Mieszkańców

Złożenie/aktualizacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tut. urzędzie.

Uiszczenia opłaty na rachunek Urzędu Miasta Zabrze za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 20 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc kalendarzowy. Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Działkowe –ROD), wykorzystywanych jedynie przez część roku uiszcza się za dany rok do dnia 20 lipca lub w dwóch równych ratach, w terminie do 20 lipca oraz do dnia 20 listopada.

Prowadzenie selektywnej zbiórki w podziale na 5 różnych frakcji papier (pojemnik niebieski), bioodpady (pojemnik brązowy), tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), odpady zmieszane (pojemnik czarny).

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego.

Dla Mieszkańców