Zabrze przestrzenią rozwoju

Miasta

Objęcie właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. nieruchomości mieszanych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

Ustanawianie selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmujących co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

Zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

Zorganizowanie przetargu na odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych,

Zawieranie umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu,

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat nowych praw i obowiązków właścicieli nieruchomości,

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Gmina ma obowiązane osiągnąć poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej:

 1. 20% wagowo – za rok 2021;
 2. 25% wagowo – za rok 2022;
 3. 35% wagowo – za rok 2023;
 4. 45% wagowo – za rok 2024;
 5. 55% wagowo – za rok 2025;
 6. 56% wagowo – za rok 2026;
 7. 57% wagowo – za rok 2027;
 8. 58% wagowo – za rok 2028;
 9. 59% wagowo – za rok 2029;
 10. 60% wagowo – za rok 2030;
 11. 61% wagowo – za rok 2031;
 12. 62% wagowo – za rok 2032;
 13. 63% wagowo – za rok 2033;
 14. 64% wagowo – za rok 2034;
 15. 65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

Dla Mieszkańców