Zabrze przestrzenią rozwoju

Odpady budowlane i rozbiórkowe

2022.07.04

W celu przypomnienia informacji mieszkańcom naszego miasta odnośnie pobrania worków big-bag  na odpady budowlano-remontowe, informujemy, iż worki Big-Bag wydawane są  w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Krasińskiego 2A, 41-800 Zabrze, w firmie WPO Alba S.A.

tel.: 32 793 71 91 infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
adres mailowy: bok.zabrze@alba.com.pl
kontakt dla klientów: www.alba.com.pl/ebok

Godziny przyjmowania mieszkańców w POK:

poniedziałek, środa, piątek 7.00-15.00
wtorek, czwartek 9.00-17.00

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będą odbierane odpady budowlane i rozbiórkowe w workach typu BIG-BAG po spełnieniu następujących warunków:

1) złożenia pisemnego wniosku do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne o zamiarze skorzystania z usługi odbioru odpadów budowlanych w wyznaczonym punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Zabrze;

2) łączna pojemność wnioskowanych worków nie będzie przekraczała 2 m3 (2 szt. – każdy pojemności 1 m3) dla jednego punktu adresowego w ciągu roku kalendarzowego;

3) zostaną udostępnione przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminie do 14 dni licząc od dnia następnego od pobrania worków;

4) dołączenia oświadczenia ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danym punkcie adresowym, na który udostępniane są worki BIG-BAG.

W przypadku niewykorzystania wszystkich pobranych worków BIG-BAG należy niezwłocznie zwrócić je do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w wyznaczonym punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Zabrze. W przypadku zwrotu wszystkich worków w terminie 7 dni kalendarzowych począwszy od dnia ich pobrania usługę uznaje się z niewykonaną i właściciel może z niej skorzystać w późniejszym terminie.


Dla Mieszkańców