Odpady budowlane i rozbiórkowe

2022.07.04

W celu przypomnienia informacji mieszkańcom naszego miasta odnośnie pobrania worków big-bag  na odpady budowlano-remontowe, informujemy, iż worki Big-Bag wydawane są  w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Krasińskiego 2A, 41-800 Zabrze, w firmie WPO Alba S.A.

tel.: 32 793 71 91 infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
adres mailowy: bok.zabrze@alba.com.pl
kontakt dla klientów: www.alba.com.pl/ebok

Godziny przyjmowania mieszkańców w POK:

poniedziałek, środa, piątek 7.00-15.00
wtorek, czwartek 9.00-17.00

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będą odbierane odpady budowlane i rozbiórkowe w workach typu BIG-BAG po spełnieniu następujących warunków:

1) złożenia pisemnego wniosku do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne o zamiarze skorzystania z usługi odbioru odpadów budowlanych w wyznaczonym punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Zabrze;

2) łączna pojemność wnioskowanych worków nie będzie przekraczała 2 m3 (2 szt. – każdy pojemności 1 m3) dla jednego punktu adresowego w ciągu roku kalendarzowego;

3) zostaną udostępnione przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminie do 14 dni licząc od dnia następnego od pobrania worków;

4) dołączenia oświadczenia ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danym punkcie adresowym, na który udostępniane są worki BIG-BAG.

W przypadku niewykorzystania wszystkich pobranych worków BIG-BAG należy niezwłocznie zwrócić je do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w wyznaczonym punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Zabrze. W przypadku zwrotu wszystkich worków w terminie 7 dni kalendarzowych począwszy od dnia ich pobrania usługę uznaje się z niewykonaną i właściciel może z niej skorzystać w późniejszym terminie.


2021.10.21

W celu przypomnienia informacji mieszkańcom naszego miasta odnośnie pobrania worków big-bag  na odpady budowlano-remontowe, informujemy, iż worki Big-Bag wydawane są  w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Krasińskiego 2A, 41-800 Zabrze, w firmie WPO Alba S.A.

tel.: 32 793 71 91 infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
adres mailowy: bok.zabrze@alba.com.pl
kontakt dla klientów: www.alba.com.pl/ebok

Godziny przyjmowania mieszkańców w POK:

poniedziałek, środa, piątek 7.00-15.00
wtorek, czwartek 9.00-17.00


2020.07.01

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, raz w roku kalendarzowym będą odbierane odpady budowlane i rozbiórkowe w workach typu BIG-BAG po spełnieniu następujących warunków:
1) złożenia pisemnego wniosku do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne o zamiarze skorzystania z usługi odbioru odpadów budowlanych w wyznaczonym punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Zabrze;
2) łączna pojemność wnioskowanych worków nie będzie przekraczała 2m3 dla jednego punktu adresowego;
3) zostaną udostępnione przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminie do 14 dni licząc od dnia następnego od pobrania worków;
4) dołączenia oświadczenia ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danym punkcie adresowym, na który udostępniane są worki BIG-BAG;

W przypadku niewykorzystania wszystkich pobranych worków BIG-BAG należy niezwłocznie zwrócić je do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w wyznaczonym punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Zabrze. W przypadku zwrotu wszystkich worków w terminie 7 dni kalendarzowych począwszy od dnia ich pobrania usługę uznaje się z niewykonaną i właściciel może z niej skorzystać w późniejszym terminie

W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą odbierane odpady budowlane i rozbiórkowe, z jednego punktu adresowego w ilości nie większej niż 2 m3 w ciągu roku kalendarzowego

2020.05.25

Uprzejmie informujemy, iż od dziś (25 maja 2020r.) FCC Polska Sp. z o.o. postanowiła wznowić działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przy ul. Pawliczka 23, 41-800 Zabrze, gdzie m.in. wydawane są worki BIG BAG. Punkt będzie działał w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, środa i piątek od godziny 7.00 do godziny 15.00,

wtorek i czwartek od godziny 9.00 do godziny 17.00.

Prosimy mieszkańców o współpracę w respektowaniu wdrożonych zasad bezpieczeństwa.

2020.04.10

Wykonawca usługi FCC Polska Sp. z o.o. informuje, iż wznawiany zostaje odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych w workach typu BIG BAG. Z uwagi na trwającą pandemię wydanie worków będzie poprzedzone przyjęciem kompletnego wniosku, przesłanego drogą elektroniczną do Wykonawcy na adres e-mail: bigbag@fcc-group.pl lub do Urzędu Miejskiego w Zabrzu sekretariat_gok@um.zabrze.pl wraz z dokumentami potwierdzającymi ponoszenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wnioski będą przyjmowane (rejestrowane) drogą elektroniczną od poniedziałku do czwartku (do godziny 14:00). Dnia następnego tj. w piątek, worki będą rozwożone przez Wykonawcę do właścicieli nieruchomości (mieszkańców) na adres wskazany we wniosku, w godzinach 6:00-22:00.
W domkach jednorodzinnych, worki te będą przerzucane za płot, a w zabudowie wielorodzinnej zostawiane pod drzwiami mieszkania. Realizacja odbioru zapełnionych worków BIG BAG następować będzie po upływie 14 dni od chwili udostępnienia worków mieszkańcowi lub po wcześniejszym zgłoszeniu o możliwości odbioru worka drogą elektroniczną do Wykonawcy lub Zamawiającego. Stacjonarne Biuro Obsługi Klienta w Zabrzu przy ul. Pawliczka nadal zostaje zamknięte, aż do odwołania.

12.03.2020 r.

UWAGA! W związku z zaistniałą w kraju jak i na świecie sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2, FCC Polska Sp. z o.o. podjęła decyzję o zamknięciu Biura Obsługi Klienta od jutra, tj. od 13 marca br. do 27 marca br.

Powyższe skutkuje brakiem możliwości poboru worków BIG-BAG oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Obsługa klienta będzie odbywała się wyłącznie drogą elektroniczną oraz pod numerem telefonu 0 801 501 511
Firma FCC Polska Sp. z o.o. zwróciła się również z prośbą, by mieszkańcy ograniczyli ilość odpadów dostarczanych do punktu stacjonarnego PSZOK przy ul. Cmentarnej 19F.

Zaistniała sytuacja wynika z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

02.11.2018 r.

UWAGA! Od 2 listopada 2018 r. nastąpiła zmiana lokalizacji punktu konsulatycjno-informacyjnego dla mieszkańców Miasta Zabrze. Punkt zostł przeniesiony od strony ulicy Pawliczka 23 (również siedziba firmy FCC Polska Sp. z o.o.)

punkt czynny w godzinach 10:00-18:00, od poniedziałku do piątku.
W sprawach zgłaszania uwag dotyczących udostępnianych worków BIG-BAG tel. 32 271-36-49

01.01.2015 r.

Od stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana sposobu odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz).

Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, pochodzące z gospodarstw domowych, należy gromadzić w specjalnych workach po pisemnym zgłoszeniu o zamiarze skorzystania z usługi odbioru, transportu i zagospodarowania tych odpadów.

Worki do gromadzenia odpadów, należy odebrać od Wykonawcy usługi (FCC Polska Sp. z o.o.) w punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Zabrze (ul. Pawliczka 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 tel. 32 271-36-49) i usunąć niezwłocznie po zakończeniu prac remontowych, jednak nie później niż 14 dni od chwili ich otrzymania. Łączna pojemność worków otrzymanych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może przekroczyć 4 m3 w danym roku kalendarzowym dla danego punktu adresowego.

Odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach podczas wykonywania we własnym zakresie prac remontowych i budowlanych.

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców