Miasta

Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

Ustanawianie selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmujących co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

Utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

Zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak również tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

Zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych, albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,

Zawieranie umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu,

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat nowych praw i obowiązków właścicieli nieruchomości,

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej. Gmina ma obowiązek do 31 grudnia 2020r. osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, lub odzysku innymi metodami:

  • papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 50%,
  • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 70%.

Dla Mieszkańców