Zabrze przestrzenią rozwoju

Mieszkańców

Złożenie pierwszej lub nowej deklaracji (zmiana, aktualizacja danych) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tut. urzędzie.

Uiszczenia opłaty na indywidualny rachunek bankowy za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 20 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc kalendarzowy. Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  uiszcza się za dany rok do dnia 20 lipca.

Prowadzenie selektywnej zbiórki w podziale na 5 różnych frakcji papier (pojemnik/worek niebieski), bio (pojemnik brązowy), metale i tworzywa sztuczne (pojemnik/worek żółty), szkło (pojemnik/worek zielony), odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – (pojemnik czarny).

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego.

Dla Mieszkańców