Archiwum

2019
2019-12-12

Pożyczka rewitalizacyjna.

Zakres Projektów możliwych do wsparcia w formie pożyczki rewitalizacyjnej obejmuje kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących Programów rewitalizacji .Celem jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów, w tym nadanie im nowej lub wznowienie starej funkcji.

Nabór wniosków realizowany jest w trybie otwartym i ciągłym. Pożyczki udzielane są przez BGK w oparciu o zasady określone w dokumentacji na stronie : www. bgk.pl/pożyczka- rewitalizacyjna.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą obejmować m.in.:

 1. 1. przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w których będą mogły mieścić się: galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne, kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne i inne obiekty tego rodzaju; dopuszcza się możliwość stworzenia w odnowionych obiektach przestrzeni dla działalności komercyjnej, takiej jak np. powierzchnie biurowe czy punkty handlowo-usługowe;
 2. 2. odnowę powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji: edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych czy gospodarczych (włącznie z kompleksowym przygotowaniem terenów pod działalność gospodarczą);
 3. 3. odnowę miast w zakresie rewitalizacji starych i zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do wysokiej jakości usług, powierzchni biurowej dla MŚP, czy infrastruktury rekreacyjno-sportowej, w tym:
 • rewitalizację obszarów miejskich, z włączeniem zdegradowanych centrów małych miast, zdewastowanych dzielnic większych miast oraz zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, bądź architektonicznej;
 • inwestycje ukierunkowane na polepszenie bezpieczeństwa publicznego, inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP).

Czytaj też na: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/slaskie/…

2019-11-08

Adaptacja miasta do zmian klimatu – realizowanym kierunkiem rewitalizacji środowiskowej w Mieście Zabrze.

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 są realizowane projekty, których celem jest przede wszystkim poprawa jakości środowiska w mieście. Wśród projektów są m.in. projekty: „Rekultywacja oraz zagospodarowanie obszarów zdegradowanych” czy „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze”.

Celem projektów jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przestrzeni miejskiej na obszarach rewitalizacji.

W zakresie realizacji celu podejmuje się przedsięwzięcia w zakresie: ochrony przyrody, wody, powietrza, wprowadza się nowe standardy w transporcie, energetyce, przestrzeni i architekturze.

Szczegółowe projekty dążą do zlikwidowania wysp ciepła w mieście przez: zwiększenie ilości drzew w przestrzeni publicznej, wprowadzenie błękitnej infrastruktury (np. fontann, kurtyn wodnych), poprawy jakości zieleńców i parków na obszarach rewitalizacji miasta.
Do nowych zrealizowanych przedsięwzięć należy fontanna, odbudowana w Parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela (https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/odbudowano-fontanne-w-pa…)

W zakresie niskoemisyjnego transportu modernizuje się już linie tramwajowe oraz tworzy plany ekologicznego system transportowego w mieście.
W zakresie energetyki i architektury pozyskuje się dofinansowanie m.in. na termomodernizację obiektów, czy wprowadza nowe źródła energii.
Przykładem mogą być realizowane etapowo działania w ramach rewitalizacji dzielnicy Zandka, do których należą rozpoczęte prace termomodernizacyjne budynków przy ul. Bytomskiej 3, 3a, 3b oraz Krakusa 6. W ramach prac w budynkach osiedla rozbiera się też tzw. „kopciuchy” i instaluje wymiennikownie ciepła. Ostatecznie budynki zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Poza realizowanym gruntownym remontem budynków zmienia się za sprawą Miasta Zabrze, też przestrzeń. Powstała m.in. siłownia pod chmurką, plac zabaw oraz nowe zieleńce. W niedalekiej przyszłości mieszkańcy będą mogli skorzystać też z Centrum Usług Wspólnych, które zaplanowano stworzyć w ramach modernizacji obiektu dawnej gazowni oraz zintegrowanych działań rewitalizacyjnych.

2019-10-30

Nagroda Europa Nostra , najwyższe europejskie wyróżnienie w obszarze dziedzictwa kulturowego dla zrewitalizowanego obiektu – Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu.

W dniu 29 października br. podczas gali w Théâtre du Châtelet w Paryżu prezydent Zabrza Małgorzata Mańka – Szulik odebrała nagrodę Grand Prix przyznaną za rewitalizację Sztolni Królowa Luiza.

Sztolnia Królowa Luiza jest częścią Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Projekt rewitalizacji Sztolni był realizowany w oparciu o cele programu rewitalizacji na mocy Uchwały Nr LVII/745/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010 r w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 wraz z późn. zm. Program wspierał ubieganie się o dotacje na realizację projektów zawartych w tym programie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ( RPO WŚL) Priorytet VI-„ Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.2.” Rewitalizacja obszarów zdegradowanych „ Poddziałanie 6.2.1.” Rewitalizacja- duże miasta”.

Dzięki pozyskanym funduszom i wsparciu Miasta, w Zabrzu powstał największy kompleks turystyczny, związany z dziedzictwem górnictwa węgla kamiennego w Polsce i wyjątkowy zabytkowy zespół przemysłu wydobywczego , w skali całej Europy.
Czytaj też na: https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/nagroda-dziedzictwa-euro…

2019-10-23

Zabrzańska realizacja w gronie prac konkursowych ”Najlepszej Przestrzeni Województwa Śląskiego 2019”

W dniu 22 października br. odbyło się uroczyste zakończenie jubileuszowej dwudziestej edycji konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne Województwa Śląskiego. Każdego roku w konkursie Zarządu Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane w regionie w okresie minionego roku kalendarzowego. ( więcej na https://npp.slaskie.pl/news)

W tym roku zgłoszona z Zabrza realizacja pt. „Przedszkole nr 43 przy ul Klonowej 2 w Zabrzu- rozbudowa i przebudowa”, znalazła się w gronie przedsięwzięć charakteryzujących się wysoką jakością rozwiązań projektowych . Zrealizowana inwestycja m.in. dzięki zestawieniu kolorowych ram , ciepłych barw oraz wypełnień okiennych z biała bryłą budynku podkreśla funkcję budynku i rozświetla otoczenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz pozytywnie wpływa na użytkowników miejskiej przestrzeni.

Coroczna idea konkursu wynika z zapisanego w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ obszaru priorytetowego „Przestrzeń” oraz celu operacyjnego „Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni” oraz z tematu „Rewitalizacja regionu” programu Śląskie 3.0, a także z zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ , ukierunkowanego na kształtowanie wysokiej jakości rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i kulturowego.

2019-09-10

Wystawa „Zabytkowe osiedla robotnicze Zabrza.”

Informujemy, że w dniu 13 września br. o godz. 17.00 w obiekcie Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 410 w Zabrzu odbędzie się wernisaż wystawy „ Zabytkowe osiedla robotnicze Zabrza” . Wystawa jest efektem prac wykonanych podczas pleneru malarskiego , który odbył się między 24 a 26 maja br. na osiedlu Zandka oraz osiedlu Borsig w Biskupicach.
Wystawę będzie można zwiedzać do 13 października br., wg harmonogramu:

Wtorek 10:00 – 16:00
Środa 10:00 – 16:00
Czwartek 10:00 – 14:00
Piątek 10:00 – 16:00
Sobota 11:00 – 17:00
Niedziela 11:00 – 17:00

Zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym dawnych zabytkowych osiedli robotniczych, to istotny element programu rewitalizacji Miasta Zabrze.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy ! Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa , 14-15 września br. zwiedzanie wystawy będzie darmowe.

2019-09-09

Nagroda MARKA-ŚLĄSKIE dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu.

W miarę realizacji programu rewitalizacji na terenie Zabrza , zaangażowane instytucje, które z powodzeniem zrealizowały przedsięwzięcia rewitalizacyjne, otrzymują najwyższe wyróżnienia !
W dniu 7 września br. podczas Jubileuszowej Gali Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej , kapituła X edycji konkursu „ Marka –Śląskie” nagrodziła Muzeum Górnictwa w Zabrzu w kategorii Turystyka i Rekreacja.
Muzeum Górnictwa Węglowego – Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, to obiekty oraz działania, które znajdują się w obszarze rewitalizacji Lokalnego Programu Obszaru Miejskich Miasta Zabrze
na lata 2016-2023.

2019-08-29

Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne.

Informujemy, że trwają prace rewitalizacyjne wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego- jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektury poprzemysłowej Miasta Zabrze.

Plan realizacji projektu został uwzględniony w zestawieniu kluczowych projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023.

W wyremontowanym obiekcie zaplanowano działania w zakresie rewitalizacji społecznej, powstanie m.in. : Centrum Żywego Rzemiosła, Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, Akademia Młodych Talentów, Akademia Seniora oraz Ośrodek Dokumentacji Górniczej i przestrzeń wystawiennicza z interaktywną wystawą naukowo-edukacyjną wiedzy o węglu . Na wysokości około 20,5 m będzie taras widokowy. Teren otoczenia wieży zostanie też zagospodarowany.

Inwestycja realizowana jest przez Muzeum Górnictwa Węglowego przy wsparciu Miasta Zabrze i z pozyskanego dofinansowania na realizację projektu rewitalizacji wieży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT. Wartość rewitalizacji to 34 058 714,26 zł.

2019-05-27

Nagroda Europa Nostra 2019 dla Sztolni Królowa Luiza!

Zrewitalizowana wyjątkowa przestrzeń Sztolni Królowa Luiza została nagrodzona prestiżową Nagrodą Dziedzictwa Europejskiego / Nagrodą Europa Nostra ,
której celem jest wyróżnienie najlepszych praktyk związanych z dziedzictwem kulturowym oraz uznanie wartości prac rewitalizacyjnych jako strategicznego zasobu dla gospodarki i społeczeństwa Europy.
Zrewitalizowany obiekt z Zabrza w skali Europy wyróżnia się m.in. udostępnionymi do zwiedzania podziemnymi wyrobiskami, znajdującymi się pod centrum wielotysięcznego miasta.
Sztolnia, która jest częścią kompleksu dziedzictwa górnictwa Muzeum Górnictwa Węglowego znalazła się w gronie tak uznanych miejsc jak np. Royal Albert Hall z Londynu.

2019-05-24

Atrakcje w zrewitalizowanej przestrzeni miasta.

Informujemy, że 25 maja 2019 r. od godz. 9.00 w zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej Targowiska „Pod Ratuszem” przy ul. Andrzeja Boboli , odbędzie się wydarzenie dla mieszkańców Zabrza i okolic. Organizatorzy zapowiadają dużo atrakcji dla dorosłych i najmłodszych. Więcej na: https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/grillowanie-na-straganie

2019-05-08

Rewitalizacja środowiskowa- Silesia pod błękitnym niebem – przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe dla Śląska.

Przedsięwzięcie, które realizowane ma być przez 10 lat, to 100 mln zł . Za realizację przedsięwzięcia z ramienia woj. śląskiego odpowiedzialne jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), które koordynuje wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 dot. m.in. badań i rozwoju w firmach oraz innego wsparcia dla przedsiębiorczości.

W poniedziałek 6 maja br. w Zabrzu w trakcie zorganizowanego briefingu w Zabrzu posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował, że w ramach „Silesia pod błękitnym niebem” spłynęło 20 zgłoszeń, obecnie analizowanych.

Celem jest wsparcie jednostek naukowych oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw przy realizacji projektów mających zmniejszać zanieczyszczenie powietrza w woj. śląskim. Badania będą mogły dotyczyć np. zrównoważonego transportu, energii ze źródeł odnawialnych, monitoringu i sterowania emisją zanieczyszczeń powietrza, systemów alarmowania mieszkańców czy diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych degradacją środowiska.

2019-03-14

Konkurs Zielona Pracownia 2019.

Konkurs „Zielona Pracownia’2019” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego.
Celem konkursu „Zielona Pracownia’2019” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł.
Wnioski w konkursie „Zielona pracownia’2019” składać można w terminie 15 – 29 marca 2019 roku
Więcej na : https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-wyroznione/2-uncategorised/2…

2019-03-13

Kraina przyrody i ekologii – dobry przykład z obszarów rewitalizacji Zabrza.

Informujemy, że na obszarze objętym rewitalizacją w Dzielnicy Zandka wśród laureatów edycji konkursu „Zielona pracownia-projekt 2019r.” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach znalazł się projekt zabrzańskiej Szkoły Podstawowej nr 2
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przy ul. Cmentarnej 7.
Projekt stworzenia „ Krainy przyrody i ekologii” w placówce zostanie dofinansowany . Na ten cel przyznano 7,5 tysiąca złotych.

2019-03-12

Dofinansowane z budżetu gminy remonty kamienic dla podmiotów nie należących do gminy.

W dniu 11 marca 2019 r. Rada Miasta Zabrze przyjęła uchwałę o udzielaniu dotacji z budżetu Miasta Zabrze na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.

W ramach uchwały otrzymają dotacje określone obiekty znajdujące się też na obszarach rewitalizacji w Zabrzu. Wśród nich wsparciem objęte zostaną wymienione w uchwale kamienice przy
ul. Stalmacha 18-18a oraz przy ul. Krakusa 2, a znajdujące się na obszarze rewitalizacji Dzielnicy Zandka.
Więcej na : https://bip.um.zabrze.pl/engine//bip/4/229?o=tp1&e=s|229

2019-02-13

Rewitalizacja obszarów miejskich Zabrza w 2019 roku.

Priorytetem działań w zakresie rewitalizacji w roku 2019 jest dalsza poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach rewitalizacji oraz wzrost gospodarczy terenów . Celem jest także rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, materialnego i niematerialnego, jego ochrona i stworzenie unikatowej oferty kulturalnej
i edukacyjnej.

Do najważniejszych przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji w 2019 roku należą :

 • kontynuacja przebudowy budynku byłej gazowni na Zandce na Centrum Usług Społecznych
  na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Zandka
 • plan budowy Centrum Kultury Carbonart na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Centrum Północ
 • przebudowa budynku przy ul. Niedziałkowskiego na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Centrum Północ
 • modernizacja budynku Teatru Nowego na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Centrum Północ
 • utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny w Parku Hutniczym na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Centrum Północ
 • kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Płaskowickiej
  w dzielnicy Zaborze Północ
 • kontynuacja projektu poprawy jakości zieleni na obszarach rewitalizacji miasta, w tym zakresie m.in. w dzielnicy Centrum Południe Miasto Zabrze jako organ prowadzący i nadzorujący działalność Miejskiego Ogrodu Botanicznego zaplanował realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego
  w Zabrzu”
  -II etap przebudowy boiska SKS Gwarek przy ul Bytomskiej w dzielnicy Biskupice
 • kontynuacja kompleksowej termomodernizacji budynków na obszarach rewitalizacji miasta.

Program rewitalizacji wspiera także społeczny rozwój mieszkańców.
Do istotnych działań należy projekt pn. „ Pakiet na start”, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego przez promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach rewitalizowanych.

W Zabrzu wielu partnerów włącza się w prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

Wśród partnerów Miasta Zabrze, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu kontynuuje prace związane z rewitalizacją terenu zespołu zabudowy dawnej Kopalni Królowa Luiza , obecnie Sztolnia Królowa Luiza. W lutym rozpoczął się remont maszynowni szybu Prinz Schönaich i warsztatu elektrycznego przy ul. Wolności 410.

Z kolei przy ul. Wolności 387 w budynku dawnej cechowni zaplanowano stworzyć magazyn na eksponaty, pracownię do ich konserwacji oraz salę do prezentacji kolekcji przedmiotów.

Z początkiem roku przystąpiono też do prac dotyczących rewitalizacji wieży ciśnień przy ulicy J. Zamoyskiego na cele kulturalne, społeczne , edukacyjne i naukowe.

Do kompleksowego programu m.in. wsparcia w zakresie rewitalizacji społecznej, partnera Miasta Zabrze: Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu należy projekt pt. „ Zacznij i Ty”. Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia na obszarach rewitalizowanych . Projekt zakłada aktywizację osób bezrobotnych , znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W dalszym ciągu priorytetem realizacji rewitalizacji w Zabrzu w 2019 r. będzie prowadzenie partnerskiego dialogu z mieszkańcami w zakresie odnowy przestrzeni miasta oraz występowanie po środki zewnętrzne i pozyskiwanie dofinansowania, jak dotychczas z funduszy unijnych .

2019-01-24

Wsparcie do podejmowania działań w zakresie rewitalizacji społecznej Miasta Zabrze.

Informujemy, że w ramach realizacji rewitalizacji społecznej – ¬Miasto Zabrze – wspiera działania na rzecz edukacji w dziedzinie kształtowania kultury wśród mieszkańców.

Celem wsparcia jest organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, służących zaspokojeniu i rozbudzeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Zabrza, a także integracja mniejszości narodowych
i etnicznych zamieszkałych na terenie miasta.

Z zasadami przyznawania dotacji można zapoznać się na stronie http://www.ngo.zabrze.pl/konkurs/zarzadzenie-nr-24-wkd-2019-prezydenta-m…

2019-01-04

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenach rewitalizowanych Miasta Zabrze.
Miasto Zabrze od stycznia 2019 r. realizuje projekt pn. „Pakiet na start”. Projekt realizowany będzie do 31.12.2020 r.
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenach rewitalizowanych Miasta Zabrze
poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia,
należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

• kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
• z niepełnosprawnościami,
• powyżej 50 roku życia,
• długotrwale bezrobotnych
• o niskich kwalifikacjach.

Projekt „Pakiet na start” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1
Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Więcej szczegółów nahttp://www.um.zabrze.pl/biznes/projekt-pakiet-na-start „> http://www.um.zabrze.pl/biznes/projekt-pakiet-na-start

2018
2018-10-31

Lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające ich najbliższe otoczenie.
Informujemy, że do 18 listopada br. można zgłaszać pomysły na inicjatywy poprawiające ich najbliższe otoczenie . Więcej na : http://www.mal.zabrze.pl/blog/najnowsze-informacje/strona/1/artykul/rusz…

2018-09-04

Nowa zrewitalizowana atrakcja na turystycznym poprzemysłowym szlaku – Sztolnia Królowa Luiza!

14 września br. otwarta zostanie zrewitalizowana podziemna wodna trasa Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu . Na zwiedzających czekają nowe atrakcje poprzemysłowego dziedzictwa w Zabrzu. Podczas 2, 5 godz. rejsu łodziami w podziemiach sztolni zwiedzający dowiedzą się m.in. w jaki sposób funkcjonowała Sztolnia w XIX w. Spływ w historycznych najdłuższych tego typu wyrobiskach w górnictwie węglowym zapewni niezapomnianych wrażeń . Spotkać będzie można tu też legendarne dla Górnego Śląska postaci.
Więcej na : http://sztolnialuiza.pl/index.php/wielki-projekt-rewitalizacji-sztolni,

http://sztolnialuiza.pl/index.php/podziemna-trasa-wodna

2018-06-13

„ Interdyscyplinarne zarządzanie rozwojem przestrzennym – wypracowanie koncepcji zagospodarowania i wdrożenia rewitalizacji kwartału w centrum Zabrza pomiędzy ul. Wolności, ul. Dworcową, pl. Dworcowym.”

Informujemy, że zakończyły się prace dotyczące zbadania, jakie kierunki działań należy podjąć w kwartale pomiędzy ul. Wolności, ul. Dworcową, pl. Dworcowym, by osiągnąć ustalone w dokumentach gminnych cele rewitalizacji.

Przyjęta koncepcja postępowania badawczo-projektowego zespołu składającego się z profesorów i studentów Politechnik Śląskiej założyła, że do osiągnięcia celu niezbędne jest przeprowadzenie badań urbanistyczno-architektonicznych, socjologicznych oraz ekonomicznych.

Prace odbywały się z udziałem mieszkańców na terenie kwartału, na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.

Zaprezentowane koncepcje rewitalizacji przestrzeni miejskiej, opracowane w ramach pracy naukowo-badawczej, uwzględniają trzy zasadnicze kierunki w obszarze opracowanego kwartału. Zróżnicowane są podejściem do zdefiniowania potrzeb użytkowników kwartału i stopnia jego udostępnienia:

 • pierwszy scenariusz zakłada zgodność z MPZP i zagospodarowanie kwartału, jako przestrzeni publicznej
 • drugi scenariusz zakłada zagospodarowanie kwartału, jako przestrzeni półprywatnej i przeznaczenie jej tylko dla mieszkańców oraz najemców lokali usługowych
 • trzeci scenariusz zakłada zagospodarowanie kwartału, jako przestrzeni półprywatnej z zachowaniem elementów przestrzeni publicznej, głównie w postaci przejścia przez kwartał.

12 czerwca. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik nagrodziła uczestników wyróżniających się koncepcji rewitalizacji kwartału i wręczyła dyplomy uczestnikom interdyscyplinarnego zespołu badawczego.

2018-01-18

W Zabrzu już od marca br. będzie realizowany projekt „ Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne.”

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023. W projekcie zaplanowano adaptację wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne. Wieża jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektury poprzemysłowej miasta.

W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlano-instalacyjne, zakupione zostanie niezbędne wyposażenie obiektu. Powstanie edukacyjno-naukowa wystawa związana
z węglem, przestrzeń wielofunkcyjna służąca edukacji, spotkaniom, działalności społeczno-gospodarczej, naukowej i dokumentacji dziedzictwa górniczego.

Miasto pozyskało dofinansowanie na realizację projektu rewitalizacji wieży o wartości 26 464 459,32 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 34 058 714,26 zł. Zaplanowano, że już w grudniu przyszłego roku wieża ciśnień będzie nową atrakcją turystyczną i zrewitalizowaną wizytówką dziedzictwa industrialnego Zabrza.

Rok 2017
2017-11-15

Konkurs Property Design Awards 2018 – zgłoś kandydata z naszego Miasta

Informujemy, że rusza konkurs Property Design Awards 2018. Do 11 grudnia br. roku można zgłaszać wyjątkowo zaprojektowane obiekty i przestrzenie, które oddano do użytku w 2017 r. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line oraz wysyłając materiał zdjęciowy na adres: nagrody@propertydesign.pl
Więcej szczegółów na: www.4dd.pl oraz www.propertydesign.pl

2017-07-03

Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało konkursy na dotacje z funduszy europejskich, które trwają w lipcu lub ruszają od lipca i mogą stanowić wsparcie dla wielu aspektów rewitalizacji. Osoby, które pracują dla organizacji pozarządowej albo spółdzielni socjalnej mogą starać się o dotacje na projekty aktywizacji społecznej, czyli szkolenia, doradztwo i staże dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jest także oferta dla przedsiębiorców. Można ubiegać się m.in. o dotacje na projekty w ramach działania 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, gdzie obszarem wsparcia objęta jest Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna ( więcej na : https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/203 ). Do 27 lipca br. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzi nabór wniosków w ramach działania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych , gdzie obszarem wsparcia jest włączenie społeczne/usługi zdrowotne ( więcej na: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/209) . Natomiast do 31 lipca br. istnieje możliwość złożenia wniosku w ramach działania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy ( więcej na: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/212) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do 31 lipca 2017 r. będzie przyjmował wnioski w zakresie obszaru wsparcia Regionalny rynek pracy dla działania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT ( więcej na : http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/213) W lipcu 2017 r. zostanie ogłoszony też konkurs w obszarze Promocja samozatrudnienia , działanie 7.3.3 (więcej na : http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory) Bogata oferta w lipcu dotyczy też samorządów, jednostek naukowych oraz uczelni wyższych.

2017-06-14

Wyróżniono najlepsze prace studentów w temacie: WZMOCNIENIE ZNACZENIA DZIELNIC W ZABRZU DLA ROZWOJU MIASTA NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA .
Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze otrzymali: Justyna Motka, Anna Nowakowska, Alicja Gąsiorek, Mikołaj Chmielarz.

2017-05-26

Wystawa „WZMOCNIENIE ZNACZENIA DZIELNIC W ZABRZU DLA ROZWOJU MIASTA
NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA”

Urząd Miasta Zabrze zaprasza na wystawę pt. „WZMOCNIENIE ZNACZENIA DZIELNIC W ZABRZU DLA ROZWOJU MIASTA NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA .”

Wystawę można zwiedzić w dni powszednie od 29 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r., godz. 9.00-12.30 , w obiekcie dawnej cechowni przy ul. Szybowej 2 na Osiedlu Młodego Górnika w Zabrzu.

Ekspozycja wystawy jest wynikiem współpracy Urzędu Miasta Zabrze i Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Celem wystawy jest przybliżenie wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach nowej kreacji dzielnicy Osiedla Młodego Górnika oraz zaprezentowanie najlepszych prac studenckich zespołów projektowych będących efektem procesu dydaktycznego w trakcie którego podejmowane są tematy mające odniesienie do problematyki urbanistyczno-architektonicznej naszego miasta.

Rok 2016
2016-12-20

„ Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 ” – uchwalony

W dniu 19 grudnia 2016 r. Rada Miasta Zabrze przyjęła Uchwałę Nr XXXV/372/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze
na lata 2016-2023. Szczegóły na: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewitalizacji-obszarow-miejskich-miasta-zabrze/

Z treścią Uchwały wraz z załączonym programem rewitalizacji można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/8/288/rel/232/54281/43104

2016-10-05

Wystawa „ Zabrze bardzo lokalne” Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna ośrodków lokalnych (dzielnicowych) miasta.

W dniach 7 października do18 listopada 2016 r. organizatorzy : Urząd Miejski w Zabrzu i Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach zapraszają mieszkańców do Domu Muzyki i Tańca przy ul. Generała de Gaulle’a 17 na wystawę pt. „Zabrze bardzo lokalne” Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna ośrodków lokalnych (dzielnicowych) miasta.

2016-09-02

„ Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 ” – projekt po konsultacjach.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023.

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

Szczegóły dot. projektu na stronie: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewitalizacji-obszarow-miejskich-miasta-zabrze/lokalny-program-rewitalizacji-obszarow-m

2016-04-06

Konsultacje społeczne „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze” na lata 2016-2023. Konsultacje społeczne prowadzone są w dniach 6 kwietnia-6 maja br.

Wnioski do „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze.” na lata 2016-2023 przyjmowane będą do dnia 6 maja 2016 roku włącznie.
Więcej szczegółów na stronie: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewital…
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Zabrze, pod nr tel. (32)37-33-524.

2016-03-11

Gmina Zabrze przystąpiła do aktualizacji dokumentu pn. „ Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze.”

Celem działania jest wsparcie dla obszarów zdegradowanych, powstałych w wyniku przemian rynkowych i restrukturyzacji przemysłu.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się i wypełnienie kart projektu (Koncepcja przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w ramach dostosowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023
do nowego okresu programowania funduszy UE oraz innych możliwości wsparcia rewitalizacji : z NFOŚiGW; WFOŚiGW; MF EOG; PARP; JESSICA i in.) znajdującej się na stronie Urzędu Miejskiego : http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewitalizacji-obszarow-miejskich-miasta-zabrze/lokalny-program-rewitalizacji-obszarow-m

Prosimy o przesłanie wypełnionych kart projektu do 31 marca 2016 r. na adres poczty elektronicznej : sekretariat_ bpp@um.zabrze.pl, faksem pod nr 32 37-33-580 lub osobiście w Biurze Planowania Przestrzennego w pok.1-3 przy ul. Piastowskiej 11 w Zabrzu.

Informujemy również, że otrzymane karty projektów będą klasyfikowane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 32-37-33-524.

2016-01-22

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 – jednym z źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych.

Informujemy, że jednym ze źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych jest program województwa (RPO WŚL), gdzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) priorytetem jest wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. Projekty inwestycyjne na zdiagnozowanych zdegradowanych obszarach będą musiały wspierać działania społeczne realizowane za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Kluczowe zapewnienie komplementarności dla działań inwestycyjno-rewitalizacyjnych w zakresie interwencji EFS polegać ma na społecznym aktywnym włączeniu, w tym promowaniu równych szans, aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans zatrudnienia
lub w ułatwianiu dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym .

W przypadku pozostałych inwestycji z EFRR, będą wprowadzane też preferencje dla projektów rewitalizacyjnych.
Ważnym z tego tytułu przy planowaniu działań rewitalizacyjnych jest założenie osiągniecia rezultatu – trwałych zmian społecznych w dziedzinie zatrudnienia, integracji społecznej czy edukacji.

2016-01-22

Konkurs NFOŚiGW- wsparciem rewitalizacji środowiskowej

Informujemy, że od 22 stycznia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków na projekty termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej w ramach działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

O pieniądze z Funduszu Spójności mogą starać się państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne.
Do uzyskania wsparcia mogą być zgłaszane inwestycje polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi, wymianie lub modernizacji źródeł ciepła oraz instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia”

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 200 mln PLN.
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85% z zastosowaniem luki w finansowaniu jako warunku uwzględniania dochodu w projekcie.2016-01-21

Wnioski należy składać za pomocą „generatora wniosków o dofinansowanie” dostępnego na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/
Więcej szczegółów na : http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wy…

2016-01-21

Nabór wniosków w ramach mechanizmu EOG 2014-2020

W ramach rewitalizacji środowiskowej informujemy, że minister środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów na kwotę 150 207,35 euro, tj. 631 036,10 zł.

Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania to: projekty m.in. w zakresie wzmacniania świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. W tym także systemy obserwacji/rejestracji, narzędzia edukacyjne dotyczące różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów. Do dofinansowania kwalifikują się także projekty polegające na udziale kwalifikującego się podmiotu polskiego w seminariach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez podmiot z państw-darczyńców.

O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się wszystkie podmioty: prywatne lub publiczne, w tym organizacje pozarządowe , zarejestrowane na terenie Polski.

Wnioski mogą być składane zarówno przez pojedyncze podmioty, jak i przez grupy podmiotów.

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 1 000 euro, tj. 4 201,10 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 euro, tj. 84 022,00 zł.

Przyjmowanie wniosków trwa do 21 marca br.!

Więcej szczegółów na: http://www.mos.gov.pl/artykul/4465_aktualnosci/25621_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_funduszu_wspolpracy_bilateralnej_mechanizmu_finansowego_eog_2009_2014_dla_programu_operacyjnego_pl02_ochrona_roznorodnosci_biologicznej_i_ekosystemow.html

2016-01-20

21 lutego 2016 r. Wielkie Derby Śląska na stadionie w Zabrzu!

21 lutego br., na stadionie Górnika Zabrze przemianowanym niedawno na Zabrze Arena, odbędą się Wielkie Derby Śląska. Trwają już ostatnie prace przed uruchomieniem odbiorów. Gotowy jest też system sygnalizacji pożaru, którym objęte są wszystkie pomieszczenia w obiekcie. System został już przetestowany.

Przypomnijmy, że projekt o nazwie: „Modernizacja stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu przy ul. Franklina Roosevelta” jest realizowany w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Budowanie nowej jakości rozpoczęto pod koniec 2011 r. w miejscu obiektu istniejącego od 1934 r.

Kilkuletni plan zakładał m.in. wyburzenie i wykonanie nowych trybun w układzie dwupoziomowym z pełnym zadaszeniem, stworzenie zaplecza socjalnego i technicznego oraz wybudowanie parkingów.

2016-01-15

KONKURS 22.01.2016-29.02.2016 w aspekcie rewitalizacji gospodarczo-społecznej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na zwiększanie efektywności działania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Konkurs jest realizowany w ramach działania 2.2 POWER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wsparcie będą mogły uzyskać działania mające na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych firm, które nie posiadają planu lub strategii rozwoju.

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące:
a) realizację przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – o ile dotyczy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju,
b) analizę faktycznej dostępności usług rozwojowych w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) dla MMSP i – o ile dotyczy – podejmowanie działań interwencyjnych,
c) przedsięwzięcia upowszechniające wśród zainteresowanych wiedzę o potrzebach lub barierach rozwojowych w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw., i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia

Ogólna pula środków to 40 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

do 90% wartości wydatków kwalifikowanych

do 1 800 000,00 zł

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje związkowe, organizacje pracodawców i organizacje samorządu gospodarczego. Nabór wniosków ruszy 22 stycznia 2016 r.

Regulamin, wzór wniosku o dofinansowanie i inne informacje dostępne na: http://www.power.gov.pl/nabory/22-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategi…

2016

ROK HENRYKA SIENKIEWICZA, FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, CICHOCIEMNYCH.

W zakresie rewitalizacji środowiskowej, celem upowszechniania wiedzy o dziedzictwie informujemy, że ROK 2016 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

Rokiem Henryka Sienkiewicza, za nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski i zasługi dla Narodu;

Pierwszego Polaka uhonorowanego Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. W maju 2016 roku przypada 170. rocznica urodzin, a w listopadzie 100. rocznica śmierci polskiego nowelisty, powieściopisarza i publicysty.

Rokiem Feliksa Nowowiejskiego za szczególny dorobek artystyczny, umacniający tożsamość.
W 2016 roku przypada 70. rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty wirtuoza, organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego.

Rokiem Cichociemnych , aby oddać hołd oraz przekazać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom.
W lutym 2016 roku przypada 75. rocznica pierwszego zrzutu do walki w okupowanej Polsce Cichociemnych – Spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej / Armii Krajowej, który nastąpił w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku.

Rok 2015
2015-12-09
Zrewitalizowany poziom 170 Kopalni Guido

Od 10 grudnia br. przy ul. 3- Maja 93 w Zabrzu, w najstarszym rejonie zabytkowej Kopalni Guido – po rewitalizacji poziomu 170 – czeka na zwiedzających moc atrakcji. Wśród nich multimedialne projekcje różnych zdarzeń, które miały miejsce w kopalni.
Odwiedzającym zostaną zaprezentowane cztery strefy tematyczne: „ praca w kopalni ”; „ rozum i wiara”; „kult św. Barbary”; „św. Barbara- konteksty”. Całość narracji to wyjątkowa opowieść o górnośląskim kulcie św. Barbary.

2015-10-12
Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji. Posłowie 9 października br. przyjęli poprawki zgłoszone przez senatorów i przekazali ustawę o rewitalizacji do podpisu Prezydenta RP. Według ustawy: rewitalizacja to ” kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych”.

2015-10-07
GŁOSOWANIE NA PROJEKTY BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 r.

Powiadamiamy, że jeszcze tylko do 8 października br. można oddać głos na wybrane projekty Budżetu Partycypacyjnego 2016 r.
Wśród projektów znajduje się projekt P0088 Pierwsza pomoc dla cechowni kopalni Królowa Luiza! Celem przedsięwzięcia jest ratowanie jednego z ciekawszych historycznych budynków Zabrza – cechowni kopalni Królowa Luiza przy ul. Wolności 387. Obiekt znajduje się w sąsiedztwie rewitalizowanego już poprzemysłowego terenu i odrestaurowanego budynku Sztolni Królowa Luiza. Więcej na: http://www.kopalniaguido.pl/kontakt/122-news/szary-jasny/1728-pomoc-krol…
Zapraszamy do oddania głosu na http://www.zabrze.zetwibo.pl/

2015-09-03
W ramach projektu Inicjatyw Rad Dzielnic w Biskupicach odbędzie się szkolenie pt. „Komunikacja i Efektywność Osobista” adresowane do mieszkańców dzielnicy Biskupice.” Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia: ABC komunikacji, inteligencja emocjonalna, wyznaczanie celów ,trudne sytuacje podczas komunikowania się. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej w Zabrzu – Biskupicach ul. Bytomska 82 . Zapisy na szkolenia – Rada Dzielnicy Biskupice tel. 508 689 904.

2015-09-01
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla ŚLĄSKA!

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Na realizację ZIT trafi ponad 3 mld zł. Kwota zostanie rozdzielona na projekty z zakresu: konkurencyjności MŚP, efektywności energetycznej, OZE, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, rewitalizacji oraz infrastruktury społecznej i zdrowotnej, infrastruktury edukacyjnej, regionalnego rynku pracy, regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy, włączenia społecznego oraz wzmocnienia potencjału edukacyjnego

2015-09-01
Rewitalizacja środowiskowa

31 sierpnia 2015 r. został uchwalony „ Program Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 ”.
W ramach programu będą realizowane m.in. działania związane z rewitalizacją – przekształcaniem terenów poprzemysłowych i zdegradowanych wieloletnią działalnością górnictwa. Program zakłada m.in. wdrażanie programów związanych z zachęcaniem do inwestowania w nowoczesne technologie redukujące zanieczyszczanie środowiska i prowadzenie racjonalnej gospodarki.
Wsparcie szeroko rozumianej rewitalizacji ma pochodzić z budżetów podmiotów zaangażowanych w ochronę środowiska, budżetu państwa, funduszy unijnych, w szczególności
z puli Programu Infrastruktura i Środowisko , Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytów bankowych.
Ważnym źródłem do ochrony środowiska w województwie śląskim jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowana wysokość środków unijnych w latach 2014-2020
w RPO województwa śląskiego wynosi około 3,5 mld zł, z czego na projekty związane z ochroną środowiska planuje się wydatkować ok. 952 mln zł.

2015-08-27

Podczas sierpniowego spotkania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Minister Maria Wasiak poinformowała: „Rewitalizacja to ważny element polskiej polityki rozwoju, wyrażonej w strategii średniookresowej, w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz krajowej polityce przestrzennej. Konsekwentnie, ujmujemy rewitalizację w finalizowanej Krajowej Polityce Miejskiej.
Chcemy również stworzyć system wspierania rewitalizacji w Polsce, oparty na czterech filarach, nad którymi równolegle pracujemy.” Pierwszy, to rozwiązania legislacyjne. Drugi filar stanowią instrumenty wspierania rewitalizacji. Trzeci, to finansowanie działań w ramach kompleksowych programów rewitalizacji. Czwarty, to informacja i wsparcie merytoryczne.

2015-07-02

Program dla Śląska 2.0
Informujemy, że 30 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła Program dla Śląska.
W programie zwrócono uwagę m.in. na inwestycje angażujące finansowanie ze środków UE ( m.in. w ramach kontraktów terytorialnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych),
a których efektem ma być intensyfikacja procesów rewitalizacji w regionie.

2015-05-25

W ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy Zabrza przedstawili pomysły służące poprawie jakości życia.
Z pośród wybranych 13-tu projektów do realizacji, wskazano także Zandkę z projektem Siłowni pod chmurką.
Jednym z ciekawych projektów jest też projekt rewitalizacji Parku Leśnego im. Powstańców Śląskich.
Dziękujemy za zaangażowanie na rzecz odnowy przestrzeni miasta!
Z wynikami wyborów można zapoznać się na: www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/Projekty_wskazane_do_realiza…

2015-05-14

Dzień Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych
Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji, która odbędzie się 26 maja br. od godz. 10.00
w Ośrodku Konferencyjno- Szkoleniowym w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 38 A.
Tematem wiodącym jest REWITALIZACJA : rewitalizacja społeczno- gospodarcza oparta
na przedsiębiorczości społecznej. Szczegółowy harmonogram i rejestracja na konferencję dostępna na stronie: www.fajna.eu/ kongres.html

2015-05-13

Międzynarodowe Targi Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej
Zapraszamy do odwiedzenia VII Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej.
Targi odbędą się w dniach 22-23 maja br. w Hali MOSIR, przy ul. Matejki 6 w Zabrzu. Wstęp na targi jest bezpłatny, a program pełen atrakcji, konkursów i wydarzeń…
Więcej informacji na stronie: www. targi.zabrzewsercuslaska.pl

2015-05-12

Już 16 maja 2015r. X Noc Muzeów
Tegoroczna Noc Muzeów w dniu 16 maja br., to wyjątkowa okazja do zwiedzenia rewitalizowanych obszarów. Na odwiedzających w Strefie Naziemnej Sztolni Królowej Luiza w Zabrzu przy
ul. Wolności 410 od godz. 18.00-22.00 będzie czekać wiele atrakcji związanych z setnymi urodzinami najstarszej w Europie Maszyny Parowej, natomiast w Kopalni Guido przy ul. 3- Maja 93
organizatorzy m.in. dla odważnych proponują zwiedzanie poziomu 320 w ciemnościach, jedynie przy blasku górniczych lamp. Z całą ofertą można zapoznać się na: http://www.kopalniaguido.pl/

2015-05-01

ZABRZAŃSKI BUDŻET PARTYPACYJNY 2015
Głosowanie nad wnioskami projektów :
początek głosowania: 1 maja 2015 r.
koniec głosowania: 10 maja 2015 r.
Lista wniosków biorących udział w głosowaniu na: http://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/Lista_wnioskow_biorac…
Informacja o stacjonarnych punktach do głosowania na: http://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/zabrze_instrukcja_1.pdf
Więcej na: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/budzet-partycypacyjny/glosowanie

2015-04-30

TO DLA MNIE WAŻNE!
Od 5 maja 2015r. rusza III Edycja Konkursu Grantowego na rzecz inicjatyw społecznych wspierających rodziców w wychowaniu małych dzieci w wieku od 0 do 13 włącznie. Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw społecznych.
Wysokość jednego grantu to max. 50 000 zł. przeznaczona na realizację inicjatywy non-profit. Zachęcamy do udziału, zgłaszania pomysłów, inicjatyw z terenu Zabrza np. na budowę placu zabaw, świetlicę środowiskową, miejsca, gdzie dzieci mogą rozwinąć swoje pasje.
Dowiedz się więcej na: todlamnieważne.pl

2015-04-14

Nowa edycja konkursu EDEN 2015
EDEN to projekt Komisji Europejskiej promujący destynacje o niepowtarzalnym charakterze, które łączą potrzeby środowiska, lokalnych społeczności i turystów, rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny. Koordynatorem projektu jest Polska Organizacja Turystyczna: Departament Współpracy Regionalnej.
Idea konkursu związana jest z zrównoważonymi aspektami odnowy i zapewnieniem usuwania barier hamujących zrównoważony rozwój turystyki. Zwraca uwagę m.in.: na wzmocnienie zaangażowania różnorodnych podmiotów turystycznych w proces podnoszenia atrakcji turystycznych przy zachowaniu ich unikatowego charakteru. Konkurs ma na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych charakteryzujących się szczególnymi walorami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy.
Temat tegorocznej edycji poświęcony jest turystyce wykorzystującej regionalne produkty i przepisy kulinarne. W tym roku mogą zgłaszać się regiony, szlaki kulinarne, produkty turystyczne, restauracje, hotele bądź sieć hoteli, które wykorzystują w zakresie turystyki ofertę związaną z lokalną gastronomią lub mają ofertę związaną z poznawaniem dziedzictwa kulinarnego (organizacja festiwali kulinarnych, warsztatów, animacji itp.) Laureaci, którzy uzyskają prawo posługiwania się tytułem „ Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN”, muszą wyróżniać się dbałością o zachowanie zrównoważonego rozwoju turystyki.
W ramach realizacji celów rewitalizacji : wymiany dobrych praktyk, wskazania możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym budowy pozytywnego i rozpoznawalnego wizerunku przestrzeni miasta Zabrze zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur drogą on-line na http://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/home/show/62384
Termin przyjmowania zgłoszeń do: 08 maja 2015 r.
Regulamin konkursu na: http://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/home/show/62384

2015-04-13

Fundusz Współpracy Dwustronnej- nabór wniosków
Działania podejmowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego również odnoszą się do poprawy zdrowia publicznego i ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu.
W nawiązaniu do Priorytetu X. Rewitalizacja i Infrastruktura Zdrowotna, projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WŚL na lata 2014-2020, to istotne aspekty rewitalizacji.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów potrwa do 30 czerwca 2015!
Poziom dofinansowania projektów FWD wynosi maksymalnie do:
a) 85% wydatków kwalifikowanych w przypadku wszystkich wnioskodawców uprawnionych do składania wniosków z wyjątkiem organizacji pozarządowych;
b) 90% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów składnych przez organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, projekty muszą dotyczyć działalności statutowej wnioskodawcy.
Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46.500 EUR, tj. 195 393 PLN.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 530 03 24 (dni robocze 10.00-14.00) lub poprzez pocztę elektroniczną – adres: fwd@mz.gov.pl.
Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej Operatora Programu : www.fbr.zdrowie.gov.pl ; http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=iii-nabor-w-ram…

2015-03-31

Informujemy, że do 17 kwietnia 2015 r. trwają konsultacje dokumentu:

 1. Projekt Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
  Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju https://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/strony/s…

2015-03-02

W ramach wsparcia działań na rzecz rewitalizacji informujemy, że od 2 marca br. istnieje możliwość składania wniosków do Budżetu partycypacyjnego.
Więcej na http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/budzet-partycypacyjny

2015-02-11

Interesujące źródła finansowania na rzecz spójnej odnowy / rewitalizacji / i rozwoju oraz informacje w formie instrukcji i poradników ułatwiających zrozumienie zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi oraz ubieganiem się o dotacje znajdują się na – Portal Funduszy Europejskich – www.FunduszeEuropejskie.gov.pl .Więcej na http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/linki/inne

2015-01-19

W zakresie wspierania rewitalizacji społecznej powiadamiamy, że do dzisiaj tj. 19 stycznia 2015 r. do godz. 16:15 można składać jeszcze wnioski w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
Nawet 200 tys. zł dotacji mogą otrzymać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do rozdysponowania przeznaczono prawie 58 mln zł. Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje wszystkie wymienione w ustawie obszary działalności pożytku publicznego. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;
Priorytet 3. Aktywni obywatele;
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe; oraz komponentu działań systemowych wyodrębnionego w ramach 4 priorytetu.
Maksymalny czas realizacji projektu:

 • dla tzw. projektów „jednorocznych”: od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 • dla tzw. projektów „dwuletnich”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r.
 • w Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4 realizowane są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r. lub projekty „trzyletnie”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2017 r.
  Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2015,3637.html

2015-01-16

W zakresie działań związanych z rewitalizacją informujemy że, do 16 stycznia 2015 r. przyjmowane są uwagi do : Projektu Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz Projektu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, natomiast do 23 stycznia 2015 r., uwagi do Projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.Więcej na: http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/strony/st… .

Rok 2014
2014-12-10

W ramach inicjowania działań na rzecz rewitalizacji, informujemy, że Komisja Europejska przyjęła program ”Pomoc Techniczna”.
Budżet programu sięga 700,1 mln euro, czyli 2,92 mld zł. Działania programu skierowane będą w szczególności do wsparcia partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych , a także do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego i mediów. Część pieniędzy zostanie przeznaczona ponadto na szkolenia dla osób, które będą chciały skorzystać z funduszy unijnych na lata 2014-2020.

2014-11-25

Informujemy, że do 4 grudnia 2014 r. na adres: miasta@mir.gov.pl można składać uwagi do projektu założeń ustawy o rewitalizacji. Projektowana ustawa ma skutecznie likwidować najważniejsze słabości otoczenia prawnego i społeczno-gospodarczego, celem prowadzenia efektywnych działań rewitalizacyjnych.
Projekt założeń do ustawy o rewitalizacji jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakładce dotyczącej Polityki rozwoju http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/konsultacje_za…

2014-11-20

W zakresie animacji rewitalizacji społecznej informujemy, że można skorzystać z rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Ideą jest wsparcie na rzecz: podjęcia działalności gospodarczej, utworzenia stanowisk pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu. Program realizowany ze środków przekazywanych przez MPiPS do Banku Gospodarstwa Krajowego. Z pożyczek będą mogli skorzystać: poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, bezrobotni oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych. Maksymalna kwota pożyczki, to do 74 tys. zł. Uczestnicy programu będą mogli również skorzystać z dodatkowej pożyczki do 20 tys. zł. przeznaczonej na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

Szczegóły na: http://bgk.com.pl/pierwszy-biznes/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii

2014-11-19

W dniu 19 listopada 2014r. w godz. 8.30- 14.00 zapraszamy Zainteresowanych możliwością uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 do odwiedzenia Punktu Informacyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 3.

2014-11-13

W dniu 12 listopada br. w priorytetowym obszarze rewitalizacji przy ulicy Wolności 420 dla ruchu turystycznego został oddany kolejny budynek naziemnej części projektu Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej.
W odrestaurowanych halach można zwiedzić wystawy, ukazujące postęp, jaki dokonał się w górnictwie węglowym, dzięki wykorzystaniu elektryczności, a także zabytkową maszynę parową czy sprężarkę. Z szybu Carnall można zobaczyć już panoramę naszego Miasta.

2014-11-12

W Zabrzu w ramach inicjatywy Jessica , wspólnej europejskiej inicjatywy wsparcia rewitalizacji na rzecz trwałych inwestycji, zwiększających atrakcyjność gospodarczą i poprawę jakości zdegradowanych obszarów miejskich zaplanowano kompleksową przebudowę istniejącego targowiska w centrum miasta.
Wsparcie finansowe Projektu miejskiego w ramach Inicjatywy Jessica to kwota 5 490 918 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W ramach inwestycji nastąpi przebudowa układu komunikacji wewnętrznej targowiska, budowa nowych punktów handlowych i sanitariatów, budowa infrastruktury sieciowej, montaż instalacji monitoringu wizyjnego, mała architektura, rekultywacja terenów zieleni.

2014-10-22

Rewitalizacja priorytetowego projektu w mieście, którym jest Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej wyróżniony w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ !
Towarzystwo Urbanistów Polskich przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego doceniło rewitalizację przestrzeni dziedzictwa poprzemysłowego Zabrza za kompleksowe działania w zakresie rozwiązań architektoniczno- urbanistycznych wpisujących się w strukturę miasta.

2014-10-17

Na konferencji Smart Cities dot. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich w dniach 5-6 listopada br. w Warszawie zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki z zakresu zarządzania przestrzenią oraz zrównoważoną odnową miast – przyjazną środowisku rewitalizacją i doświadczenia w temacie : Smart Zabrze – budowanie w oparciu o kopalnię możliwości. Konferencja jest organizowana przez sekretariaty Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki: IIIEE – Uniwersytet w Lund oraz PIMOT we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Szwedzką Agencją Energetyki, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie, Ambasadą Królestwa Szwecji w Warszawie, Miastem Zabrze, Sustainable Business Hub, Baltic Biogas Bus
i Instytutem Transportu Samochodowego. Więcej na: http://www.pimot.eu/smart-cities/program

2014-10-11

W trakcie VIII Międzynarodowej Konferencji pt. „Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych” rozmawialiśmy o metodach rewitalizacji i zagospodarowaniu przestrzennym , o ewaluacji terenów zdegradowanych, przejściu od odbudowy, rewitalizacji, odnowy i powtórnego zagospodarowania do ożywienia i odrodzenia obszarów miejskich.
W trakcie obrad przedstawiono dobre podejścia do odbudowy przestrzeni miejskiej. Wśród przykładów doceniono proces rewitalizacji obszarów Zabrza.
Zwrócono uwagę m.in. na rewitalizację związaną z Europejskim Ośrodkiem Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu oraz rekultywację obszarów wzdłuż rzeki Bytomki .
Uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się również z innymi realizacjami rewitalizacji naszego miasta, przedstawionymi w katalogu Zrównoważona Odnowa Przestrzeni Miasta Zabrze – REWITALIZACJA 2007-2013 i materiale ZABRZE DLA PRZYSZŁOŚCI.

2014-10-10

Informujemy, że 11 października br. o godz.12.00 na terenie Kąpieliska Leśnego w Maciejowie odbędzie się podsumowanie programu Honorowy Dawca Energii Fortum.
Dzięki zaangażowaniu społecznemu mieszańców naszego miasta i zajęciu w klasyfikacji miast II miejsca w programie – Fundacja Dobrzy Ludzie Dzieciom otrzyma od Fortum 30 tysięcy złotych.
Fundacja przeciwdziała i zapobiega wykluczeniu społecznemu, co w istotny sposób wpływa na proces rewitalizacji w Zabrzu.

2014-09-30

Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze

Z uwagi na Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 i planowane zakończenie programu w 2015r., powiadamiamy, że realizowane są prace dot. „ Opracowania dokumentu ewaluacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 w kontekście priorytetów rozwojowych polityki spójności i perspektywy budżetowej UE na lata 2014 – 2020.”
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr 32-37-33-524 lub na adres e-mail: sekretariat_ bpp @um.zabrze.pl

2014-09-26

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Życie w śląskim krajobrazie poprzemysłowym”, to wydarzenie 26 i 27 września br. poświęcone genius loci Śląska.
Konferencji w siedzibie WST w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 3-5 towarzyszy wystawa zbiorowa zrealizowana w ramach międzynarodowego projektu badawczego SPHERE – Stare regiony przemysłowe w procesie zmian. Ludzie – pejzaże – narracje. Organizatorami jest Miasto Zabrze, Instytut Twórczej Fotografii, Uniwersytet Śląski w Opawie, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach / Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu.
Wstęp na wszystkie wykłady jest bezpłatny. Szczegółowy program na stronie internetowej http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/miedzynarodowa-konferencj… .

2014-09-23

Nowe szanse do poprawy atrakcyjności zabudowy dla właścicieli wielorodzinnych budynków mieszkalnych !
Wiele zabrzańskich budynków ma szansę na odzyskanie estetycznego wyglądu dzięki wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części, których elewacje zostaną wyremontowane. Uchwała Nr LVII/823/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 września 2014r. przewiduje zwolnienie od podatku w wysokości uwzględniającej 50% kosztów własnych poniesionych na remont elewacji, proporcjonalnie do posiadanego udziału w wyremontowanej nieruchomości. Zwolnienie przysługiwać może przez okres 7 lat podatkowych dla budynków zajętych na cele mieszkaniowe lub 1 rok podatkowy dla lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Celem jest zachęta mieszkańców do rewitalizacji, w tym kształtowania estetyki i atrakcyjności naszego miasta.
Szczegóły na http://www.zabrze.magistrat.pl/db/4_13_151241_46.pdf

2014-09-22

Miasto Zabrze to Główny Samorządowy Partner IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W wymiarze rewitalizacji, w szczególności wykluczenia bezrobocia, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, to istotny pracodawca dla budowy przyszłości i wzrostu gospodarczego. Dzisiaj blisko 70% pracowników znajduje zatrudnienie dzięki – z pozoru tylko drobnej – działalności. W budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 – 2,3 miliarda euro przeznaczonych jest na wsparcie dla tego typu firm. Jednym z najciekawszych punktów kongresu, odbywającego się w dniach 22-25 września br. w Katowicach są spotkania, w których udział biorą reprezentanci ponad dwudziestu Państw. Międzynarodowe spotkania, to doskonała platforma wymiany doświadczeń, wiedzy, kontaktów handlowych. Więcej na http://kongresmsp.eu/pl/aktualnosci-archiwum/1068-miedzynarodowe-spotkan… .

2014-09-08

W zakresie działań na rzecz rewitalizacji społecznej Zabrze sięga po najwyższe laury w konkursie Samorząd Równych Szans 2014.
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego opublikowała wyniki ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans 2014 na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy.
Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy – z pośród 86 zgłoszonych samorządów wybrała 15 zwycięskich samorządów, w gronie których znalazło się Zabrze !

2014-09-05

Kopalnia Guido w gronie „ Gwiazd Techniki ” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Znajdująca się w priorytetowym obszarze rewitalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze na lata 2007-2015 – Kopalnia Guido otrzymała nominację MKiDN do prestiżowego wyróżnienia Komisji Europejskiej – Znak Dziedzictwa Europejskiego.

2014-07-29

Do 26 września 2014r. będą trwały konsultacje społeczne na poziomie europejskim poświęcone określeniu celu, formy i sposobu działania agendy miejskiej dot. MIEJSKIEGO WYMIARU POLITYKI UE.
Idea to wspieranie zdolności miast do transformacji i zmiany strukturalnej (rewitalizacji), aby zapewnić efektywność gospodarek miejskich oraz zrównoważony rozwój obszarów miejskich pod względem społecznym, środowiskowym i terytorialnym.
Komunikat Komisji Europejskiej do Rady UE, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dostępny jest na stronie http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/PL/1-2014-490-PL-F1-1…
W przedmiotowym komunikacie Komisja przybliża wyzwania związane z postępującym procesem urbanizacji i postulaty dotyczące opracowania agendy miejskiej UE, zachęcając jednocześnie wszystkie zainteresowane strony do wniesienia wkładu w debatę i udzielenia odpowiedzi na postawione w nim pytania za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/pc_eu_urb_agenda

2014-07-15

W ramach kreowania środowiskowej rewitalizacji, wzajemnych zależności działań technicznych i ekologicznych odnowy Zabrza informujemy, że do 15 września 2014 r. do godz. 15.00 trwa nabór wniosków w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska. http://www.mos.gov.pl/artykul/4465_aktualnosci/22987_ogloszenie_o_naborz…

2014-07-07

Żyj aktywnie i dołącz do akcji Honorowy Dawca Energii Fortum, która potrwa jeszcze do 30 września br.
Pobierz aplikację i biegając, jeżdżąc na rowerze lub uprawiając nordic walking zbieraj energię dla Zabrza. Więcej na https://www.honorowydawcaenergii.fortum.pl/o-akcji
Kiedy liczniki energii zostaną podsumowane każde z uczestniczących w akcji miast otrzyma z firmy Fortum darowiznę na cel charytatywny.
W klasyfikacji ogólnej Zabrze zajmuje już drugie miejsce z energią -2,7mln Wh . Mamy już szansę na 30 tys. zł, a dzięki wzmożeniu aktywności możliwość na I miejsce z nagrodą 40 tys. zł.
Nasze miasto zdobyte w akcji środki ma przeznaczyć na ;„ udzielanie bezpośredniej pomocy rodzinom zagrożonym wykluczonym społecznie oraz ich reintegrację poprzez aktywizację społeczną w formie warsztatów i programów edukacyjnych”
Wspólna aktywność, to dobry przykład społecznej rewitalizacji- podejmowania interwencji społecznych na rzecz priorytetów interwencji LPROM Miasta Zabrze..
Wspierania i inicjowania programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W szczególności włączenia się do działań na rzecz poprawy naszego zdrowia i jakości życia.

2014-06-13

W dniu 14 czerwca br. z okazji Industriady 2014 r. zapraszamy na WIELE ATRAKCJI, zaplanowanych w poprzemysłowych, rewitalizowanych obszarach i obiektach Zabrza!
Więcej na: http://kopalniaguido.pl/industriada-2014/167-industriada-2014/1217-plaza oraz http://www.szybmaciej.pl/index.php/aktualnosci

2014-06-10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otworzyła III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.
W bieżącej edycji Konkursu preferowane będą przedsięwzięcia PPP w obszarze rewitalizacji !
Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 18 czerwca 2014 roku.

Wybrane w Konkursie 3P przedsięwzięcia PPP zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami PPP.
Celem Konkursu 3P jest wyłonienie 5 przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Przedsięwzięcia PPP do Konkursu 3P mogą zgłaszać podmioty, które w świetle przepisów wskazanych powyżej mają status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy.
Nagrodą w Konkursie jest uzyskanie nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia doradczego: prawnego lub ekonomicznego lub technicznego, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu PPP.

2014-06-09

W Krakowie 4-6 czerwca 2014r. odbył się III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast, podczas którego przedstawiciele świata nauki, polityki oraz administracji rozmawiali na temat rewitalizacji i głównych kierunkach polityki miejskiej w Polsce. Kluczowy element w rewitalizacji 2014-2020, to powszechny charakter powiazań tematycznych, koordynacja podmiotów i funduszy. W nowym okresie programowania wskazywano na możliwość wykorzystania nowych mechanizmów finansowania rewitalizacji, takich jak środki prywatne (partnerstwo publiczno-prywatne) czy też instrumenty zwrotne (np. Inicjatywa JESSICA).

2014-05-21

Zapraszamy do odwiedzenia VI Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej.
Targi odbędą się w dniach 23-24 maja br. w Hali MOSIR, przy ul. Matejki 6 w Zabrzu.

2014-05-20

W Zabrzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji od kilku lat przywraca się dawny blask obiektom poprzemysłowym, nadając im nową funkcję.
O nowych adaptacjach i funkcjach obiektów poprzemysłowych będziemy rozmawiali w Zabrzu już 22- 23 maja br. podczas XI Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. Działające zakłady przemysłowe i usługowe jako nowe podmioty turystyki dziedzictwa przemysłowego.

Więcej na http://www.konferencja.zabrze.pl/page/5/

2014-05-12

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu – Sztolnia Dziedziczna nagrodzony w konkursie TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014!

8 maja 2014 r. podczas trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego nagrodzono Miasto Zabrze za rewitalizację obiektów dziedzictwa poprzemysłowego tj. Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i XIX-wiecznego prowadzącego w pokładach węgla chodnika oraz części obiektów Skansenu Górniczego Królowa Luiza . Doceniono przystosowanie przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu obiektów poprzemysłowych do ruchu turystycznego i pełnienia nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 71,2 mln zł, z czego wkład Unii Europejskiej wyniósł 41,4 mln zł.

2014-05-05

Zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji !
Do dnia 30 czerwca 2014 roku właściciele i administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy podjęli działania rewitalizacyjne, polegające na remoncie całej elewacji budynku mają, na podstawie Uchwały Nr XLV/607/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 listopada 2009 r., możliwość ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części.
Warunki udzielenia zwolnienia:

 1. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem ukończenia remontu do dnia 30 czerwca 2014 roku.
 2. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że:
  a) na przeprowadzenie remontu wydana została decyzja przez właściwy organ lub przeprowadzenie prac remontowych zostało zgłoszone do właściwego organu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz
  b) dokonano zawiadomienia o zakończeniu remontu, na które właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, a w przypadku braku wymogu w tym zakresie, podatnik złożył oświadczenie o terminie zakończeniu remontu elewacji.
  c) remont całej elewacji odbył się po 1 stycznia 2010 r.

Szczegółowe informacje w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych – tel. 32 37 33 497.

2014-04-17

Już tylko do 30 kwietnia można oddać głos na Top Inwestycje Komunalne 2014r.
Na liście finalistów konkursu znalazł się Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej- Sztolnia Dziedziczna.
Priorytetowa realizacja rewitalizacji w Zabrzu.
Zobacz więcej na http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2014/nom…
Zagłosuj na swoje miasto!

2014-04-03

31 marca 2014 r. odbyło się spotkanie na poziomie 320 zabrzańskiej kopalni Guido.
W spotkaniu udział wzięła wicepremier Elżbieta Bieńkowska.
Omówiono istotne sprawy ochrony zabytków techniki i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
Zwrócono uwagę na priorytet, jakim jest zachowanie najbardziej wartościowych obiektów.
Podkreślono, że doskonałym przykładem transformacji postindustrialnego obiektu jest rewitalizacja zabrzańskiej kopalni Guido.

2014-03-24

Informujemy, że podczas poniedziałkowej konferencji poświęconej rewitalizacji wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło wskazał, że zgodnie z intencją ministerstwa
mają to być kompleksowe przedsięwzięcia, które prócz infrastruktury obejmą też pobudzanie przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, zapobieganie bezrobociu oraz rozwijanie systemu szkoleń i edukacji.
Pieniądze na rewitalizację znajdą się w krajowym programie Infrastruktura i Środowisko oraz w regionalnych programach operacyjnych.
W programach regionalnych projekty rewitalizacyjne będą dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

2014-03-18

17 marca 2014r. podczas sesji Rady Miasta przyjęto Uchwałę Nr XLIX/724/14 Rady Miasta w Zabrzu z dnia 17 marca 2014r.
w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/745/2010 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010r.w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015.

2014-02-05

Rewitalizacja Miasta Zabrze
Gmina Zabrze przystąpiła do modyfikacji dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 w zakresie przedsięwzięcia Rewitalizacja poziomów 170 i 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.
Nowy program rewitalizacji na lata 2014 – 2020 miasta Zabrze będzie realizowany po przyjęciu „Wytycznych w sprawie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.Informacja będzie publikowana na stronach internetowych http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/aktualnosci,tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz prasie lokalnej.

2014-01-28

Zbiórka przedmiotów związanych z dawną kopalnią „Królowa Luiza”. (po 1945 roku Kopalnia „Zabrze”)
Apel kierowany jest do wszystkich, którzy chcieliby przekazać Muzeum Górnictwa Węglowego artefakty związane z byłą zabrzańską kopalnią, np. fotografie, dokumenty, plakietki, pocztówki, mundury itp.
Ekspozycja dotyczy priorytetowego obszaru rewitalizacji Lprom Miasta Zabrze i projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” .
Zlokalizowana będzie w budynku dawnej stacji sprężarek byłej kopalni „Królowa Luiza”
przy ul. Wolności 410. Na trasie każdej wycieczki zwiedzającej Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną i kompleks szybu „Carnall”.
Pamiątki będą zbierane w budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3. Maja 19 w dniach 8 i 22 lutego oraz 8 i 22 marca 2014 roku w godzinach 10.00-14.00.
Wszelkich informacji dotyczących zbiórki udziela Pan Jan Gustaw Jurkiewicz, tel. 609 122 960, e-mail: gjurkiewicz@muzeumgornictwa.pl.

2014-01-24

Kolejny priorytetowy obszar rewitalizacji Lprom Miasta Zabrze na finiszu!
Rewitalizacja zabytkowej rozdzielni zakończona. Odrestaurowano zabytkowe elementy wyposażenia budynku nadszybia szybu „Carnall” oraz sekcji rozdzielni prądu 6kV znajdujące się na terenie Kopalni „Królowa Luiza” przy ul. Wolności 410.
Więcej na: http://kopalniaguido.pl/realizowane-projekty/restauracja-i-konserwacja-z…
Teren Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 oraz tworzoną, w tym miejscu, plenerową wystawę edukacyjną pn. Park 12C Muzeum Górnictwa Węglowego wzbogacono o odnowiony zespół wentylatorów.
Więcej na http://kopalniaguido.pl/wiadomosci/112-pomarancz/1092-konserwacja-zespol….

2014-01-16

Perspektywiczne spojrzenie na odnowę terenów zidentyfikowanych potrzeb w okresie 2014-2020, to dążenie do osiągnięcia zintegrowanego działania oraz zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu przez wspieranie odnowy demograficznej.
W szczególności stworzenie lepszych warunków dla życia i zdrowia:
większą równowagę między pracą a życiem prywatnym rodzin;
zwiększanie zatrudnienia, wydajności i wyników gospodarczych poprzez inwestowanie w kształcenie, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz badania i innowacje;
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i starszych; łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do tych zmian,
skupienie się na adekwatności i jakości kształcenia, szkoleń oraz struktur wsparcia społecznego;
promowanie efektywnej opieki zdrowotnej, łącznie z inwestycjami w e-zdrowie, e-opiekę i infrastrukturę.

W związku z powyższym informujemy, że zostały przyjęte Plany Działań na rok 2014-2015 dla Priorytetów VI-IX PO KL. w woj. Śląskim.
Priorytety to:
VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH;
VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ;
VIII. REGIONALNE KADRY GOSPODARKI;
IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH.

Szczegółowe informacje o Planach Działań na rok 2014-2015 i typach projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursów
dostępne na: http://efs.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1389705963&art=1186994745&id_m=&kat=…

2014-01-14

Informujemy, że do 17 lutego 2014 roku można składać wnioski do konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Miejscem składania wniosków jest siedziba Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Dąbrowskiego 23, parter sektor C (Punkt Informacyjny).
Wielkość wkładu ze środków unijnych na działanie wynosi 4 635 007 euro ,co stanowi 19 440 149 złotych.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
Zarząd Województwa przy wyborze projektów do dofinansowania może brać pod uwagę stopień realizacji inwestycji.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod adresem:
http://www.rpo.slaskie.pl ; http://www.rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=8&id_kon=138#_ftn1

Rok 2013
2013-12-24

Nad Betlejem uśmiech Boży, uśmiech Boży nad sercami…
Nad Betlejem uśmiech Boży, a Betlejem to my sami…
Pokój ludziom dobrej woli, uśmiech Boga Przedwiecznego.
Pokój ludziom dobrej woli, pokój dla bliźniego Twego.

2013-12-02

Informujemy, że do 13 grudnia 2013 r. trwają konsultacje Wytycznych w sprawie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji.
Przedmiotowy projekt dostępny jest na stronie www.rpo.slaskie.pl w zakładce Perspektywa 2014+ ,
bezpośrednio na http://www.rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1385108869&art=1323426712&id_m=2
Formularz on-line za pomocą którego można przekazać uwagi dostępny jest pod linkiem: http://rpo.slaskie.pl/konsultacjeRPO_2/

Zachęcamy do udziału w konsultacjach, których celem jest umożliwienie przyszłym beneficjentom RPO WŚL 2014-2020
prowadzenie działań rewitalizacyjnych.

2013-11-25

Na spotkaniu 18 listopada 2013 r. został zaprezentowany katalog pn. Zrównoważona odnowa przestrzeni miasta Zabrze. Rewitalizacja 2007-2013.
Katalog stanowi kompendium wiedzy z zakresu jednego z istotnych priorytetów rozwoju, jakim jest realizowanie programu rewitalizacji przestrzeni miejskiej. W katalogu zaprezentowano przykłady i rezultaty działań 2007-2013, które w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego oraz długookresowej wizji rozwoju miasta porządkuje Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze.
Zainteresowanych katalogiem prosimy o kontakt pod nr tel.32-37-33-524 lub w Biurze Planowania Przestrzennego przy ul. Piastowskiej 11 w Zabrzu.

2013-11-22

Śląskie do przodu !
Piszą o nas więcej na: http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1382017627

2013- 11-20

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a pt. ”Jakość życia w mieście, a odpowiedzialność w aspekcie krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja przestrzeni miasta w latach 2007- 2013”
Na wystawie prezentowane są prace studentów uczelni wyższych zaangażowanych w kreowanie wizerunku naszego miasta na rzecz zrównoważonej odnowy miasta ZABRZE.
Wystawa czynna do 14 grudnia 2013 r. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wizjami studentów odnowy i rozwoju przestrzeni miejskiej.
Więcej na:
http://mok.art.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&It
http://mok.art.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=282:re

2013- 11-19

W poniedziałek 18 listopada 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury spotkaliśmy się na finale wydarzenia: HAPPENING WRAZ Z WERNISAŻEM WYSTAWY.Jakość życia w mieście, a odpowiedzialność w aspekcie krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja przestrzeni miasta w latach 2007-2013.
W trakcie spotkania dyskutowaliśmy o jakość życia w mieście, a odpowiedzialności za krajobraz i dziedzictwo kulturowe .
Zobaczyliśmy reportaż z warsztatów ”Kreujemy wspólnie nową jakość przestrzeni – projektowanie w kontekście kulturowym- koncepcja architektoniczno- urbanistyczna modernizacji wybranych obszarów na terenie dzielnicy Biskupice”, autorstwa studentów
i zaangażowaniu dziekana Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu, Wyższej Szkoły Technicznej.
Ubraliśmy się w „ Miasto Zabrze”, ukazując dosłownie symbol znaczenia: Miasto Zabrze bliskie sercu jego Mieszkańców oraz w sercu Śląska !
Podczas spotkania zostały wręczone nadane przez Prezydenta Miasta Zabrze- Małgorzatę Mańkę Szulik podziękowania dla partnerów i liderów pozyskiwania funduszy na rzecz rewitalizacji w latach 2007-2013.
Staliśmy się ”Adeptami przekraczania barier” uroczyście otwierającymi wystawę prac studentów pt. ”Jakość życia w mieście, a odpowiedzialność w aspekcie krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja przestrzeni miasta w latach 2007- 2013”
Więcej na:
http://mok.art.pl/pl/index.php?view=category&catid=65&option=com_joomgal…
http://www.zabrze.janski.edu.pl/Galeria,654_happening_rewitalizacja_prze…

2013- 11-18

W dniu 17 listopada 2013 r. priorytetowy obszar rewitalizacji „Kwartał Sztuki” na Pl. Teatralnym kolejny raz stał się przestrzenią publiczną aktywnej społecznej rewitalizacji, tym razem w temacie: ZABRZE DLA PRZYSZŁOŚCI !
Od godziny 15.00 do wieczora przy dużym zaangażowaniu mieszkańców współtworzyliśmy OBRAZ I PORTRET DŹWIĘKOWY MIEJSKIEJ PRZESTRZENI : DLA PRZYSZŁOŚCI NASZEGO MIASTA.
Mieszkańcom zaprezentowaliśmy rezultaty rewitalizacji w latach 2007-2013 i nowe perspektywy zrównoważonego rozwoju MIASTA ZABRZE.
Uczestnicy mogli pochwalić się wiedzą nt. rewitalizacji priorytetowych obszarów, w tym Kopalni Guido. Wyróżnieniem były koszulki ROZUMIEM ŚLĄSK. JESTEM GÓRNIKIEM. Obecni otrzymali symbol wydarzenia z logiem: ZABRZE DLA PRZYSZŁOŚCI.
Szczególną atrakcją zabrzańskiego spotkania był udział Grup Performens :
LASEM z Krakowa i CONCRIT z Poznania .
Zobacz : http://zabrze.naszemiasto.pl/galeria/zdjecia/2069990,happening-w-zabrzu-…

Dziękujemy mieszkańcom za udział i współtworzenie przyszłości miasta !

2013-11-15

W obszarze rewitalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze została doceniona modernizacja dawnej dyrekcji Huty Zabrze, a obecnego Ratusza. Projekt Modernizacji budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu zostało wyróżnione w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego za bardzo interesujący przykład wykorzystania potencjału zabytkowego obiektu Donnersmarcków na potrzeby administracji samorządowej Miasta Zabrze, a także za przeprowadzenie realizacji obiektu od projektu po prace wykończeniowe profesjonalnie i z dużą starannością.

2013- 11-14

W priorytetowym obszarze rewitalizacji – Kopalni Guido w Zabrzu, poz. 320, Strefa K8 nagrodzona w konkursie Architektury Roku 2013 Województwa Śląskiego !
Nagrodę przyznano pracowni Studio Architektury za twórcze, a jednocześnie respektujące tradycję i technikę śląską, przetworzenie podziemnych pomieszczeń Kopalni Guido w unikatowe miejsce w skali światowej.

2013-10-18

Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu zapraszają do udziału w wydarzeniu: ZABRZE DLA PRZYSZŁOŚCI!
HAPPENING WRAZ Z WERNISAŻEM WYSTAWY
Jakość życia w mieście, a odpowiedzialność w aspekcie krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.
Rewitalizacja przestrzeni miasta w latach 2007-2013.

17 listopad 2013r. od godz. 15.00- Wspólnie malujemy.
Pl. Teatralny- Kwartał Sztuki
Występ Grup Performens z Krakowa i Poznania
Rewitalizacja przestrzeni miasta- warsztaty tworzymy ZABRZE DLA PRZYSZŁOŚCI !

18 listopad 2013r. od godz. 9.30-18.00
MOK w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a
Finał wydarzenia wraz z wernisażem wystawy prac studentów pt.” Jakość życia w mieście, a odpowiedzialność w aspekcie krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.
Rewitalizacja przestrzeni miasta w latach 2007-2013r.”

Wystawa będzie czynna do 14 grudnia 2013r.
Na wystawie zaprezentowane zostaną koncepcje i pomysły związane z ochroną dziedzictwa materialnego miasta wraz zagospodarowaniem przestrzennym.

Wydarzenie poświęcone będzie kwestiom: rewitalizacji, dziedzictwa, kształtowania krajobrazu i ładu przestrzennego miasta.
Zaprezentowane zostaną rezultaty rewitalizacji Zabrza: przykłady realizacji w ramach pozyskanych środków UE RPO WŚL. oraz współpracy z partnerami w latach 2007-2013.
Zakładany efekt wydarzenia, to poczucie wspólnej odpowiedzialności za jakość życia w mieście, krajobraz, dziedzictwo kulturowe oraz dalszy rozwój.
Zapraszamy do wspólnego tworzenia naszego Miasta !

2013-08-28

Ustawa podpisana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego umożliwia wykorzystanie środków budżetowych na potrzeby rewitalizacji priorytetowych obszarów poprzemysłowych Miasta Zabrze!
Więcej czytaj na http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/10-milionow-dla-kopalni-g…

2013-08-27

Najgłębiej położony w Europie – 320 metrów pod ziemią PUB!

Otwarty:

 • we wtorki – od 11.15 do 16.00
 • od środy do niedzieli – od 11.15 – 22.00

W Zabrzu w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido przy ulicy 3 Maja 93, w zrewitalizowanej dawnej Hali Pomp, zaadaptowanej niedawno na PUB,
w atrakcyjnych wnętrzach Strefy K8, w unikatowej atmosferze, już teraz, nie tylko zainteresowani zwiedzaniem kopalni mogą zaaranżować czas wolny.
Godziny zjazdów: 15 minut po każdej pełnej godzinie. Nie są konieczne wcześniejsze rezerwacje !
Więcej na http://zabrze.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1938723,strefa-k8-w-kopalni…

2013-07-22

19 i 20 lipca w Parku Śląskim podczas III Śląskiego Pikniku Architektonicznego zaprezentowano efekty prac z warsztatów
”Kreujemy wspólnie nową jakość przestrzeni – projektowanie w kontekście kulturowym- koncepcja architektoniczno- urbanistyczna modernizacji wybranych obszarów na terenie dzielnicy Biskupice”.
Projekt jest jednym z wielu realizowanych w ramach wieloletniej współpracy samorządu miasta Zabrze z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej.
Bezpośrednią inspiracją do podjęcia tematu były obchody 770- lecia Biskupic- najstarszej dzielnicy Zabrza.
Inspiracją dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej z Katowic, stały się także obszary naszego Zabrza.
Wyższa Szkoła Techniczna wystawiła pracę dyplomową pt. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Śląskiego Centrum Ekumenizmu. Modlitwy i Skupienia w Zabrzu.
W Zabrzu rezultaty rewitalizacji oraz współpracy, w szczególności z wyższymi uczelniami zaprezentujemy w trakcie wydarzenia kulturalnego, planowanego na listopad- grudzień.

Szczegóły wkrótce!

Już teraz jedną z prac pt. Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna modernizacji wybranych obszarów na terenie dzielnicy Biskupice / propozycja rewitalizacji osiedla Borsig / można zobaczyć na http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/949302,iii-slaski-piknik-architek…

2013-07- 15

Gratulujemy inżynierskich obron prac dyplomowych: Koncepcja rewitalizacji fragmentu zlokalizowanego w granicach zlikwidowanej KWK „Pstrowski.”; Koncepcja rewitalizacji hałdy „Ruda” w Zabrzu-Biskupicach na cele rekreacyjne; Koncepcja rewitalizacji kompleksu szpitala w Zabrzu-Maciejowie na tle sytuacji mieszkaniowej Zabrza; Koncepcja rewitalizacji folwarku w Zabrzu-Mikulczycach; Koncepcja rewitalizacji Parku Hutniczego w Zabrzu; Rewitalizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na osiedlu Jodłowa w Zabrzu; Koncepcja współczesnego osiedla ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej w Zabrzu; Koncepcja zagospodarowania przestrzennego zwału kopalnianego w rejonie dzielnicy Makoszowy w Zabrzu na cele rekreacyjno-sportowe; Koncepcja rewitalizacji terenu przyległego do rzeki Bytomki pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Nad kanałem; Koncepcja rekreacyjno-wypoczynkowa zagospodarowania Parku im. Powstańców Śląskich w Zabrzu. Koncepcja zespołu rekreacyjno-weekendowego na terenie zabytkowego szybu „Maciej” w Zabrzu.
Prace wykonano w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu, Gospodarka Przestrzenna.

2013-07- 12

W obszarze rewitalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze w obrębie ulicy Słodczyka rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną Centrum Kultury w Zabrzu Carbon Art.
Pierwszą nagrodę otrzymała praca Tomasza Koniora z Konior Studio w Katowicach.
Więcej na http://zabrze.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1928080,centrum-kultury-w-z…

2013-07- 11

Blisko dwa lata temu zabrzański samorząd i kierownictwo kopalni „ Guido” rozpoczęły unijny projekt zakładający m.in. rewitalizację części kopalnianych wyrobisk.
Dzięki niemu 320 metrów pod ziemią odnowiono i od nowa zaaranżowano trzy komory – dawne warsztat mechaniczny, komorę kompresorów i halę pomp.
Cztery specjalnie zaadaptowane podziemne komory strefy „K8” udostępniono do zwiedzania 6 lipca 2013 r. W zabytkowej kopalni „Guido” w Zabrzu utworzyły strefę kultury, biznesu i rozrywki.
Więcej na http://wyborcza.pl/2029020,91446,14225688.html

2013-07-04

Zagłosujmy do 15 lipca br. na najlepszą inwestycję w regionie na stronie: http://www.dziennikzachodni.pl/plebiscyt/8,superbudowa-najlepsza-inwesty…
Wśród nominowanych do plebiscytu Dziennika Zachodniego na Superbudowę Województwa Śląskiego znajduje się budynek Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

2013-07-03
Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2012”, w kategorii zabytki swój głos można oddać na Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną w Zabrzu.
Aby oddać głos trzeba wejść na stronę: http://www.modernizacja-roku.pl/plebiscyt

2013-07-01

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 16 września 2013 r ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego.
O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty: państwowe i samorządowe instytucje kultury; publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne; publiczne uczelnie wyższe; archiwa państwowe;jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; kościoły i związki wyznaniowe; organizacje pozarządowe ze sfery kultury.
Kwota dostępnych środków: 310 350 613 zł.
Projekty w ramach Programu mogą być składane w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.
Szczegółowe informacje o naborze oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury: http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/konserwacja-i-rewitalizacja-dzi…

2013-06-10

9 czerwca br. obszar rewitalizacji „Kwartał Sztuki” przy Pl. Teatralnym zmienił się w widownię IX Festiwalu Orkiestr Dętych im. E. Czernego.
O godzinie 16 na scenie przed Teatrem Nowym wystąpiła nasza Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” pod dyrekcją Henryka Mandrysza.
Kolejne orkiestry przy słonecznej pogodzie dawały koncerty aż do godziny 20, ciesząc licznie zebraną publiczność.
Tegoroczna edycja Zabrzańskiego Festiwalu Orkiestr im. Edwarda E. Czernego wpisała się również w obchody 100-lecia Śląskich Kół Śpiewaczych.

2013-06-10

W dniu 8 czerwca br. czwarty już raz odwiedzaliśmy obiekty poprzemysłowe rewitalizacji Zabrza przy okazji Święta Szlaku Zabytków Techniki naszego regionu.
W Zabrzu do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Ślaskiego należą: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabytkowy Szyb ”Maciej” i Kopalnia „Guido” wraz z Skansenem Górniczym „Królowa Luiza”.
Atrakcją zabrzańskiej Industriady przy Kopalni „Guido” były świetlne giganty DUNDU, czyli animowane przez zespół aktorów lalkowych pięciometrowe fantomy, w Muzeum Górnictwa Węglowego przeprowadzane eksperymenty w Namiocie Młodego Fizyka ,
natomiast w Zabytkowym Szybie ”Maciej” gwiazdą wieczoru był Indios Bravos.
Więcej na http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/industriada-2013

2013-06-03

Rewitalizacja – duże miasta – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1080/256/IV/2013 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta” RPO WSL (nabór nr 06.02.01-094/10).
Na liście projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów rezerwowych znalazły się projekty z obszarów i programu rewitalizacji Miasta Zabrze. tj: Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzeby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny i gospodarczy; Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe;
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, etap II – Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej;
Przebudowa obiektu dydaktyczno-naukowego dla lokalizacji biblioteki międzywydziałowej oraz Wydziału Zdrowia Publicznego w Zabrzu-Rokitnicy przy ul. Jordana 38;
Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu przy ul. Tarnopolskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2013-05-27

Zobacz relację z piątej edycji gry miejskiej oraz Międzynarodowych Targów Turystyki http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/zobacz-relacje-z-piatej-e…

2013-05-22

W dniach 23-24 maja w naszym mieście po raz kolejny będziemy gościć ekspertów w dziedzinie turystyki przemysłowej m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Światowej Organizacji Turystyki, Międzynarodowego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, Polskiej Izby Turystyki oraz europejskich regionów i miast. W konferencji udział potwierdzili m.in. Rudolf Jelinek, burmistrz miasta Essen, Andre Dubuc, Dyrektor Generalny Centrum Historii Górnictwa Leward, Christopher Smith z Europejskiej Komisji Gospodarczej sekcji Transportu UNECE, Christopher Imbsen, zastępca Dyrektora Generalnego na Europę, Światowa Organizacja Turystyki, Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, Maria Napiórkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, prof. Krzysztof Szaflarski, rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, dr Bogusław Łazarz, dziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

2013-05-22

23 maja w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się konferencja pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej – „Samorząd dla Rodziny”.
W spotkaniu udział zapowiedzieli m.in.: prof. zw. dr hab. Marek Szczepański z Zakładu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Joanna Krupska – Prezes związku Dużych Rodzin 3+, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz przedstawiciele zaproszonych samorządów. Podczas konferencji omawiane będą m.in. działania w obszarze polityki rodzinnej, programy samorządów na rzecz Dużych Rodzin oraz działań mających na calu wspieranie rodzin.
W ramach konferencji odbędzie się również uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
Informacja z konferencji http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/konferencja-samorzad-dla-….

2013-05-17

18 maja koncertem pt. „Wesele na Górnym Śląsku” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu rozpocznie się VI Metropolitalne Święto Rodziny. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
W propozycjach programowych Metropolitalnego Święta Rodziny znajdują się sympozja, wykłady naukowe, koncerty, wystawy, kiermasze, konkursy, imprezy sportowe, festyny i pikniki. Od wielu lat niezapomnianymi wydarzeniami są koncerty inauguracyjne
w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji Święta dostępne są na stronie www.swieto-rodziny.pl.

2013-05-17

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2013.
Termin realizacji zadania od 01 lipca do 31 grudnia 2013 r. Więcej informacji na http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/konkurs-ofert-dla-organiz…. Wzór oferty dostępny jest pod adresem internetowym www.um.zabrze.pl – BIP w zakładce przewodnik urzędowy – Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

2013-05-10

Od 15 maja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w ramach Działania 4.4 POIG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.
Celem programu jest:
• wsparcie projektów inwestycyjnych związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata),
• organizacja projektów szkoleniowych oraz doradczych niezbędnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,
• tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.
Konkurs skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MŚP. Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 maja do 5 czerwca 2013 roku.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/index/index/592.

2013-05-05

6 maja w sali historycznej Ratusza w Zabrzu odbędzie się konferencja, w trakcie której zostanie podpisana kolejna umowa na pełnienie funkcji „Inżyniera kontraktu – nadzór nad robotami” w ramach realizacji projektu pn. „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki”. Projekt obejmuje rekultywację 8 wielkoobszarowych terenów zdegradowanych o łącznej powierzchni 179,76 ha. Przywrócenie wartości użytkowych (rekultywacji) obszarów Miasta Zabrze zdewastowanych działalnością przemysłową ma objąć 8 terenów:
Teren 1 Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik);
Teren 2 Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (na północ od ul. Nad Kanałem);
Teren 3 Wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego;
Teren 4 Zwałowisko odpadów hutniczych przy ul. Bytomskiej i Hagera;
Teren 5 Zwałowisko odpadów wydobywczych – hałda „Ruda”;
Teren 6 Zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej;
Teren 7 Teren byłej koksowni „Concordii” w rejonie ul. Hagera;
Teren 8 Stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej.

2013-05-05

Śląska Akademia Zarzadzania Projektami to nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami, potwierdzonych certyfikatem. Projekt skierowany do pracowników jak i osób prowadzących działalność gospodarczą. Udział w projekcie bezpłatny. Więcej informacji oraz zgłoszenie udziału: www.projekty.brainstorm.biz.pl

2013-05-02

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozytywnie rozpatrzył wnioski Miasta Zabrze o dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych oraz termomodernizację kolejnej placówki oświatowej. Tym razem do mieszkańców Zabrza skierowana zostanie kwota prawie 4,8 mln zł. 3,8 mln zł to środki na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

2013-04-26

27 kwietnia w Parku Poległych Bohaterów (przy ul. Dubiela) odbędzie się oficjalna inauguracja letniej edycji „Aktywnego Zabrza”. Program „Aktywne Zabrze”, to cykl bezpłatnych szkoleń, treningów i zawodów dla mieszkańców. Zajęcia w ramach letniej edycji potrwają do listopada. Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa można znaleźć na stronie www.aktywnezabrze.pl lub w Punkcie Informacji o Mieście przy ul. Powstańców Śląskich 2/1 w godz. 10-18 (w soboty do 14). Nr tel.: 32 271 72 76.
Zobacz relację z inauguracji na http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/otwarcie-letniej-czesci-p…

2013-04-23

24 kwietnia w sali historycznej Ratusza Miejskiego odbędzie się konferencja poświęcona Memorandum Inwestycyjnemu Miasta Zabrze. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie z zakresu promocji inwestycyjnej i pozyskiwania inwestorów realizowane na Śląsku na taką skalę i w takiej formie. Dokument przygotowany zostanie w różnych wersjach językowych, czemu towarzyszyć będzie cykl konferencji dedykowanych inwestorom krajowym i zagranicznym, przedstawicielom ambasad, izb bilateralnych i organizacji międzynarodowych, instytucjom otoczenia biznesu. Opracowanie dokumentu ma charakter partycypacyjno-ekspercki, gwarantujący udział liderów i autorytetów, władz miasta, przedsiębiorców, reprezentantów organizacji pozarządowych, mediów. W ramach procesu konsultacji społecznych prowadzone będą panele dyskusyjne, badania ankietowe i wywiady z liderami społeczno-gospodarczymi. Memorandum Inwestycyjne Miasta Zabrze ma stanowić narzędzie umożliwiające budowanie pozytywnego wizerunku i klimatu przyjaznego dla inwestorów i przedsiębiorców z kraju i ze świata.

2013-04-23

Komunikat dot. działań w związku z wydarzeniami w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu. 22 kwietnia o godz. 8.30 rozpoczęły się roboty związane z penetracją wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu, prowadzone pod nadzorem Okręgowego Urzędu Górniczego. Prace realizowane są przez Górników Ratowników z CSRG z Bytomia. Więcej informacji na http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/komunikat-dot-dzialan-w-z….

2013-04-23

Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na spacer szlakiem zabrzańskiej moderny w ramach Festiwalu Nauki, który odbędzie się w najbliższą środę, 24 kwietnia. Na trasie m.in. kościół św. Kamila, kościół św. Józefa, Łaźnia Miejska i wiele innych. Zbiórka o godzinie 10.00 przed budynkiem kościoła św. Kamila na Placu Traugutta w Zabrzu. Wstęp wolny.

2012-11-05
Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu zapraszają na wystawę pt. REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIASTA ZABRZE W PRACACH DYPLOMOWYCH WYŻSZYCH UCZELNI WSPÓŁPRACUJĄCYCH I ZWIĄZANYCH Z ZABRZEM. Celem wystawy jest ukazanie wyróżniających się prac dyplomowych wyższych uczelni związanych z Zabrzem, dla których jakość przestrzeni i rewitalizacja naszego miasta jest źródłem inspiracji.
Zadanie realizowane jest zgodnie z priorytetami Strategii Rozwoju Miasta Zabrze w nawiązaniu do kierunku rozwoju- Kształtowanie nowego wizerunku miasta.
W dniach od 12-30 listopada 2012r. w GALERII MOK w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a najlepsze prace dyplomowe z zakresu rewitalizacji miasta Zabrze zaprezentują:
• Politechnika Śląska w Gliwicach- Wydział Architektury;
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych;
• Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – Wydział Zamiejscowy w Zabrzu. Celem wystawy jest ukazanie wyróżniających się prac dyplomowych wyższych uczelni związanych z Zabrzem, dla których jakość przestrzeni i rewitalizacja naszego miasta jest źródłem inspiracji.

2012-09-21
Realizując cele i kierunki rewitalizacji społecznej, związanej z programem przeciwdziałania patologiom społecznym popieramy ideę „Pasja zamiast narkotyków.”
W ramach kampanii „Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami!” zapraszamy młodych ludzi w wieku 14-18 lat oraz ich opiekunów i nauczycieli do udziału w akcji. Zachęcamy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu
do udziału w konkursie, w którym w dowolny artystyczny sposób będzie można zaprezentować swoją PASJĘ. Ambasadorem tegorocznej kampanii został Sebastian Kawa. Wielokrotny Mistrz Świata i Europy w lotach szybowcem. Wszelkie informacje o kampanii oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://www.nacomito.com.pl lub na http://www.pppzabrze.pl.

2012-06-06.
Szanowni Państwo,
udostępniamy Państwu do wypełnienia ankietę poświęconą osiedlu Zandka, która znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.ankietka.pl/ankieta/88362/zasoby-i-potrzeby.html
Ankieta jest anonimowa, wyniki będą analizowane wyłącznie w zestawieniach statystycznych. Zadanie nawiązuje do stawianych celów strategii rozwoju miasta Zabrze oraz programu rewitalizacji. Realizowane jest w ramach projektu systemowego” Design Silesia II „ Poddziałania 8.2.2” Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 16.06.2012.

2012-05-07
Od 18 maja do końca tego miesiąca do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska będzie można składać wnioski o dofinansowanie termomodernizacji budynków publicznych.
Oprócz 30 proc. dotacji, będzie można uzyskać pożyczkę do 60 proc. wartości inwestycji.
Wnioski w konkursie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, wyższe uczelnie, instytuty badawcze, służba zdrowia, a nawet Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.
Oprócz dotacji do ocieplenia budynków będzie można też otrzymać środki na projekty służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii. W majowym konkursie NFOŚiGW preferowane będą projekty, w wyniku których zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się powyżej 30 proc., a koszt projektu indywidualnego przekracza 2 mln zł. Przy projektach grupowych koszt musi przekraczać 5 mln zł.
Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej funduszu (nfosigw.gov.pl).

2011-12-05
Informujemy, że Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, działając jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich na terenie województwa śląskiego dla Inicjatywy JESSICA, ogłosił od 5 grudnia 2011 r. nabór wniosków o udzielenie Pożyczki JESSICA dla Działania 6.2.3.„Rewitalizacja – JESSICA” wpisanego w Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Łączna kwota środków przeznaczona na wsparcie Projektów miejskich do wyczerpania wynosi około 251 mln PLN. Szczegóły dotyczące wniosku dostępne są na stronie www.bosbank.pl/index.php?page=3456

2011-09-06
Informujemy o zakończeniu przez Urząd Miejski projektu, zgodnego z założeniami i celami LPROM Miasta Zabrze „Bądź mądry – Bądź cool !”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół w dzielnicy Biskupice poprzez stworzenie bogatej oferty zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych, edukacyjno– zawodowych oraz zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.
W projekcie uczestniczyły zabrzańskie szkoły z dzielnicy Biskupice: Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 22, Gimnazjum nr 20, Zespół Szkół nr 4 – Gimnazjum nr 5, Zespół Szkół Specjalnych nr 40. Projektem objętych zostało 573 uczniów, w tym 57 uczniów niepełnosprawnych. Na potrzeby realizacji zajęć zakupione zostały materiały dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy. W ramach projektu zrealizowano:
• 2 768 godzin zajęcia wyrównawczych (m.in. z matematyki, języka polskiego, historii, biologii, chemii, języków obcych);
• 817 godzin zajęć – kółka zainteresowań (matematyczne, informatyczne, z nauk przyrodniczych i języków obcych);
• 99 godzin zajęć edukacyjno – zawodowych;
• 800 godzin wsparcia psychologicznego;
• 776 godzin wsparcia pedagogicznego;
• 136 godzin zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.

2011-07-12
Od 18 lipca do 28 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91 A można oglądać wystawę „Rewitalizacja Miasta Zabrze widziana oczami młodego środowiska projektantów”. Powstała ona dzięki współpracy Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prezentowane prace obejmują swym zasięgiem obszary i obiekty zdegradowane, które stanowią istotny element zamierzeń transformacyjnych w Zabrzu. Podczas wystawy można zobaczyć prace ambitnych projektantów, studentów kierunków projektowych Politechniki Śląskiej oraz wyrazić swoją ocenę dla prezentowanych rozwiązań przestrzennych. Ekspozycja zawiera także pracę dyplomową pn.” Nawijalnia”- Projekt rewitalizacji terenu byłej Gazowni przy ul. Stalmacha w Zabrzu, autorstwa mgr inż. arch. Pawła Kobierzewskiego. Została ona wyróżniona przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS nagrodą Imienia Profesora Jana Zachwatowicza za najlepsze prace dyplomowe -studenckie, podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.
Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu oraz Wydział Architektury Politechniki Śląskiej dziękują Gościom i Mieszkańcom Zabrza za odwiedzenie wystawy w dniach 18.07.11-28.09.11 i udział w uroczystym podsumowaniu wystawy REWITALIZACJA MIASTA ZABRZE WIDZIANA OCZAMI MŁODEGO ŚRODOWISKA PROJEKTANTÓW, która odbyła się 28 września 2011r.o godz. 17.00 w GALERII MOK przy ul.3-go Maja 91a

2011-03-11
Pełnomocnik PM ds. Rewitalizacji, w celu wsparcia podmiotów oraz zachęcenia potencjalnych beneficjentów do realizacji projektów miejskich w ramach Inicjatywy Jessica, przekazuje treść pisma otrzymanego w dniu 10.03.2011r. od firmy TPA Horwath, pełniącej rolę doradcy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w zakresie identyfikacji potencjalnych kandydatów na Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) oraz potencjalnych projektów miejskich w ramach wdrażania inicjatywy JESSICA
w Województwie Śląskim:
Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy tę informację skierować do zainteresowanych uzyskaniem środków pomocowych udzielanych w ramach inicjatywy Jessica.Firma TPA Horwath pełni rolę doradcy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w zakresie identyfikacji potencjalnych kandydatów na Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) oraz potencjalnych projektów miejskich w ramach wdrażania inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim. Inicjatywa JESSICA jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez EBI, Komisję Europejską oraz Bank Rozwoju Rady Europy, która pozwala Państwom Członkowskim i regionom Unii Europejskiej na wykorzystanie części środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty miejskie stanowiące część zintegrowanych planów zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Środki finansowe na wdrożenie mechanizmu w Województwie Śląskim, w wysokości 60 milionów euro, pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA.
Nasza rola
TPA Horwath wypełniając swoje zadania w zakresie identyfikacji potencjalnych projektów miejskich może dokonywać prezentacji inicjatywy JESSICA, promować ją wśród potencjalnych interesariuszy i odbywać z nimi spotkania oraz, w porozumieniu z EBI, udzielać odpowiedzi na pojawiające się pytania.
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją projektów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA w pierwszej kolejności zapraszamy do kontaktu z naszym biurem „Jessica Help Desk”.
W tym celu zapraszamy do kontaktu z Panem Leszkiem Kolasą lub Panią Małgorzatą Dankowską, tel.: +48 22 44 00 200, (jessica@tpa-horwath.pl).

Następnie proponujemy odbycie spotkania, podczas którego przedstawimy Państwu obecny stan wdrażania inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim i harmonogram dalszych działań, omówimy ramy organizacyjno-prawne oraz porozmawiamy na temat potencjalnych projektów miejskich, które mogłyby uzyskać zwrotne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA.
Będziemy wdzięczni za wskazanie czy byliby Państwo zainteresowani spotkaniem oraz ewentualne podanie 2-3 najbardziej dogodnych dla Państwa terminów, w których mogłoby się ono odbyć.
Ze względu na fakt, że inicjatywą JESSICA może być zainteresowane szerokie grono potencjalnych projektodawców, w tym również tych, do których nie udało nam się dotrzeć, zwracamy się z prośbą o przekazanie przedstawionych powyżej informacji wszelkim znanym Państwu osobom/instytucjom zainteresowanym realizacją projektów miejskich w Województwie Śląskim przy wykorzystaniu zwrotnych instrumentów finansowych oferowanych w ramach inicjatywy JESSICA.
Z pozdrowieniami

Leszek Kolasa oraz Małgorzata Dankowska
Warsaw Office:
02-019 Warszawa
Ul. Grójecka 5
Tel.: +48 22 44 00 200
Fax: +48 22 44 00 201
E-mail: leszek.kolasa@tpa-horwath.pl
www.tpa-horwath.pl

2011-03-02
W lutym 2011 r. nastąpiło rozstrzygniecie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Działania 6.2 Rewitalizacja -„duże miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 r. dofinansowanie projektów w Zabrzu otrzymują:
• Miasto Zabrze na projekt pt.” Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe.”
• Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa na projekt pt.” Zastępowanie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Broniewskiego 3,5,7 i 12 materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją.”
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach na projekt pt.” Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzeby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny, gospodarczy.”

Dla Mieszkańców