Zabrze przestrzenią rozwoju

Wybory do Sejmu i Senatu RP Kadencja 2019-2023

wyniki wyborów dla okręgu 29

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/okr/29

wyniki wyborów dla okręgu 71

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/senat/okr/71

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00 .

Krajowe Biuro Wyborcze https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl

PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Sejmu RP istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godz.: od 10:00 do 16:00.
Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerami: 605 045 781 lub 691 686 328.

GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA – informacje tel. 32 37 33 468

Osoba uprawniona do udziału w wyborach, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 110 do czwartku 10 października 2019 r. do godz. 17:00, natomiast w piątek 11 października 2019 r. do godz. 13:00.

Ważne:Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie stracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – informacja tel. (32) 37-33-448

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: – całkowitej niezdolności do pracy; – niezdolności do samodzielnej egzystencji; – całkowitej niezdolności do pracy; – orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; – orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy. Do wniosku należy dołączyć: – pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa; – kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny oraz osoba kandydująca w wyborach. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby albo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 109 do godz. 17:00, najpóźniej do dnia 04 października 2019 r.

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW – informacja tel. (32) 37-33-494, 37-33-412

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje: 1. z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały; 2. na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania – w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli ich adres zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy.

We wniosku podaje się: • nazwisko i imiona, • imię ojca, • datę urodzenia, • numer PESEL, • adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce. Do wniosku dołącza się : – kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, – pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP. – ponadto należy dołączyć dowody potwierdzające, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym we wniosku adresem. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego na Wójcie, Burmistrzu, Prezydencie ciąży obowiązek sprawdzenia przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze danej gminy. W związku z powyższym, jeżeli wnioskodawca nie posiada zameldowania na pobyt czasowy pod oznaczonym adresem powinien przedstawić tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania). W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada w/w dokumentu powinien przedstawić inne dowody potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok.112 w godzinach pracy urzędu. Prezydent Miasta ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji dotyczącej wpisania wyborcy do stałego rejestru wyborców. Wpis do rejestru wyborców – informacja tel. (32) 37-33-494, 37-33-412 

Głosowanie korespondencyjne:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 30 września 2019 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Adres delegatury: Delegatura Krajowa Biura Wyborczego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, pok. 155 40-032 Katowice mail: katowice@kbw.gov.pl numery telefonów: (32) 256 16 02; (32) 255 58 56 telefaks: (32) 255 40 53

Dopisanie do spisu – informacja tel. (32) 37-33-438

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 8 października 2019 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy: 1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo 2) w której czasowo przebywa. We wniosku podaje się jakich wyborów wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane: • nazwisko i imię (imiona), • imię ojca, • datę urodzenia, • numer ewidencyjny PESEL, • adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały lub adres pod, którym wyborca jest ujęty w stałym rejestrze wyborców), • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Zabrzu.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 109 do godz. 17:00, najpóźniej do dnia 8 października 2019r.

Udostępnianie spisu wyborców – informacja tel. (32) 37-33-303


Każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców na podstawie wniosku o udostępnienie spisu wyborców.
Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu)
Informujemy, że zgodnie z art. 36 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2019r., poz. 684) spisy wyborców będą udostępnione od 23 września do 7 października 2019r.
Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. nr 111 (I piętro)
• w poniedziałki w godzinach 7.30 -17.00
• od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Dla Mieszkańców