Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla wyborców – II tura

PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – informacja tel. (32) 27-39-701/703
W dniu głosowania tj. 4 listopada 2018 r. istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 10:00 do 18:00.

Wpis do rejestru wyborców – informacja tel. (32) 37-33-494, 37-33-412
Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:
1) z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały;
2) na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania – w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli ich adres zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy.
We wniosku podaje się:
• nazwisko i imiona,
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer PESEL,
• adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.
Do wniosku dołącza się :
– kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
– pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP.
– ponadto należy dołączyć dowody potwierdzające, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym we wniosku adresem. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego na Wójcie, Burmistrzu, Prezydencie ciąży obowiązek sprawdzenia przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców, czy osoba składająca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze danej gminy. W związku z powyższym, jeżeli wnioskodawca nie posiada zameldowania na pobyt czasowy pod oznaczonym adresem powinien przedstawić tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania).
W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada żadnego z w/w dokumentów powinien przedstawić inne dowody potwierdzające związek z lokalem w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok.112 w godzinach od 8:00 do 17:00 do dnia 30.10.2018r. (wtorek). Prezydent Miasta ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji dotyczącej wpisania wyborcy do stałego rejestru wyborców.
Ponadto informujemy, że wpisanie do rejestru wyborców obowiązuje na wszystkie wybory
i referenda. Osoby dopisane do rejestru wyborców w innej gminie, które powróciły do swojego miejsca pobytu stałego w Zabrzu, aby móc zagłosować powinny udać się do tut. urzędu i złożyć pisemną rezygnację z wpisu do rejestru w innej gminie.
Uwaga
Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców przesłany drogą elektroniczną przez skrzynkę ePUAP nie zwalnia z obowiązku dołączenia dokumentów potwierdzających fakt stałego przebywania.

Udostępnianie spisu wyborców – informacja tel. (32) 37-33-303
Każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców na podstawie wniosku o udostępnienie spisu wyborców.
Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu)
Informujemy, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754) spisy wyborców będą udostępnione do 26 października 2018r.
Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. nr 111 (I piętro)
• w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:00
• wtorek – piątek w godz. 8:00 – 15:00

Głosowanie przez pełnomocnika – informacja tel. (32) 37-33-448

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W przypadku II tury wyborów pełnomocnik udaje się do obwodowej komisji wyborczej właściwej dla osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania jedynie z ważnym dokumentem tożsamości. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 najpóźniej do dnia 26 października 2018 r.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny oraz osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby albo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Dla Mieszkańców