Zabrze przestrzenią rozwoju

Niepełnosprawni

Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych

Renata Skrok
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wolności 286, 41- 800 Zabrze
pokój nr 207
kontakt telefoniczny 32 373 34 67 , email: rskrok@um.zabrze.pl

Przyjmuje :
poniedziałki – piątki – od godz. 7.30 – 15.30

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.05.2014 roku wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. 3-go Maja 16, pokój 19, telefon kontaktowy 32/ 277 78 20.

Tłumacz Języka Migowego

Mirosław Koperwas
• kontakt osobisty 607 500 237
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej –
Zabrze, ul. Wolności 286, pok. 207
• tel. 32 373 34 67

Przyjmuje:

wtorki w godz. 7.30 – 12.00

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Zabrze

organ opiniodawczo–doradczy

Kadencja Rady 2023-2027 rok.

Zadania Powiatowej Społecznej Rady przy Prezydencie Miasta Zabrze:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • realizacja praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Zabrze:

 • Przewodniczący Rady – Helena Budzanowska,
 • Zastępca Przewodniczącego Rady – Leszek Marażewski,
 • Sekretarz Rady – Renata Skrok,,
 • Członek Rady: Iwona Płatek,
 • Członek Rady: Alicja Chachaj.

Orzecznictwo do celów pozarentowych:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu

ul. 3 Maja 16

41-800 Zabrze

Przyjmowanie stron odbywa się w pokoju 001 (parter) w godzinach:
poniedziałek 9:00 – 15:00
wtorek 9:00 – 12:00
środa 9:00 – 12:00
czwartek 11:00- 18:00
piątek NIECZYNNE.

Kontakt: tel.: ( 032) 277-78-52 oraz ( 032) 277-78-45.

www.mopr.zabrze.magistrat.pl zakładka: osoby niepełnosprawne.
e-mail: pzon.zabrze@onet.eu

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

dr Michał Paluch.

Orzecznictwo do celów rentowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną , zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (emerytur rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 18
tel.: ( 032) 277 – 86 – 66
fax. ( 032) 271 – 13 – 11

Informacja dotycząca możliwości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Powiatu.
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje:

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
plac Krakowski 9
41 – 800 Zabrze

www.pupzabrze.pl
www.pup.zabrze.pl
sekretariat@pupzabrze.pl

Rodzaj zadań realizowanych ze środków PFRON:

 1. finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
 2. przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej , rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 3. udzielnie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych , zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
 4. dokonywanie kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb,
 5. dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 6. dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej ,
 7. dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia,
 8. finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier , w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych w komunikowaniu się i dostępie do informacji. Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizuje:

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój nr 207
ul. Wolności 286
41–800 Zabrze

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

tel. ( 032) 373 – 34 – 67
e-mail: sekretariatzps@um.zabrze.pl

dofinansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – wnioski składa organizacja pozarządowa lub fundacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych do 30 listopada roku bieżącego na rok następny.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
pokój nr 19,
ul. 3-go Maja 16
41–800 Zabrze

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

tel. ( 032) 277–78–20
e mail. mopr@zabrze.pol.pl

 1. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom,
 2. refundacja kosztów związanych z zakupem sprzętu pomocniczego, środków ortopedycznych , sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
 3. likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – wnioski można składać w każdym czasie ,

Dla osób niepełnosprawnych umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności ze wskazaniem w orzeczeniu do uczestnictwa w terapii zajęciowej, w Zabrzu funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej:

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Caritas Diecezji Gliwickiej
ul. Sienkiewicza 30, 41–800 Zabrze

tel.: ( 032) 376–70-80 do 81
fax. ( 032) 376–70-82
e-mail: wtzcaritasazabrze@interia.pl

czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.00- 15.00

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”

ul. Hagera 4, 41–800 Zabrze

tel.: ( 032) 376–11-35
fax 271–09-60
e-mail: wtztecza@interia.pl

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Dla osób niepełnosprawnych znacznego stopnia niepełnosprawności oraz umiarkowanego ze szczególnymi schorzeniami tzn. psychicznymi, umysłowymi, autyzmem, na terenie Zabrza funkcjonują zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez Fundację Nadzieja Dzieci

ul. Hagera 6a, 41 – 800 Zabrze

profile:

 • Zakład Poligraficzny,
 • Zakład Introligatorski,
 • Zakład Krawiecki.

Zakłady są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel.: ( 032) 375–07–70
tel.: ( 032) 275–33–32
fax.: ( 032) 271–60-46
e-mail: sekretariat@poligrafia-zaz.com.pl

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2010.

Uchwałą nr VI/69/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.03.2007 roku zatwierdzony został Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2010. Celem Programu jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu gospodarczym, społecznym Zabrza poprzez wyrównywanie szans w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują wszystkim obywatelom.

Przystępując do tworzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dokonano inwentaryzacji działań Gminy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych. Na tej bazie powstały cele główne do realizacji :

 • równy dostęp do usług medycznych, stworzenie systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi zapewniającego wielospecjalistyczną diagnozę oraz kompleksowe leczenie,
 • stworzenie równych szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
 • podnoszenie kwalifikacji i rozwój osobisty osób zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorych na schizofrenie,
 • włączenie się osób chorych na schizofrenie w życie społeczności lokalnej oraz rozwój umiejętności społecznych,
 • wspieranie działań z zakresu integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
 • zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do sportu, kultury i rekreacji,
 • mieszkania chronione dla osób chorych na schizofrenię,
 • utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,
 • opieka i pomoc osobom z chorobą nowotworową,
 • usługi pielęgnacyjne dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób i ich rodzin z powodu dysfunkcyjności oraz dotkniętych niepełnosprawnością lub długotrwałą chorobą,
 • organizacja i propagowanie wolontariatu.

Realizatorami tych celów są: gmina Zabrze, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Organizacje Pozarządowe , Fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pozyskiwanie środków na realizację celów: środki gminne w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, PFRON, fundusze unijne, inne fundusze zewnętrzne.

Programy pomocowe realizowane przez Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 • Pegaz 2003 – program realizowany w zakresie – pomocy w likwidacji barier transportowych i w komunikowaniu się.
 • Komputer dla Homera – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z oprzyrządowaniem dla osób niewidomych i niedowidzących.
 • Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych .
 • Sprawny dojazd – pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego, uzyskania prawa jazdy kategorii B.
 • Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne obejmujący tereny wiejskie i gminy miejsko – wiejskie.

Procedury programów, wnioski wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, www.pfron.org.pl

Dla Mieszkańców