Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje ogólne

Rewitalizacja społeczna obejmuje działania związane z nauką i edukacją, informacją tzw. public-relations, kulturą, aktywnością społeczną, poprawą warunków życia mieszkańców. Cele ukierunkowane są na: ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków techniki poprzemysłowej, adaptację obiektów poprzemysłowych na funkcję: wystawienniczą, galerii, muzeów, koncertową, teatralną, dydaktyczną szkół wyższych, centr naukowych, a także organizacji pozarządowych.

Poprawa warunków życia mieszkańców to : remont (np. poprawa warunków energetycznych budynku) lub przebudowa zespołów zabudowy osiedli, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, nowoczesna infrastruktura techniczna oraz adaptacja obiektów poprzemysłowych na funkcje mieszkaniowe (np. lofty).

Dla Mieszkańców