  ul. Heweliusza 9

Uszczegółowienie lokalizacji: Osiedle Mikołaja Kopernika

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Dz. 1462/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Osiedle Mikołaja Kopernika oraz przyległe do niego dzielnice.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Osoby z niepełnosprawnościami
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 150-200 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem budynku w którym będzie mieścił się Klub Aktywnego Seniora „Kopernik” zostanie Urząd Miasta Zabrze. Natomiast zasady jego dostępności publicznej określi w/w urząd.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Osiedle M. Kopernika zostało zbudowane kilkadziesiąt lat temu, mieszka tutaj coraz więcej starszych ludzi. Niestety na naszym osiedlu nie ma miejsca gdzie mogli by spotykać się seniorzy. Powstały Klub Aktywnego Seniora Kopernik liczy aktualnie ok. 70 osób. Bardzo dużo starszych osób, emerytów chce zapisać się do klubu.

P0032 Poprawa bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Biskupice **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 320 049,50 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doświetlenie z obu stron przejść dla pieszych w ciągu ul. Kasprowicza, Bytomskiej, Trębackiej i Zamkowej. Montaż 2 (w wyniku oceny 1) zestawów radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu ul. Bytomskiej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Marek Krupa

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 49

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 320 049,50 zł

Wartość projektu do głosowania: 320 049,50 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Infrastruktura w ciągu ulic: Kasprowicza, Bytomskiej, Trębackiej i Zamkowej.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
I. Doświetlenie 4 przejść dla pieszych:
1. w rejonie skrzyżowania ul. Kasprowicza i Tamogórskiej
2. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Mrożka
3. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Jana (w wyniku oceny zmieniono na ul. Bytomską przy Drzymały)
4. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Zamkowej (okolice przystanków autobusowo-tramwajowych przy obiekcie SKS Gwarek Zabrze)
II. Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu ul. Bytomskiej (istniejące przejście dla pieszych w okolicy przychodni zdrowia (w wyniku oceny: rezygnacja) i projektowane doświetlenie przejścia dla pieszych w okolicy ul. Św. Jana)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
I. Doświetlenie 4 przejść dla pieszych:
1. 1847/240; 1557/16;
2. 1139/5; 858/155;
3. 993/155; 858/155 (w wyniku oceny zmiana na: 731/155);
4. 731/155;
II. zabudowa 2 zestawów radarowych wyświetlaczy prędkości:
1. 858/155; 648/121;
2. 993/155 (w wyniku oceny: rezygnacja)

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy bezpieczeństwa wszystkich Zabrzan, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Dzielnicy Biskupice (ponad 12,5 tys.), ale również osób czasowo w niej przebywających jak i prowadzących pojazdy i przejeżdżających przez nią.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierujący pojazdami mechanicznymi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Dzielnicy Biskupice (około 12,5 tys.) oraz wszystkie inne osoby czasowo przebywające na terenie dzielnicy, jak i przez nią przejeżdżające.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji projektu będzie ogólnodostępny dla wszystkich pieszych i poruszających się pojazdami, po terenie Dzielnicy Biskupice. Dotyczy to zarówno mieszkańców Dzielnicy, jak i osób tylko poruszających się po jej drogach.
Inwestycja dotyczy infrastruktury drogowej, więc dysponentem będzie Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zasadniczym celem realizacji projektu jest ogólnie rozumiana poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy Biskupice, tzn. osób poruszających się pieszo jak i kierujących pojazdami, będącymi mieszkańcami, jak i tylko przejeżdżającymi przez dzielnicę.
Doświetlenie przejść dla pieszych ma za zadanie głównie poprawę bezpieczeństwa samych pieszych (ich widoczności), ale i użytkowników pojazdów. W Dzielnicy Biskupice oświetlenie uliczne zamontowane jest w przeważającej większości po jednej stronie jezdni (ul. Bytomska) w kierunku Bytomia. Przejścia dla pieszych po drugiej stronie jezdni nie są doświetlone, wskutek czego widoczność jest ograniczona, szczególnie po zapadnięciu zmroku, czy w okresach późnojesiennym, zimowym i wczesnowiosennym, gdy wcześniej zapada zmrok, oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Doświetlenie przejść po jego obu stronach, w znacznym stopniu poprawi widoczność na samych przejściach ale i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości to również element poprawy bezpieczeństwa, głównie pieszych. Dzięki temu systemowi kierowcy przekraczający dozwoloną prędkość będą ostrzegani znakami wizualnymi. Tego typu systemy bardzo często montowane są w terenie, gdzie jest duże natężenie ruchu pojazdów, a w sąsiedztwie ciągów drogowych znajdują się budynki użyteczności publicznej czy oświatowe (tak jak i w tym wypadku).

Uwagi przy ocenie: 
Pozytywnie opiniuje się lokalizację wyświetlacza prędkości w ciągu ul. Bytomskiej w rejonie skrzyżowania z ul. św. Jana. Wyświetlacz powinien posiadać zasilanie z latarń oświetlenia ulicznego lub element solarny w celu doładowywania akumulatora zasilającego. Negatywnie opiniuje się lokalizację wyświetlacza w ciągu ul. Bytomskiej w rejonie przychodni lekarskiej. W rejonie tym znajduje się przejście dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną, a więc bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg jest zapewnione.
Z uwagi na występujące uzbrojenie terenu w okolicy przejścia dla pieszych usytuowanego na ul. Bytomskiej przy skrzyżowaniu z ul. św. Jana, wykonanie oświetlenia wnioskowanego przejścia jest nie możliwe. Zaproponowano wnioskodawcy rezygnację z oświetlenia przejścia lub wskazanie innego przejścia do wykonania oświetlenia. Wnioskodawca, po konsultacjach zaproponował ostatecznie przejście usytuowane na ul. Bytomskiej przy skrzyżowaniu z ul. Wojciech Drzymały.
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0033 Modernizacja boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 w Biskupicach

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni wraz z doposażeniem w: piłkochwyty, elementy wyposażenia umożliwiające rozwój ruchowy (zestaw do piłki siatkowej, kosz do koszykówki) oraz placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni i wymianą urządzeń zabawowych (5 elementów).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Sandra Bzdon

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 206

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Bytomska 94

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obiekt Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 przy ul. Bytomskiej 94 (boisko sportowe z przyległym placem zabaw)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
949/86

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy modernizacji istniejącego boiska wielofunkcyjnego i przyległego placu zabaw, przeznaczonego głównie do potrzeb rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40.
Obiekt ten służy również do różnego rodzaju zajęć w ramach integracji całej społeczności osób korzystających z placówek o podobnym profilu, zamieszkujących miasto Zabrze (kilkaset osób rocznie).
Ponadto w godzinach popołudniowych obiekt wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież ze wschodniej części dzielnicy Biskupice (kilkadziesiąt osób dziennie).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci i młodzież uczęszczające do szkoły, dzieci i młodzież z placówek o podobnym profilu zamieszkujących miasto Zabrze, dzieci i młodzież ze wschodniej części dzielnicy Biskupice — 1 000 – 1 500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji projektu będzie dotyczył znacznej części społeczności mieszkańców Biskupic. Szczególnie tych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej Specjalnej, ale także mieszkańców (głównie dzieci i młodzieży) wschodniej części dzielnicy.
Boisko nie będzie przeznaczone do rozgrywania profesjonalnych zawodów sportowych, natomiast będzie służyło rozwojowi ruchowemu osób niepełnosprawnych, ale i w godzinach popołudniowych i okresach przerw pracy szkoły, dla pozostałej części lokalnej społeczności.
Szeroka gama możliwych gier i zabaw (elementy siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, gier zespołowych) na boisku o bezpiecznej nawierzchni oraz w przyjaznym do uprawiania rekreacji otoczeniu, w znacznym stopniu podniesie możliwości rozwoju ruchowego osób z niego korzystających.
Również plac zabaw będzie dostępny dla dzieci i młodzieży z Biskupic jak i z innych zabrzańskich placówek o podobnym profilu funkcjonowania.
Z racji lokalizacji obiektu i głównego użytkownika, jego dysponentem będzie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zasadniczym celem realizacji projektu jest ogólnie rozumiana poprawa bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu (obecny jest w bardzo złym stanie technicznym, a plac zabaw wyłączony z użytkowania), poszerzenie możliwości jego wykorzystania poprzez zwiększenie dostępności oraz możliwości rozgrywania dodatkowych gier i zabaw.
Bezpieczny i nowoczesny obiekt to również zachęta do rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży, to miejsce do organizacji wielu imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych dla społeczności szkoły, osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących dzielnicę i miasto Zabrze, jak i dla lokalnych mieszkańców (pikniki, festyny, imprezy dzielnicowe/lokalne).

P0034 Bezpieczna i czysta Helenka — etap I

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 349 000,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja monitoringu placówek oświatowych w dzielnicy Helenka.
Montaż urządzeń solarnych typu czapla, a także montaż koszy na śmieci (koszy na zwykłe odpaday, a także koszy na psie odchody).
Przewidywana ilość: 12 szt. urządzeń solarnych, 15 szt. koszy na zwykłe odpady, 30 szt. koszy na psie odchody.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Grzegorz Olejniczak

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 284

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
W zakresie monitoringu:
Opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót. Szacowany termin zakończenia realizacji zadania – lipiec 2024 r.

W zakresie oświetlenia:
Wyłoniono projektanta. Umowny termin oddania dokumentacji projektowej – październik 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/25/24 ZBO 2024-BEZPIECZNA ICZYSTA HELENKA-MONITORING, OŚWIETLENIE SOLARNE I KOSZE NA ŚMIECI

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 342 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 349 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 349 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Placówki oświatowe w dzielnicy Helenka: SP 33 ul. Zamenhofa, SP 30 ul. Wawrzyńskiej, Przedszkole nr 6 ul. Jordana, Przedszkole nr 38 ul. Zamenhofa.
Chodnik przy SP33, pomiędzy Szkołą a ul. Niepokólczyckiego, lampy, kosze według / po konsultacji z Radą Dzielnicy, place zabaw.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców. Propozycja ta w dużym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, zamontowane latarnie oświetlą teren placówek oświatowych, a monitoring będzie zabezpieczał placówki przed ewentualnymi aktami wandalizmu. Oświetlenie terenów między blokami przyczyni się do bezpieczeństwa mieszkańców. Kosze pozwolą utrzymać czystość na terenie dzielnicy Helenka.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy dzielnicy

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Dysponentem monitoringu (kamer) dyrektorzy: SP 33, SP 30, Przedszkola 6 i 38.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— bezpieczeństwo w dzielnicy,
— czystość dzielnicy

Uwagi przy ocenie: 
Dokładny zakres robót związanych z realizacją wniosku (dotyczy koszy na śmieci — ilość, rodzaj i lokalizacja) zostanie określony na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0035 Ogólnodostępne boisko do koszykówki i siatkówki w ZCKOiZ oraz klasa pod chmurką przy SP15 wraz z monitoringiem zewnętrznym

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Boisko w ZCKOiZ — dla młodzieży uczącej się i mieszkającej w pobliżu szkoły i okolicznych mieszkańców.
Klasa pod chmurką w SP15 — pracownia na wolnym powietrzu z monitoringiem, na zajęcia edukacyjne i spotkania integracyjne dla uczniów i ich rodziców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Jakub Zięba

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 433

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap w trakcie realizacji
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Działania na terenie ZCKOIZ:
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

Działania na terenie SP-15:
Zadanie przekazane do realizacji placówce. Szacowany termin zakończenia realizacji zadania – lipiec 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/26/24 ZBO 2024-OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI ISIATKÓWKI WZCKOIZ ORAZ KLASA POD CHMURKĄ PRZY SP15 WRAZ ZMONITORINGIEM ZEWNĘTRZNYM

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
ochrona środowiska

Lokalizacja:  Marsz. J. Piłsudskiego 58 oraz Czołgistów 1

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
oraz Szkoły Podstawowej nr 15 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5524/102
5740/129

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt łączenia edukacji, rekreacji i ekologii to wyjście naprzeciw potrzebom społecznym środowiska dzieci, młodzieży i ich rodziców zamieszkujących dzielnicę Centrum Południe.
Znajdujące się w niedalekiej odległości od siebie tereny placówek oświatowych przedszkola, Szkoły Pod Lasem i szkoły ponadpodstawowej gwarantują wykorzystanie podleśnej bazy dydaktycznej i boiska sportowego w codziennej integracji międzypokoleniowej. Doświadczenia współpracy uczniów podstawówki i technikum architektury krajobrazu przyniosły wymierne efekty w realizacji programu ekologicznego. Zmiana poziomu kształcenia tej samej grupy społecznej pozwala na budowanie integracji wokół pracy, zagospodarowywania przestrzeni dzielnicy oraz poznawania możliwości rozwoju zawodowego młodego pokolenia.
Zaplanowane w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego boisko pozwoli na uzupełnienie przestrzeni sportowo – rekreacyjnych w zachodniej części dzielnicy Centrum Południe.
Z „Klasy pod chmurką” korzystać będą uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 15, przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 9, harcerze zaprzyjaźnionego hufca ZHP oraz rodzice, opiekunowie dzieci i okoliczni mieszkańcy. Przestrzeń umożliwi także na szersze jej wykorzystanie w postaci np. letniego kina, amfiteatru.
Każdego dnia społeczność szkolna, w tym i rodzice będzie miała swobodny dostęp do „Klasy pod chmurką”. Wykorzystanie potencjału kompetencji zawodowych uczniów szkoły ponadpodstawowej pozwoli na dalszą rozbudowę terenu ogrodu i „Klasy pod chmurką”.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
500 osób / dzień

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dzielnica Zabrze Centrum Południe to rozwijający się pokoleniowo obszar miasta. Zarówno mieszkający tu przez wiele lat zabrzanie, jak i osiedlający się młodzi ludzie oczekują i wykorzystują tereny otwartych szkół środowiskowej Szkoły Pod Lasem i ZCKOiZ. Obiekty znajdują się w pobliżu Parku Powstańców Śląskich i Miejskiego Ogrodu Botanicznego. Są to ulubione miejsca zabrzan zamieszkujących nie tylko dzielnicę Centrum Południe, odwiedzających te piękne miejsca naszego miasta. Uzupełnienie oferty o „Klasę pod chmurką” i Boisko pozwoli na integrację wszystkich grup; dzieci, młodzieży, dorosłych, a w tym seniorów opiekujących się wnukami.
Społeczności Szkoły Pod Lasem, Przedszkola 9, ZCKOiZ wykorzystywać będą tereny edukacyjnie, mieszkańcy rekreacyjnie. Wszyscy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 15, przedszkolaki wraz z nauczycielami pobliskiego Przedszkola nr 9, harcerze z działającego przy szkole hufca oraz rodzice i opiekunowie wraz z okolicznymi mieszkańcami będą mieli prawo do korzystania z tego terenu.
Młodzież i dorośli wspólnie wykorzystujący przestrzeń sportową doświadczą walorów rekreacyjnych, co pozwoli na budowanie integracji międzypokoleniowej i promowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wyjście poza mury szkolne daje mnóstwo możliwości i niesie wiele korzyści! To szansa na integrację i odbudowywanie relacji w grupie, a także okazja, aby na nowo odkrywać najbliższą okolicę. Zajęcia przeprowadzane w terenie pozytywnie wpływają na kształtowanie u uczniów relacji z naturą. Celem pobudzania zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi będzie także umożliwienie im samodzielnego przeprowadzania badań i obserwacji pogody w szkolnym ogródku meteorologicznym.
Dodatkową wartością jest aspekt integracyjny i szansa na wzajemne poznanie się uczniów oraz na naukę zespołowej pracy. Ma być to miejsce, gdzie będą mogły odbywać się zajęcia edukacyjne, w tym w szczególności zajęcia lekcyjne czy spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży naszej dzielnicy i ich rodziców. „Klasa pod chmurką” ma być miejscem, gdzie każde dziecko będzie czuło się dobrze, gdzie prócz edukacji, będzie przestrzeń do wypoczynku i relaksu dla naszych podopiecznych, wśród których są również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stworzona pracownia będzie poligonem kreatywnych działań z wykorzystaniem szerokiego wachlarza metod aktywizujących.
Możliwość poszerzenia bazy do uprawiania rekreacji i masowej kultury fizycznej to podstawa do wyłonienia zdolnych do wyczynu, chętnych do uprawiania sportu jako rekreacji lub wyłącznie profilaktyki zdrowotnej, a także przeciwdziałania zachowań trudnych i wykluczających młodzież ze wspólnot społecznych. Wybudowane boisko pozwoli także na przygotowanie autorskich rozwiązań dla obecnej i rozwijającej się bazy sportowej w szkole z dużymi tradycjami sportowymi.

P0036 Sportowo – sensoryczny ogród zabaw

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 120 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada stworzenie na terenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola nr 11 w Zabrzu przy ul. A. Fredry 21 sportowo – sensorycznego ogrodu zabaw, który będzie, miejscem aktywności sportowych, relaksu, działalności plastycznej i manipulacyjnej, intensywnie wykorzystywaną przez cały rok. Dzieci będą mogły prowadzić badania, eksperymenty, obserwacje, miałyby zapewniony kontakt z przyrodą a także możliwość rozwijania aktywności ruchowej. Ogród będzie wykorzystany do realizacji podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych przedszkola. Ponadto, taki ogród zabaw umożliwi nauczycielom Przedszkola nr 11 w Zabrzu w sposób niebanalny przekazywać dzieciom wiedzę z różnorodnych dziedzin nauki na świeżym powietrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Lidia Inglot

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 326

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 99 997,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 120 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 120 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja: 
Ogród przedszkolny przy ul. A. Fredry 21, 41-800 Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr ewidencyjny działki: 5045/82; 5049/82; 5634/82

Zasięg oddziaływania projektu:
Z efektu jego realizacji korzystałyby dzieci w wieku od 3 do 6 lat obecnie uczęszczające do przedszkola, ale także kolejne roczniki dzieci, które zostaną wychowankami tej placówki w przyszłości. Potencjalnymi odbiorcami projektu byłyby również rodziny przedszkolaków, które razem z dziećmi miałyby możliwości bezpośredniego korzystania z ogrodu zabaw.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacowana liczba osób korzystających z placu zabaw to 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat na rok szkolny.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogród zabaw to miejsce pobudzające wyobraźnię, ciekawość świata oddziałujące na zmysły i emocje. To miejsce będące wszechstronnym wsparciem dla rozwoju dzieci. Ogród zabaw to miejsce do kreatywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, rozwijające zmysły, koordynację psychoruchową a także wyobraźnię oraz lepszą współpracę w grupie przedszkolnej. Ogród zabaw może stać się miejscem organizacji warsztatów, zajęć dydaktycznych lub zawodów sportowych. To miejsce przeznaczone do doświadczania przez zabawę, w którym wykorzystuje się naturalne ukształtowanie terenu, lokalną roślinność co stanowi alternatywę dla miejskiego krajobrazu.
Dzięki zamontowaniu urządzeń sensoryczno- sportowych przedszkole zyska na swojej atrakcyjności. Poprawi się estetyka i wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym oraz pracy placówki. Poprawią się warunki edukacyjne dla przedszkolaków, poprzez stworzenie bezpiecznego miejsca zabawy, nauki, sportu i rekreacji, tym samym wzmacniając integrację przedszkolaków.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Troską naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom optymalnego rozwoju i zdrowia, jednak zauważyliśmy w ostatnich latach, iż coraz większa liczba naszych wychowanków ma kłopoty z nadwagą. Jednym z zasadniczych aspektów otyłości jest mała aktywność ruchowa i niska aktywność na świeżym powietrzu będąca wynikiem zmiany sposobu spędzania wolnego czasu — zabawy komputerowe. Naszą potrzebą jest połączenie zdrowego trybu życia z edukacją, a w szczególności zaszczepienie miłości i szacunku do świata przyrody oraz ochrona środowiska. Dlatego jeżeli chcemy mieć zdrowe i odpowiedzialne ekologicznie pokolenie, musimy zacząć od edukacji już w wieku przedszkolnym.
Projekt ma oddziaływać na:
Przedszkolaków — zwiększy aktywność ruchową, wpłynie na aktywną postawę wobec dbania o swoje zdrowie i rozumienie znaczenia ruchu w środowisku naturalnym, stanie się atrakcyjną alternatywą dla czasu spędzanego przed komputerem i telewizorem, rozwinie umiejętności wielozmysłowego poznawania przyrody;
Rodziców naszych wychowanków — poznają ciekawe formy aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu (umiejętnego korzystania z takich czynników jak ruch, powietrze, woda, słońce, teren);
Kadrę pedagogiczną — pozwoli na kreatywne prowadzenie zajęć edukacyjno-przyrodniczych w ogrodzie przedszkolnym.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0037 Remont sali gimnastycznej i sceny w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Sala gimnastyczna w Zespole Szkół nr 18 wymaga malowania. Konieczny jest też remont starej sceny z wymianą deskowania i kurtyn a także oświetlenia zarówno sali jak i sceny. Stary, zniszczony parkiet wymaga cyklinowania. Projekt zakłada wykonanie tych prac z wymianą uszkodzonych elementów oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Wojciech Werner

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 256

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap w trakcie realizacji
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie przekazane do realizacji placówce.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/27/24 ZBO 2024-MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ I SCENY W ZS-18 W ZABRZU

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura

Lokalizacja:  ul. K. Sitki 55

Uszczegółowienie lokalizacji: Szkoła

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3718/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Sala gimnastyczna jest wykorzystywana przez uczniów Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu do celów sportowych. Natomiast wtedy, gdy nie odbywają się zajęcia sportowe, sala staje się aulą ze sceną, na której są wystawiane spektakle szkolnego koła teatralnego i organizowane wydarzenia artystyczne lub okolicznościowe dla społeczności szkolnej, mieszkańców Kończyc i miasta Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2 000 osób w skali roku

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
W sali odbywają się zajęcia sportowe oraz imprezy kulturalne. W skład Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu wchodzą Szkoła Podstawowa nr 35 i Liceum Sztuk Plastycznych. Obie szkoły w ramach zespołu bardzo aktywnie organizują wydarzenia kulturalne dla społeczności lokalnej. A że uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych rekrutują się także z miast ościennych, to odbiorca imprez organizowanych w szkole jest szeroki. W sali cyklicznie odbywają się imprezy okolicznościowe związane z kalendarzem imprez szkolnych, rocznic, świąt narodowych. Ponadto szkoła wystawia spektakle teatralne, ma to związek z wielkim zainteresowaniem młodzieży szkolnej tą formą zajęć pozalekcyjnych.
Sala wymaga gruntownego remontu. Naprawa parkietu, naprawa sceny, wymiana kotar i kurtyn, oświetlenia na bezpieczne i energooszczędne oraz malowanie obiektu zmienią diametralnie warunki odbioru wymienionych wyżej wydarzeń przez publiczność i zapewnią odpowiednie, a przede wszystkim bezpieczne warunki użytkowania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Odmalowana sala z nową, bezpieczną sceną, wyposażoną w bezpieczne schody, nowoczesne oświetlenie w bezpiecznych oprawach (ważne ze względu na użytek sali do potrzeb zajęć sportowych), wyremontowana powierzchnia parkietu pozwolą na komfortowe użytkowanie obiektu przez uczącą się w Zespole Szkół nr 18 społeczność uczniowską i gości uczestniczących w odbywających się w szkole wydarzeniach kulturalnych.

P0038 Poprawa wizualna Zabrza. Poprawa nawierzchni parkingu ul. Jagiellońska 38 bcd

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 274 610,42 zł
Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu poprawę nawierzchni parkingu. Na skutek erozji i deszczów oraz użytkowania powstały wielkie dziury i nierówności. Odsłoniły się też resztki starych fundamentów, kalecząc opony, uszkadzając zawieszenia i układy wydechowe. Powoduje to także uciążliwości dla poruszających się tam pieszych. Dlaczego płyty ażurowe – trochę zieleni, wytrzymałość

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Kazimierz Wroński

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 17

Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 80 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 274 610,42 zł

Wartość projektu do głosowania: 274 610,42 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  ul. Jagiellońska 18 bcd

Uszczegółowienie lokalizacji: W załączeniu mapka, zdjęcia

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
668/15

Zasięg oddziaływania projektu:
Ul. Jagiellońska 38 b c d, studentów przyjeżdżających na wykłady i do Szpitala.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnie dostępny, dla miejscowej ludności.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W wydatny sposób poprawi bezpieczeństwo!!! Poprawi także wizualny odbiór (miasta) Zabrze, bywają tam ludzie z całej Polski, a także studenci z całego świata. Obraz dzisiejszy nie jest dobrą wizytówką miasta Zabrze oraz jego włodarzy.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0039 Chodnik poprawa bezpieczeństwa i bytowych, udogodnienie dla niepełnosprawnych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 26 700,00 zł
Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
1.Projekt ma na celu ułatwienie dotarcia do przystanków na ul. Mikulczyckiej, Parku Hutniczego oraz przedszkola. W godzinach wczesno porannych i wieczorowych. Ten teren pokryty jest wieloma dziurami, (zrujnowany) i bardzo zaciemniony, w okolicy mieszka bardzo dużo osób starszych, mających trudności z poruszaniem oraz ludzi prowadzących dzieci do przedszkola. Ułatwi to poruszanie, poprawi bezpieczeństwo. Chodnik 1,2 m × 60 m = 72 m² oraz 2 latarnie solarne.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Kazimierz Wroński

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 42

Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 16 984,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 26 700,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 26 700,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Ul. Jagiellońska 18A do ul. Mikulczyckiej — przedłużenie drogi od centrum „Innowacja” + oświetlenie

Uszczegółowienie lokalizacji: W załączeniu mapka, zdjęcia

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
487/15, 491/15

Zasięg oddziaływania projektu:
Ul. Jagiellońska i przyległe, osiedle Skłodowskiej-Curie

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnie dostępny, dla miejscowej ludności.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W wydatny sposób poprawi bezpieczeństwo!!! Ułatwi bezpieczne dotarcie do przystanków autobusowego i tramwajowego, Parku Hutniczego, przedszkola, sklepów, przejścia dla pieszych.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0040 Czysty las wokół nas **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada zakup 218 fotopułapek GPS SF4.8AES PL szyfrowanie zdjęć RODO 24 Mpx 4G LTE do wykorzystania celem ograniczenia (lub) wyeliminowania zaśmiecania terenów leśnych i parków oraz przestrzeni publicznej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Leszek Bucki

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Zmiana decyzji i dopuszczenie projektu do głosowania

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 229

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska

Lokalizacja:  Teren miasta Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Wszystkie dzielnice Zabrza

Zasięg oddziaływania projektu:
Oddziaływanie projektu na terenie miasta Zabrze, wyposażenie Rad Dzielnic i Straży Miejskiej w zakupione fotopułapki do wykorzystania w miejscach gromadzenia odpadów (w) niedozwolonych miejscach i zaśmiecania terenów zielonych. Zachowanie czystej przestrzeni publicznej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Nieograniczona ilość osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Rozdysponowanie fotopułapek między Rady Dzielnic i Straży Miejskiej, rozdział ilościowy w dyspozycji gminy Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
ochrona środowiska, czysta zieleń w mieście, ograniczenie kosztów w związku uporządkowaniem terenów zanieczyszczonych,

Uwagi przy ocenie: 
Z opinii Straży Miejskiej w Zabrzu: Straż Miejska w Zabrzu na dzień dzisiejszy korzysta z 4 nowoczesnych urządzeń samoczynnie rejestrujących ruch. Urządzenia te natychmiast po wykryciu ruchu, przesyłają obraz zdalnie do dyżurnego, który może zadysponować patrol w to dokładnie miejsce. Urządzenia o których mowa we wniosku, są w naszej ocenie niewystarczające do skutecznego wyeliminowania procederu zaśmiecania w naszym mieście. Nadmienię, że z takich właśnie urządzeń korzystaliśmy wcześniej przez blisko 10 lat, i często zarejestrowany obraz nie był wystarczający do skutecznego wykrycia sprawcy. Ponadto obsługa bieżąca takiej ilości urządzeń, które trzeba naładować, zainstalować w terenie, następnie zgrać i przeanalizować cały materiał, wymagała by dodatkowych 5 etatów tylko i wyłącznie do tego celu. W związku z powyższym, na chwilę obecną nie widzimy zasadności takiego zakupu.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
W związku z niedopuszczeniem do głosowania wniosku P0040 Czysty las wokół nas składam odwołanie. Wniosek ma na celu zadbanie o tereny wokół nas, nagminne zaśmiecanie i składowanie nielegalnych odpadów tj. gabaryty, opony itp. powodują że są organizowane akcje mieszkańców celem porządkowania, a koszty z tym związane obciążają budżet miasta. Zakup fotopułapek i ich zastosowanie pozwoli odstraszyć i ograniczyć składowanie (oraz tworzenie) nielegalnych wysypisk.

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Po kolejnej analizie wniosku P0040 „Czysty las wokół nas” sugeruje się zmianę klasy urządzeń (fotopułapek), na modele o dużo bardziej rozbudowanych możliwościach technicznych, umożliwiających efektywne działania eliminujące zjawisko zaśmiecania terenów miejskich. Wniosek będzie umożliwiał wtedy zakup ponad 30 zestawów urządzeń, gdyż koszt pojedynczego zestawu to ok. 15 000,00 zł.

P0041 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Zabrzu

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 174 756,73 zł
Pula: Poremba — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu rozbudowę placu zabaw dla dzieci oraz stworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej strefy zabaw. Na terenie Przedszkola nr 16 istnieje plac zabaw, który jest niewystarczający (mało sprzętów zabawowych) dla dużej ilości dzieci, które przebywają tam na co dzień. Konieczne jest powiększenie istniejącego placu zabaw o dodatkowe atrakcyjne i nowoczesne urządzenia służące do zabawy. Projekt ma na celu zintegrowanie mieszkańców dzielnicy, propagowanie zdrowego trybu życia. Plac zabaw jest często odwiedzany przez dzieci, postawienie dodatkowych ławek oraz altany na placu sprawi, iż dziadkowie i rodzice przychodzący z dziećmi będą chętnie się z nimi bawić i w każdej chwili będą mogli odpocząć.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Alina Kędziorska

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 448

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie przekazane do realizacji placówce. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – czerwiec 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/28/24 ZBO 2024-ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY P-16

Pula: Poremba — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 174 756,73 zł

Wartość projektu do głosowania: 174 756,73 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Korczoka 96

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren przedszkola nr 16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3414/116

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest dla dzieci, które uczęszczają do Przedszkola nr 16, uczniów Szkoły Podstawowej nr 17, uczestników OPP4, klubu „Elf”, mieszkańców Dzielnicy Poremba oraz mieszkańców Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 1 200 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po realizacji plac zabaw na terenie Przedszkola nr 16 będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców dzielnicy i miasta w ramach tworzonego projektu. Nie przewiduje się ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozbudowa nowego bezpiecznego placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe uatrakcyjni pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Propagowanie zdrowego stylu życia, integracja wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie aktywności fizycznej najmłodszych, podniesienie jakości i wizerunku Przedszkola nr 16 oraz Zabrza – Poremby.

P0042 Odzyskanie równowagi ekologicznej poprzez ograniczenie wygrabiania terenu Parku Miejskiego z liści

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
1. Nie wygrabianie liści z wybranych odcinków (np. skarpy i pobocza) na tereny umożliwiające ich przekompostowanie
2. Stworzenie zapór z niskich siatek wzdłuż skarp w celu tworzenia się biomasy i zimowania jeży oraz owadów
3. Założenie / rozmieszczenie budek lęgowych dla ptaków — dziuplaków, jerzyków
4. Ustawienie na całym terenie tablic eduk./inf — o historii i ekosystemie Parku Miejskiego

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Daniel Paszek

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 43

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
ochrona środowiska
zieleń miejska

Lokalizacja: 
Park Miejski —14 ha Pomiędzy ulicami ul. Dubiela – Trocera ul. Wolności – Niedziałkowskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3862/466, 7073/730, 3861/435, 3863/425, 2402/424, 1250/414, 354, 4651/353, 4644/357, 4852/357, 4449/279, 6709/747, 2167/708, 707

Zasięg oddziaływania projektu:
— Miasto i mieszkańcy miasta Zabrza,
— Ościennych miast (Gliwice, Bytom, Ruda Śl.),
— Turyści z kraju i z zagranicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 2 000 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie ogólnodostępny przez:
1 odwiedzających i korzystających z Parku Miejskiego mieszkańców Zabrza,
2 korzystających z imprez miejskich tam organizowanych
3 szlak turystyki miejskiej gdyż park jest pod kuratelą konserwatora

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem do osiągnięcia jest:
— wprowadzenie/odzyskanie równowagi biologicznej w wyjałowionym ekosystemie 100-letniego parku — poprzez systematyczne wygrabianie i wywożenie liści z miejsc umożliwiających ich kompostowanie w miesiącach zimowych,
— odbudowa stanowisk zimowania i lęgu dla fauny i flory pozyskanie biomasy dla starszych drzew i krzewów
— stworzenie w tylnej (od strony ul. Trocera) części parku pokazowego ogrodu deszczowego korzystając z wód opadowych w nierównościach i spadku terenu parku
— przedstawienie historii miejsca o 100 letniej historii — na tablicach informacyjnych / zdjęcia historyczne

Uwagi przy ocenie: 
Projekt będzie wymagał akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Park Miejski jest parkiem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

P0043 Lepsze Śródmieście — nowe miejsca postojowe na Osiedlu Barbary i doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wolności **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zwiększenie liczby miejsc postojowych na Osiedlu Barbary (przy ul. Barbary 8 i Kowalskiej 18) oraz znacząco poprawiające bezpieczeństwo energooszczędne doświetlenie LED przejścia da pieszych na ul. Wolności (przy skrzyżowaniu z ul. Góry św. Anny).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Anna Żygało

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 70

Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
1) ul. Barbary 8
2) ul. Kowalska 18
3) ul. Wolności przy skrzyżowaniu z ul. Góry Św. Anny

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1) Pomiędzy blokiem przy ul. Barbary 8 a parkingiem przy Galerii Zabrze
2) Ukośnie wzdłuż ul. Kowalskiej na wysokości bloku nr 18 i dalej w stronę bloku nr 16
3) Przejście dla pieszych przez ul. Wolności przy skrzyżowaniu z ul. Góry św. Anny (po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1) 1404/132
2) 1581/155, 1310/157,1313, 160, 612/161
3) 4743/746

Zasięg oddziaływania projektu:
1) Wszyscy mieszańcy Osiedla Barbary w Zabrzu (ul. Barbary, Kowalska, Wajdy) i osoby przebywające na terenie osiedla.
2) Wszyscy mieszańcy Osiedla Barbary w Zabrzu (ul. Barbary, Kowalska, Wajdy) i osoby przebywające na terenie osiedla, w szczególności nauczyciele, opiekunowie i wychowankowie miejscowej szkoły i przedszkola.
3) Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne ścisłego centrum miasta. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych na najbardziej ruchliwych ulicach dzielnicy i miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: pracownicy, opiekunowie i wychowankowie z miejscowej szkoły i przedszkola. Piesi i kierowcy.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1) około 150 osób
2) około 400 osób
3) około 6 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców osiedla Barbary (ulice św. Barbary. Kowalska, Wajdy), jak i innych osób tam przebywających. Miejsca postojowe będą ogólnodostępne. W zależności warunków technicznych oraz miejsca wymaganego na manewrowanie wnioskuje się o zaprojektowanie parkowania prostopadłego lub skośnego do dłuższego boku działki, tak jak przedstawiono na szkicu rozwiązania (załącznik). W ostateczności dopuszcza się zaprojektowanie parkowania równoległego wzdłuż dłuższego boku działki. Proponuje się budowę miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych, które można wypełnić ziemią uprawną i obsiać powierzchnię w otworach trawą. Będzie to rozwiązaniem estetycznym i ekologicznym.
2) Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców osiedla Barbary (ulice św. Barbary, Kowalska, Wajdy), jak i innych osób tam przebywających, w szczególności nauczycieli, opiekunów i wychowanków miejscowej szkoły i przedszkola. Miejsca postojowe będą ogólnodostępne, ale z uwagi na uzasadniony interes społeczny na części z nich można dopuścić rezerwację czasową dla pracowników i interesantów szkoły i przedszkola w godzinach otwarcia tych placówek. Można również rozważyć udostępnienie kilku miejsc na zasadzie Kiss&Ride lub zakazu postoju powyżej 10 – 15 minut czyli na czas potrzebny do odprowadzenia dziecka do szkoły/przedszkola (takie ograniczenie byłoby zasadne również tylko w godzinach otwarcia miejscowych placówek oświatowo-wychowawczych).
3) Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Poprawa dostępności miejsc do parkowania pojazdów poprzez zwiększenie miejsc postojowych na osiedlu. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa dzielnicy poprzez zapobieganie zjawiskom parkowania na trawnikach lub w miejscach niedozwolonych (np. w sposób ograniczający widoczność lub utrudniający przejazd), co ma miejsce obecnie.
2) Poprawa dostępności miejsc do parkowania pojazdów poprzez zwiększenie miejsc postojowych na osiedlu. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa dzielnicy poprzez zapobieganie zjawiskom parkowania na trawnikach lub w miejscach niedozwolonych (np. w sposób ograniczający widoczność lub utrudniający przejazd) co ma miejsce obecnie. Ułatwienie legalnego postoju pracownikom miejscowych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekunom/rodzicom odwożącym do nich swoje dzieci.
3) Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, w tym dzieci; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa dzielnicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Barbary na działce nr 1404/132 jest niewykonalny technicznie — szerokość działki wynosi około 9,4 m, zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsca postojowe powinny być zlokalizowane w odległości minimalnej 3,0 m od granic działki, co oznacza że na same miejsca postojowe pozostaje pas szerokości około 3,4 metra, prostopadły do drogi.
Wnioskodawca zrezygnował w całości z zadania budowy miejsc postojowych na działce 1404/132.
W zakresie miejsc postojowych przy ul. Kowalskiej wnioskodawca poprawił wniosek:
— zmieniając wartość zadania na 245 000,00 zł;
— aktualizując wykaz działek, na których zadanie byłoby realizowane: 1260/265 (droga ul. Kowalska),1310/157, 1313/160, 612/161, 613/161, 615/161, 1419/165.
W zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych wniosek zaakceptowano bez uwag i zmian.
Ponadto Wnioskodawca zaktualizował wycenę (wartość) dokumentacji projektowej i prowadzenia nadzoru inwestorskiego.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0044 Oświetlenie i budowa chodnika **

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie oświetlenia w pięciu punktach na Zandce oraz wykonanie chodnika

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Bożena Dorosz

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 150

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Dnia 29 stycznia 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Informacja wg stanu na 30 kwiecień 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/29/24 ZBO 2024-WYKONANIE OŚWIETLENIA IBUDOWA CHODNIKA W DZIELNICY ZANDKA

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 115 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Oświetlenie i chodnik — skwer między ulicami ks. Bończyka i Bytomską
Oświetlenie przy przejściu dla pieszych — skrzyżowanie ulic Cmentarnej, Siedleckiego i Bończyka

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1054/86, 1046/62, 1160/63

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy naszej dzielnicy korzystają z przejścia skwerem łączącym ulice ks. Norberta Bończyka i Bytomską, udając się na przystanek tramwajowy i autobusowy. Miejsce to jest nieoświetlone, a podłoże co jakiś czas posypywane jest granulatem, który jest wypłukiwany. Brak oświetlenia i nierówny teren stanowi problem dla mieszkańców, zwłaszcza w miesiącach jesiennych i zimowych.
Drugi newralgiczny punkt, gdzie niezbędne jest oświetlenie to przejście dla pieszych przed szkołą. Nie dochodzi tam światło z żadnej latarni i wieczorem pieszy jest zupełnie niewidoczny.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Korzystający z przejścia na przystanek i przejścia dla pieszych, dzieci i dorośli.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0045 Boisko do piłki nożnej na Koperniku — modernizacja i remont osiedlowego boiska

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 100 000,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Boisko zlokalizowane na Osiedlu Mikołaja Kopernika jest odwiedzane przez wiele osób (zarówno dorosłych jak i dzieci). Ze względu na fatalny stan nawierzchni tego boiska, samo przebywanie na nim powoduje ogromne ryzyko odniesienia kontuzji. Z tego powodu projekt modernizacji osiedlowego boiska obejmuje zerwanie starej nawierzchni boiska, która obecnie nie nadaje się do użytkowania, uzupełnienie ubytku boiska ziemię, w celu stworzenia podbudowy pod murawę, wyrównanie całego terenu boiska wraz założeniem siatki przeciw kretom, zastosowanie środków odchwaszczających teren, jako przygotowanie boiska do stworzenia profesjonalnej murawy oraz zasianie i pielęgnacja trawy (zasianie, podlewanie, nawożenie, koszenie).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Paweł Front

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 289

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 100 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Ciołkowskiego 33

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Istniejące boisko zlokalizowane przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Kopernik

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2074/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Po realizacji projektu modernizacji nawierzchni, z boiska będą mogli korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 42, którzy nie posiadają własnego boiska. Dodatkowo, w godzinach popołudniowych oraz w okresie wakacji, boisko będzie użytkowane przez okolicznych mieszkańców — zarówno dzieci jak również przez młodzież i osoby dorosłe. Wartością dodaną posiadania boiska, które nadaje się do uprawiania aktywności fizycznej będzie możliwość organizacji wydarzeń sportowych przez Radnych Dzielnicy oraz inne stowarzyszenia czy jednostki samorządu terytorialnego, które promują ten rodzaj aktywności.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Inne grupy beneficjentów: lokalne stowarzyszenia i jednostki samorządu terytorialnego promujące aktywność fizyczną.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
200 osób / m-c

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko będzie ogólnodostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników. Z obiektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Zabrza, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 42. Teren obecnie jest zarządzany przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami i — po modernizacji — nie zmieni się jej dysponent. Obecna nawierzchnia boiska jest nierówna oraz w dużej części pozbawiona roślinności. Na skutek intensywnej eksploatacji, nawierzchnia uległa zniszczeniu i stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Modernizacja i remont boiska do piłki nożnej umożliwi:
— prawidłową realizację programu nauczania wychowania fizycznego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 42,
— rywalizację sportową różnych grup młodzieżowych,
— integrację dzieci i młodzieży w Dzielnicy,
— prawidłowy rozwój motoryki dzieci i młodzieży,
— zwiększenie zasięgu upowszechniania zdrowego stylu życia społeczności lokalnej,
— podniesienie estetyki Dzielnicy.

P0046 Ławki przy płycie (rolkowisko-lodowisku)

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 43 251,49 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przy płycie z której korzystają dzieci oraz młodzież brakuje miejsc do wypoczynku dla opiekunów oraz użytkowników. Dzięki zwykłym ławkom usytuowanym wokół płyty (z trzech stron) wszyscy spragnieni odpoczynku będą mogli go zażyć i jednocześnie czuwać nad podopiecznymi.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Paweł Front

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 44

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 9 400,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 43 251,49 zł

Wartość projektu do głosowania: 43 251,49 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Korfantego/DK88

Uszczegółowienie lokalizacji: Płyta przy ulicy Korfantego oraz DK 88

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1429/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Po realizacji projektu wszyscy spragnieni odpoczynku będą mogli go zażyć i jednocześnie czuwać nad podopiecznymi korzystającymi z płyty.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
200 osób / m-c

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ławki będą dostępne dla wszystkich, którzy będą czuli potrzebę odpoczynku. Teren obecnie jest zarządzany przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami i — po modernizacji — nie zmieni się jej dysponent.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zabudowa ławek pozwoli odpocząć potrzebującym w godny sposób, zwiększy atrakcyjność terenu wokół oraz ograniczy niszczenie okolicznej zieleni.

P0047 Super Zabrze: Wypoczynek, zabawa i bezpieczeństwo. Rozbudowa parku na Zaborzu, Plac zabaw na Rokitnicy, doświetlenie przejść dla pieszych w Centrum. **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Treść pierwotna:
Celem projektu jest modernizacja Parku Miejskiego w centrum miasta na cele wypoczynku i rekreacji.

Treść skorygowana:
Celem projektu jest rozbudowa parku na Zaborzu poprzez stworzenie miejsca do wypoczynku, plac zabaw na Rokitnicy oraz doświetlenie przejść dla pieszych w centrum.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Paweł Garczorz

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 434

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Treść pierwotna:
Park u zbiegu ul. Bytomskiej i ul. Hagera.

Treść skorygowana:
Zaborze Północ — skrzyżowanie ulic: Modrzewiowa, Kalinowa, Janika
Rokitnica — ul. Grzybowska, ul. Kosmowskiej, Wajzera
Centrum Południe — ul. de Gaulle’a

Uszczegółowienie lokalizacji: j.w.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Treść pierwotna:
195/25; 1476/251; 1894/163; 975/250; 973/172; 173;

Treść skorygowana:
Zaborze Północ: 3319/76; 1017/76; 2170/17; 906/76; 756/17, 2172/76;
Rokitnica: 4200/65;
Centrum Południe: 2962/122; 2399/122; 4216/123; 2959/122; 5940/123

Zasięg oddziaływania projektu:
Treść pierwotna:
Projekt będzie skierowany do osób w każdym przedziale wiekowym w całym mieście oraz dla osób, które będą odwiedzać Zabrze przejazdem oraz w celach turystycznych.

Treść skorygowana:
Projekty będą skierowane do bardzo szerokiej grupy odbiorców: kierowcy, piesi, dzieci, osoby w każdym wieku, które cenią sobie wypoczynek na świeżym powietrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Treść pierwotna:
5 000 osób

Treść skorygowana:
50 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Treść pierwotna:
Projekt ma na celu modernizację istniejącego Parku Miejskiego poprzez m.in. montaż ławek, których brakuje na istniejącym terenie. Wzięto również pod uwagę liczne nasadzenia roślin, kwiatów i drzew z naciskiem na piękną wiśnię ozdobną Pissardii. Wzięto pod uwagę również wytyczenie nowych alejek zwłaszcza od strony przystanku autobusowego u zbiegu ulic: Bytomskiej oraz Hagera. Dodatkowo przewidziano zwiększenie liczby koszy na śmieci wraz z pojemnikami na psie odchody.

Treść skorygowana:
W projekcie zawarto szereg potrzebnych inwestycji z zakresu wypoczynku, zabawy oraz bezpieczeństwa w jednych z największych dzielnic Zabrza. Z proponowanych inwestycji będzie korzystać duża rzesza odbiorców.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Treść pierwotna:
—zwiększenie terenów pod rekreację i wypoczynek,
— większa ilość roślin i drzew,
— zagospodarowanie nieużytku,
— integracja lokalnej społeczności,
— lokalizacja dla mieszkańców ze wszystkich dzielnic Zabrza.

Treść skorygowana:
Celem projektu jest rozbudowa dotychczasowego parku w dzielnicy Zaborze-Północ poprzez rozbudowę ścieżek dla pieszych, montaż większej ilości ławek oraz koszy na śmieci, jak również roślin i drzew. W obecnym miejscu jest niewielki park z zaledwie czteroma ławkami, które nie są wystarczające dla tak licznej dzielnicy. W tej części miasta brakuje spokojnego miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Przedmiotowy teren znajduje się w centralnym punkcie dzielnicy przy skrzyżowaniu ulic: Modrzewiowej, Kalinowej oraz Janika i będzie dobrze skomunikowany z dzielnicami Zaborze oraz Poremba. Planuje się również budowę placu zabaw w bardzo dużej dzielnicy Rokitnica. W okolicy, przy tak dużej liczebności mieszkańców, brakuje takiego miejsca. Przedstawiony teren jest otoczony blokami i mieści się w bardzo gęstej zabudowie, przy istniejącym już parku, który dodatkowo zyska na atrakcyjności. Park Prazoka u zbiegu ulic: Grzybowskiej, Kosmowskiej, Wajzera jest idealnym miejscem na stworzenie tego typu inwestycji. W projekcie wzięto również pod uwagę kwestie bezpieczeństwa na jednej z najbardziej uczęszczanych ulic jaką jest ul. de Gaulle’a. W proponowanym miejscu jest bardzo gęsta zabudowa, skrzyżowanie dwóch podporządkowanych ulic oraz dwujezdniowa droga w każdym pasie ruchu. Obecnie widoczność w tym miejscu nie należy do najlepszych. Proponowane rozwiązanie powinno polepszyć bezpieczeństwo zarówno dla pieszych jak i kierowców.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca złożył wniosek skorygowany.

P0048 Lepsze Zabrze — ławki, kosze na śmieci, rośliny i kwiaty

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 25 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest montaż ławek wraz z koszami na śmieci oraz nasadzenia drzew, roślin i kwiatów w różnych miejscach na terenie dzielnicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Paweł Garczorz

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 66

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 25 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 25 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Olchowa, ul. Orzechowa, ul. Modrzewiowa

Uszczegółowienie lokalizacji: j. w.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
(lokalizacje wskazane szczegółowo powyżej)

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ogólnodostępny dla osób w każdym przedziale wiekowym.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Na terenie dzielnicy przy ulicach i ciągach pieszych brakuje ławek, są one bardzo potrzebne zwłaszcza dla starszych osób, które potrzebują chwili odpoczynku podczas spacerów. Wiele osób w każdym przedziale wiekowym pragnie również usiąść w różnych miejscach, a w chwili obecnej nie ma wystarczającej ilości ławek. Na terenie Zaborza-Północ również często można zaobserwować śmieci zalegające wzdłuż ulic i chodników. Problemem jest niewystarczająca ilość koszy na śmieci, co może ulec zmianie dzięki projektowi. Wzięto również pod uwagę dodatkowe nasadzenia drzew, roślin, kwiatów, aby bardziej wypiękniała dzielnica. Proponuje się zwłaszcza wiśnie piłkowane, które idealnie dodadzą klimatu otoczeniu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Możliwość odpoczynku podczas spacerów. Celem projektu jest polepszenie warunków życia mieszkańców, integracja lokalnej społeczności, polepszenie wizerunku dzielnicy.

P0049 Sport pod chmurką **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest remont drugiej części podwórka szkolnego oraz modernizacja nawierzchni placu zabaw utworzonego w ramach projektu Radosna szkoła znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu. Nawierzchnia placu zabaw jest w złym stanie i zagraża bezpieczeństwu dzieci. Modernizacja podwórka polegać będzie na zbudowaniu siłowni pod chmurką. Miejsce to posłuży do integracji i nawiązania relacji wśród mieszkańców. Służyć będzie zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Siłownia pod chmurką pozwoli na utrzymanie kondycji fizycznej, wydolności ruchowej a jednocześnie na relaks i odpoczynek na świeżym powietrzu. Modernizacja zapewni zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Andrzej Golus

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 426

Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Zabrze Plac Warszawski 6

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
728/6

Zasięg oddziaływania projektu:
Siłownia pod chmurką staje się coraz popularniejszym miejscem rekreacji. Wnioskujemy w projekcie o siłownię pod chmurką, która posiada wiele zalet takich jak: łatwa dostępność dla mieszkańców. Z urządzeń mogą korzystać zarówno dzieci, młodzież i seniorzy. Cecha ta sprzyja większemu zainteresowaniu takim miejscem. Siłownie zewnętrzne przyczyniają się do poprawy kondycji fizycznej, regularny trening wpływa na poprawę wydolności serca, poprawę krążenia, wydolności płuc oraz na możliwość zachowania szczupłej sylwetki. Regularny trening wpływa na wzmocnienie odporności tym bardziej jeśli jest to trening na świeżym powietrzu. Poza poprawą kondycji fizycznej wpływa na poprawę kondycji psychicznej. W czasach gdy dzieci i młodzież spędzają wiele czasu przed telewizorem lub komputerem siłownie stanowią alternatywę spędzania wolnego czasu.
Postulowanym rozwiązaniem jest:
— wymiana nawierzchni asfaltowej i gumowej na nową,
— prace geodezyjne i brukarskie,
— montaż elementów siłowni pod chmurką, elementów rekreacyjnych (stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, ławki).
Projekt ma poparcie władz szkoły i Rady Rodziców.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 36 będą bezpiecznie spędzali przerwy śródlekcyjne, aktywnie brali udział w życiu sportowym szkoły, nabierali podstawowe nawyki czynnego wypoczynku. Zajęcia oddziałów przedszkolnych, klas 1-3 będą bezpieczne na placu zabaw. Projekt zakłada wdrażanie do zdrowego i aktywnego trybu życia dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności. Uprawianie sportu poprawia samopoczucie i korzystnie wpływa na stan naszego zdrowia. Obiekt będzie dostępny dla pobliskich mieszkańców. Obiekt zamykany jest na noc co przedłuża jego żywotność, gdyż nie będzie narażony na zniszczenia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W ramach II etapu projektu pragniemy aby powstało w pełni zagospodarowane, bezpieczne podwórko szkolne. Będzie ono spełniało standardy wielofunkcyjnego, sportowo- rekreacyjnego obiektu w centrum naszego miasta. Inicjatorom oraz osobom popierającym wcześniejszy i obecny projekt zależy aby dzieci w bezpiecznych warunkach, profesjonalny sposób mogły spędzać czas na świeżym powietrzu. Przyczyni się do aktywizacji dzieci i młodzieży zamieszkującej w okolicy i integracji tutejszego społeczeństwa. Zapewnienie darmowych atrakcji dla dzieci. Zachęcenie do częstszego przebywania na świeżym powietrzu.

Uwagi przy ocenie: 
Brak możliwości wykonania siłowni zewnętrznej — ze względu na obowiązujące przepisy „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. § 40.3:
§ 40. [Place zabaw i miejsca rekreacyjne]
(…)
3. Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust 1.
Po przeprowadzeniu wizji w terenie z udziałem Wnioskodawcy ustalono, że następujące elementy: „piłkarzyki”, stół do tenisa stołowego oraz dodatkowo stół do gry w szachy / warcaby zostaną ustawione na istniejącym placu zabaw w ramach remontu tegoż placu (przy wymianie nawierzchni podczas demontażu elementów zabawowych placu zabaw należy rozważyć takie ich ponowne ustawienie aby przy zachowaniu stref bezpieczeństwa poszczególnych elementów można było na placu ustawić tam dodatkowo w/w 3 elementy: piłkarzyki, tenis stołowy oraz stół szachy / warcaby).
Możliwe to będzie jedynie w ramach remontu istniejącego placu zabaw.
Ponadto ustalono dodatkowo montaż stojaków rowerowych na nowo zaprojektowanej nawierzchni z kostki brukowej oraz koszy na śmieci.
W ramach wymiany nawierzchni — na placu zabaw należy wykonać nową nawierzchnię poliuretanową, na terenie obecnie wyasfaltowanym — nawierzchnię z kostki betonowej a wokół budynku opaskę żwirową.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0050 Budowa parkingu przy ul. Szybowa 7 A B

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł
Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa parkingu przy ul. Szybowej 7, A, B:
— utwardzenie,
— ułożenie kratki brukowej,
— zamontowanie lamp oświetleniowych,
— wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  ul. Szybowa 7, 7A i 7B

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
442/15

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy ul. Szybowa

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dorośli

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem proponuję Miejski Zarząd Dróg

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Rozwiązanie (problemu) braku miejsc postojowych, parkingowych.
2. Poprawa dojazdu do budynków mieszkaniowych.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek dotyczy działki nr 442/15 obręb 0002 Biskupice, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki prawa handlowego. Nieruchomość ta nie jest we władaniu Gminy Miejskiej Zabrze. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż przedmiotowy wniosek jest niezgodny z §11 ust 2 uchwały nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”, który stanowi, iż projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu Państwa i pozostawać we władaniu.

P0051 Fajne Zabrze — infrastruktura rowerowa i bezpieczeństwo pieszych **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedłużenie istniejącej Sportostrady w parku na Guido oraz znacząco poprawiające bezpieczeństwo energooszczędne doświetlenie LED przejść dla pieszych w dzielnicach Centrum Południe, Śródmieście, Rokitnica, Biskupice, Zaborze Północ i Poremba.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Kamil Żbikowski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 2 832

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
1) kontynuacja w linii prostej aktualnego odcinka Sportostrady (na przedłużeniu ul. Sportowej)
2) ul. de Gaulle’a przy skrzyżowaniu z ul. Ślęczka
3) ul. Wolności przy skrzyżowaniu z ul. Dubiela
4) ul. Krakowska przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego
5) ul. Bytomska przy skrzyżowaniu z ul. św. Jana (na wysokości pomnika Lompy) [w wyniku oceny alternatywnie: 1) ul. Bytomska przy skrzyżowaniu z ul. Mrożka (działka nr 858/1551) lub 2) ul. Kasprowicza przy rondzie Hager-Małeckiej (działka nr 861/155)]
6) ul. Korczoka na wysokości placówki pocztowej
7) ul. Pyki na wysokości Bodex (dawniej Mercedes)

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Lokalizacje latarni przy każdym z przejść; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy nadjeżdżającego pojazdu.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1) 13/2, 19/6, 26/2
2) 5940/123
3) 4743/746
4) 212/3
5) 858/155 [w wyniku oceny zmiana lokalizacji — 1 z dwóch propozycji]
6) 550/64
7) 1692/95

Zasięg oddziaływania projektu:
1) Kontynuacja wybudowanej kilka lat temu Sportostrady w dzielnicy Guido, z której korzystają również mieszkańcy sąsiednich dzielnic.
2-7) Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne najbardziej ruchliwych miejsc w Zabrzu. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych na najbardziej ruchliwych ulicach miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: rowerzyści, sportowcy-amatorzy, piesi i kierowcy

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Sportostrada: około 250 osób dziennie
Doświetlenie przejść: około 40 000 osób dziennie (piesi, kierowcy, pasażerowie)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent; Miasto Zabrze. Etapy realizacji; analogicznie do poprzednich odcinków Sportostrady.
2-7) Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej. Projekt jest efektem współpracy kilku mieszkańców — radnych dzielnic: [anonimizacja] (Guido), [anonimizacja] (Zaborze Północ), [anonimizacja] (Rokitnica), [anonimizacja] (Poremba), [anonimizacja] (Centrum Południe). W razie zakwalifikowania projektu do realizacji element Sportostrada w fazie projektowania i realizacji powinien być skonsultowany z [anonimizacja]. Doświetienie przejść — z [anonimizacja].

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia. Uatrakcyjnienie miasta dzięki rozwojowi infrastruktury do rekreacji. Poprawa jakości życia w mieście.
2-7) Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, w tym dzieci; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa dzielnicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca zrezygnował z doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Bytomskiej przy skrzyżowaniu z ul. św. Jana ze względów technicznych brak możliwości posadowienia słupa z oprawa z uwagi na istniejące uzbrojenie. W tym miejscu występują sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, sieć gazowa, teletechniczna oraz wodociągowa. Po konsultacjach wnioskodawca wyraził zgodę na zamianę lokalizacji doświetlenia przejścia dla pieszych na jedną z poniższych, w zależności od możliwości technicznych:
1) ul. Bytomska przy skrzyżowaniu z ul. Mrożka (działka nr 858/1551)
2) ul. Kasprowicza przy rondzie Hager-Małeckiej (działka nr 861/155)
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0052 Place zabaw dla psów **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt budowy dwóch placów zabaw dla psów w dzielnicy Zabrze-Mikulczyce w ramach budżetu obywatelskiego ma na celu stworzenie przyjaznego miejsca dla psów, gdzie będą mogły się bawić, ćwiczyć i spędzać czas ze swoimi właścicielami. Plac zabaw dla psów to miejsce, gdzie zwierzęta mogą biegać, skakać, aportować, a także uczyć się nowych sztuczek.
Projekt zakłada budowę dwóch placów zabaw dla psów, jeden na osiedlu przy ul. Zapolskiej, drugi przy Parku Aktywności Rodzinnej przy ul. Parkowej. Każdy z placów zostanie ogrodzony, aby zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom. W skład placów zabaw wejdą m.in. przeszkody, tunele, drabinki, huśtawki i inne elementy zapewniające psom ruch i zabawę.
Projekt uwzględnia także elementy, które mają zapewnić wygodę właścicieli psów. Na terenie placów zabaw będą ławki, kosze na śmieci, wieszaki na smycze oraz informacyjne tablice dotyczące zasad korzystania z placów zabaw.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Dominika Wienchor

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 256

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 283 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
Inna: ochrona zwierząt

Lokalizacja:  1. ul. G. Zapolskiej
2. ul. Parkowa

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1. Obszar przy boisku
2. Przedłużenie Parku Aktywności Rodzinnej przy ul. Parkowej (za siłownią „pod chmurką”)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. 3970/38
2. 142/45

Zasięg oddziaływania projektu:
Budowa placów zabaw dla psów w dzielnicy Zabrze-Mikulczyce jest uzasadniona z kilku powodów. Po pierwsze, psy są coraz popularniejszymi zwierzętami domowymi, a ich właściciele często zmagają się z problemem braku odpowiedniego miejsca do wyprowadzania swoich pupili. Budowa placów zabaw dla psów umożliwi im spędzenie czasu na świeżym powietrzu w przyjaznym otoczeniu, a także zapewni odpowiednie warunki do ćwiczeń i zabawy.
Po drugie, plac zabaw dla psów to także szansa na poprawę zdrowia i kondycji zwierząt. Regularna aktywność fizyczna jest niezbędna dla ich zdrowia i dobrej formy, a plac zabaw z różnymi przeszkodami i elementami umożliwi im rozwijanie swoich umiejętności i sprawności fizycznej.
Po trzecie, budowa placów zabaw dla psów w dzielnicy Zabrze-Mikulczyce wpisuje się w ideę budowania przyjaznych i zdrowych miast, gdzie zwierzęta są traktowane z szacunkiem i dostają odpowiednią opiekę. Plac zabaw dla psów to także szansa na integrację mieszkańców, którzy z pewnością będą mieli okazję spotkać się na terenie placu i porozmawiać o swoich zwierzętach.
Wreszcie, projekt ten realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego, co oznacza, że mieszkańcy sami decydują, na co zostanie przeznaczonych część środków publicznych. Budowa placów zabaw dla psów to inwestycja, która poprawi jakość życia zarówno zwierząt, jak i ich właścicieli, a także wzbogaci ofertę rekreacyjną dla mieszkańców dzielnicy.
Zasięg oddziaływania projektu budowy dwóch placów zabaw dla psów w dzielnicy Zabrze-Mikulczyce w ramach budżetu obywatelskiego będzie miał charakter lokalny, skierowany przede wszystkim do mieszkańców tej dzielnicy oraz ich czworonożnych pupili.
Plany budowy placów zabaw dla psów obejmują dwa konkretne tereny — jeden przy ul. Zapolskiej, drugi przy Parku Aktywności Rodzinnej przy ul. Parkowej — co oznacza, że zasięg oddziaływania projektu będzie ograniczony do tych konkretnych miejsc. Jednocześnie jednak, mieszkańcy innych dzielnic Zabrza również będą mieli szansę skorzystać z tych placów, zwłaszcza jeśli są to osoby, które mieszkają w pobliżu granic dzielnicy Zabrze-Mikulczyce.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: zwierzęta (psy)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zasada publicznej dostępności efektów realizacji projektu oznacza, że wyniki i korzyści z realizacji projektu powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Oznacza to, że informacje na temat projektu i jego wyników powinny być publicznie dostępne i łatwo dostępne dla wszystkich, bez żadnych ograniczeń.
W przypadku projektu budowy dwóch placów zabaw dla psów w dzielnicy Zabrze-Mikulczyce, informacje na temat projektu, jego przebiegu i efektów będą udostępniane mieszkańcom dzielnicy oraz wszystkim osobom zainteresowanym tym tematem. Informacje te będą publikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Zabrze oraz na specjalnie dedykowanych stronach internetowych projektu. Będą również organizowane spotkania z mieszkańcami dzielnicy, podczas których będą omawiane szczegóły projektu i jego przebiegu.
W celu zapewnienia efektywnej i sprawnej realizacji projektu, konieczne będzie wyznaczenie dysponenta efektów realizacji projektu. W przypadku projektu budowy placów zabaw dla psów w dzielnicy Zabrze-Mikulczyce, dysponentem efektów może zostać jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Zabrze odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą komunalną lub firma zewnętrzna, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu jako wykonawca projektu.
Dysponent efektów będzie odpowiedzialny za koordynację działań związanych z realizacją projektu, dbanie o jego terminową i efektywną realizację oraz nadzór nad jakością wykonanych prac. Będzie także odpowiadał za udzielanie informacji na temat postępów w realizacji projektu oraz publikowanie raportów na temat osiągnięć projektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu budowy dwóch placów zabaw dla psów w dzielnicy Zabrze-Mikulczyce jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla psów, gdzie będą mogły się bawić, ćwiczyć i spędzać czas ze swoimi właścicielami. Konkretnie, projektem mają zostać osiągnięte następujące cele:
1. Zapewnienie psom przestrzeni do zabawy i aktywności fizycznej — plac zabaw dla psów to idealne miejsce, gdzie zwierzęta będą mogły biegać, skakać, aportować i ćwiczyć swoje umiejętności.
2. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psów — dzięki regularnym ćwiczeniom na placu zabaw, psy będą mogły utrzymać dobrą kondycję fizyczną, co wpłynie na poprawę ich ogólnego zdrowia.
3. Wzmacnianie więzi między właścicielami psów a ich pupilkami — plac zabaw dla psów to doskonałe miejsce do spędzania czasu z pupilem i wzmacniania więzi między właścicielem a zwierzęciem.
4. Poprawa estetyki i jakości przestrzeni publicznej — budowa placów zabaw dla psów przyczyni się do poprawy jakości i estetyki przestrzeni publicznej w dzielnicy, co z kolei wpłynie na pozytywny wizerunek miasta.
5. Poprawa bezpieczeństwa i higieny w dzielnicy — dzięki budowie ogrodzenia wokół placów zabaw, psy będą bezpieczniejsze, a właściciele będą mieli lepszą kontrolę nad swoimi pupilami. Ponadto, w ramach projektu będą instalowane kosze na śmieci i informacyjne tablice, co przyczyni się do poprawy higieny w dzielnicy.
Osiągnięcie tych celów przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców dzielnicy oraz podniesie poziom atrakcyjności miasta.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0053 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Sikorskiego w rejonie DOK Pawłów **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zabudowa sygnalizacji świetlnej z czujnikami prędkości dla pojazdów dojeżdżających do przejścia w celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników w tym miejscu, z ręcznym uruchamianiem zielonego sygnału dla pieszych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Marian Calow

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 57

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Ul. Gen. Sikorskiego w rejonie DOK Pawłów

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych pomiędzy posesjami o numerach 105 i 114

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nie dotyczy

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy budowy sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na istniejącym przejściu dla pieszych, która ułatwi poruszanie się pieszych pomiędzy placem zabaw a boiskiem znajdującym się w parku dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000 pieszych

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przejście jest miejscem publicznym, wykorzystywanym przez pieszych poruszających się w rejonie Dzielnicowego Ośrodka Kultury, Parku z boiskiem sportowym i siłownią plenerową oraz skwerem z urządzeniami dla dzieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie, w którym ma miejsce duży ruch dzieci i młodzieży. Sygnalizacja wymusi zmniejszenie prędkości pojazdów poruszających się po ulicy Sikorskiego, niejednokrotnie poruszających się z nadmierną prędkością. Zdyscyplinuje i pieszych i kierujących pojazdami do ostrożniejszego poruszania się w tym miejscu.

Uwagi przy ocenie: 
Ocena w zakresie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych.
Ocena powinna być dokonana na podstawie kryteriów wskazanych w wytycznych załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311). Wyniki pomocniczych kryteriów punktowych wskazanych w w/w akcie prawnym, kwantyfikujących poszczególne elementy analizy stanu bezpieczeństwa i warunków ruchu mogą być jednym z czynników oceny, wskazujących o konieczności lub braku potrzeby zainstalowania sygnalizacji. Bez posiłkowania się miarodajnymi danymi nie jest możliwe wydanie rzetelnej opinii w omawianej kwestii.
Ocena w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych.
Ocena pozytywna.
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0054 Wybieg dla psów przy blokach przy ulicy Wincentego Witosa w Zabrzu

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 85 000,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu wybudowanie wybiegu dla psów przy ulicy Wincentego Witosa 6-8a. W tych blokach mieszkańcy posiadają dość dużą liczbę psów. Psy nie mają własnego wybiegu przez co muszą być wyprowadzane na smyczy koło bloków między samochodami. Niestety w takiej sytuacji psy zanieczyszczają zieleń między blokami jak i samochodami. Taki projekt ułatwi zachowanie czystości w tym miejscu zamieszkania oraz poprawi jakość życia mieszkańców jak i ich zwierząt.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Rafał Mosiołek

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 21

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 85 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 85 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
Inna: rekreacja

Lokalizacja:  Wincentego Witosa 6-8A

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie użyteczny zwłaszcza dla mieszkańców obu bloków oraz mieszkańców okolicznych domów jednorodzinnych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
250 do 300

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie dostępny dla każdego. Nie będzie stwarzał zagrożeń oraz dyskryminował osób z niepełnosprawnościami. Z realizacji zadania skorzystają wszyscy właściciele psów z tych dwóch bloków, a także pozostali okoliczni mieszkańcy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Budowa wybiegu dla psów.
2. Zachowanie czystości zieleni.
3. Poprawa jakości / urozmaicenie spaceru z psami.
4. Aktywizacja zwierząt oraz ich opiekunów.
5. Stworzenie miejsca spotkań dla właścicieli czworonogów do wymiany poglądów.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0055 Miejsce do relaksu i wypoczynku (mini zoo) — etap III

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Miejsce do relaksu i wypoczynku (mini zoo) to kolejny etap projektu, który ma na celu integracje mieszkańców i nawiązywania relacji w pięknej dzielnicy jaką jest zielony Maciejów. Miejsce odpoczynku i relaksu dla seniorów, dorosłych i najmłodszych na łamach natury. W ramach projektu zamierzamy stworzyć mieszkańcom miejsce do spotkań, gdzie można odpocząć, porozmawiać czy poczytać książki. Miejsce posłuży do zwiedzania i podziwiania zwierząt min. Alpak, kucyków, osiołków i wszelkich innych zwierzątek, które dzięki projektowi zamieszkają na obiekcie oraz zdobywania wiedzy na ich temat i otaczającej ich przyrody. Całość inwestycji znalazłaby się terenie Klubu Jeździeckiego Maciejówka MOSiR Zabrze. Projekt przeznaczony dla wszystkich mieszkańców bez ograniczeń wiekowych a jego największą zaletą to możliwość wypoczynku i spaceru w kontakcie z przyrodą.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Alina Kędziorska

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 245

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Planowane rozpoczęcie realizacji zadania – III kwartał 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/30/24 ZBO 2024-MIEJSCE DO RELAKSU IWYPOCZYNKU (MINI ZOO) W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP IIII

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Srebrna 10

Uszczegółowienie lokalizacji: Klub Jeździecki Maciejówka MOSiR Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
46/16

Zasięg oddziaływania projektu:
Miejsce do relaksu i wypoczynku (mini zoo) to duża możliwość i integracji i nawiązywania relacji w pięknej dzielnicy jaką jest zielony Maciejów. Miejsce odpoczynku i relaksu dla seniorów, dorosłych i najmłodszych na łamach natury. W ramach projektu zamierzamy stworzyć mieszkańcom miejsce do spotkań, gdzie można odpocząć, porozmawiać czy poczytać książki. Miejsce posłuży do zwiedzania i podziwiania zwierząt min. koni, alpak, kucyków, osiołków i wszelkich innych zwierzątek, które dzięki projektowi zamieszkają na obiekcie oraz zdobywania wiedzy na ich temat i otaczającej ich przyrody. Całość inwestycji znalazłaby się terenie Klubu Jeździeckiego Maciejówka MOSiR Zabrze. Projekt przeznaczony dla wszystkich mieszkańców bez ograniczeń wiekowych a jego największą zaletą to możliwość relaksu i aktywnego wypoczynku oraz spaceru w kontakcie z przyrodą i zwierzętami co nasz projekt gwarantuje. Projekt będzie miał wysoki zasięg oddziaływania ponieważ obecnie klub przyciąga mieszkańców nie tylko Maciejowa czy Zabrza ale z całego regionu. Z jego infrastruktury korzystają zarówno najmłodsi jak i seniorzy. W opinii coraz częściej przybywających odwiedzających miejsce to stanowi bardzo atrakcyjny punkt na mapie miasta Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacujemy ok. 200-300 osób korzystających z obiektu w różnych porach dnia. Rano dzieci młodzież a osoby starsze i seniorzy popołudniem. Ponadto należy doliczyć beneficjentów klubu. Teren bardzo mocno odwiedzany w okresie letnim, gdy sąsiadujące z nim kąpielisko leśnie jest otwarte. W trakcie sezonu jeździeckiego odbywa się też szereg imprez dla mieszkańców m. in. ogónopolskie zawody PONY CUP czy jesienne słynne Hubertusy, które przyciągają rzesze widzów. Nowe zagospodarowanie terenu przysporzy im mnóstwo dodatkowych atrakcji.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada ogólnodostępne alternatywne miejsce do spędzania czasu wolnego i wypoczynku dla mieszkańców. Wszystkie wymienione rzeczy oraz cała infrastruktura znajdować się będzie na terenie gminy Zabrze a dysponentem będzie MOSiR Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, osób starszych oraz seniorów.
2. Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu
3. Integracja społeczna, nawiązywanie relacji w środowisku lokalnym.
4. Edukacja

P0056 Nowe miejsca postojowe przy ul. Gogolińskiej w Mikulczycach dla mieszkańców i użytkowników boisk oraz rozbudowa oświetlenia parkowego **

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 54 500,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie nowych miejsc postojowych o nawierzchni z utwardzonego kruszywa dla samochodów wzdłuż ul. Gogolińskiej na działce 5676/38 oraz w pobliskim parku rozbudowa oświetlenia przy boisku do siatkówki plażowej — 1 maszt oświetleniowy z dwoma reflektorami typu LED z wyłącznikiem czasowym zainstalowanym w pobliskiej szafie sterowniczej, w parku — 2 latarnie parkowe w okolicy pomników Powstańców Śląskich i Poległych Górników. W czasie realizacji budowy oświetlenia parkowego zostawiono w szafie elektrycznej sterującej rezerwę mocy ok. 6,4 kW. Montaż kamery na latarni ulicznej skierowanej na boisko do siatkówki plażowej i do piłki nożnej lub atrapy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 54 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 211 772,09 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Gogolińska 27 – 43

Uszczegółowienie lokalizacji: Park, pobocze drogi dojazdowej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3970/38, 3868/38 oraz 5676/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy chcący korzystać z boiska do siatkówki plażowej i spacerujący po parku późnym wieczorem i po zmierzchu. Zmotoryzowani mieszkańcy i użytkownicy boisk.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
500 os. na dobę

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekty ogólnodostępne Dysponent wydział Infrastruktury Komunalnej

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Po zrealizowaniu inwestycji stanie się możliwe korzystanie z boiska do siatkówki po zachodzie słońca. Doświetlony zostanie park w okolicach pomników. Powstanie więcej miejsc postojowych dla samochodów.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca wycofał wniosek. Cześć zadań z tego wniosku (oświetlenie boiska do siatkówki) została zawarta we wniosku P0052.

P0057 Modernizacja i remont szkolnej biblioteki

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje remont biblioteki, tj.: wymianę podłogi i oświetlenia; pomalowanie ścian i sufitu; stworzenie 5 stanowisk komputerowych, wyposażenie pomieszczenia w odpowiednie meble i alarm.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Katarzyna Korbel

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 168

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura

Lokalizacja:  Johanna Pestalozziego 16

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Budynek Szkoły Podstawowej nr 23 im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1911/215

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Maciejów

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1 500 (jeden tysiąc pięćset)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Cykliczne spotkania z mieszkańcami (w tym z seniorami i osobami niepełnosprawnymi).
Udostępnianie zbiorów absolwentom.
Spotkania autorskie.
Konkursy czytelnicze, literackie, plastyczne, fotograficzne dla mieszkańców.
Promowanie dorobku kulturalnego szkoły, dzielnicy, regionu.
Słuchanie audiobooków.
Upamiętnianie najważniejszych wydarzeń, rocznic i świąt poprzez wystawy, gazetki, czytanie literatury na określony temat.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja środowiska lokalnego i łączenie pokoleń przez działania kulturalne.
Promocja czytelnictwa pokoleniowego (dziadkowie, rodzice, dzieci).
Zapobieganie wykluczeniu seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły.
Pielęgnowanie tradycji regionalnych (warsztaty, kiermasze).
Udostępnianie zasobów biblioteczno-multimedialnych szerokiemu gronu czytelników.
Modernizacja biblioteki jest inwestycją długofalową.
Z jej efektów będą korzystać obecne i przyszłe pokolenia mieszkańców Maciejowa.

P0058 Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt do ratowania życia i mienia ludzkiego w ramach specyfikacji ratownictwa technicznego

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 110 000,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt do ratowania życia i mienia mieszkańców miasta Zabrze. Zakup umundurowania specjalnego oraz sprzętu zapewniającego sprawne i ergonomiczne działanie strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Dariusz Lis

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 120

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W ramach zadania zakupiono: wentylator oddymiający do akcji ratowniczo-gaśniczych – 40.000,00 zł; sprzęt do działań ratowniczych (zestaw elektronarzędzi, wąż hydrauliczny, zestaw podpór, pilarka Stihl) – 30.000,00 zł; ubrania bojowe FIRE MAX SF 10 kompletów – 40.000,00 zł.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/31/24; ZKOL/07/24 ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 110 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 110 000,00 zł

Kategoria projektu:
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Zabrze, ul. Warmińska 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowicach

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Obiekt we władaniu Miasta Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Miasta Zabrze, Miasto Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 170 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ochotnicza Straż Pożarna

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— zapewnienie wieloletniej sprawności sprzętu,
— bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,
— zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców,
— poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego,
— profesjonalne wykonywanie zadań przy akcjach ratowniczo-gaśniczych,
— skuteczność działań przy pomocy nowoczesnego sprzętu.

P0059 Lepsza Helenka — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Jordana

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 50 000,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — na ul. Jordana, przy przystanku „Helenka Kościół”

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Marcin Szczerba

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 86

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  ul. Jordana

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Jordana przy przystanku „Helenka PCK” (Wnioskodawca skorygował: „Helenka Kościół”)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
360/56

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 8 000 osób dziennie (2 tys. przechodniów i 6 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie.
Dysponent: Miasto Zabrze.
Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych: wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0060 [anonimizacja] — poprawa bezpieczeństwa w Grzybowicach

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Grzybowic oraz osób korzystających z boiska, placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Warmińskiej poprzez budowę systemu monitoringu miejskiego składającego się z dwóch kamer. Ponadto budowa systemu monitoringu miejskiego we wskazanym rejonie zapewni ochronę elementów infrastruktury publicznej przed aktami wandalizmu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Sławomir Such

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 26

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Ul. Warmińska

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren boiska, placu zabaw i siłowni plenerowej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
682/98 obręb Grzybowice

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Grzybowic oraz osoby korzystających z boiska, placu zabaw i siłowni plenerowej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000 dziennie (tj. osoby korzystające z boiska, placu zabaw, siłowni plenerowej oraz osoby przechodzące i przyjeżdżające w tym rejonie)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne bezpłatnie i całodobowo.
Dysponent: Miasto Zabrze.
Etapy realizacji: Sporządzenie projektu, zamówienie, dostawa elementów monitoringu. Montaż monitoringu oraz przyłączenie do sieci energetycznej oraz teleinformatycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy Grzybowice, poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców oraz osoby korzystające z boiska, placu zabaw i siłowni plenerowej. Oddziaływanie prewencyjne oraz zabezpieczenie mienia publicznego przed aktami wandalizmu.

P0061 Radosna oaza — otoczona zielenią tężnia solankowa z miejscem zabaw dla dzieci

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
„Radosna oaza — otoczona zielenią tężnia solankowa z miejscem zabaw dla dzieci” to miejsce zabaw ruchowych dla dzieci oraz relaksu dla każdego pokolenia. Na projekt składa się strefa relaksu z mini tężnią ogrodową, ławkami, oraz zieloną ścieżką wśród kwiatów i ozdobnych krzewów. Cały obiekt jest monitorowany. Drewniana strefa zabaw dla dzieci w każdym wieku oraz drewniana sala lekcyjna, która po czasie lekcji może pełnić funkcję relaksu dla okolicznych mieszańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Aneta Ząbkiewicz-Szweda

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 412

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Umowny termin złożenia dokumentacji – czerwiec 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/32/24 ZBO 2024-BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W DZIELNICY GUIDO

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 338 793,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Michała Wolskiego 10

Uszczegółowienie lokalizacji: 
podwórko szkolne Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
840/35 839/35

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt przeznaczony jest dla osób w każdym wieku. Dorośli będą mogli odpocząć przy tężni solankowej wokół przyjemnej zieleni i kwiatów. Mikroklimat powstały wokół tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu wielu dolegliwości. Natomiast w promieniu kilku metrów od tężni dzieci znajdą miejsce do zabawy na świeżym powietrzu pokonując tor przeszkód, bawiąc się w domku wyposażonym w mini drewnianą kuchnię, czy korzystając z huśtawek oraz chroniącej przed nadmiernym słońcem drewnianej sali lekcyjnej. Całość zabezpiecza monitoring obiektowy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
300

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
— „Radosna oaza — otoczona zielenią tężnia solankowa z miejscem zabaw dla dzieci” jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców, jednak z racji znajdowania się na terenie szkoły, w dni szkolne do godziny 16.00 będzie dostępny tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 39 w Zabrzu.
— od godziny 16.00 oraz w dni wolne zajęć dydaktycznych obiekt może być użytkowany przez osoby z sąsiedniego osiedla mieszkaniowego oraz wszystkich mieszkańców z zachowaniem zasad prawidłowego użytkowania urządzeń oraz zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— stworzenie miejsca gdzie dorośli razem z dziećmi mogliby wspólnie, miło i zdrowo spędzić czas na świeżym powietrzu,
— usprawnienie funkcji poznawczo-ruchowych dzieci,
— zapełnienie niszy tego typu miejsc w najbliższej okolicy,
— podniesienie funkcjonalności placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 39 w Zabrzu,
— stworzenie warunków do efektywnej nauki na świeżym powietrzu.

Uwagi przy ocenie: 
1. Z uwagi na walory zabytkowe budynek szkoły przy której planowane jest zadanie został ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
2. Planowany monitoring obiektowy polega na dołożeniu do istniejącej sieci nowych elementów.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0062 „Aktywność łączy pokolenia” — integracja seniorów z Domu Pomocy Społecznej z lokalną społecznością

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 61 753,32 zł
Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje dwie strefy aktywności na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu: budowę zewnętrznej siłowni, w której znajdują się: piechur i orbitrek, motyl i rower oraz prasa nożna i wioślarz. Miejsce to umożliwi osobom korzystającym podniesienie kondycji fizycznej, poprawę koordynacji ruchowej, pomoże w utrzymaniu poprawnej postawy ciała. Dodatkową zaletą siłowni plenerowej jest możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Druga strefa to strefa aktywności intelektualnej, zawierać będzie betonowy stół do gry w szachy i chińczyka. Ogród na terenie Domu Pomocy Społecznej nr 3 jest duży i posiada dobrą lokalizacje, umieszczenie na jego terenie siłowni i stołu do gier planszowych spowoduje, że ludzie w różnym wieku będą mogli razem spędzać czas. Realizacja projektu miałaby ogromny wpływ nie tylko na zdrowie ale również na wielopokoleniową integrację oraz podtrzymanie pozytywnych relacji społecznych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 148

Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 31 378,20 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 61 753,32 zł

Wartość projektu do głosowania: 61 753,32 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
pomoc społeczna

Lokalizacja:  ul. Wiktora Brysza 3

Uszczegółowienie lokalizacji: Dom Pomocy Społecznej nr 3

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
739/82, 741/82, 111/17, 230/17, 503/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywalny zasięg odziaływania projektu obejmuje Dzielnicę Śródmieście, osoby starsze i niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych, dzieci i młodzież z pobliskich placówek.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba beneficjentów to około 500 osób, mieszkańców Zabrza w różnym wieku;
— młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 i nr 36
— dzieci z Przedszkola nr 34
— uczestnicy Klubu Integracji Społecznej
— osoby starsze i niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych
— pobliscy mieszkańcy
— młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Beneficjenci będą mogli korzystać z efektów realizacji projektu w okresie letnim od godziny 9:00 do 19:00, a w porze zimowej od 9:00 do 16:00.
Po zakończeniu prac montażowych nastąpi uroczyste otwarcie. Projekt będzie promowany na FB Domu Pomocy Społecznej nr 3, zostaną poinformowane pobliskie placówki oraz lokalna prasa.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— integracja międzypokoleniowa (seniorzy, młodzież, dzieci)
— zachęcanie osób w różnym wieku do aktywnego wypoczynku
— podniesienie sprawności intelektualnej i promocja aktywnego spędzania czasu
— podniesienie atrakcyjności centrum miasta
— nauka wzajemnej między pokoleniowej tolerancji poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu
— zwiększenie świadomości Mieszkańców w zakresie funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0063 Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej dla dorosłych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią piaskową oraz budowa ogólnodostępnej profesjonalnej siłowni plenerowej dla dorosłych wraz z nawierzchnią.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 52

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport

Lokalizacja:  Ulica św. Jerzego.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka ewidencyjna nr 2932/44

Zasięg oddziaływania projektu:
Planowane realizacje mają być ogólnodostępne. Z uwagi na ich usytuowanie zasięg oddziaływania obejmie w szczególności mieszkańców ulic św. Jerzego, Pośpiecha, św. Urbana oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Broniewskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystających z projektu nie jest łatwa do określenia, może jednak sięgać kilku tysięcy osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Publiczna dostępność efektów realizacji projektu nie będzie w żaden sposób ograniczona. Dysponentem efektów realizacji projektu byłby Wydział Infrastruktury Komunalnej UM w Zabrzu, pod którego zarządem pozostaje teren.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci oraz zapewnienie osobom dorosłym miejsca do uprawiania różnych form aktywności fizycznej.

P0064 Odszczurzanie miasta — deratyzacja

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Kompleksowa, obejmująca teren całego miasta akcja deratyzacyjna, mająca na celu zmniejszenie populacji gryzoni.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 821

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren całego miasta.

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg ogólnomiejski, przynoszący korzyści każdemu mieszkańcowi.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy miasta.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wszyscy mieszkańcy, bez wyjątku.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Strategia ograniczenia populacji gryzoni, w postaci deratyzacji terenów miasta Zabrze, w znaczący sposób ograniczy ich wzmożoną aktywność i wpłynie na czystość i porządek na terenie Zabrza.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca w korespondencji wskazał jako miejsca wykonywania deratyzacji sieci wodno kanalizacyjne zarządzane przez Miasto Zabrze oraz cieki wodne. Do wniosku dołączył zgodę Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu (ZPWiK) na przeprowadzenie akcji deratyzacji na sieciach kanalizacji sanitarnej będących własnością ZPWiK.

P0065 Lepsze Osiedle Młodego Górnika — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Szybowej

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 75 000,00 zł
Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — na skrzyżowaniu ul. Szybowa z Pod Borem

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Marcin Szczerba

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 71

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 75 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 75 000,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ul. Szybowa z Pod Borem

Uszczegółowienie lokalizacji: Skrzyżowanie ul. Szybowa z Pod Borem

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
73/15
148/15

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 4 000 osób dziennie (1 tys. przechodniów i 5 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0066 Zakup sprzętu do organizacji imprez kulturalnych i sportowych, doświetlenie przejść dla pieszych, doposażenie urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu Nr 39

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup dla Rady Dzielnicy Rokitnica sprzętu do organizacji imprez sportowych oraz integracyjnych.
Nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED dwóch przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej przy skrzyżowaniu z ulicami Andersa i Pomorską.
Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 39.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Marcin Szczerba

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 311

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Działania prowadzone przez Wydział Infrastruktury Komunalnej:
W trakcie przygotowania ogłoszenia przetargu na realizację zadania w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Działania prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów:
Działania na terenie P-39 – doposażenie placu zabaw.
Zadanie przekazane do realizacji przez placówkę. Wysłano zapytania ofertowe. Termin wyboru projektanta – 12.04.2024 r. Szacowany termin zakończenia realizacji zadania- -sierpień 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/33/24; WI/WI/33/24 ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH ISPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
41-808 Zabrze ul. Jordana 2 skrzyżowanie ul. Krakowska/Andersa, Krakowska/Pomorska ul. Księcia Henryka Pobożnego 5

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Sprzęt dla Rady Dzielnicy: 4125/38
Przejścia dla pieszych: 212/3
Przedszkole: 1012/7

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Rokitnica i Miasto Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Sprzęt do organizacji imprez będzie dostępny dla mieszkańców dzielnicy w trakcie organizowanych przez Radę Dzielnicy i inne organizacje imprez plenerowych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.
Doświetlenie przejść — dostęp dla wszystkich.
Doposażenie urządzeń zabawowych na placu zabaw będzie dostępne dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0067 Klasopracownia do nauki języka polskiego „Polski z Klasą” w Szkole Podstawowej nr 26 im. Rodła w Zabrzu

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 100 000,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Nowoczesna aranżacja klasopracowni w trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów, ich rozwój intelektualny i poczucie estetyki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Marcin Szczerba

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 476

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap w trakcie realizacji
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie przekazane do realizacji placówce. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – sierpień 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/34/24 ZBO 2024-KLASOPRACOWNIA DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO "POLSKI ZKLASĄ" WSP-26

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 100 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura

Lokalizacja:  ul. Stanisława Ogórka 9

Uszczegółowienie lokalizacji: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Rodła

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowa nr 26 im. Rodła.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Klasa będzie dostępna dla podopiecznych szkoły oraz dla mieszkańców dzielnicy poprzez organizowane w niej zajęcia nie tylko dla uczniów szkoły.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— zakup nowych stolików i krzeseł z regulowanymi nogami i ergonomicznymi oparciami wynika z troski o prawidłową postawę ucznia podczas długiego czasu spędzanego w pozycji siedzącej,
— modułowe stoliki umożliwią szybką modyfikację przestrzeni klasowej zgodnie z potrzebami bieżącymi lekcji (debata, praca w grupach, praca indywidualna),
— wygospodarowanie kącika czytelniczego i kreatywnego będzie sprzyjało wzmocnieniu więzi koleżeńskich, pozwoli na odpoczynek podczas przerwy, samoczynnie nastąpi stymulacja intelektualna uczniów,
— nowoczesna literatura z zakresu psychologii dzieci i młodzieży (dobrana do tej grupy wiekowej) zgromadzona w kąciku, wspomoże procesy terapeutyczne niezbędne obecne we współczesnej polskiej szkole,
— zakup nowoczesnych gier planszowych opartych na motywach lektur zachęci do czytelnictwa, wesprze proces dydaktyczny,
— wsparciu procesu edukacyjnemu służyć będzie również nowoczesny monitor dotykowy oraz edukacyjne programy komputerowe.

Uwagi przy ocenie: 
Budynek Szkoły wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków miasta Zabrze – Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 279/BPP/2021. Wojewódzki Konserwator Zabytków może wydać zalecenia co opisanego we wniosku zamierzenia.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0068 ul. Wyzwolenia — zabrzański woonerf. Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego pomiędzy nowym centrum przesiadkowym a Placem Wolności

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 143 595,00 zł
Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rewitalizacja ul. Wyzwolenia: uspokojenie ruchu kołowego, uporządkowanie stref postoju samochodów, wprowadzenie w formie podestów wysp z siedziskami, zielenią i elementami małej architektury dla użytkowników lokali i pieszych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 143 595,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  ul. Wyzwolenia

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Odcinek ul. Wyzwolenia pomiędzy numerami 2, 4, 7, 6, 5, 3, 9

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1107/121 – identyfikator działki: 247801_1.0012.7-1107/121
1098/283 – identyfikator działki: 247801_1.0012.7-1098/283
982/119 – identyfikator działki: 247801_1.0012.7-982/119
1875/120 – identyfikator działki: 247801 1.0012.7-1975/120

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt swoim zasięgiem obejmować będzie zarówno mieszkańców i użytkowników kamienic skupionych wzdłuż ul. Wyzwolenia, a także mieszkańców miasta — ulica stanowi odcinek uczęszczanego ciągu komunikacji pieszej łączącego ścisłe centrum miasta (plac Wolności) z nowym centrum przesiadkowym.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Powyżej 100 osób dziennie — osoby przemieszczające się między centrum miasta (placem Wolności, ul. Wolności) a dworcem autobusowym (nowym centrum przesiadkowym).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zgodnie z założeniem projektu teren objęty działaniem, jest ogólnodostępny i uczęszczany. W chwili obecnej ciąg komunikacyjny — ul. Wyzwolenia pozwala najkrótszą drogą dostać się z dworca autobusowego do placu wolności, a docelowo po ukończeniu centrum przesiadkowego będzie stanowić jedną z głównych osi komunikacji pieszej podróżnych i mieszkańców — również użytkowników samochodów parkujących na realizowanym parkingu wielopoziomowym obsługującym podróżnych oraz osoby udające się do centrum. Przywrócenie uspokojonego ruchu samochodów, zmniejszenie intensywności ruchu — eliminacji przejazdu taksówek oraz pojazdów nieuprawnionych, wymuszenie przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości — to wszystko będzie miało wpływ na podniesienie walorów ulicy, a pośrednio na funkcjonowanie centrum przesiadkowego i centrum miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Rewitalizacja tkanki miejskiej poprzez wpisanie się w ideę zielonych miast przeznaczonych dla mieszkańców, z nastawieniem na eliminację ruchu kołowego,
— pierwszy w Zabrzu woonerf (woonerf — rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, w której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i atrakcyjność przestrzeni przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów),
— poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania istniejącego ciągu komunikacyjnego (uspokojenie ruchu, wymuszenie obowiązujących ograniczeń prędkości),
— zwiększenie atrakcyjności terenu objętego działaniem (zieleń, strefy dla pieszych),
— aktywizacja usług zlokalizowanych wzdłuż ulicy — czytelnia miejska, kawiarnia, punktu pomocy mieszkańcom,
— podniesienie walorów estetycznych – poprawa wizerunku centrum miasta,
— rozwój terenów zielonych (zieleń zorganizowana, łatwiejsza w utrzymaniu).

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych „Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: lokalizacji lub umieszczania urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”. Obiekty wskazane (zaproponowane) we wniosku przez Wnioskodawcę nie są związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a zatem nie jest możliwe ich usytuowanie w pasie drogowym gminnej drogi publicznej ul. Wyzwolenia.

P0069 Wymiana nawierzchni ulicy Ciołkowskiego

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada wymianę nawierzchni asfaltowej ulicy Ciołkowskiego od skrzyżowania z ulicą Bruna do Przychodni Zdrowia lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Gabriela Bator

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 83

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Ulica Ciołkowskiego od skrzyżowania z ulicą Bruna do Przychodni Zdrowia

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1338/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Zabrza korzystający z usług Przychodni Zdrowia NZOZ „Kopernik” przy ul. Ciołkowskiego 33 oraz wszyscy mieszkańcy dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Każdego dnia około 300 osób; w tygodniu 2 100; w miesiącu 6 300.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ulica Ciołkowskiego jest drogą jednokierunkową. Obecna nawierzchnia jest popękana z licznymi ubytkami asfaltu, który się wykruszył. Wykonanie nowej nawierzchni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, poprawi infrastrukturę w dzielnicy i estetykę.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie komfortu życia mieszkańców dzielnicy i poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z drogi.

P0070 Utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 306 800,00 zł
Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zmiana infrastruktury parkingowej przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie poprawi możliwości parkingowe na osiedlu oraz zostaną utworzone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie zostanie zagospodarowana zieleń.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Łucja Chrząstek-Bar

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 39

Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 306 800,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 306 800,00 zł

Kategoria projektu:
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
od al. Korfantego (rondo) wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
7356/29 lub 5130/30

Zasięg oddziaływania projektu:
W godzinach popołudniowo – nocnych z utwardzonych miejsc będą korzystać mieszkańcy a w godzinach rannych osoby korzystające z opieki ŚCCS.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 1 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt publiczny, ogólnodostępny dla mieszkańców, osób niepełnosprawnych oraz pacjentów ŚCCS.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest poprawa infrastruktury parkingowej w ciągu ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa, estetyki i zieleni miejskiej.

Uwagi przy ocenie: 
Negatywnie opiniuje się wniosek w części dotyczącej lokalizacji miejsc parkingowych na działce 7356/29. Przedmiotowa działka położona jest w obrębie skrzyżowania ul. Marii Skłodowskiej-Curie z ul. Jana Kochanowskiego. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U z 2023 r. poz.1047) „Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania.” Pozytywnie opiniuje się wniosek w części dotyczącej lokalizacji miejsc parkingowych na działce 5130/30, pod warunkiem usytuowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0071 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa miejsc postojowych dla 40 samochodów, w tym 38 o wym. 2,5 m × 5 m oraz 2 miejsc o wym. 3,6 m × 5 m (dla osób niepełnosprawnych) oraz oświetlenie powierzchni światłem latarni usytuowanej na środku. Nawierzchnia z kostki brukowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 34

Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
drogi/komunikacja

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Wewnętrzny dziedziniec pomiędzy budynkami przy ul. Skłodowskiej 21-25, Cieszyńskiej 22-28, Spokojnej 7-11.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka ewidencyjna nr 6620/45.

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren planowanej inwestycji otoczony jest przez budynki mieszkalne położone przy ul. Skłodowskiej 21-25, Cieszyńskiej 22-28, Spokojnej 7-11 oraz przez garaże. Z tego względu głównymi beneficjentami projektu będą osoby zamieszkujące w tych budynkach, które na chwilę obecną parkują pojazdy na nieutwardzonym terenie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W budynkach korzystających docelowo z miejsc postojowych znajduje się około 200 mieszkań. Szacunkowa liczba beneficjentów: 1 000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt z zasady przeznaczony jest dla mieszkańców budynków wielorodzinnych sąsiadujących z przedmiotową działką. Dysponentem efektów realizacji projektu byłaby Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu, w której zarządzie pozostaje teren.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozwiązanie, przynajmniej częściowe, problemów parkingowych dotykających określoną grupę mieszkańców Gminy Zabrze.

P0072 Rewitalizacja otoczenia stawu w Parku im. Powstańców Śląskich — budowa małej architektury i oświetlenia **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 35 058,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa małej architektury (leżanek, ławek oraz koszy na śmieci) i lamp solarnych [w wyniku oceny wniosku wykreślono] przy stawie w Parku im. Powstańców Śląskich.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 147

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 54 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 35 058,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 35 058,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów

Uszczegółowienie lokalizacji: 
W bezpośrednim sąsiedztwie stawu znajdującego się w Parku.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 23/2 — gmina Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Centrum Południe, Zabrza jak i pozostałych odwiedzających Park im. Powstańców Śląskich. Park ten jest z roku na rok coraz liczniej odwiedzany i z coraz większą liczbą atrakcji, dlatego przyjemne otoczenie przy stawie jeszcze bardziej urozmaici pobyt w parku oraz jego popularność wśród mieszkańców.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 300 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wszystkie efekty projektu będą ogólnodostępne.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Rozszerzenie oferty spędzania czasu w parku dla wszystkich odwiedzających.
— Zdrowotny wpływ przebywania na wolnym powietrzu wśród zieleni miejskiej.
— Poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość przebywania w otoczeniu stawu po zmroku [w wyniku oceny wykreślono oświetlenie solarne].
— Ochrona środowiska i ograniczenie zaśmiecenia stawu i okolic.
— Propagowanie wśród Zabrzan spędzania czasu w parkach, poprzez podniesienie walorów estetycznych.

Uwagi przy ocenie: 
Oświetlenie solarne w Parku Powstańców Śląskich zostało wykonane w 2016 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Niestety zarówno lampy jak i panele fotowoltaiczne były systematycznie dewastowane po kolejnych naprawach. Z uwagi na konieczność zachowania zasad określonych w ar. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wniosek w zakresie lamp opiniuje się negatywnie.
Proponujemy wykorzystanie ławek „wandaloodpornych”.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0073 Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Krakusa

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł
Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Ogrodzenie już istniejącego placu zabaw, który w tym roku zostanie kompleksowo naprawiony przez zarządcę ZBM-TBS Zabrze przy ul. Krakusa 17 i 19.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Krakusa 17 i 19

Uszczegółowienie lokalizacji: Plac zabaw przy budynku.

Zasięg oddziaływania projektu:
Ochrona dzieci, młodzieży bawiących się na placu zabaw mieszkających i przyjezdnych na dzielnicę Zandka.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Od 1 do 150 dzieciaków z okolicy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw dostępny dla wszystkich.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i ochrona przed zaśmieceniem oraz odchodami psów.

Uwagi przy ocenie: 
Lokalizacja na działce 1343/84 — własność innych podmiotów niż Gmina i Skarb Państwa. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”: „Projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze”.

P0074 Rozbudowa i doposażenie strefy sportowej na terenie UKS Quo Vadis Makoszowy i ZSP7

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 17 000,00 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt swoim zakresem obejmuje zamontowanie oświetlenia solarnego oraz zakup i montaż szatni zaplecza socjalnego i zakup i montaż profesjonalnych bramek do piłki nożnej z siatkami.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 17 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 317 575,00 zł

Kategoria projektu:
sport

Lokalizacja:  Daleka 2

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1402/42 działka gminna użytkowana przez UKS Quo Vadis Makoszowy.

Zasięg oddziaływania projektu:
Po rozbudowie bazy sportowej w turniejach, jak i w zajęciach sportowych weźmie udział większa ilość dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych z dzielnicy Makoszowy, jak i z sąsiadujących z nią dzielnic. Gdy zostanie zamontowane oświetlenie solarne, zajęcia sportowe, które odbywają się na terenie UKS Quo Vadis i ZSP nr 7 będą mogły zostać wydłużone, co będzie bardzo przydatne zwłaszcza w okresie jesiennym i wiosennym, gdy szybko robi się ciemno. Poprzez czynny udział w zajęciach sportowych w rozbudowanej bazie sportowej projekt będzie wpływał na świadomość uczestników, utrzymania sprawności psychofizycznej, zdyscyplinowania, zaangażowania, postawy fair play na rzecz wyższego celu, jakim jest dobry wynik sportowy i szacunek dla przeciwnika. A organizowanie zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży spowoduje odstąpienie od zajęć przy komputerze oraz oglądania telewizji i różnych gier zainstalowanych na telefonie. Umożliwi doskonalenie swoich umiejętności indywidualnych i zespołowych w okresie, gdzie ruch dzieci i młodzieży został ograniczony do minimum, ze względu na pandemię.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Średnio po 100 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Teren objęty działaniem projektu jest w godzinach rannych używany przez uczniów ZSP nr 7. W godzinach popołudniowych, jak w weekendy oraz dni wolne od nauki teren jest ogólnodostępny dla wszystkich chętnych mieszkańców dzielnicy Makoszowy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Rozwijanie różnych form sportowych w środowisku mieszkańców dzielnicy Makoszowy w oparciu o rozbudowaną bazę sportową,
2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości mieszkańców dzielnicy Makoszowy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
3) angażowanie mieszkańców dzielnicy Makoszowy do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
4) upowszechnianie wśród mieszkańców dzielnicy Makoszowy różnorodnych form rekreacyjno-sportowych, mini dyscyplin i dyscyplin sportowych,
5) propagowanie zdrowego stylu życia,
6) spędzanie czasu wolnego na obiektach sportowych jako formy czynnego wypoczynku,
7) pozyskanie nowych sympatyków sportu,
8) zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Makoszowy miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie rozbudowanej bazy sportowej,
9) wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
10) udział w meczach, zawodach czy turniejach organizowanych na terenie rozbudowanej bazy sportowej spowoduje znaczne „zagospodarowanie” czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Makoszowy, przez co w dużym stopniu ograniczy i wręcz zapobiegnie niepożądanemu zachowaniu dzieci i młodzieży (na zasadzie sportowiec musi być w formie — nie może palić, pić, przyjmować narkotyków, musi dobrze się odżywiać itp.) oraz odciągnie od zajęć przy komputerze oraz oglądania telewizji i różnych gier zainstalowanych na telefonie,
11) poprawa wizerunku okolicy.

Uwagi przy ocenie: 
Po analizie kosztorysu Wnioskodawcy stwierdzono niedoszacowanie poszczególnych pozycji kosztorysowych. Kolejny raz nie uwzględniono kosztów związanych z doprowadzeniem mediów oraz robót budowlanych towarzyszących (w celu samoistnego funkcjonowania obiektu). Nie doszacowano również nadzór inwestorski, dokumentację projektową oraz sprawdzenie kosztorysów ofertowych na etapie postępowania przetargowego.
W trakcie spotkania 16 maja 2023 r. — wydział oceniający zaproponował weryfikację treści złożonego wniosku i realizację II etapu inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie obiektów sportowych UKS QVO VADIS MAKOSZOWY” — na działce nr 1402/42 położonej w Zabrzu przy ul. Jana Szymały — w ramach zabrzańskiego budżetu obywatelskiego nr P0062 — Roboty budowlane.
I etap został zakończony w styczniu br. W chwili obecnej postawione kontenery nie są wyposażone w media i nie mogą spełniać swojej funkcji. Dopiero po wykonaniu II etapu obiekt będzie można zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zabrzu i oddać do użytkowania — zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mając na uwadze powyższe, wniosek został odrzucony w całości z uwagi na fakt, że nie został on poprawiony przez Wnioskodawcę, a przedłożona wersja wniosku zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami nie dopuszcza stawiania obiektów budowlanych bez wyposażenia go w podstawowe media, gdyż nie będzie można oddać go do użytkowania — jak w poprzednim wniosku.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0075 Wybieg dla zwierząt, wymiar 15 metrów × 30 metrów

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 170 000,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zbudowanie wybiegu dla zwierząt poprzez przygotowanie podłoża tzn. zapewnienie prawidłowego drenażu. Ogrodzenie terenu, zapewniając dwa wejścia z czego jedno o szerokości umożliwiającej wjazd kosiarki, przewidzianego na wybieg. Wyposażenie w lampy zasilane z energii słonecznej, dwie ławeczki, dwa lub trzy kosze na zwierzęce odchody oraz kilka przeszkód dla zwierząt. Przygotowanie ścieżki umożliwiające dojście od ulicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Arkadiusz Bieras

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 26

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 170 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 170 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Ulica Składowa

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Działka zlokalizowana 300 metrów od Skrzyżowania ulic Wincentego Witosa i Składowej w kierunku skrzyżowania ulic Składowej z Handlową.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka o nr 1201/158

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Grzybowice pozbawiona jest miejsc gdzie można wyprowadzać zwierzęta, a w ostatnim czasie intensywnie się rozbudowuje skutecznie betonując wszystkie tereny zielone gdzie można bezpiecznie wyprowadzać zwierzęta domowe.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Inne grupy beneficjentów: właściciele zwierząt

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy dzielnicy Grzybowice

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Publiczna dostępność nieograniczona

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu stworzenie bezpiecznej strefy dla właścicieli zwierząt domowych, stworzenie miejsca gdzie właściciele pupili będą mogli się integrować i dzielić swoimi doświadczeniami. Zmniejszenie zanieczyszczenia dzielnicy.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0076 Lepszy Pawłów — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 50 000,00 zł
Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — przy ul. Sikorskiego 105.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Kamil Żbikowski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 46

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Sikorskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Sikorskiego 105; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4168/365, 2555/75

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1 000 osób dziennie (100 przechodniów oraz 900 kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0077 Lepsze Kończyce — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Paderewskiego. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 50 000,00 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — przy ul. Paderewskiego 89.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Kamil Żbikowski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 32

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Paderewskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Paderewskiego 89; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2872/408

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 5 000 osób dziennie (200 przechodniów oraz 4 800 kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0078 Lepsze Zaborze Południe — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Skargi. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 50 000,00 zł
Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — na ul. Skargi, przy skrzyżowaniu z ul. Limanowskiego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Kamil Żbikowski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 75

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Skargi

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Skargi, przy skrzyżowaniu z ul. Limanowskiego; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
947/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 3 000 osób dziennie (200 przechodniów oraz 2 800 kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0079 Lepsze Guido — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Makoszowskiej. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 50 000,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — na ul. Makoszowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Jesionową.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Kamil Żbikowski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 62

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Makoszowska

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Makoszowska, przy skrzyżowaniu z ul. Jesionową; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2178/106, 2279/95

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2 500 osób dziennie (100 przechodniów oraz 2 400 kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0080 Lepsze Makoszowy — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Legnickiej. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 50 000,00 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — na ul. Legnickiej, przy skrzyżowaniu z ul. Sejmową.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Kamil Żbikowski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 21

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Legnicka

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Legnicka, przy skrzyżowaniu z ul. Sejmową; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2286/85

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2 500 osób dziennie (100 przechodniów oraz 2 400 kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0081 Lepszy Maciejów – nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Kondratowicza. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 50 000,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — przy ul. Kondratowicza 7.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Kamil Żbikowski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 21

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Kondratowicza

Uszczegółowienie lokalizacji: 
przy ul. Kondratowicza 7; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
848/278

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1 500 osób dziennie (300 przechodniów oraz 1 200 kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0082 Lepsze Centrum – nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Pokoju. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 50 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — na ul. Pokoju, przy skrzyżowaniu z ul. Ciupki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Kamil Żbikowski

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 77

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
W trakcie przygotowania ogłoszenia przetargu na realizację zadania w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Informacja wg stanu na 30 kwiecień 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/35/24 ZBO 2024-LEPSZE CENTRUM-DOŚWIETLENIE LED NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH, UL. POKOJU

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Pokoju

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Pokoju, przy skrzyżowaniu z ul. Ciupki; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1070/180, 2787/10

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1 600 osób dziennie (400 przechodniów oraz 1 200 kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0083 Doposażenie siłowni w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wyposażenie siłowni dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu. Przygotowanie podbudowy pod montaż na salkach do tego przeznaczonych. Dzięki siłowni, dzieci i młodzież doskonaliliby swoje umiejętności motoryczne: koordynację wzrokowo-ruchową, siłę, sprawność, gibkość, wytrzymałość, co wpłynęłoby znacznie na ich wyniki indywidualne i drużynowe.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Ewa Baran-Wójcik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 332

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Emilii Płaskowickiej 2

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
dz. nr 1901/311, 1902/02

Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2022/2023 uczy się 393 uczniów w klasach ogólnodostępnych i sportowych o profilu piłka ręczna oraz gimnastyka sportowa. Brak własnej siłowni uniemożliwia prawidłową realizację zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów. Siłownia będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 000 osób korzystających z boiska tj.:
— uczniowie szkoły — zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekearacyjno-sportowe podczas wakacji;
— rodziny uczniów — zawody sportowe, wspólne spędzanie czasu wolnego.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Siłownia dla uczniów naszej szkoły, na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego, jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji. Nowoczesna siłownia będzie promocją sportu i rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integrację środowiska lokalnego wokół sportu. Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego dzieci i młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek jest zgodny z założeniami budowy nowej sali gimnastycznej (w projekcie przewidziano pomieszczenie siłowni). Ponieważ do wniosku dołączono ofertę dostawcy sprzętu / wyposażenia siłowni z roku 2021 ostateczny wykaz i ilość sprzętu do doposażenia siłowni zostanie dobrany przez trenerów Zespołu Szkół Sportowych w kolejnym etapie — po głosowaniu i zakwalifikowaniu wniosku do realizacji. Ilość i rodzaj wyposażenia muszą mieścić się w kwocie wniosku — 350.000,00 zł. Zarówno projekt wyposażenia jak i nadzór nad dostawą wyposażenia będzie realizowany przez zespół trenerów Zespołu Szkół Sportowych (tak jak to miało miejsce przy realizacji wyposażenia nowej sali w sprzęt gimnastyczny).
Wydział Oświaty wskazuje, że elementem wyposażenia powinna być apteczka.

P0084 Doposażenie placu zabaw i budowa oświetlenia tradycyjnego w „Parku Rodzinnym”

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 245 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt jest dedykowany mieszkańcom Dzielnicy Centrum Północ, ma poprawić funkcjonalność placu zabaw przez montaż nowych urządzeń do zabawy, edukacji oraz poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie przez montaż oświetlenia i odmalowanie pasów dla pieszych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autorka: Beata de Korczak-Leszczyńska

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 422

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Dnia 29 stycznia 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Informacja wg stanu na 30 kwiecień 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/36/24 ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW IBUDOWA OŚWIETLENIA WPARKU RODZINNYM

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 245 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 245 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Nad Kanałem

Uszczegółowienie lokalizacji: „Park Rodzinny”

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
6844/293; 4413/299; 4416/299; 4407/294; 4410/293

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to osiedle i cała dzielnica Centrum Północ.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000 – 2 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem realizacji efektów będzie gmina Zabrze — dzielnica Centrum Północ

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu będzie uzupełnienie infrastruktury placu zabaw w urządzenia, ławkę solarną, kosze na śmieci i oświetlenie tradycyjne oraz odmalowanie przejścia dla pieszych, które poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie.

P0085 Zrelaksuj się! Leżaki i bujana ławka

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 12 691,16 zł
Pula: Poremba — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy montażu na Porembie leżaków miejskich oraz bujanej ławki (huśtawki).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Maciej Zgrzendek

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 75

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap w trakcie realizacji
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 29 stycznia 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Informacja wg stanu na 30 kwiecień 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
IK/29/24 ZBO 2024 – ZRELAKSUJ SIĘ! LEŻAKI IBUJANA ŁAWKA W DZIELNICY POREMBA

Pula: Poremba — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 12 691,16 zł

Wartość projektu do głosowania: 12 691,16 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Struzika 14

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2802/78; 2801/78

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
6 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Huśtawka i leżaki będą ogólnodostępne.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa komfortu życia mieszkańców.

P0086 Rozwój i szczęście dzieci i młodzieży w Biskupicach **

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Multi projekt inwestujący w naszą przyszłość, czyli dzieci i młodzież. Dotyczy modernizacji i doposażenia placów zabaw, a także wyposażenie szkół w nowy sprzęt komputerowy oraz sportowy, a także terapeutyczny.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Autor: Maciej Zgrzendek

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 597

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap w trakcie realizacji
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
MBP- remont czytelni.
Zadanie przekazane do realizacji przez placówkę. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych do MBP.

SP-20- zakup komputerów i sprzętu sportowego.
Zadanie przekazano do realizacji przez placówkę. Zakupiono 14 sztuk komputerów. Zakup oprogramowania komputerowego i sprzętu sportowego w toku. Szacowany termin zakończenia realizacji zadania – 30 kwietnia 2024 r.

SP-21 – zakup komputerów.
Zadanie przekazane do realizacji przez placówkę. Podpisano umowę na dostawę sprzętu, z terminem realizacji do 60 dni od maja 2024 r.
SP-22 – doposażenie placu zabaw.
Zadanie przekazane do realizacji przez placówkę. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Szacowany termin zakończenia realizacji zadania – 30 kwietnia 2024 r.
SPS-40 – wyposażenie sali terapeutycznej.
Zadanie przekazane do realizacji przez placówkę. Zakup zrealizowano w 90%. Szacowany termin zakończenia realizacji zadania – 30 kwietnia 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marzec 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/04/24; WI/WI/38/24 ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW ORAZ ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ, SALA TERAPEUTYCZNA W SPS-40 ORAZ REMONT CZYTELNI FILII MBP W DZIELNICY BISKUPICE

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1) SP 20, Kasprowicza 7
2) SP 21, Bytomska 26
3) Filia Nr 2 MBP, Bytomska 28
4) SPS 40, Bytomska 94
5) SP 22, Zamkowa 2
6) Skwer na skrzyżowaniu Okrzei / Bytomska

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Wyżej wskazane lokalizacje są precyzyjne.

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci i młodzież z Biskupic oraz ich opiekunowie, a także wszyscy czytelnicy korzystający z czytelni Filii nr 2 MBP.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne w zakresie placów zabaw oraz dostępne dla osób stanowiących uczestników zajęć prowadzonych w przedstawionych we wniosku lokalizacjach.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— rozwój dzieci i młodzieży,
— integracja,
— poprawa jakości życia i komfortu,
— zaopiekowanie potrzeb placówek oświatowych w dzielnicy.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

** — w wyniku oceny został zmieniony zakres wniosku. Prosimy zapoznać się z uwagami do oceny wniosku.

2024-05-14

Dla Mieszkańców