Zabrze przestrzenią rozwoju

Ocena wniosków


W trzeciej edycji zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego złożono w sumie 96 projektów o łącznej wartości ponad 26,4 mln zł. 6 października br. zakończyła się wstępna ocena wniosków. 88 zostało zweryfikowanych pozytywnie.

Ocena wniosków ma charakter formalny i prawno – finansowy.

W załącznikach poniżej:

* lista projektów do głosowania

* projekty ocenione negatywnie

* wszystkie projekty po ocenie

* wszystkie projekty po ocenie według dzielnic.

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze wybranej puli (dzielnicy), aby wyświetlić projekty tylko z tej puli.

III edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze danego projektu, aby rozszerzyć informację.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i mieszkańców dzielnicy. Odwodnienie terenu, przygotowanie podbudowy pod boisko mini do piłki nożnej o wymiarach 23 m x 38 m = 874 m2 wraz z (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 522

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Gdańska 10

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Budowa boiska dl piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i mieszkańców dzielnicy.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
553/15 KW 23229

Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2016/2017 będzie się uczyć 464 uczniów w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych o profilu lekkoatletycznym. Brak boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal uniemożliwia prawidłową realizację programu zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów m. in. przebywających w świetlicy szkolnej. Boisko będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000 osób korzystających z boiska, tj.: – uczniowie szkoły – zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia reparacyjno – sportowe w czasie wakacji, – rodziny uczniów – pikniki środowiskowe, zawody sportowe, wspólne spędzanie czasu wolnego, – okoliczni mieszkańcy i ich dzieci – boisko dla młodzieży i dorosłych do gry w piłkę nożną.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko dla uczniów naszej szkoły (około 464 w roku szkolnym 2016/2017), na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego, jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno – sportowe w czasie wakacji. Okoliczni mieszkańcy z rodzinami będą spędzać aktywnie wolny czas na boisku i istniejącym już placu zabaw. Nowoczesne boisko będzie promocją sportu i rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integrację środowiska lokalnego wokół sportu. Dzieci i młodzież bardzo chętnie gra w piłkę nożną, biega i skacze, lubi rywalizację, utożsamia się ze swoimi idolami sportowymi. Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej młodzieży.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Remont sanitariatów dziewcząt na poziomie parteru, I piętra oraz II piętra w Szkole Podstawowej nr 7 w Zabrzu. Podłączenie urządzeń sanitarnych oraz wszystkie instalacje: wodne, kanalizacyjne, grzewcze i wentylacyjne (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 558

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  ul. Pokoju 41

Uszczegółowienie lokalizacji: 1624/6, 2468/14

Zasięg oddziaływania projektu:
Z wyremontowanych łazienek będą korzystać na co dzień uczniowie, rodzice i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Zabrzu. Natomiast projekt obejmuje swoim zasięgiem większe grono odbiorców. Z toalet korzystają również mieszkańcy osiedla podczas organizowanych co roku festynów szkolnych jak również uczniowie innych szkół podczas odbywających się w szkole konkursów, turniejów, dni otwartych szkoły, zajęć pozalekcyjnych. W szkole odbywają się również spotkania z mieszkańcami osiedla.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkową liczbę osób korzystających z projektu oszacowano na podstawie ilości uczniów uczęszczających do szkoły tj. ok. 600 dzieci w wieku od 6-12 lat. Należy doliczyć do tego również dzieci korzystające z toalet podczas festynów, konkursów, dni otwartych, zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły. Jak również rodziców uczniów. W związku z powyższym szacunkowa liczba osób korzystająca z projektu wynosi ok. 800 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Szkoła jest miejscem otwartym dla mieszkańców Zabrza. Z toalet korzystają mieszkańcy osiedla podczas organizowanych co roku festynów szkolnych, jak również uczniowie innych szkół podczas odbywających się w szkole konkursów, turniejów, dni otwartych szkoły.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem jest zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z wyremontowanych, spełniających określone normy łazienek. Bardzo ważnym celem jest również zapewnienie dzieciom w łazienkach bieżącej ciepłej wody, której obecnie nie mają. Remont łazienek poprawi komfort osób korzystających z placówki oraz przyczyni się do poszerzania gamy oferowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada remont nawierzchni ulicy Chrobrego od numeru 1 do numeru 14, czyli od skrzyżowania z ul. Bytomską do skrzyżowania z ulicą Kossaka.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 265

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Lokalizacja: 
ul. Chrobrego 1 (skrzyżowanie z ul. Bytomską) do ul. Chrobrego 14 (skrzyżowanie do ul. Chrobrego)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
158, 1222/155

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Biskupic, osoby dojeżdżające do Dzielnicowego Ośrodka Kultury, osoby dojeżdżające do znajomych i rodzin mieszkających w pobliżu w/w lokalizacji

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2000 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Chrobrego na w/w odcinku. Obejmuje on nawierzchnię jezdni oraz obramowania z krawężników. W stanie istniejącym elementy te są zniszczone i kwalifikują się do remontu. Celem inwestycji jest przywrócenie ulicy właściwego stanu technicznego. Roboty remontowe obejmują: roboty przygotowawcze, w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu; rozebranie i frezowanie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych z odwiezieniem destruktu; rozebranie całej konstrukcji jezdni; rozebranie wymienionych krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi; przygotowanie terenu pod wykonanie nowej nawierzchni; regulację wysokościową wraz z konserwacją istniejących włazów, kratek, pokryw i zaworów uzbrojenia podziemnego; wykonanie krawężników betonowych na ławach betonowych; regulację wysokościową nawierzchni wraz z obramowaniem; wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek bitumiczno-mineralnych; uporządkowanie terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie komfortu poruszania się po w/w odcinku, poprawa bezpieczeństwa na jezdni, poprawa estetyki ul. Chrobrego

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Solarne „kocie oczka” ratują życie i zdrowie ludzi, redukują liczbę ofiar śmiertelnych na drodze dzięki zapewnieniu 10-krotnie lepszej widoczności i efektywności w trudnych warunkach atmosferycznych i nocnych niż standardowe elementy odblaskowe.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 338

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono 30 czerwca 2017 r. Inwestycję oddano do użytkowania.

Informacja wg stanu na 08.08.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
MZDIII/11/17 ZBP 2017 – BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W BISKUPICACH – MONTAŻ SOLARNYCH "KOCICH OCZEK"

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 3 391,56 zł

Wartość projektu do głosowania: 3 391,56 zł

Faktyczny koszt projektu: 4 899,58 zł

Lokalizacja:  ul. Bytomska 75, 93 i 113

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
858/155 (ul. Bytomska 75 i 93), 731/155 (ul Bytomska 113)

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy Biskupic oraz osoby przejeżdżające przez ul. Bytomską na w/w odcinku.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 3000 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Tymczasowe zablokowanie fragmentu pasa, tak jak w przypadku malowania pasów na przejściu dla pieszych. 2) Montaż „kocich oczek” na trzech przejściach dla pieszych, na każdym po 6 sztuk, czyli po 3 sztuki w każdym kierunku. 3) Odblokowanie fragmentu pasa ruchu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze, zmniejszenie liczby potrąceń na przejściach.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:Kawika – Korczoka – Wyciska.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 381

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 490 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 490 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Kawika, Korczoka, Wyciska.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
51, 48, 48a, 50

Zasięg oddziaływania projektu:
Zwiększy się bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu dla samochodów (prędkość) oraz bezpieczeństwo pieszych, blisko szkoły podstawowej (dzieci).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 10 000 osób lub więcej, gdyż jest to skrzyżowanie główne na Zaborzu Północ o dużym natężeniu ruchu kołowym i pieszym.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczeństwo – zmniejszy się prędkość samochodów oraz bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa bieżni lekkoatletycznej wokół boiska przy Szkole Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 25. Przedmiotem wniosku jest dokończenie zwycięskiego projektu z poprzedniej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 3 258

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono i odebrano. Przekazano do użytkowania.
Informacja według stanu na dzień 22.01.2018 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/09/17 ZBP 2017 – SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO-BOISKO PIŁKARSKIE I BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA. ETAP II

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 472 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 472 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 426 713,34 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja: 
Boisko i plac szkolny przy ul. Tadeusza Kotarbińskiego 18 w Zabrzu.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4987/10, 4959/9, 4982/10, 4955/9, 4975/11

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich Zabrzan ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 oraz Gimnazjum nr 25 w Zabrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 1500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny. Dysponentem obiektu będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25. W ramach II edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, etap I związany z tą inwestycją uzyskał największą liczbę głosów mieszkańców Zabrza. Pozyskano środki na kompleksowy projekt architektoniczny oraz budowę boiska do piłki nożnej. Etap II, którego dotyczy ten wniosek, zakłada budowę 4-torowej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej (wokół boiska) oraz zeskoku w dal, ławek, chodnika, oświetlenia i monitoringu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wnioskowana bieżnia lekkoatletyczna jest niezbędnym uzupełnieniem zaprojektowanego boiska, które powstanie na terenie szkoły, będącego zwycięskim projektem poprzedniej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Razem będą tworzyć kompleksowy obiekt rekreacyjno-sportowy. Infrastruktura sprzyjająca bieganiu cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miast. W Zabrzu rośnie popularność tego typu obiektów sportowych, które mają pozytywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Ponadto, na terenie Osiedla Kotarbińskiego brak jest wystarczających miejsc rekreacyjnych, które umożliwiłyby spędzenie wolnego czasu w komfortowych i bezpiecznych warunkach, a także wpłynęłyby na integrację mieszkańców Osiedla. Przewidywane cele do osiągnięcia: – integracja społeczności lokalnej ukierunkowana ba ukazanie pozytywnych aspektów aktywnego wypoczynku, jako alternatywa dla komputerów oraz zapobieganie sięgania po używki, – stworzenie godnych warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 oraz Gimnazjum nr 25, – wzrost atrakcyjności dzielnicy na mapie Zabrza, – rozpropagowanie biegania, – poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców, – stworzenie miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, – poprawa estetyki Osiedla.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wymiana zniszczonych chodników na nowe z kostki bukowej. Obniżenie krawężników. Wytyczenie ścieżki rowerowej. Postawienie ławek i koszy na śmieci oraz koszy na psie ochody w najbardziej uczęszczanych miejscach Os. Kotarbińskiego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 3 152

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Wykonano remont sześciu odcinków chodników:
– wzdłuż ul. Kotarbińskiego do wejścia do Szkoły Podstawowej nr 25 (długość ok. 320 m),
– wzdłuż ul. Franciszkańskiej w rejonie sklepu Rzecki,
– wzdłuż ul. Franciszkańskiej, plac przed Zespołem Szkół Samochodowych oraz do boiska Orlik (ok. 151 m),
– wzdłuż ul. M. Skłodowskiej na wysokości budynków 43-47 do skrzyżowania z ul. Żnieńską 36 (ok. 90 m),
– między budynkami mieszczącymi się przy ul. Franciszkańskiej 8 i 14 do boiska Orlik,
– wzdłuż ul. Franciszkańskiej od przystanku autobusowego do Kościoła (ok. 163 m),
– wzdłuż ul. Kotarbińskiego, od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do budynku nr 22 przy ul. Tatarkiewicza.
Do wykonania pozostała budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Gdańskiej od ul. Franciszkańskiej 32 do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 25. Ta część będzie finansowana z zadania „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Zabrze”. Przed zakończeniem roku sprawozdawczego ogłoszono przetarg na wykonanie tej części. Z uwagi na przeniesienie lokalizacji marketu zrezygnowano z części dotyczącej remontu na tyłach sklepu Biedronka.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/11/17 ZBP 2017 – MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OS. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 499 650,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 499 650,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 623 923,82 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. prof. Władysława Tatarkiewicza, ul. Franciszkańska, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Joanny Żnieńskiej.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1) Modernizacja chodników 2) Wytyczenie nowych chodników 3) Postawienie koszy na śmieci 4) Postawienie ławek 5) Postawienie koszy na psie odchody

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Lista działek znajduje się w załączonym pliku.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ze względu na lokalizację elementów inwestycji w różnych częściach dzielnicy, zakłada się, że każdy mieszkaniec Os. Tadeusza Kotarbińskiego będzie beneficjentem projektu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny. Wniosek zakłada wymianę zniszczonych betonowych chodników na nowe, trwalsze i ładniejsze, wykonane z kostki brukowej o grubości 6 cm, z uwzględnieniem obniżenia krawężników w celu likwidacji barier architektonicznych. Planuje się rozmieszczenie wzdłuż ciągów komunikacyjnych ławek, koszy na śmieci oraz koszy na osie odchody. Projekt zakłada również poszerzenie chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej i wytyczenie na nim ścieżki rowerowej, którą w przyszłości będzie można połączyć z już istniejącą w okolicy ronda przy Multikinie. Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci, zakłada się postawienie słupków ograniczających ruch pojazdów w okolicy Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa komunikacji w obrębie dzielnicy, poprawa estetyki dzielnicy, likwidacja barier architektonicznych, poprawa czystości dzielnicy, stworzenie miejsc przyjaznych dla spacerujących z psami, wzrost atrakcyjności dzielnicy, poprawa bezpieczeństwa dzięki wytyczeniu ścieżki rowerowej.

Uwagi przy ocenie: 
1) Do wyceny wymiany chodników przyjęto stawkę 110 zł/m², wobec czego szacunkowy koszt jednostkowy i łączny modernizacji chodników zostanie obniżony o 8,33% do kwoty 444 941 zł.
2) Doliczono do kosztorysu:
    a. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w kwocie 40 000 zł,
    b. nadzór inwestorski w kwocie 5 000 zł.
3) Zweryfikowana łączna wartość projektu oszacowana jest na kwotę 489 941 zł.
4) Uzgodniono, że wsytuacji przyjęcia wniosku do realizacji, jeżeli:
    a. kosztorys inwestorski przekroczy oszacowaną wartość projektu tj. 489 941 zł, Wnioskodawca uzgodni / wskaże zakres objęty niniejszym projektem, który będzie wyłączony z realizacji w celu ograniczenia kosztów inwestycji wyłącznie do wartości limitu przydzielonego na projekt w budżecie miasta Zabrze;
    b. wystąpią problemy z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na działce nr 5679/756 (użytkowanie wieczyste Gminy Zabrze we władaniu licznej grupy osób fizycznych) pomimo wstępnej zgody SM „Makoszowianka”, wykonanie utwardzenia terenu (budowa chodnika) zostanie wyłączone z zakresu projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Spożywczych oraz Miejskiej Bursie Szkolnej przez budowę ogólnodostępnej plenerowej ścieżki zdrowia przystosowanej dla osób starszych oraz nawierzchni wielofunkcyjnej przeznaczonej do gier zespołowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 3 217

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Dnia 15.06.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania do eksploatacji. Dnia 30 czerwca 2018 r. miało miejsce uroczyste oddanie obiektu do użytkowania.

Informacja według stanu na dzień 20 czerwca 2018 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/10/17 ZBP 2017 – WIELOPOKOLENIOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 470 843,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 470 843,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 436 728,09 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  plac szkolny przy ul. Franciszkańskiej 13 w Zabrzu

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Zespołu Szkół Spożywczych

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
7315/73

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich Zabrzan ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Os. Kotarbińskiego oraz uczniów Zespołu Szkół Spożywczych i Miejskiej Bursy Szkolnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 1400 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny. Dysponentem obiektu będzie Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu. Realizacja: wykoszenie trawy, uprzątnięcie terenu, wytyczenie alejki żwirowej w zagajniku, montaż ławek, koszy, montaż stacji ścieżki zdrowia (ścieżka z poręczami, urządzenie do rozciągania, drążki, zestaw sprawnościowy, uchwyty akrobatyczne, koła do ćwiczeń, koordynator wysoki, poręcze gimnastyczne, koordynator niski, równoważnia, balans, łuki sprawnościowe), montaż oświetlenia, budowa nawierzchni wielofunkcyjnej do gier zespołowych 32 x 14 m, budowa bieżni dług. 60 m, budowa chodnika 12 x 2,5 m łączącego teren z chodnikiem wzdłuż osiedla SM Makoszowianka, instalacja 2 kamer, przyłączenie ich do monitoringu Miejskiej Bursy Szkolnej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Plenerowa ścieżka zdrowia oraz boisko wielofunkcyjne są niezbędnym uzupełnieniem obiektów, które powstają na terenie dzielnicy. Infrastruktura sportowa przystosowana na potrzeby osób starszych cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miast lecz jej podaż jest wciąż zbyt mała. W Zabrzu rośnie popularność tego typu obiektów sportowych, które mają pozytywny wpływ na integrację międzypokoleniową oraz popularyzację zdrowego trybu życia. Ponadto, na terenie Os. Kotarbińskiego jest niewystarczająca ilość miejsc rekreacyjnych, które umożliwiłyby spędzanie wolnego czasu w komfortowych i bezpiecznych warunkach umożliwiających kontakt ludzi z różnych pokoleń. Dotychczas skupiano się głównie na młodszych mieszkańcach. Teren wskazany we wniosku jest obecnie miejscem nieprzyjaznym, wykorzystywanym przez część osób do spożywania alkoholu i zanieczyszczonym przez psie odchody. Należy to zmienić z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Przewidywane cele do osiągnięcia: integracja społeczności lokalnej ukierunkowana na ukazanie pozytywnych aspektów aktywnego wypoczynku, stworzenie doskonałych warunków do zajęć plenerowych dla uczniów Zespołu Szkół Spożywczych, Miejskiej Bursy Szkolnej oraz okolicznych mieszkańców, wzrost atrakcyjności dzielnicy na mapie Zabrza, rozpropagowanie aktywności ruchowej seniorów, poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców, integracja międzypokoleniowa, stworzenie miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, poprawa estetyki osiedla.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu ma za zadanie integrację różnych grup wiekowych i sportowych (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 929

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 21 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego boiska i przekazano do użytkowania.

Informacja według stanu na dzień 31 maja 2018 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/13/17 ZBP 2017 – BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 415 317,71 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Kosmowskiej 43

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3867/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnice Rokitnica, Helenka, Mikulczyce, Grzybowice.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) „Boisko wielofunkcyjne” przy Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu będzie obiektem sportowym administrowanym przez szkołę. 2) Celem działalności „boiska wielofunkcyjnego” będzie organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły oraz służenie społeczeństwu miasta w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, jak również udostępnianie obiektu stowarzyszeniom sportowym, szkołom i instytucjom dla prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych. 3) O możliwości i zasadach organizowania imprezy na „boisku wielofunkcyjnym” będzie decydował Dyrektor SP 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu. 4) Korzystanie z „boiska wielofunkcyjnego” będzie nieodpłatne. 5) Zajęcia treningowe i rekreacyjne będą odbywać się zgodnie z obowiązującym na dany okres harmonogramem. 6) Osoby przebywające na „boisku wielofunkcyjnym” będą miały prawo korzystania z określonych miejsc i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą administratora. 7) Warunkiem korzystania z obiektu będzie posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na nawierzchni nie będzie można grać w obuwiu sportowym wyposażonym w korki lob kolce). 8) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom podczas korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem będzie obowiązywał regulamin „boiska wielofunkcyjnego”. 9) Wszystkich użytkowników „boiska wielofunkcyjnego” będzie obowiązywało bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. dla tego typu obiektów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Aktywizacja dzieci i młodzieży. 2) Organizacja imprez integracyjnych. 3) Zwiększenie atrakcyjności projektu. 4) Tworzenie lokalnych grup społecznościowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu stworzenie na przedszkolnym placu zabaw mini miasteczka ruchu drogowego, gdzie dzieci będą miały okazję poznać zasady ruchu drogowego, nauczyć się zasad bezpiecznego zachowywania się na drodze, znaków drogowych (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 419

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 35 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 35 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport

Lokalizacja: 
ul. Paderewskiego 53 (plac zabaw Przedszkola nr 29)

Zasięg oddziaływania projektu:
Cała społeczność przedszkolna oraz dzieci z dzielnicy Zabrza – Kończyc.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
W czasie pracy placówki dzieci przedszkolne oraz absolwenci przedszkola jak również przeszli „klienci”.

Przewidywane cele do osiągnięcia:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przebudowa istniejącego zużytego już bardzo mocno ogrodzenia, polegająca na jego całkowitej wymianie – uporządkowanie terenu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 773

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 120 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 120 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Plac zabaw u zbiegu ulic Jaskółczej i Sportowej.

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Guido, oś. Janek, oś. Dzierżonia, ul. Rymera, ul. Cisowa – ogólnodostępny.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzielnica Guido – 3000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Brak ograniczeń dostępności do inwestycji dla zainteresowanych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawienie bezpieczeństwa, estetyki miejsca aktywności najmłodszych, ochrona całego znajdującego się tam wyposażenia. Ograniczenie dostępności do placu zabaw dla uczestników niepożądanych, np. zwierząt.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Proponowane miejsce siłowni zewnętrznej to plac zabaw u zbiegu ulic Jaskółczej i Sportowej, graniczący z OSiR prz ul. Jaskółczej 40. Teren ośrodka od godziny 20:00 – 7:00, zamknięty – monitorowany.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 079

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono wykonywanie zadania. Powstały obiekt oddano do użytkowania.

Informacja według stanu na dzień 22.01.2018 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/15/17 ZBP 2017 – SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA JANKU

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 100 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 48 315,84 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Jaskółcza, ul. Sportowa

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Nr działki: 2243/80 – część działki placu zabaw od ulicy Sportowej.

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Guido, oś. Janek, os. Dzierżonia, ul. Rymera – ogólnodostępny.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzielnica Guido – 2000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Regulamin – wieku osób korzystających, trudności urządzeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Ogólnodostępna – darmowa siłownia zewnętrzna to doskonała odskocznia od prozy dnia codziennego. Miejsca takie sprzyjają integracji okolicznych mieszkańców i wpływają na ich dobre samopoczucie oraz pozytywne postrzeganie okolicy. Relaksacyjne ćwiczenia na świeżym powietrzu na urządzeniach doskonale wpisują się w prozdrowotne trendy i zalecenia do bardziej aktywnego spędzania czasu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu wybudowanie miejsc postojowych wzdłuż ul. C. Skłodowskiej usytuowanych prostopadle do osi jezdni z zachowaniem istniejącego drzewostanu i oświetlenia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 612

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 387 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 387 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. C. Skłodowskiej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5128/32, 5130/30, 4057/30

Zasięg oddziaływania projektu:
ul. C. Skłodowskiej, ul. Cieszyńska, ul. Nocznickiego, ul. Kochanowskiego, ul. Dworska

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy okolicznych budynków około 1300 osób oraz osoby – pacjenci, pracownicy, odwiedzający WOK.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Wycena inwestycji. 3) Budowa i oddanie do użytkowania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zbudowanie dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców oraz osób korzystających z usług placówek służby zdrowia (WOK), zwiększenie bezpieczeństwa poprzez poprawienie widoczności ograniczonej przez pojazdy parkujące w każdym wolnym miejscu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, mieszczącego się na skwerku pomiędzy Potokiem Bielszowickim a ul. Styki. Ogrodzenie jest niezbędne, żeby zapewnić bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom. Stare koryto potoku wciąż jest wypełnione wodą (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 643

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 27 535,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 27 535,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Styki

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1665/32

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci młodsze wraz z rodzicami, młodzież. Skwerek, na którym zlokalizowany jest plac zabaw jest popularnym miejscem odpoczynku, rekreacji i zabawy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt obejmuje zarówno mieszkańców dzielnicy jak i wielu przyjezdnych, którzy często korzystają z placu zabaw i pobliskiego boiska.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw jest ogólnodostępny. Opiekę nad nim sprawuje Wydział Infrastruktury Komunalnej UM.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wykonanie około 220 mb ogrodzenia o wysokości min. 150 cm, 3 furtek oraz bramy umożliwiającej wjazd samochodu dowożącego piasek.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie dwustrefowej przestrzeni zabawowej: dla dzieci małych i starszych, obejmujące urządzenia zabawowe i rozwijające aktywność ruchową i sprawnościową. Wykorzystanie przygotowanej wcześniej przestrzeni, wyposażonej już w ławeczki i alejki (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 801

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono. Dokonano odbioru końcowego i przekazano plac zabaw do użytkowania.

Informacja według stanu na dzień 20.09.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/17/17 ZBP 2017 – KRAINA ZABAWY – ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SZYMAŁY

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 125 316,09 zł

Wartość projektu do głosowania: 125 316,09 zł

Faktyczny koszt projektu: 99 499,13 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Szymały

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1656/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ma obejmować dzieci młodsze oraz młodzież uczącą się w pobliskim zespole szkolno-przedszkolnym. Wyodrębniono strefę zabawową, wyposażoną w urządzenia dostosowane dla potrzeb najmłodszych, jak i drugą – dla starszych użytkowników, będące połączeniem zabawy i rozwijania aktywności ruchowej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt obejmuje całą dzielnicę, w ostatnich latach coraz bardziej rozwojową, z rosnącą liczbą mieszkańców, w tym dzieci oraz gości odwiedzających naszą zieloną dzielnicę. Szacowana liczba dzieci to około 500. Istniejące place zabaw są ubogo wyposażone, dzieci czekają w kolejkach, a starszym brakuje urządzeń dla nich dostosowanych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw będzie ogólnodostępny, od drogi oddzielony pasem zieleni. Opiekę nad rozbudowanym obiektem będzie jak do tej pory sprawował Wydział Infrastruktury Komunalnej. Miejsce realizacji jest przygotowane i wyposażone w ławki i kosze na śmieci. Do opracowania dokumentacji projektowej i wyborze wykonawcy zostanie przygotowane bezpieczne podłoże i nastąpi montaż urządzeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stworzenie miejsca integracji dzieci, poprawa aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, stworzenie miejsca odpoczynku dla rodzin z dziećmi, poprawa wizerunku dzielnicy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie nowoczesnego ośrodka kulturalnego w Grzybowicach dla mieszkańców dzielnicy i miasta Zabrze w celu integracji i aktywizacji różnych środowisk społecznych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 577

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 458 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 458 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura

Lokalizacja:  ul. Badestinusa 60

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
818/13

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg po realizacji projektu: 1) dzielnica Grzybowice 2) dzielnice ościenne (Mikulczyce, Rokitnica, Osiedle Młodego Górnika).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przewidywana ilość osób korzystających z obiektu w skali roku szacowana jest na poziomie 25 tysięcy osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Świetlica Dzielnicowa w Grzybowicach formalnie przynależy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. Ośrodek dostępny jest od poniedziałku do piątku, a w dniach wolnych od pracy organizowane są tutaj różnego rodzaju imprezy ogólnodostępne dla mieszkańców. W świetlicy działają różnego rodzaju koła zainteresowań jak: klub szachowy, zespoły muzyczne, chór, grupy taneczne, do których uczęszczają dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe nie tylko z Grzybowic, ale również z sąsiednich dzielnic. Dysponentem efektów projektu będzie kierownik obiektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele infrastrukturalne: 1) zwiększenie atrakcyjności obiektu 2) poprawa funkcjonalności obiektu 3) obniżenie kosztów użytkowania obiektu 4) ograniczenia zużycia energii Cele społeczne: 1) aktywizacja dzieci i młodzieży 2) tworzenie lokalnych grup społecznościowych 3) organizacja imprez integracyjnych

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi nie posiada obiektu pozwalającego na rehabilitację dzieci. Adaptacja budynku da szansę na pełniejszy rozwój aktywności zdrowotnej i ruchowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 957

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 467 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 467 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. P. Niedziałkowskiego 1

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Budynek przylegający do budynku szkoły Britam, wejście od strony podwórza SP nr 8.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1897/89

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to całe miasto Zabrze. Sala polisensorycznego poznania świata to miejsce, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Zabrza – dzieci, młodzież, dorośli.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu liczy średnio 260 uczniów w każdym roku szkolnym. Z sali korzystać będą uczniowie w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli średnio 260 uczniów. Sala może być udostępniona dla dzieci i młodzieży wymagających terapii i rehabilitacji – około 500 osób. Sala może być udostępniana na organizację zajęć pozalekcyjnych około 50 osób. W sali mogą odbywać się również zajęcia terapeutyczne dla dorosłych mieszkańców dzielnicy oraz miasta Zabrze około 100 osób. Szacunkowa liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji to 480-500 osób. Sala mogłaby również służyć do zajęć korekcyjnych w terapii wad postawy u dzieci.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Adaptacja istniejącego starego, niewykorzystanego budynku na potrzeby wykonania sali polisensorycznego poznania świata z funkcją terapii wad postawy u dzieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Adaptacja budynku na salę polisensorycznego poznania świata, stworzenie miejsca do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie terapii wad postawy u dzieci.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw dla najmłodszych dzieci w dzielnicy Mikulczyce wraz z oświetleniem oraz ogrodzonym terenem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 412

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 14 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania.

Informacja według stanu na dzień 31 maja 2018 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/14/17 ZBP 2017 – MIKULCZYCKI PLAC ZABAW

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 101 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 101 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 82 815,52 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Tarnopolska, ul. Poniatowskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren zielony przy skrzyżowaniu w/w ulic.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4954/159, 3951/159

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt jest realizowany w szczególności dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy Mikulczyce oraz ich opiekunów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci w wielu od około 2 lat do 10 lat.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie dostępny cały rok, głównymi osobami korzystającymi z placu zabaw będą najmłodsze dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Opiekę nad dziećmi będą sprawować głównie rodzice, rodzeństwo, dziadkowie. Budowa placu zabaw pozwoli na zagospodarowanie wolnej przestrzeni i stworzenie miejsca zabaw dla dzieci oraz możliwości integracji mieszkańców dzielnicy Mikulczyce. Dysponentem placu zabaw może zostać Program Aktywności Lokalnej w Mikulczycach ul. Tarnopolska 57, który swoimi działaniami może zachęcać i motywować mieszkańców dzielnicy do kolejnych pozytywnych zmian w swoim otoczeniu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stworzenie bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci, które będzie służyło mieszkańcom przez wiele lat. Pozyskanie środków na budowę będzie stanowiło pierwszy etap w stworzeniu przestrzeni, o którą będą musieli zadbać sami mieszkańcy jak i również będzie miejscem, gdzie w przyszłości wolna przestrzeń będzie mogła być zagospodarowana o nowe obiekty dla młodzieży oraz osób starszych. Obiekt zapewni rozrywkę dla dzieci oraz pozwoli na aktywną integrację mieszkańców dzielnicy Mikulczyce.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę boiska sportowego ogólnodostępnego przy ul. Korczoka 98, przeznaczonego do gier zespołowych – głównie do piłki nożnej, o ogólnej powierzchni 1000 m kw. z nawierzchnią poliuretanową, piłkochwytami i bramkami.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 071

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Korczoka 98

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren Szkoły Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1716/101

Zasięg oddziaływania projektu:
Z boiska będą korzystać dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Zabrzu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu, jak również dzieci, młodzież i dorośli – mieszkańcy dzielnicy Zaborze. Na dzień dzisiejszy szkoła dysponuje jednym boiskiem z asfaltową nawierzchnią, które ie jest bezpieczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W godzinach porannych i dopołudniowych z boiska będą korzystali głównie uczniowie obu szkół (SP 17 i ZSO 14) – około 450 uczniów. Boisko będzie również wykorzystane w czasie wakacji, ponieważ organizujemy gry i zabawy sportowe dla dzieci pozostających w mieście. W godzinach popołudniowych dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy dzielnicy Zaborze – szacunkowo ok. 100 osób dziennie,

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada budowę boiska sportowego ogólnodostępnego głownie do piłki nożnej, o ogólnej powierzchni 1000 m kw. z nawierzchnią poliuretanową. Obiekt wyposażony będzie w dwie bramki o wymiarach 5 m x 2 m. Za bramkami oraz od strony szkoły będą 4 piłkochwyty o wysokości 6 m każdy. Planuje się również montaż małej architektury – ławek oraz koszy na śmieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; 2) Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego; 3) Rozwijanie zainteresowań sportowych; 4) Integracja środowiska lokalnego; 5) Organizacja rozgrywek, turniejów piłkarskich międzyszkolnych, międzydzielnicowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska piłkarskiego z sztuczną trawą i oświetleniem o wym. 34 m × 60 m na terenie obiektu sportowego „MOSiR-Sparta” Zabrze w Mikulczycach przy ul. Mickiewicza 66a.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 988

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 15 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Informacja według stanu na dzień 31 maja 2018 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/12/17 ZBP 2017 – BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYMIARACH 34MX60M ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ I OŚWIETLENIEM

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 499 017,15 zł

Wartość projektu do głosowania: 499 017,15 zł

Faktyczny koszt projektu: 436 467,45 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Mickiewicza 66a

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren obiektu „MOSiR-SPARTA” Zabrze w Mikulczycach.

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewiduje się bardzo duże oddziaływanie projektu. W szczególności boisko będzie bardzo dobrą bazą treningową dla klas sportowych Górnika Zabrze. Z boiska będą korzystali uczniowie pobliskich szkół podstawowych, ZS nr 10, jak również młodzież klubu sportowego „MOSiR-SPARTA” Zabrze. Oprócz tych grup, istotne jest to, że każdy mieszkaniec dzielnicy lub miasta będzie mógł swobodnie w określonym terminie korzystać z boiska. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w Mikulczycach jest kilka klubów amatorskich o profilu piłkarskim. Są to pasjonaci o bardzo dużym zaangażowaniu społeczno-sportowym, którzy od lat czekają na taki obiekt, na którym będą mogli trenować i rozgrywać swoje mecze. Z kolei dla młodzieży będzie to doskonałe miejsce spotkań, gdzie będzie mogła rozwijać swoje pasje i umiejętności piłkarskie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo przewiduje się, że z boiska po realizacji projektu będzie mogło korzystać około 1500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po wykonaniu projektu boisko będzie ogólnodostępne. Będzie z niego korzystać młodzież klas sportowych Górnika Zabrze pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów i trenerów, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 i 26 pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, jak również szkolącą się młodzież klubu sportowego „MOSiR-SPARTA” Zabrza. Niezależnie każdy mieszkaniec dzielnicy lub miasta będzie miał możliwość swobodnego skorzystania w określonym terminie z boiska. Jako dysponenta efektu realizacji tego projektu proponujemy „MOSiR Zabrze”.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem tego projektu jest stworzenie bazy treningowej dla klas sportowych Górnika Zabrze, uczniów Zespołu Szkół nr 10, Szkoły Podstawowej nr 24 i 26, jak również dla młodzieży klubu sportowego „MOSiR-SPARTA” Zabrze. Dzięki bliskości obiektu od placówek oświatowych młodzi piłkarze będą mogli na miejscu rozwijać swoje umiejętności, co w przyszłości przyczyni się do jeszcze lepszych wyników piłkarskich. Z obiektu będą mogli korzystać także zainteresowani mieszkańcy, wpisując się tym samym w program aktywnego spędzania wolnego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca przedstawił nową wycenę na boisko o mniejszych wymiarach (30 m × 60 m) na kwotę 498 562,05 zł i wyraził zgodę na podwyższenie kwoty do 500 000 zł. Z doświadczeń wydziału oceniającego, na podstawie podobnych obiektów, istnieje ryzyko, że koszt realizacji zadania może przekroczyć 500 tys. zł i na etapie realizacji konieczne może być ograniczenie zakresu zadania.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt „Okiem kamery” ma na celu zwiększenie zabezpieczenia mienia placówek oświatowych i nowo powstających placów zabaw. Wymienione obiekty niewątpliwie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 352

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 255 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 255 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
ul. Wojciecha 4A, ul. Okrzei 2, ul. Kossaka 23, ul. św. Jana 8, ul. Chrobrego 6, ul. Kasprowicza 7.

Uszczegółowienie lokalizacji: Wg załączonej mapki.

Zasięg oddziaływania projektu:
Obszar dzielnicy Biskupice.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 12000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Mieszkańcy Biskupic oraz przyjezdni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zabezpieczenie mienia i zwiększenie bezpieczeństwa.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt przeznaczony dla mieszkańców Zabrza – pacjentów przychodni „Specjal-Med” ul. Sienkiewicza 28. Większość pacjentów to ludzi starsi ze schorzeniami narządów ruchu. Obecnie eksploatowana winda jest w bardzo złym stanie technicznym (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 804

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 310 250,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 310 250,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ Inna: ułatwienia dla pacjentów z chrobami narządu ruchu

Lokalizacja:  ul. Sienkiewicza 28

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg terytorialny obejmuje potencjalnie wszystkich mieszkańców Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Miesięcznie w przychodni „SPECJAL-MED” leczy się, korzysta z diagnostyki i rehabilituje się około 9 tysięcy osób. Około 40% to osoby ze schorzeniami narządów ruchu. Średnia wieku tych osób to 58 lat.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom Zabrza – pacjentom przychodni bezproblemowe korzystanie z windy. Przychodnia „SPECJAL-MED” finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i będzie dysponentem windy po realizacji projektu. Budynek przychodni jest własnością Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Udogodnienia dla mieszkańców Zabrza – pacjentów przychodni „SPECJAL-MED”.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt skierowany jest do placówek publicznych i lokalnej społeczności. Przy ulicy Brysza 3 powstanie siłownia zewnętrzna, a dla bezpieczeństwa korzystających zamontowany zostanie monitoring wizyjny wraz z nową bramą wjazdową.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 375

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 254 200,38 zł

Wartość projektu do głosowania: 254 200,38 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja:  ul. Wiktora Brysza 3

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
793/82, 741/82, 111/17, 230/17, 503/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg oddziaływania projektu przewiduje dzielnicę Centrum Południe, osoby starsze i niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych, dzieci i młodzież z pobliskich placówek, osoby wykluczone społecznie oraz seniorzy z pozostałych Domów Pomocy Społecznej w Zabrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba beneficjentów to 500 osób, mieszkańców Zabrza, w różnym wieku: – młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu; – dzieci z Przedszkola nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu; – młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Zabrzu; – mieszkańcy zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej; – podopieczni zabrzańskich Świetlic Środowiskowych; – pobliskie Kluby Seniora; – uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Zabrzu; – społeczność lokalna.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu inwestycyjnego o nazwie „Aktywność łączy pokolenia” to pierwszy kwartał roku 2017. Przedmiotem inwestycji jest stworzenie miejsca do aktywnego spędzenia wolnego czasu dla seniorów zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej, dzieci i młodzieży z pobliskich szkół i przedszkoli oraz lokalnej społeczności, a także osób starszych i niepełnosprawnych skupionych w zabrzańskich organizacjach pozarządowych. Beneficjenci będą mogli korzystać z efektów realizacji projektu w ciągu dnia. Projekt obejmuje budowę siłowni zewnętrznej na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu, w której znajda się elementy siłowni zewnętrznej: piechur i orbitrek, motyl i rower oraz prasa nożna i wioślarz. To miejsce umożliwi osobom korzystającym podniesienie kondycji fizycznej, poprawę kondycji ruchowej, pomoże w utrzymaniu poprawnej postawy ciała. Dodatkową zaletą siłowni plenerowej jest możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, co prowadzi do poprawy samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia. Cała przestrzeń otoczona zostanie żywopłotem, oddzielającym ją od zgiełku ulicy, aby korzystającym z projektu zapewnić wyciszenie i poczucie komfortu. Przedsięwzięcie przewiduje także wymianę chodnika wokół siłowni. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z projektu zamontowana zostanie automatyczna brama wjazdowa oraz furtka z wideodomofonem, Bezpieczeństwo gości przebywających na terenie ogrodu zapewni założenie monitoringu wizyjnego obejmującego swoim zasięgiem wejście na teren posesji oraz obszar, na którym znajdować się będą wszystkie urządzenia. Inną zaletą posiadania monitoringu jest zminimalizowanie niebezpieczeństwa zniszczenia sprzętu lub prób użytkowania go w niewłaściwy sposób, co może skutkować kontuzją lub utratą zdrowia. W czasie montażu poszczególnych elementów projektu będzie on promowany poprzez rozwieszenie plakatów w mieście, poinformowanie okolicznych placówek publicznych, umieszczenie informacji w Internecie oraz lokalnej prasie. Po zakończeniu prac montażowych, na terenie przy Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu, nastąpi uroczyste otwarcie siłowni plenerowej. zaproszone zostaną władze miasta, okoliczne placówki publiczne oraz lokalna społeczność. O przedsięwzięciu poinformowane zostaną lokalne media.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja osób starszych z młodzieżą i dziećmi, zwiększenie świadomości mieszkańców Zabrza w zakresie funkcjonowania osób starszych w środowisku, podniesienie kondycji fizycznej mieszkańców Zabrza i promocja zdrowia, zachęcenie osób w różnym wieku do aktywnego wypoczynku w plenerze, podniesienie atrakcyjności centrum miasta, promocja Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu, nauka wzajemnej tolerancji młodzieży i seniorów poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt skierowany do placówek publicznych, lokalnej społeczności oraz seniorów zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej. Przy ulicy Brysza powstaną stoły do gry w szachy i „Chińczyka” oraz miejsce do wypoczynku.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 370

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 14 709,33 zł

Wartość projektu do głosowania: 14 709,33 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ zdrowie
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja:  ul. Brysza 3

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
739/82, 741/82, 111/17, 230/17, 503/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg oddziaływania projektu obejmuje dzielnicę Centrum Południe, seniorów z pozostałych Domów Pomocy Społecznej w Zabrzu, osoby starsze i niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych, dzieci i młodzież z pobliskich placówek oraz osoby wykluczone społecznie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba beneficjentów to 500 osób, mieszkańców Zabrza w różnym wieku: – młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu; – dzieci z Przedszkola nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu; – młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Zabrzu; – mieszkańcy zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej; – podopieczni zabrzańskich Świetlic Środowiskowych; – pobliskie Kluby Seniora; – osoby starsze i niepełnosprawne z zabrzańskich organizacji pozarządowych; – uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Zabrzu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu inwestycyjnego o nazwie „Zagraj z Seniorem! – budowa stołów do gry w szachy i „Chińczyka” oraz miejsca relaksu” to pierwszy kwartał roku 2017. Przedmiotem inwestycji jest stworzenie miejsca do podtrzymywania, pobudzania i rozwijania sprawności intelektualnej oraz miejsca do relaksu dla seniorów zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej, dzieci i młodzieży z pobliskich szkół i przeszkoli, a także lokalnej społeczności. Beneficjenci będą mogli korzystać z efektów realizacji projektu w ciągu dnia. Projekt obejmuje dwie strefy aktywności. Strefa aktywności intelektualnej zawierać będzie dwa elementy: betonowy stół do gry w „Chińczyka” oraz betonowy stół szachowy. Wykorzystanie tych sprzętów ma na celu podtrzymanie, pobudzenie oraz rozwijanie sprawności intelektualnej. Pozwoli także na nawiązanie więzi międzypokoleniowej oraz podtrzymanie pozytywnych relacji społecznych. W drugiej strefie znajdować się będzie altana otoczona krzewami oraz różami, w której umieszczony będzie komplet ogrodowy, składający się ze stołu, dwóch ław i dwóch krzeseł. Na tym obszarze powstanie także niewielki plac, na którym umieszczona będzie fontanna. Płynąca woda ma działanie relaksujące i terapeutyczne. To miejsce przyniesie ukojenie, wyciszenie po wcześniejszym aktywnym spędzaniu wolnego czasu. Cała przestrzeń otoczona zostanie żywopłotem, oddzielającym ją od zgiełku ulicy, aby korzystającym z projektu zapewnić wyciszenie i poczucie komfortu. W czasie montażu poszczególnych elementów projektu będzie on promowany poprzez rozwieszenie plakatów informacyjnych w mieście, poinformowanie okolicznych placówek publicznych, umieszczenie informacji w Internecie oraz lokalnej prasie. Po zakończeniu prac montażowych, na terenie przy Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu nastąpi uroczyste otwarcie dwóch stref aktywności. Zaproszone zostaną władze miasta, okoliczne placówki publiczne oraz lokalna społeczność. O przedsięwzięciu poinformowane zostaną lokalne media.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja osób starszych z młodzieżą i dziećmi, zwiększenie świadomości mieszkańców Zabrza w zakresie funkcjonowania osób starszych w środowisku, podniesienie sprawności intelektualnej mieszkańców Zabrza i promocja zdrowia, zachęcenie osób w różnym wieku do aktywnego wypoczynku w plenerze, podniesienie atrakcyjności centrum miasta, promocja Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu, nauka wzajemnej tolerancji młodzieży i seniorów poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca do wspólnego biesiadowania, którego głównym celem jest integracja przez zabawę.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 351

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 156 619,30 zł

Wartość projektu do głosowania: 156 619,30 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ zdrowie
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja:  ul. Wiktora Brysza 3

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
739/82, 741/82, 111/17, 230/17, 503/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg oddziaływania projektu obejmuje dzielnicę Centrum Południe, seniorów z pozostałych Domów Pomocy Społecznej w Zabrzu, osoby starsze, niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych, osoby wykluczone społecznie, dzieci i młodzież z okolicznych placówek.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba beneficjentów to 500 osób, mieszkańców Zabrza, w różnym wieku: – dzieci z przedszkola nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, – młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, – młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Zabrzu, – mieszkańcy zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej, – członkowie pobliskich Klubów Seniora, – uczestnicy Klubu Integracji Społecznej, – osoby starsze i niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to pierwszy kwartał 2017 roku. Przedmiotem inwestycji jest stworzenie miejsca do wspólnego biesiadowania, którego głównym celem jest integracja przez zabawę. Projekt adresowany jest do mieszkańców zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej, dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli, członków Klubu Seniora, osób starszych i niepełnosprawnych skupionych w organizacjach pozarządowych i uczestników Klubu Integracji Społecznej. Efekt realizacji projektu byłby dostępny dla gości w okresie od wiosny do jesieni, gdy Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu organizuje imprezy tematyczne na świeżym powietrzu. Projekt obejmuje umieszczenie w ogrodzie wiaty rekreacyjnej dla bawiących się gości oraz altany z podestem, która miałaby służyć podczas wydarzeń kulturalno-oświatowych. Wiata byłaby schronieniem dla gości i miejscem spotkań przy stole – wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń. „Najcudowniejsze na ziemskim świecie rzeczy są właśnie: sen, miłość, śpiew i taniec” – pisał Homer i nie sposób się z tym nie zgodzić. Taniec jest tani i bezpiecznym „lekiem” na nadciśnienie. Po 30 minutach tańca spadek ciśnienia utrzymuje się do 10 godzin. Taniec usprawnia układ odpornościowy, obniża poziom złego cholesterolu, poprawia przemianę materii oraz pomaga oczyścić organizm z toksyn. Jest też doskonałą formą rehabilitacji. Muzyka ma niepowtarzalny wpływ na nastrój człowieka, oddziałuje na układ krwionośny i oddechowy. Podczas słuchania dźwięków instrumentów następuje aktywizacja autonomicznego układu nerwowego, poprawia się samopoczucie. Muzyka budzi emocje, które uruchamiane są przez rytm i tempo. Ogród na terenie DPS jest duży, doskonały do organizowania przyjęć, dzięki którym ludzie starsi, niepełnosprawni, dzieci, osoby chore, ludzie wykluczeni społecznie mogą spędzać wspólnie czas i uczyć się od siebie wielu rzeczy. Realizacja projektu zapewniłaby podwyższenie standardu zabawy oraz doznań muzycznych, altana stanowić będzie element dekoracyjny, spełni także rolę miejsca do wypoczynku na co dzień. Projekt będzie promowany poprzez rozwieszenie plakatów w mieście, poinformowanie okolicznych placówek publicznych, umieszczenie informacji w Internecie oraz lokalnej prasie. Po zakończeniu prac montażowych, na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej nastąpi uroczyste otwarcie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja osób starszych z młodzieżą i dziećmi, ludźmi wykluczonymi społecznie, zwiększenie świadomości mieszkańców Zabrza w zakresie funkcjonowania osób starszych w środowisku, zachęcenie osób w różnym wieku do aktywnego wypoczynku w plenerze, podniesienie atrakcyjności centrum miasta, promocja Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu, nauka wzajemnej tolerancji młodzieży i seniorów poprzez wspólne spędzenie wolnego czasu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje budowę osiedlowego placu zabaw o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wyposażonego w urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci w wieku szkolnym, ciągi komunikacyjne, ławki, kosze na śmieci wraz z ogrodzeniem (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 522

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 396 384,41 zł

Wartość projektu do głosowania: 396 384,41 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Pomiędzy: ul. S. Czarneckiego, ul. S. Żółkiewskiego, ul. A. Fredry.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4576/82, 4566/82, 4563/82, 4575/82, 4561/82

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewiduje się zasięg oddziaływania projektu dla ulic: J. Piłsudskiego, S. Żółkiewskiego, S. Czarneckiego, K. Damrota, A. Fredry, J. Rymarkiewicza, Chłopska, Armii Krajowej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Potencjalni użytkownicy: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i zamieszkałe w dzielnicy Centrum Południe, dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 11 przy ul. A. Fredry. Przewiduje się liczbę użytkowników: 1000 osób miesięcznie – w dniach miesięcy ciepłych, suchych; 500 osób miesięcznie – w dniach miesięcy o niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw będzie obiektem ogrodzonym, wyposażonym w furtki ale nie zamykanym – obiekt będzie ogólnodostępny całodobowo. Proponowany dysponent – Miasto Zabrze. Przebieg realizacji inwestycji: wykonanie projektu, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (pozostałości piaskownicy, drabinka), roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie, montaż urządzeń zabawowych, montaż urządzeń małej architektury, wykonanie oświetlenia solarnego, roboty wykończeniowe, zieleń, nasadzenia zieleni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Na obszarze oddziaływania projektu brakuje bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci, jedyny plac zabaw w okolicy znajduje się przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38, a dostęp do niego jest ograniczony w trakcie trwania roku szkolnego. Przewidywane cele do osiągnięcia: wykorzystanie i uporządkowanie terenu zaniedbanego, nieużytkowanego, stworzenie miejsca do bezpiecznej zabawy dzieci i wieku przedszkolnym i szkolnym, integracja użytkowników i ich opiekunów, poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców, umożliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw, jakiego nie ma w pobliżu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych – około 20 aut, zabudowa dwóch punktów świetlnych przy parkingu, wyremontowanie drogi dojazdowej do parkingu na długości około 22 m – usunięcie zapadliska.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 113

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Lokalizacja: 
Teren między budynkami przy ulicy Łanowej 4, 6, 8, a ulicą Piłsudskiego.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Lokalizację proponowanych prac przedstawiono w załączniku nr 2 karta nr 1.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4493/691, 4487/692

Zasięg oddziaływania projektu:
Z wnioskowanego projektu parkingu mogą korzystać mieszkańcy budynków przy ulicy Łanowej 4, 6, 8, 10, 12 oraz ul. Wolności 142 jak również przyjezdni goście.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo można określić, że z rozbudowanego parkingu dodatkowo będzie mogło korzystać około 20 samochodów cały czas przez całą dobę, natomiast rotacyjnie około 60 samochodów na dobę. Około 500 mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, dokonanie wyboru firmy wykonującej w/w projekt wraz z realizacją oraz przekazanie do użytkowania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem do osiągnięcia jest zapewnienie przede wszystkim mieszkańcom w/w budynków jak i ludzi przyjezdnych możliwości zaparkowania samochodu w pobliskim rejonie zamieszkania, a zwłaszcza tym wracającym z pracy w godzinach wieczornych, gdyż w tym czasie brak jest wolnych miejsc parkingowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie 50 ogólnodostępnych miejsc postojowych przy ulicy Kruczkowskiego 62.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 595

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 100 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Kruczkowskiego 62

Uszczegółowienie lokalizacji: Wysepka przed blokiem przy ul. Kruczkowskiego 62

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
297/11

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Helenka, a także osoby dojeżdżające do ROD „Tulipan”.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
50 miejsc postojowych – około 200 osób w danym momencie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne miejsca postojowe dla mieszkańców dzielnicy, a także dla gości odwiedzających ROD „Tulipan”. Inwestycja ważna szczególnie dla osób, których garaże są likwidowane w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa estetyki terenu, stworzenie możliwie dobrych warunków do parkowania mieszkańcom, bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego przy ul. Kruczkowskiego i Baczyńskiego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest wykonanie repliki historycznej rzeźby Neptuna zasiadającego na morskim stworze wraz z odtworzeniem miejsca, w którym ona stała w otoczeniu drewnianych pergoli z ławkami. Cały ten romantyczny kompleks z rzeźbą (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 374

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 196 100,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 196 100,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Mikulczycka, Park Hutniczy

Uszczegółowienie lokalizacji: Park (dawny park hutniczy)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
432/35

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania będzie zależał od samych mieszkańców, bo dla nich jest ten projekt dedykowany. W głównej mierze z skweru z Neptunem będą korzystać mieszkańcy dzielnicy Centrum Północ i Centrum Południe. Zagospodarowany fragment przestrzeni parku z fontanną Neptuna w otoczeniu pergoli będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Zabrza oraz przebywających tu turystów w każdym wieku.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo przewiduje się, że z zrealizowanego projektu będzie mogło korzystać od 10 – 24 dziennie co pomnożone przez ilość dni w roku daje ponad 8,5 tys. osób rocznie. To dane, które powstały na podstawie przeprowadzonych wywiadów i obserwacji osób przebywających w ciągu tygodnia w parku.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pomysł odtworzenia – wykonania repliki budowli z rzeźbą Neptuna powstał podczas rozmów z mieszkańcami Zabrza będącymi uczestnikami wycieczek po Centrum miasta. Korzystając z tych podpowiedzi, rozmów, konsultacji przekazuje na rzecz Miasta pomysł zrealizowania tego projektu za zgodą głosujących, który będzie się składał z następujących części: prace budowlane, podłączenie do źródła wody, aranżacja przestrzeni, montaż budowli z rzeźbą, wyznaczenie brukowanej ścieżki, montaż elementów małej architektury ogrodowej, montaż oświetlenia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt posiada dwa zasadnicze cele. Pierwszy cel związany jest z rewitalizacją przestrzeni najstarszego parku oraz przywrócenie mu dawnej funkcji najbardziej popularnego miejsca odpoczynku i relaksu mieszkańców. Drugi cel to pewna forma edukacji nawiązująca do przeszłości Zabrza poprzez przywrócenie utraconej pamięci miejscu, w którym znajdowała się zapomniana fontanna. Podsumowując projekt stworzy dla mieszkańców Zabrza nową przestrzeń oferującą możliwość bezpłatnej bezpiecznej rekreacji oraz odpoczynku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw przy ul. Czerneckiego/Damrota.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 196 999,37 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Czarneckiego 30-38, Damrota 35-45

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4364/73, 4367/73, 4370/73

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt oddziaływał będzie na wszystkich mieszkańców ulic Damrota , Czarneckiego, Żółkiewskiego, Fredry, Rymarkiewicza, Armii Krajowej oraz okolic.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2000 mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny, miejsce rekreacji dostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy oraz jej okolic. Proces inwestycyjny obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, realizację projektu, budowę placu zabaw, przygotowanie podłoża oraz montaż urządzeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa nowego placu zabaw pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci. W okolicy brakuje nowoczesnego placu zabaw. Istniejący na tym terenie plac zabaw jest bardzo zużyty, brakuje urządzeń, a niektóre uległy zniszczeniu. Plac zabaw istniejący na terenie SP nr 38 (Damrota 33), na którym dotychczas bawiły się dzieci z okolicy został znizczony w wyniku dużej nawałnicy w miesiącu lipcu br.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek został wycofany przez wnioskodawczynię, co oznacza, że nie będzie można na niego głosować.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy budowy parkingu dla samochodów osobowych dla mieszkańców osiedla. Powstanie parkingu w sposób znaczący rozwiąże problem z parkowaniem samochodów nieopodal miejsca zamieszkania. Lokalizacja projektu ul. Struzika 14 (obecnie parking).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 264

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 224 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 224 000,00 zł

Lokalizacja:  ul. Struzika 14

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3186/78, 3185/78

Zasięg oddziaływania projektu:
Sfinalizowanie projektu rozwiąże częściowo problem możliwości parkowania samochodów osobowych przez mieszkańców osiedla, a w szczególności mieszkańców budynków przy ul. Struzika 12B, 14B, Janika 15B oraz innych przyległych budynków.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Planowana powierzchnia parkingu wynosi około 800 m kw. Zakładając, że ciągi komunikacyjne wynosić będą około 200 m kw., to miejsc postojowych dla samochodów powinno być około 50. Tym samych osób korzystających równocześnie z projektu będzie 50.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Parking będzie ogólnodostępny dla mieszkańców osiedla i osób przybyłych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest zaspokojenie, chociaż częściowe potrzeb mieszkańców osiedla w zakresie możliwości zaparkowania samochodu w pobliżu miejsca zamieszkania.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Struzika od numeru 14 do 4. Proponuję wyznaczyć miejsca postojowo – parkingowe na pasie zieleni wzdłuż pasa drogowego oraz przy budynkach Struzika 4-6.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 368

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 338 800,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 338 800,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: parking, miejsca postojowe

Lokalizacja:  Struzika od nr 10C do Struzika 4

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1867/81, 2815/98, 2815/88 wzdłuż ulicy Struzika + połączenie do budynku Struzika 4B.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1867/81, 2815/98, 2815/88

Zasięg oddziaływania projektu:
Realizacja projektu będzie służyła mieszkańcom osiedla Zaborze. Mieszkańcy ulicy Struzika, Janika borykają się z problemem parkowania w obrębie miejsca zamieszkania. Stworzenie dodatkowych miejsc do parkowania samochodów problem ten rozwiąże w sposób znaczący. Element projektu dotyczący połączenia ulicy Struzika z dojazdem do posesji Struzika 4B rozwiąże problem dojazdu do budynku służbom miejskim, straży pożarnej. Ułatwi odśnieżanie dojazdów do budynku.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z projektu będą miały możliwość skorzystać równocześnie około 80 mieszkańców, użytkowników pojazdów oraz ułatwi wyjazd sprzed posesji Struzika 4B oraz Struzika 6.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Sfinalizowany projekt rozwiąże problemy w zakresie parkowania, wyjazdu z parkingu przy ulicy Struzika 4 – 6 mieszkańcom osiedla oraz innym użytkownikom pojazdów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem projektu jest ułatwienie życia mieszkańcom osiedla w zakresie możliwości zaparkowania samochodu w obrębie nieruchomości, dojazdu do budynków.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest wymiana oraz przygotowanie nawierzchni betonowej na terenie szkoły podstawowej nr 5 wraz z wyznaczeniem tras dla mini „rolkostrady” i innych gier zespołowych. Projekt uwzględnia również poprawę odpływu wody z nawierzchni.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 237

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 281 410,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 281 410,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Królewska 4

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1184/6

Zasięg oddziaływania projektu:
Obszar oddziaływania obejmuje przede wszystkim dzielnicę Centrum Południe, w granicach której znajduje się szkoła podstawowa. Dlatego głównymi adresatami są dzieci uczęszczające do szkoły oraz zamieszkujące jej okolice. Jednak adresatami projektu są również mieszkańcy miasta Zabrze spotykający się na terenie szkoły na organizowanych festynach czy turniejach sportowych. Teren szkoły jest otwarty i dostępny przez cały rok, dlatego zasięg oddziaływania nie jest ograniczony.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Łączna liczba uczniów w szkole szacuje się na poziomie 500 dzieci w wieku 6 – 12 lat. Do liczby osób wyżej wymienionych należy doliczyć dzieci oraz młodzież korzystającą z terenu przyszkolnego w godzinach popołudniowych, a w okresie letnim bez ograniczeń. Ze względu na dobrą lokalizację szkoły, tj. lokalizacja w centrum Zabrza w pobliżu bloków mieszkalnych, liczba potencjalnych beneficjentów przekroczy liczbę 1000 mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu, a część przyszkolna jest ogólnie dostępna na podstawie dostępnego regulaminu. Zakres remontu został uzgodniony z dyrekcją szkoły i obejmuje zerwanie starej nawierzchni betonowej o łącznej powierzchni 2000 m kw., położenie nowej nawierzchni (część nawierzchni taka, aby nie utrudniała poruszania się na rolkach) oraz przebudowę odpływu wody pod nawierzchnią w celu udrożnienia starego odpływu. W końcowym etapie naniesione zostaną na nawierzchnię znaki i linie regulujące ruch oraz segmenty gier zespołowych (podział może być również dokonany przy uwzględnieniu kostki brukowej o różnej kolorystyce).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W pobliżu szkoły podstawowej, a także w centrum miasta brak jest nawierzchni bezpiecznych umożliwiających dzieciom poruszanie się na rolkach. Ze względu na rosnącą popularność tego typu sportów chcemy udostępnić mieszkańcom obszar, an którym młodzież oraz dzieci będą mogły stawiać pierwsze kroki w tej formie rekreacji, a przy tym korzystać z innych walorów szkoły, jak boisko czy plac zabaw. Ważnym celem jest również poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej szkoły i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z niej korzystających.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Witosa 6, 6A i 6B oraz 8 i 8A dostępnego dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy Grzybowice, w celu poprawy jego bezpieczeństwa, podniesienia higieny oraz zwiększenia jego atrakcyjności (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 324

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 185 471,70 zł

Wartość projektu do głosowania: 185 471,70 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ Inna: rekreacja

Lokalizacja: 
Teren kamienisto – trawiasty przy bloku ul. Witosa 8 i 8A

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1327/158, 1670/158

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci mieszkające w dzielnicy Grzybowice, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mieszkają w najbliższym otoczeniu placu zabaw tj. przy ulicy Witosa 6, 6A, 6B oraz 8 i 8A (około 300 rodzin).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przewidywana ilość osób korzystających z obiektu szacowana jest na poziomie ok. 400 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt publiczny dostępny dla dzieci mieszkających w Grzybowicach oraz będących przejazdem w dzielnicy. Opis przebiegu realizacji projektu: 1) demontaż istniejących urządzeń, 2) położenie bezpiecznej nawierzchni gumowej, 3) ogrodzenie terenu i zamontowanie furtki, 4) ponowny montaż istniejących urządzeń, 5) montaż nowego urządzenia – zestaw zabawowy – metalowy Gibraltar

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie dzieciom miejsca atrakcyjnej zabawy, poprawa bezpieczeństwa (zminimalizowanie ryzyka urazów), rozwój ruchowy, motoryczny i społeczny najmłodszych mieszkańców dzielnicy, kształtowanie charakteru m. in.: samodzielność, śmiałość, pomysłowość, promocja zdrowia i przeciwdziałanie otyłości, radość najmłodszych mieszkańców, która jest bezcenna, wzrost atrakcyjności terenu (zwłaszcza dla rodzic z dziećmi), integracja społeczności lokalnej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wyznaczenie ok. 55 miejsc postojowych w centrum miasta zapewniających mieszkańcom budynków przy ul. Kowalskiej, Św. Barbary i J. Goethego oraz mieszkańcom Zabrza możliwość bezpiecznego parkowania pojazdów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 318

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 228 400,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 228 400,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Kowalska 8, 12, 14, 16, 18

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Pas przy ulicy w obrębie działek: 1313/160, 612/161, 615/163, 1397/166, 1321/169, 1316/171, 1316/172, 1314/175, 1296/176

Zasięg oddziaływania projektu:
Miejsca parkingowe w ilości ok. 55 sztuk dla mieszkańców budynków przy ul. Kowalskiej 8, 12, 14, 16, 18, ul. Św. Barbary 8, 10, 12, 14, 16, ul. J. Goethego jak i pozostałych użytkowników ruchu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Min. 1500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsca parkingowe usytuowane w ścisłym centrum miasta zapewnią bezpieczne parkowanie pojazdów mieszkańców okolicznych wieżowców oraz osób muszących załatwiać sprawy w centrum miasta. Dostępność ogólna. Realizacja projektu składa się na wykonanie niezbędnej dokumentacji, wybór wykonawcy, realizacji inwestycji oraz końcowego oddania do użytkowania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie większej ilości miejsc postojowych dla mieszkańców okolicznych wieżowców, w szczególności przy ul. Kowalskiej, Św. Barbary, J. Goethego oraz pozostałych mieszkańców Zabrza. Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze przejazdowej przez osiedle.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z ZSP nr 8 w Zabrzu, demontaż istniejących urządzeń, nasadzenie żywopłotu, demontaż istniejącego chodnika oraz wykonanie bezpiecznego podłoża w obrębie urządzeń zabawowych (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 416

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 114 847,56 zł

Wartość projektu do głosowania: 114 847,56 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Badestinusa 30

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 40 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg po realizacji projektu: dzielnica Grzybowice.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przewidywana ilość osób korzystających z placu zabaw to dzieci w wieku 1 – 14 lat zamieszkałe w dzielnicy Grzybowice oraz ewentualnie dzieci przyjezdne ok. 400 dzieci.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedszkole nr 40 i Szkoła Podstawowa nr 32 wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Grzybowicach są swoistym centrum kulturalnym w dzielnicy. Tutaj spotykają się w bezpiecznym otoczeniu dzieci wraz z całymi rodzinami. Stworzenie wokół nowoczesnego placu zabaw dla dzieci, spełniającego normy bezpieczeństwa przyczyni się do rozwoju ruchowego dzieci oraz do podniesienia atrakcyjności placówki oraz całej dzielnicy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele infrastrukturalne: zwiększenie atrakcyjności obiektu, poprawa funkcjonalności obiektu, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Cele społeczne: utworzenie bezpiecznej przestrzeni zabaw dla dzieci, kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia wśród dzieci, realizacja zadań statutowych placówki, promocja zdrowia wśród dzieci m. in. zapobieganie otyłości, kształcenie zręczności, zwinności, spostrzegawczości wśród dzieci.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie na działce nr 2894/25 siłowni zewnętrznej składającej się z 8 urządzeń siłowych. Ogrodzenie i zabezpieczenie placu zabaw mieszczącego się na działkach 2895/25 i 610/25 dla zwiększenia bezpieczeństwa bawiących się na nim dzieci poprzez (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 74 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Jana III Sobieskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2894/25, 610/25, 2895/25

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedla „Sobieskiego” oraz mieszkańcy miasta Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1400 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Siłownia plenerowa skierowana do mieszkańców osiedla przy ul. Jana III Sobieskiego z możliwością uczestniczenia wszystkich mieszkańców Zabrza. Realizacja projektu: złożenie zapytania ofertowego na urządzenia fitness, wybór najkorzystniejszej z ofert wykonawców, montaż, oddanie do użytkowania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Utworzenie obszaru miejskiego zapewniającego możliwość aktywnego spędzenia czasu, promocji zdrowia. Zachęcenie przez bezpośredni kontakt i dostępność urządzeń do aktywności fizycznej osób zamieszkujących w Zabrzu. Zwiększenie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci bawiących się na placu zabaw.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt nie spełnia wymogów formalnych: brak umowy użyczenia terenu realizacji projektu zgodnego ze wzorem określonym załącznikiem nr 2 do Regulaminu budżetu partycypacyjnego podpisany przez dysponenta terenu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowa szlaku rowerowego o ulice: Młodego Górnika i K. Goduli w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 508

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  ul. Młodego Górnika i ul. K. Goduli

Zasięg oddziaływania projektu:
Każdy mieszkaniec będzie miał możliwość poruszania się po terenie specjalnie do tego wyznaczonym, odpowiednio przygotowanym co będzie miało na celu zwiększenie bezpieczestwa.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ulice wchodzą w ciąg szlaku rowerowego, którym dziennie porusza się ok. 300 – 400 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa drogim zamontowanie oświetlenia, znaków, ławek oraz koszów na śmieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) zwiększenie bezpieczeństwa poruszających się osób po terenie do tego wyznaczonym, 2) zwiększenie częstotliwości korzystania ze szlaku, 3) zwiększenie długości szlaku rowerowego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada stworzenie na terenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52 ścieżki dydaktyczno – ruchowej, która będzie żywą pracownią, miejscem relaksu, doświadczeń, działalności muzycznej i ruchowej (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 586

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 399 537,21 zł

Wartość projektu do głosowania: 399 537,21 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Władysława Reymonta 52

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Ogród przedszkolny Przedszkola nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52

Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośrednie oddziaływanie planowanej inwestycji to przede wszystkim mieszkańcy – dzieci w wieku 3 – 6 lat, w tym również niepełnosprawnych Dzielnic Południowych: Janek, Matejki, Roosevelta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat:przedszkolacy oraz dzieci zamieszkujące okolice placówki.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z efektu jego realizacji korzystałyby dzieci w wieku od 3 do 6 lat obecnie uczęszczające do przedszkola, ale także kolejne roczniki dzieci, które zostaną wychowankami tej placówki w przyszłości. Potencjalnymi odbiorcami projektu byłyby również rodziny przedszkolaków, które razem z dziećmi miałyby możliwości bezpośredniego korzystania z naszej ścieżki ruchowo – dydaktycznej. W związku z brakiem podobnego obiektu w okolicy ze stacji korzystać mogliby również uczniowie pobliskiego przedszkola i szkoły podstawowej, a także dzieci zamieszkujące okolice placówki, ponieważ w przedszkolu organizowane są imprezy ogólnodostępne dla dzieci i ich rodzin również tych, które na co dzień nie uczęszczają do przedszkola (np. festyny).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt ma oddziaływać na: 1) przedszkolaków – zwiększy aktywność ruchową, wpłynie na aktywną postawę wobec dbania o swoje zdrowie i rozumienie znaczenia ruchu w środowisku naturalnym, stanie się atrakcyjną alternatywą dla czasu spędzanego przed komputerem i telewizorem. Rozwinie umiejętność wielozmysłowego poznawania otoczenia, wpłynie na rozwój myślenia w praktycznym działaniu; 2) rodziców naszych wychowanków – poznają ciekawe formy aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu; 3) kadrę pedagogiczną – pozwoli na kreatywne prowadzenie zajęć edukacyjnych w ogrodzie przedszkolnym; 4) Zabrze – poprawa wizerunku placówki oświatowej oraz dzielnicy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zielona sala gimnastyczna wzbogaci ofertę urządzeń sportowych dla dzieci, dorosłych i seniorów w podeszłym wieku, oraz dorosłych przebywających z dziećmi na placu zabaw i w rezultacie doprowadzi do powstania całego kompleksu rekreacyjno- (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 368

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 75 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 75 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Osiedle Kopernika Park Jana Pawła II

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Urządzenia należy umieścić w Parku JPII na działkach należących do m. Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki o nr: 1426/1, 1429/1 lub inne wskazane przez UM w obrębie Parku JPII.

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedli: Kopernika, Słonecznej Doliny, Hermisza, uczniowie Zespołu Szkół nr 20, Szkoły Podstawowej nr 14 i Przedszkola nr 36. Urządzenia sportowe w Parku JPII dostępne są dla każdej osoby, która chce poćwiczyć i aktywnie spędzić czas, (dzieci i ich rodziców,, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych i ludzi z niskimi dochodami).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba ok. 7 tys. mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany przez Wydział Infrastruktury Komunalnej UM w Zabrzu. 1) Przygotowanie terenu; 2) montaż urządzeń; montaż elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci; 3) odbiór techniczny.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) wzbogacenie infrastruktury sportowej Parku JPII oraz osiedla Kopernika (boiska, place zabaw); 2) zdrowszy styl życia społeczeństwa; 3) aktywizacja fizyczna społeczeństwa; 4) organizacja czynnego wypoczynku; 5) alternatywa wobec braku placówek kulturalnych na osiedlu; 6) ćwiczenia dostępne dla każdego; 7) odpowiedni dobór ćwiczeń działa rehabilitacyjnie.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Inicjatywa zakłada odbudowę kładki dla pieszych nad rzeką Czarniawką łączącą dzielnicę Pawłów z parkiem im. Rotmistrza Witolda Pileckiego na podstawie projektu wykonanego 20.08.2011 r. przez SMS „PONTEX” Sp. z o. o. dla Miasta Zabrze.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 312

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 480 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 480 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 2774/53 przy rzece Czarniawka, działka nr 3675/55 przy ulicy gen. W. Sikorskiego.

Zasięg oddziaływania projektu:
Odbudowa kładki nad rzeką Czarniawką do parku im. rotm. Pileckiego nie tylko umożliwi swobodny dostęp do niego, ale połączy południowe dzielnice miasta. Skorzystają z niej spacerowicze, biegacze, rowerzyści, wszyscy, którzy drogą przez park będą chcieli przejść nawet do centrum miasta czy z powrotem. Zasięg przedsięwzięcia to południowe dzielnice Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mamy z małymi pociechami w wózkach, dziadkowie z wnukami, dzieci, młodzież, starsi mieszkańcy lubiący spacerować, biegać, chodzić z kijami, rowerzyści, mieszkańcy całego Zabrza i goście 180000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Prace według projektu firmy M. S. M. „PONTEX” Sp. z o. o. z dnia 20.08.2011 dla Miasta Zabrze: drogowe roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, wytyczanie obiektu, fundamentowanie, iniekcyjne wzmacnianie gruntu, roboty fundamentowe i zbrojeniowe, betonowanie, izolacje, odwodnienia, roboty mostowe, wzmacnianie skarp, humusowanie terenu, rozbiórka elementów i pozostałości „starej” kładki.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Odbudowana kładka nad rzeką Czarniawką do parku im. rotmistrza Pileckiego spełni oczekiwania mieszkańców nie tylko Pawłowa. Przywróci możliwość bezpośredniego przejścia do parku. Park należy do terenów rekreacyjnych i kładka umożliwi wszystkim, którzy chcą spacerować, biegać czy skorzystać z możliwości przejścia np. do Zaborza bezpiecznego przemieszczanie się do parku. Bezpośrednie sąsiedztwo Zabrzańskiego Szlaku Rowerowego sprawi, że z kładki korzystać będą również rowerzyści. w Przyszłości planujemy utworzenie wzdłuż rzeki wspólnie z Zaborzem Południe ścieżki historyczno-przyrodniczej, przypominającej o danej granicy polsko-niemieckiej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W związku z brakiem możliwości prawidłowego zaparkowania samochodów przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie, projekt zakłada powstanie parkingu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 223

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 128 150,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 128 150,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Ulica gen. Władysława Sikorskiego 114

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Działki usytuowane za Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury .

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki o numerach: 3773/82 oraz 3772/82 własność Gmina Miejska Zabrze.

Zasięg oddziaływania projektu:
Powstanie parkingu przy DOK umożliwi bezpieczne pozostawienie samochodu i korzystanie z licznych imprez oraz zajęć w nim organizowanych. Zasięgiem obejmie dzielnicę Pawłów, jak i całe miasto.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Zabrzu na podstawie projektu budowlanego zgodnie z uprawnieniami wybranego wykonawcy. Projekt zakłada wykonanie parkingu z dojazdem usytuowanym na działkach nr 3772/82 i 3773/82, chodnika prowadzącego do Dzielnicowego Ośrodka Kultury. Zabudowy bramy przesuwnej ręcznej odgradzającej parking oraz oznakowania miejsca odpowiednimi znakami drogowymi.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Pozostawione na parkingu samochody nie będą blokowały ulicy Sikorskiego i Tyskiej w czasie trwania imprez. Nie będą przez to stanowiły zagrożenia dla ruchu pojazdów w dzielnicy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa zieleńców z elementami małej architektury w dzielnicach Makoszowy i Pawłowa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 367

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 109 928,70 zł

Wartość projektu do głosowania: 109 928,70 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Makoszowy – skrzyżowanie ulic Legnickiej, Kordeckiego i Sejmowej; Pawłów – skrzyżowanie ulic Sikorskiego, Mendego i Pszczyńskiej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Makoszowy działki o numerach: 2028/87 oraz 2029/87 właściciel Gmina Miejska Zabrze; Pawłów działki o numerach: 1730/127, 2848/127 oraz 3572/127 właści

Zasięg oddziaływania projektu:
Powstałe zieleńce służyć głównie będą mieszkańcom Makoszów i Pawłowa oraz tym wszystkim, którzy będą chcieli choć chwilę odpocząć i zrelaksować się w otoczeniu zieleni.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 5000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Prace przy projekcie obejmować będą renowację terenu i przygotowanie pod nasadzenia nowych krzewów i drzew i trawy, budowę ścieżek oraz małej infrastruktury. Projekt będzie realizowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Zabrzu na podstawie projektu budowlanego zgodnie z uprawnieniami wybranego wykonawcy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa wizerunku miasta w tych rejonach i uzyskanie w Dzielnicach terenów rekreacyjnych poprzez ich estetyczne zagospodarowanie.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa zieleńca z elementami małej architektury.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 68 060,50 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skrzyżowanie ulic: Legnickiej, O. Kordeckiego i Sejmowej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Powierzchnia terenu do zagospodarowania: 3500 m kw. obejmującego działki o numerach 2028/87 oraz 2029/87. Właścicielem obydwu działek jest Gmina Miejs

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Makoszowy oraz Mieszkańcy Regionu ze względu na położenie terenu wzdłuż ul. Legnickiej jako drogi wojewódzkiej w kierunku Gminy Gierałtowice oraz miast Gliwice, Mikołów i Knurów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany zgodnie z procedurami obowiązującymi z Urzędzie Miejskim w Zabrzu na podstawie projektu budowlanego zgodnie z uprawnieniami wybranego wykonawcy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa wizerunku Miasta Zabrze w tym rejonie, uzyskanie w Dzielnicy terenu rekreacyjnego poprzez jego estetyczne zagospodarowanie.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek wycofany przez wnioskodawczynię. Zakres rzeczowy wniosku zawarty jest we wniosku P0043 Budowa zieleńców dla Makoszów i Pawłowa.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową do piłki koszykowej, piłki siatkowej i piłki ręcznej oraz tenisa ziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 64

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 295 200,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 295 200,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Lompy 78

Uszczegółowienie lokalizacji: 2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Poziom oddziaływania projektu jest bardzo szeroki. Z boiska będą korzystali przede wszystkim uczniowie jak i pracownicy Szkole Podstawowej oraz Przedszkola nr 8 w Zabrzu. Pobliscy mieszkańcy dzielnicy będą mogli korzystać z boiska wielofunkcyjnego i organizować mecze, turnieje „dzikich drużyn” lub inne imprezy sportowe. Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przyczyni się do promocji aktywnego spędzania czasu, sportowej rywalizacji i zdrowia nie tylko dla najmłodszych adeptów sportu, ale również osób dorosłych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba korzystających z boiska to ok. 700 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu zakłada realizację następujących elementów. W części pierwszej należy przystąpić do prac ziemnych i podbudowy związanych z przygotowaniem terenu do budowy boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32 x 19 m (powierzchnia 608 m kw.). Kolejnym etapem jest wykonanie ogrodzenia oraz „piłkochwytów” oraz wyposażenie boiska w sprzęt sportowy do piłki koszykowej, piłki siatkowej i piłki ręcznej oraz tenisa ziemnego. Są to niezbędne prace pozwalające na pełne wykorzystanie tego obiektu sportowego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia jest stworzenie warunków dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78. Dzięki realizacji tego projektu uczniowie tej szkoły zwiększą swoje szanse na rozwój własnego talentu. Poprzez przemyślane zajęcia wychowania fizycznego uczniowie będą mieli większe szanse zasilić kluby zrzeszone na terenie Zabrza. Ponadto na terenie szkoły będzie można organizować różnego rodzaju zawody, turnieje, mecze towarzyskie, turnieje „dzikich drużyn” czy też amatorskiej ligi dzielnicy. Z uwagi na wielofunkcyjność boiska będzie ono wykorzystywane do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną czy też tenisa ziemnego. Będzie to miejsce aktywne, na którym okoliczna młodzież będzie mogła spędzać aktywnie czas wolny, zgłębiać relacje, zawierać nowe znajomości i przyjaźnie. Naszym celem na przyszłość jest dbanie o to miejsce oraz jego rozwój w zależności od posiadanych środków finansowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, tzw. „Orlika” wraz z infrastrukturą około boiskową przy szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 244

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 499 495,82 zł

Wartość projektu do głosowania: 499 495,82 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Lompy 78

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Poziom oddziaływania projektu jest bardzo szeroki. Przewiduje się ogólnodostępność boiska z uwzględnieniem zajęć sportowych klubu piłkarskiego UKS „GWAREK” Zabrze. Z boiska będą również korzystali uczniowie jak i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 16 oraz Przedszkola nr 8 w Zabrzu. Pobliscy mieszkańcy dzielnicy będą mogli korzystać z boiska w określonych terminach, organizować mecze, turnieje „dzikich drużyn” lub inne imprezy sportowe. Budowa boiska przyczyni się do promocji aktywnego spędzania czasu, sportowej rywalizacji i zdrowia nie tylko dla najmłodszych adeptów sportu, ale również osób dorosłych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba korzystających z boiska to ok. 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa ogólnodostępnego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu zakłada realizację następujących elementów. W części pierwszej należy przystąpić do prac związanych z wyrównaniem oraz przygotowaniem terenu do budowy boiska o wymiarach 63 x 33 m (powierzchnia 2079 m kw.). Kolejnym etapem jest wykonanie odpowiedniego drenażu, kanalizacji oraz studni odprowadzających wodę. Późniejszy krok to odpowiednie osadzenia fundamentów do bramek piłkarskich. Nawierzchnia boiska powinna być wykonana z syntetycznego materiału (sztuczna trawa wraz z granulatem). W następnym etapie inwestycji należy się skupić na wykonaniu wokół terenu boiska obrzeży praz tzw. pasa wybiegowego. Są to niezbędne prace pozwalające na pełne wykorzystanie tego obiektu sportowego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia jest stworzenie warunków dla efektywniejszego rozwoju pokolenia młodych piłkarzy grających na co dzień w klubie piłkarskim UKS „GWAREK” Zabrze oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78. Dzięki realizacji tego projektu młodzi zawodnicy zwiększą swoje szanse na rozwój własnego talentu, co w przyszłości powinno zaowocować wyszkoleniem na poziomie międzynarodowym, co z kolei w znacznym stopniu przyczyni się do osiąganych wyników. Poprzez przemyślane treningi oraz idealne warunki piłkarskie zawodnicy po przejściu cyklu szkolenia w Gwarku Zabrze będą mieli większe szanse zasilić jak pierwszoligowy obecnie klub Górnik Zabrze, a w przyszłości reprezentację Polski. Celem pośrednim jest wykorzystanie boiska do lekcji wychowania fizycznego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zabrzu, organizację różnego rodzaju zawodów, turniejów, meczów towarzyskich, turniejów dzikich drużyn czy też amatorskiej ligi dzielnicy. Będzie to miejsce aktywne, na którym okoliczna młodzież będzie mogła spędzać aktywnie czas wolny, zgłębiać relacje, zawierać nowe znajomości i przyjaźnie. Naszym celem na przyszłość jest dbanie o to miejsce oraz jego rozwój w zależności od posiadanych środków finansowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78, celem jego maksymalnego wykorzystania.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 187

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 307 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 307 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Lompy 78

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Poziom oddziaływania projektu jest bardzo szeroki. Modernizacja obecnie istniejącego boiska pozwoli na jego maksymalne wykorzystanie z uwzględnieniem zajęć sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego „GWAREK” Zabrze. Ponadto z boiska będą również korzystali uczniowie jak i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 16 oraz Przedszkola nr 8 w Zabrzu. Pobliscy mieszkańcy dzielnicy będą mogli korzystać z boiska, organizować mecze, turnieje „dzikich drużyn” lub inne imprezy sportowe. Modernizacja boiska przyczyni się do promocji aktywnego spędzania czasu, sportowej rywalizacji i zdrowia nie tylko dla najmłodszych adeptów sportu, ale również osób dorosłych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba korzystających z boiska to ok. 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78 zakłada realizację następujących elementów: udrożnienie odwodnienia, częściową lub całkowitą wymianę siatki odgradzającej boisko, wymianę piłkochwytów, zastąpienie „opaski” dookoła boiska wyłożonej kostką brukową nawierzchnią poliuretanową, doświetlenie boiska poprzez zamontowanie lamp na czterech masztach usytuowanych w narożnikach (obecnie jest tylko jeden maszt), zamontowanie dwóch wiat z miejscami do siedzenia (tzw. ławki rezerwowych) oraz zamontowanie dwóch trybun po 50 osób każda. Są to niezbędne prace pozwalające na pełne wykorzystanie tego obiektu sportowego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia jest stworzenie warunków dla efektywniejszego rozwoju pokolenia młodych piłkarzy trenujących i grających na co dzień w Uczniowskim Klubie Sportowym „GWAREK” Zabrze oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78. Dzięki realizacji tego projektu młodzi zawodnicy zwiększą swoje szanse na rozwój własnego talentu, co w przyszłości powinno zaowocować wyszkoleniem na poziomie międzynarodowym, co z kolei w znacznym stopniu przyczyni się do osiąganych wyników. Poprzez przemyślane treningi oraz idealne warunki piłkarskie zawodnicy po przejściu cyklu szkolenia w Gwarku Zabrze będą mieli większe szanse zasilić jak pierwszoligowy obecnie klub Górnik Zabrze, a w przyszłości reprezentację Polski. Celem pośrednim jest wykorzystanie boiska do lekcji wychowania fizycznego oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu, organizację różnego rodzaju zawodów, turniejów, meczów towarzyskich, turniejów dzikich drużyn czy też amatorskiej ligi dzielnicy. Będzie to miejsce aktywne, na którym okoliczna młodzież będzie mogła spędzić aktywnie czas wolny, zgłębiać relacje, zawierać nowe znajomości i przyjaźnie. Naszym celem na przyszłość jest dbanie o to miejsce oraz jego rozwój w zależności od posiadanych środków finansowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dla większej integracji mieszkańców osiedla warto wzbogacić plac o sprzęt sportowo-rekreacyjny na wolnym powietrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Sobieskiego

Zasięg oddziaływania projektu:
Całe duże osiedle Sobieskiego oraz wszystkie przyległe od De Gaulle’a po ul. Roosevelta, Żółkiewskiego i inne.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek nie spełnia wymogów formalnych: brak podpisanego przez dysponenta nieruchomości wzoru umowy użyczenia zgodnego z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, mini piłka nożna, tenis, koszykówka) z piłkochwytami i oświetleniem oraz elementami małej architektury – ogólnodostępne.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 910

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 446 340,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 446 340,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Czołgistów 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Boisko Szkoły Podstawowej nr 15

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 5740/129

Zasięg oddziaływania projektu:
Obiekt sportowy przeznaczony będzie dla uczniów szkoły podstawowej, dzieci pobliskiego przedszkola oraz mieszkańców miasta, ze szczególnym wskazaniem na dzieci i młodzież zamieszkałe w dzielnicy Centrum Południe. Bezpieczne położenie obiektu umożliwi spędzanie wolnego czasu całym rodzinom i integracji społeczności dzielnicy i miasta podczas gier i zabaw sportowych. Planowane jest także wykorzystanie obiektu dla organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, związane z korzystnym położeniem – pobliżu zalesione tereny Parku Powstańców oraz plac zabaw i nowo wybudowana hala sportowa.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo planowane jest korzystanie z boiska przez 1500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko będzie wykorzystywane przez dzieci i młodzież szkolną w godzinach pracy szkoły. W pozostałych godzinach będzie ogólnodostępnym terenem sportowym. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 30 x 50 m o nawierzchni z trawy syntetycznej na odpowiedniej podbudowie, na terenie zdrenowanym. Powierzchnia użytkowa 1500 m kw. Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną (40 x 20 m), siatkówkę (18 x 9 m – centralnie) i koszykówkę (2 boiska w układzie poprzecznym 28 x 15 m) i odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych (2 bramki, 1 kpl do siatkówki, 4 kosze do koszykówki). Na boisku będzie można okazjonalnie grać w tenisa ziemnego, badmintona, piłkę nożną i inne gry zespołowe. Całość płyty boiska otoczona będzie ogrodzeniem o wys. 3 m i 4 m stanowiącym jednocześnie łapacz do piłek. Boisko nie będzie posiadało miejsc siedzących widowni, natomiast przystosowane jest do obserwacji gier w pozycji stojącej z przyległego chodnika i placu zabaw. Do niezbędnego minimum ograniczono wyposażenie boiska w elementy nie związane bezpośrednio z uprawianiem dyscyplin sportowych (wyłącznie ławki i kosze na śmieci). Przyjmując rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, „wandaloodporność”, a także niskie koszty eksploatacji. Opis przebiegu realizacji: 1) Przygotowanie projektu boiska sportowego o powierzchni poliuretanowej na terenie placu przez budynkiem szkoły i sali gimnastycznej (boisko do piłki ręcznej i mini piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, tenisa ziemnego, z oznaczeniem 40-metrowej bieżni); 2) Przygotowanie terenu pod budowę – wyrównanie i odwodnienie terenu, demontaż i wywóz starych płytek chodnikowych; 3) Położenie nawierzchni poliuretanowej oraz montaż urządzeń sportowych – bramek, koszy i słupków do siatkówki lub tenisa ziemnego. Nawierzchnia z wyznaczonymi kolorem boiskami do poszczególnych dyscyplin sportowych; 4) Montaż piłkochwytów i elementów małej architektury – ławki przy bocznych liniach boiska po 4 stuki z każdej strony, kosze 8 szt. obok ławek; 5) Montaż lamp ledowych sportowych z włącznikiem zmrokowym na budynkach szkolnych; 6) Położenie nawierzchni chodnikowej z kostki brukowej dookoła boiska i przed budynkiem szkoły.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Utworzenie w bezpiecznym miejscu przylegającym do terenów rekreacyjnych oraz szkoły boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, siatkówki oraz koszykówki pozwoli na kreowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Odpowiednie dopasowanie różnych dyscyplin na jednym placu gry pozwala na stworzenie „obiektu sportowego”, który zadowoli wszystkich pasjonatów i adeptów sportu. Umiejscowienie boiska w/w miejscu pozwoli na budowanie i promocję takich form wypoczynku, które sprzyjają rozwojowi integracji społecznej, także międzypokoleniowej, przywiązania do społeczności lokalnej i miasta poprzez wspólne inicjatywy podmiotów oświatowych (szkoła, przedszkole) oraz społeczności lokalnej. Pozwoli także na maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów (budynek szkoły, sala sportowa, plac zabaw) dla kreowania przestrzeni publicznej w dzielnicy wielopokoleniowej. Inwestycja wpłynie także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym. Otwartość tego projektu będzie dodatnio oddziaływać na rozwój rekreacji i sportu masowego wśród wszystkich grup wiekowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę boiska ogólnodostępnego do piłki nożnej o wymiarach 60 x 40 m ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem, piłkochwytami oraz ogrodzeniem na obiekcie „Walki” Makoszowy przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 470

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 496 197,83 zł

Wartość projektu do głosowania: 496 197,83 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Jaskółcza 40 obiekt „Walki” Makoszowy

Uszczegółowienie lokalizacji: 
X: 6556128.3 Y: 5572616.5 N: 50˚17’12.56” E: 18˚47’15.42” (szczegóły w Załączniku nr 2).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2244/80

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg projektu obejmie mieszkańców następujących dzielnic Miasta Zabrze: Guido, Centrum Południe, Kończyce, Makoszowy, Pawłów, Zandka. Projekt skierowany jest głównie do dzieci w wieku szkolnym. Na dzień dzisiejszy obiekt „Walki” nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu najmłodszych adeptów piłki nożnej, a zainteresowanie uprawianiem tego sportu jest bardzo duże i nadal rośnie. Z pełnowymiarowych boisk korzysta głównie młodzież i dorośli, a natłok zajęć treningowych nie pozwala na zajęcia dla dzieci we wczesnych godzinach popołudniowych więc zajęcia prowadzone są w godzinach wieczornych. Łączenie zajęć różnych kategorii wiekowych zagraża bezpieczeństwu najmłodszych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo z projektu po jego zakończeniu będzie korzystać ok. 120 osób dziennie. Dodatkowo z boiska w godzinach porannych będą mogły korzystać pobliskie szkoły: SP nr 1, ZS nr 3, SP nr 15.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada budowę boiska ogólnodostępnego do piłki nożnej o wymiarach 60 x 40 m ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem. Obiekt wyposażony będzie w 2 bramki aluminiowe o wymiarach 5 m x 2 m. Za bramkami dwa piłkochwyty o długości 20 m każdy i wysokości 5 m. Boisko będzie ogrodzone płotem z siatki o wysokości 1,5 m i dł. ok. 200 m.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci w wieku szkolnym jako przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym; 2) Popularyzacja i rozwój piłki nożnej jako dyscypliny sportu przez budowę nowoczesnej infrastruktury sportowej; 3) organizacja różnego rodzaju turniejów piłkarskich; 4) sport i rekreacja jest cenną częścią koncepcji rozwoju, ponieważ jej aspekty infrastrukturalne zwiększają atrakcyjność i jakość życia na poziomie lokalnym, poprawiają wizerunek regionu, a inwestycje produkcyjne w obszarze sportu tworzą możliwości do długotrwałego zatrudnienia. Realizacja wyżej wymienionych celów przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców Zabrza.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę boiska ogólnodostępnego do piłki nożnej o wymiarach 60 x 40 m ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem, piłkochwytami oraz ogrodzeniem przy ul. Dalekiej 2 w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 631

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 491 759,99 zł

Wartość projektu do głosowania: 491 759,99 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Daleka 2

Uszczegółowienie lokalizacji: 
X: 6553664.0 Y: 5569723.5 N: 50˚15’39.77” E: 18˚45’9.45” (szczegóły w Załączniku nr 2).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1402/42

Zasięg oddziaływania projektu:
zasięg projektu obejmie mieszkańców następujących dzielnic Miasta Zabrza: Makoszowy, Guido, Kończyce. Projekt skierowany jest głównie do dzieci w wieku szkolnym. Na dzień dzisiejszy obiekt przy ul. Dalekiej nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu najmłodszych adeptów piłki nożnej, a zainteresowanie uprawianiem tego sportu jest bardzo duże i nadal rośnie. Z pełnowymiarowego boiska korzysta głównie młodzież i dorośli. Łączenie zajęć różnych kategorii wiekowych zagraża bezpieczeństwu najmłodszych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo z projektu po jego zakończeniu będzie korzystać ok. 90 osób dziennie. Dodatkowo z boiska w godzinach porannych będzie mógł korzystać Zespół Szkolno – Przedszkony nr 7.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada budowę boiska ogólnodostępnego do piłki nożnej o wymiarach 60 x 40 m ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem. Obiekt wyposażony będzie w 2 bramki aluminiowe o wymiarach 5 x 2 m. Za bramkami dwa piłkochwyty o długości 20 m każdy i wysokości 5 m. Boisko będzie ogrodzone płotem z siatki o wysokości 1,5 m i dł. ok. 200 m.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci w wieku szkolnym jako przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym; 2) Popularyzacja i rozwój piłki nożnej jako dyscypliny sportu przez budowę nowoczesnej infrastruktury sportowej; 3) organizacja różnego rodzaju turniejów piłkarskich; 4) sport i rekreacja jest cenną częścią koncepcji rozwoju, ponieważ jej aspekty infrastrukturalne zwiększają atrakcyjność i jakość życia na poziomie lokalnym, poprawiają wizerunek regionu, a inwestycje produkcyjne w obszarze sportu tworzą możliwości do długotrwałego zatrudnienia. Realizacja wyżej wymienionych celów przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców Zabrza.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Monitoring w trzech miejscach dla poprawy bezpieczeństwa na Zandce. Przy szkole dla bezpieczeństwa dzieci. Na skrzyżowaniu ks. Bończyka i ks. Tomeczka w pobliżu kościoła i świetlicy środowiskowej. Na skrzyżowaniu Siedleckiego i Krakusa (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 402

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 160 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 160 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
Skrzyżowanie ulic: ks. Tomeczka i ks. Bończyka, Cmentarnej i Siedleckiego oraz Siedleckiego i Krakusa.

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zandka oraz korzystający z przejazdu przez nasza dzielnicę.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przez naszą dzielnicę przejeżdża wielu kierowców skracających sobie drogę z centrum miasta w kierunku Bytomia. Ponadto dwa skupy złomu i zakład segregacji to olbrzymia ilość przejeżdżających samochodów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Oświetlenie w trzech punktach na Zandce: 1) Przejście (skwer) na przystanek tramwajowy z ulicy ks. Bończyka na ul. Bytomską; 2) Oświetlenie siłowni pod chmurką na ulicy ks. Bończyka.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 394

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 20 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 20 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
1. skwer między ulicami: ks. Bończyka i Bytomską, 2. siłownia na ulicy ks. Bończyka

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci naszej dzielnicy uczęszczający do gimnazjum w Biskupach, korzystający z siłowni oraz mieszkańcy dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Korzystający z komunikacji miejskiej mieszkańcy naszej dzielnicy, a zwłaszcza dzieci udający się do szkoły w Biskupicach udają się na przystanek tramwajowy lub autobusowy, skwerem łączącym ulicę ks. Bończyka i Bytomską. Przejście to jest nieoświetlone, teren nierówny, co zwłaszcza porą jesienną i zimową stanowi utrudnienie. Oświetlenie tego terenu poprawiłoby bezpieczeństwo i komfort korzystającym z tego przejścia. Oświetlenie siłowni pod chmurką umożliwiłoby korzystanie z niej w porze wieczornej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada wykorzystanie zaniedbanego terenu w Biskupicach od ulicy Bytomskiej, poprzez stworzenie parku rekreacyjnego. Park umożliwiałby spotkania w przyjemnej scenerii i bezpiecznym otoczeniu osobom w każdym wieku.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 203

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 274 200,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 274 200,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: rekreacja

Lokalizacja:  ul. Bytomska 82 (z tyłu budynku)

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Działki pomiędzy: Bytomską 82, Szkołą Podstawową nr 22 a Szpitalem Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej (z tyłu szpitala).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
253/93, 254/93, 100, 99

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Biskupice.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Uczniowie pobliskich szkół, młodzież, rodziny z dziećmi, osoby starsze, wszyscy mieszkańcy dzielnicy Biskupice.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Park rekreacyjny „Kącik róż” ma być miejscem powszechnie dostępnym – przestrzenią publiczną. Opis przebiegu realizacji projektu: uporządkowanie terenu, montaż oświetlenia, wykonanie chodników, montaż koszy na śmieci, montaż piaskownicy wraz z ogrodzeniem, wykonanie miejsca do gry w klasy, prace ogrodnicze, montaż ławek, montaż monitoringu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt dotyczy dość istotnej kwestii w dzielnicy Biskupice, jaką jest brak odpowiedniej, przychylnej spędzania wolnego czasu przestrzeni. Głównym celem projektu jest zbudowanie parku rekreacyjnego o nazwie „Kącik róż”. Realizacja tego przedsięwzięcia uatrakcyjni dzielnicę Biskupice w oczach przyjezdnych jak i mieszkańców, będzie sprzyjająca poprawie wizerunku, jak i uatrakcyjnieniu miasta również w dziedzinie turystyki poprzemysłowej, w tym miejscu warto zaznaczyć, że Biskupice są dzielnicą często odwiedzaną przez turystów w szczególności zagranicznych. Duża ilość przyjezdnych jest uwarunkowana także faktem, że teren, na którym obiekt miałby powstać mieści się w okolicy szpitala i szkoły. Ponadto realizacja projektu umożliwi zaspokojenie szeregu potrzeb lokalnej społeczności, o których mowa w poniższych punktach: 1) stworzenie miejsca spotkań towarzyskich, gdzie osoby w każdym wieku będą mogły przyjemnie spędzić czas w otoczeniu natury spacerując czy odpoczywając na ławkach; 2) mieszkańcy regularnie przechodzą przez nieuporządkowany teren traktując go jako skrót (do szkoły, szpitala) – jego zagospodarowanie przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców; 3) teren miałby być zacieniony, dzięki czemu w szczególności osoby starsze mogłyby pozwolić sobie na spędzenie czasu na świeżym powietrzu pomimo upału; 4) układ parku byłby sprzyjający integracji dzieci młodszych ze starszymi dzięki umiejscowieniu w bliskiej odległości od piaskownicy terenu przeznaczonego do gry w klasy; 5) umożliwienie dzieciom starszym jak i młodzieży uprawiania sportu w odpowiednich warunkach, dzięki utwardzonym chodnikom umożliwiającym jazdę na wrotkach, rolkach czy deskorolce; 6) umożliwienie dzieciom zabawy w bezpiecznym oraz czystym otoczeniu, dzięki zbudowaniu ogrodzonej, dużej piaskownicy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Boisko będzie dostępne dla mieszkańców całego osiedla, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. W celu ograniczenia kosztów eksploatacji i zarządzania boisko zlokalizowane będzie na terenie Zespołu, co ułatwi też dostęp dzieci i młodzieży.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 788

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja:  Gwarecka 15

Uszczegółowienie lokalizacji: Na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
202/16

Zasięg oddziaływania projektu:
Powstałe boisko posłuży społeczności lokalnej, a także dzieciom ZSP9.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Sport i turystyka zajmuje w naszej gminie coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu wolnego czasu. Budowa boiska wielofunkcyjnego i jego wszechstronne przeznaczenie wpłynie w bardzo wielkim stopniu na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie wolnego czasu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego będzie bezpłatne. Za obiekt będzie odpowiadał Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego Osiedla Młodego Górnika, jak również do jego uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój funkcji społecznych. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym oraz będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych, a także osób niepełnosprawnych. Przedmiotowa inwestycja stworzy warunki do życia na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Przyczyni się również do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Stworzy również warunki do rozbudowy kalendarza imprez ponadlokalnych o charakterze sportowym. Od jakości infrastruktury społecznej zależy standard życia mieszkańców osiedla. Projekt przyczyni się także do odniesienia walorów estetycznych zespołu i jego otoczenia.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt powstał przy współpracy kilku środowisk. Chcemy stworzyć ogólnodostępny plac zabaw i siłownię „Park Street Workout” na terenie nieużytków Szkoły Podstawowej nr 6, doposażyć place zabaw na terenie Przedszkoli nr 9, 12 i 23 (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 675

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 385 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 385 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Klonowa 23 i 15, Matejki 64, Urbana 2B, Ślęczka 9

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Klonowa 23 – 2983/123, Klonowa 15 – 5922/122, Matejki 64 – 1335/55, 1605/55, Urbana 2B – 2534/20, 2334/24, Ślęczka 9 – 3870/122, 3872/122.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie dotyczył mieszkańców większej części śródmieścia. Szkoła Podstawowa nr 6 jest położona przy kilkutysięcznym osiedlu wieżowców, plac zabaw i siłownia „Park Street Workout” mają być przeznaczone dla mieszkańców osiedla i dzieci uczących się w tej szkole. Plac zabaw przy ulicy Klonowej ogarnie swoim zasięgiem również dzieci z ulicy De Gaulle’a i Reymonta. Place zabaw przy przedszkolach nr 9, 12 i 23 będą przeznaczone dla dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Społeczność osiedla Centrum Południe – kilka tysięcy osób; dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 – około 800; dzieci Przedszkola nr 9 – około 120; dzieci Przedszkola nr 12 – około 120, dzieci Przedszkola nr 23 0 około 120.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wg ustaleń z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 6 ogrodzony plac zabaw i siłownia „Part Street Workout” na jej terenie mają być dostępne dla wszystkich mieszkańców. Plac zabaw przy ulicy Klonowej 15 będzie również dostępny dla wszystkich mieszkańców. Place zabaw na terenie Przedszkoli nr 9, 12 i 23 będą dostępne dla dzieci uczęszczających do tych Przedszkoli.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawienie jakości aktywnego wypoczynku dzieci i dorosłych zamieszkujących Centrum – Południe.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Biblioteka oferuje szeroki dostęp do informacji i bogatego zbioru literatury popularno-naukowej. Celem projektu jest modernizacja filii nr 13 tak, by stała się bardziej widoczna dla wszystkich mieszkańców, poprzez utworzenie w oknach (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 280

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 48 200,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 48 200,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wyzwolenia 9

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ma znaczenie dla mieszkańców całego Zabrza, ze względu na charakter filii (jedyna o profilu popularno-naukowym) najczęściej korzystają z niej osoby uczące się i studiujące.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Na podstawie sprawozdania filii za rok 2015 miała ona 2384 zarejestrowanych użytkowników, 13509 odwiedzin, wypożyczono 22748 książek.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Prace budowlane: 1) wymiana okien + montaż (4 okna wystawowe, 2 tylne standardowe, 2 mniejsze w pomieszczeniach gospodarczych); 2) drzwi zewnętrzne + montaż; 3) odnowienie podjazdu dla osób niepełnosprawnych; 4) malowanie i odnowienie elewacji zewnętrznej; 5) montaż oświetlenia i systemu wystawienniczego w oknach. Prace w środku: 1) gipsowanie i malowanie ścian i sufitu. Zakup materiałów i sprzętu: 1) varticale okienne; 2) roleta antywłamaniowa w drzwiach zewnętrznych; 3) stojak na rowery.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Czytelnicy lubią przebywać w miejscach estetycznych, ładnych, funkcjonalnych – modernizacja filii nr 13 pozwoli na organizację przestrzeni w taki sposób, by poprawić wygląd placówki, a utworzenie w oknach powierzchni wystawowej ułatwi promocję działalności własnej i innych instytucji kultury w Zabrzu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wzorem m. Ruda Śląska zwracamy się z uprzejmą prośbą o zakupienie mikrobusu do przewozu seniorów do przychodni lekarskich, aptek, lekarzy specjalistów oraz innych placówek usługowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja: 

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Dla potrzeb seniorów dzielnicy Maciejów oraz Gminy Zabrze.

Zasięg oddziaływania projektu:

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Seniorzy m. Zabrze nieposiadający środków lokomocji/aut.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zadowolenie seniorów, ze mogą dotrzeć do celów wymienionych w streszczeniu projektu.

Uwagi przy ocenie: 
Nie wypełniono wszystkich niezbędnych pól formularza.
Brak listy poparcia.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt jest przedsięwzięciem służącym rozwojowi bazy sportowej na terenie Dzielnicy Makoszowy, spełniającym potrzebę rekreacji, wypoczynku i rozrywki społeczności lokalnej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 86

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 115 600,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 115 600,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  Szymały 1

Zasięg oddziaływania projektu:
Zmodernizowane boisko sportowe przyczynie się do rozwoju sportu i postaw sportowych w dzielnicy Zabrze Makoszowy jak i okolicy. Dobra infrastruktura techniczna umożliwi organizację cyklicznych zajęć sportowych, treningów oraz spotkań sportowych, a tym samym przyczyni się do popularyzacji sportu i zdrowego stylu życia. Fantastyczną cechą sportu jest to, że łączy pokolenia, pozwala razem się czymś zajmować i interesować, daje pretekst do oderwania się od obowiązków. Można wspólnie poszaleć, pośmiać się, powygłupiać. Dorośli zaczynają się wydawać bliżsi, bardziej zrozumiali, też zaliczają błędy, też zaliczają twarde lądowania, wydzierają się na całe gardło. Kiedy robi się coś razem, odkrywa się nowe radości – w niezauważony sposób tworzy się więź. Gdy bliscy kibicują i uda się strzelić gola, okazuje się, jak ważne jest wsparcie i akceptacja. Im więcej sportu w życiu rodziny, tym więcej takich dobrych doświadczeń.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Obecnie szacunkowa ilość osób korzystających z boiska to kilkaset osób rocznie. Na to składa się przede wszystkim: młodzież szkolna uczęszczająca do pobliskiego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7, jak i mieszkańcy dzielnicy, którzy w wolnym czasie przychodzą pograć na boisku. Często z boiska, zwłaszcza w okresie letnim, korzystają mieszkańcy innych dzielnic Zabrza, a także sportowcy innych dyscyplin i minidyscyplin sportowych, jak np. rugby. Po realizacji projektu, czyli po poprawie infrastruktury terenu, ilość osób korzystających z obiektu wzrośnie wielokrotnie. Zmodernizowany teren przyczyni się do tego, że zarządca terenu – Uczniowski Klub Sportowy Quo Vadis Makoszowy – będzie mógł realizować i organizować dodatkowe zadania, takie jak organizacja turniejów i zawodów sportowych dla mieszkańców dzielnicy, ale również dodatkowo dla uczniów i mieszkańców pozostałych dzielnic Zabrza. W przyszłości może również realizować imprezy sportowe o randze wojewódzkiej jak i ogólnopolskiej, co znaczenie przyczyni się do popularyzacji nie tylko dzielnicy Makoszowy, ale i całego miasta.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada przebudowę boiska polegające na: wyposażenie boiska w piłkochwyty o wysokości 6 m.

Przewidywane cele do osiągnięcia:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki, przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji, stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 328

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 73 300,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 73 300,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Lokalizacja: 
Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Lompy 78, 41-806 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Główny budynek szkoły – klasa szkolna

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka numer 2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Sala komputerowa będzie dostępna dla dzieci, pracowników szkoły oraz dla mieszkańców biorących udział w zajęciach popołudniowych organizowanych na terenie szkoły.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 350 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zakup i montaż sprzętu pracowni komputerowej. Dysponentem sprzętu będzie Szkoła Podstawowa nr 16 w Zabrzu. Pracownia komputerowa ma służyć uczniom oraz społeczności lokalnej. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem. Szkoła zapewnia pełny dostęp do Internetu. Wytwory pracy będą umieszczane na stronie internetowej szkoły. Z pracowni będą korzystać mieszkańcy dzielnicy. W chwili obecnej szkoła nie posiada w pełni wyposażonej pracowni komputerowej. Realizacja będzie odbywać się dwuetapowo – pierwszy malowanie, przygotowanie sali, drugi etap – podłączenie do sieci, wyposażenie w sprzęt.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Cel wychowawczy – pogłębianie wiedzy i umiejętności niezbędnych w XXI wieku, właściwe gospodarowanie czasem wolnym, rozwój zainteresowań; 2) Cel edukacyjny – stworzenie dla uczniów możliwości nabycia praktycznych umiejętności w zakresie obsługi komputera, wskazanie uczniom możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauki, rozwijanie możliwości myślenia abstrakcyjnego; 3) Cel społeczny – stworzenie dla mieszkańców możliwości nabycia praktycznych umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z bezpieczeństwa. Monitoring szkolny ma obejmować cały teren działki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz w godzinach (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 80

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 94 930,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 94 930,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Lompy 78, 41-806 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Główny budynek szkoły wraz z terenem

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka numer 2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Monitoring zapewni bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży, pracowników szkoły oraz mieszkańców przebywających na terenie szkoły. Powierzchnia obejmująca monitoring 24 923 m kw.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zakup i montaż sprzętu monitoringu. Dysponentem sprzętu będzie Szkoła Podstawowa nr 16 w Zabrzu. Monitoring ma służyć uczniom oraz społeczności lokalnej. Obejmuje teren szkoły oraz ulicę, chodnik przyległy do placówki. Szkoła zapewnia pełny dostęp do Internetu. W chwili obecnej szkoła nie posiada pełnego monitoringu. Realizacja będzie odbywać się dwuetapowo – pierwszy przygotowanie podłączy, drugi etap – podłączenie do sieci, wyposażenie w sprzęt.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Cel społeczny – stworzenie uczniom, pracownikom szkoły, mieszkańcom pełnego komfortu przebywania na terenie szkoły i poczucia bezpieczeństwa; 2) Cel wychowawczy – zniwelowanie dewastacji.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie ogrodzenia szkoły ZSO nr 5 w Zabrzu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 328

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 46 125,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 46 125,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  ul. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Fredry

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren ZSO nr 5 w Zabrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
600 osób oraz mieszkańcy dzielnicy (dzieci korzystające z boiska).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
bezpieczne boisko szkolne oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu otaczającego szkołę.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa drogi i oświetlenia to bezpieczne przejście i dojazd do rokitnickiego cmentarza. Obecny stan nawierzchni jest bardzo zniszczona i wymaga naprawy (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 174

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 155 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: estetyka

Lokalizacja:  ul. Wyszyńskiego 14

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Droga na cmentarz obok zbiornicy surowców wtórnych.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2439/53, 3769/57

Zasięg oddziaływania projektu:
Droga na cmentarz służy wszystkim mieszkańcom dzielnicy i przyjezdnym. Prowadzi do głównej bramy cmentarza. Droga jest otwarty cały czas i to właśnie tędy ludzie przechodzą przez cmentarz z osiedla na główny przystanek autobusowy, oraz do sklepów i kościoła. Jest to jedyne miejsce poza kilkoma miejscami na chodniku gdzie można zaparkować samochód na parkingu przy tej drodze. Z tej drogi korzysta też duża część ludzi przyjezdnych np. na pogrzeby czy śluby lub uroczystości kościelne oraz jako miejsce postojowe.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z wyliczeń parafialnych wynika, iż z tej drogi korzysta około 3000 mieszkańców oraz przyjezdni.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Droga na cmentarza (2439/53) jest dostępny 24h na dobę, dysponentem jest parafia, której przedstawicielem jest ks. Proboszcz. Kawałek gruntu należy do Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych z Chorzowa (3769/57). Projekt został omówiony z właścicielami gruntów (terenu, an którym ma być realizowany projekt, droga). Sam proces inwestycyjny powinien przebiegać następująco: demontaż starej nawierzchni, korytowanie, budowa (podbudowa) nawierzchni z kostki brukowej. Cały droga liczy około 728 m kw. Montaż oświetlenia solarnego typu Bartek. Chciałbym aby przedstawiciel uczestniczył w przygotowaniu planu lub aby wykonawca zorganizował konsultacje z właścicielem terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem całego projektu nowej nawierzchni drogi jest kontynuacja wybudowanego obok deptaku – „Promenady Rokitnickiej” (wygrany projekt w pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego). Na tej drodze można by umieścić tablice upamiętniające dawnych proboszczów Rokitnicy. Poprzez wymianę nawierzchni i montaż oświetlenia poprawi się bezpieczeństwo i estetyka. Rokitnica była kwitnąca osadą w okresie dwudziestolecia międzywojennego, na wtedy do Rzeszy, jednaj jej mieszkańcy byli rdzenni Ślązacy, chociaż mówiący po niemiecku, Ślązacy kochający nade wszystko swoja mała ojczyznę. Wiele też potrafili dla niej zrobić. Niestety większość tych osób została wymazana z pamięci. Czas by przywrócić ich nazwiska i opowiedzieć o tym, co uczynili dla Rokitnicy, a stale uczęszczana trasa na cmentarza przez miejscową ludność i gości naszej dzielnicy jest po temu najlepszym miejscem. Droga leży na działce nr 2439/53 i nie jest wpisana do rejestru zabytków. Dotyczy to tylko placu kościelnego po obrysie.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ścieżce w parku od ul. Pomorskiej do sklepu Rokita. Wyrównanie nawierzchni pozostałych ścieżek i wymiana krawężników. Modernizacja i doposażenie placu zabaw, wykonanie nawierzchni piaskowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 055

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 495 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 495 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 

Uszczegółowienie lokalizacji: Park wzdłuż ul. Krakowskiej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
176/1, 211/1, 789/7, 310/1, 958/8, 982/8, 983/8, 444/7, 441/8

Zasięg oddziaływania projektu:
Park to miejsce, z którego korzysta spora część mieszkańców Dzielnicy. Wyrównanie nawierzchni ścieżek i placów zwiększy bezpieczeństwo przechodniów, a wykonanie asfaltowej alei przyciągnie jeżdżących na rolkach. Instalacja nowych urządzeń i wykonanie nawierzchni piaskowej zachęci dzieci z Dzielnicy, a na pewno z tej najbliższej, czyli starej części Rokitnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy osiedla, uczniowie pobliskich szkół, dzieci z rokitnickich przedszkoli i młodzież.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Park wzdłuż ul. Krakowskiej znajduje się w centrum Dzielnicy. Jego główna aleja od ul. Pomorskiej do sklepu Rokita, przy swojej szerokości (4 m) mogłaby być wykorzystana nie tylko przez pieszych, ale też jeżdżących na rolkach. Wykonanie ścieżki asfaltowej z podziałem na użytkowników ożywiłoby aleję. Ławki i koszę proponuję przestawić na place między zieleńcami. W parku znajduje się też plac zabaw. Z myślą o najmłodszych proponuję dokupienie do istniejących urządzeń kilku nowych. Wszystkie urządzenia należy posadowić na bezpiecznej nawierzchni w formie pola piaskowego. Istniejące ławki można wykorzystać do uzupełnienia brakujących w parku, a plac wyposażyć w nowe ławki i kosze. Wyrównanie nawierzchni pozostałych ścieżek, placów i wymiana krawężników zwiększy bezpieczeństwo i podniesie estetykę parku. Jedno z urządzeń z obecnego placu zabaw, ponieważ nie będzie odpowiadało grupie wiekowej może być wykorzystane w innym miejscu. W ubiegłym roku park zyskał siłownię pod chmurką, która w dni pogodne przyciąga aktywnych od rana do późnego wieczora. Wykonanie ścieżki asfaltowej dla następnej grupy i kolorowych urządzeń dla najmłodszych zachęci do aktywności całe rodziny Rokitniczan. Rozmowy w sprawie parku, jego roli i wykorzystania trwały od dłuższego czasu, dlatego chcielibyśmy, by przedstawiciel uczestniczył w przygotowaniu projektu i planu prac.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizując zadania z wniosku ożywimy park, mieszkańcy bezpiecznie będą mogli korzystać z tras komunikacyjnych, celowo przyjdą wykorzystać istniejącą siłownię, pojeździć na rolkach, pobawić się z dzieckiem…

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw przy ulicy Jodłowej na Guido, Webera w Centrum Południe i Brygadzistów w Mikulczycach.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 812

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 486 998,82 zł

Wartość projektu do głosowania: 486 998,82 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ Inna: rozrywka

Lokalizacja:  Jodłowa, Webera, Brygadzistów

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1299/30, 1771/46, 1309/27

Zasięg oddziaływania projektu:
Okolice Jodłowa/Rymera, Webera oraz Brygadzistów

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Osoby korzystające z terenów rekreacyjnych i zielonych przy ww. miejscach.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wybudowanie placów zabaw zgodnie z załącznikami,

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozwój edukacyjny.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw i siłowni przy ulicy Paderewskiego na Kończycach, Rogoźnickiej na Pawłowie, Heweliusza na os. Kopernika i Krakowskiej na Rokitnicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 027

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 498 531,30 zł

Wartość projektu do głosowania: 498 531,30 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ Inna: rozrywka

Lokalizacja:  Paderewskiego, Rogoźnicka, Heweliusza i Krakowska

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
856/1, 4122/342, 3262/195, 295/2, 184/6

Zasięg oddziaływania projektu:
Okolice Paderewskiego, Rogoźnickiej, Heweliusza i Krakowskiej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Osoby korzystające z terenów rekreacyjnych i zielonych przy ww. miejscach.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wybudowanie placów zabaw i siłowni zgodnie z załącznikami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozwój edukacyjny i sportowy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wydzierżawienie przez miasto fotokabiny – urządzenia samoobsługowego FotoExpress do robienia zdjęć i umieszczenie jej w Urzędzie Miasta. Pozwoliłoby to mieszkańcom na zrobienie profesjonalnych zdjęć do dokumentów za złotówkę nie wychodząc z Urzędu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 19 188,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ pomoc społeczna
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Urząd Miejski – Biuro Obsługi Interesantów Ul. Wolności 286 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Bliskie sąsiedztwo sali obsługi mieszkańców

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1510/35

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmie swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
25000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Proponowanym dysponentem efektów realizacji projektu jest Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. Osoby, które zechcą wyrobić lub wymienić dokumenty takie jak m.in. dowód osobisty,prawo jazdy, paszport, zyskają możliwość wykonania niezbędnego zdjęcia biometrycznego w formie papierowej za złotówkę, co jest rozwiązaniem dużo tańszym niż robienie fotografii w zakładzie fotograficznym, gdzie taka usługa kosztuje ok. 25 zł. Dodatkowo, interesanci zaoszczędzą dużo czasu, gdyż fotokabina zostanie umiejscowiona w Urzędzie miejskim, co znacznie przyspieszy proces wyrabiania dokumentów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Ograniczenie kosztów oraz czasu wymiany lub wyrabiania nowych dokumentów.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt nie spełnia wymogów formalnych: projekt dotyczy zakupu usługi, podczas gdy Regulamin (par. 4 ust. 7) określa, że przedmiotem projektu musi być projekt inwestycyjny albo remontowy o charakterze modernizacyjnym.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt siłowni pod chmurką planowana lokalizacja tereny SP 16 w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 307

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 99 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 99 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  SP 16 w Zabrzu ul. Lompy 78

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zaborze – Południe.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Uczniowie SP 16 rodzice, mieszkańcy dzielnicy, zawodnicy klubu „Gwarek” Zabrze Docelowo ok. 2000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Siłownia usytuowana na obiektach szkoły podstawowej nr 16 w Zabrzu. Teren jest ogólnodostępny. Dysponentem obiektu będzie dyrekcja szkoły SP 16.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozległy teren zielony przy SP 16 który powstawaniu tam takich obiektów zgromadzi i zintegruje lokalną społeczność oraz uatrakcyjni to miejsce pod względem sportowo-rekreacyjnym.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa miejsca zabaw dla mieszkańców dzielnicy i okolic oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu. Zagospodarowanie terenu położonego między budynkami mieszkalnymi dla potrzeb mieszkańców (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 233

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 13 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 13 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Teren między ulicami Ks. K. Damrota nr 31 – 23 i ul. Czarnieckiego nr 16 – 26.

Uszczegółowienie lokalizacji: Nr działek: 4524/73, 4521/73, 4432/73

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu i okolicznych szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy dzielnicy i okolic.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 10000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsce zabawy i wypoczynku dostępne dla uczniów ZSS 38 oraz mieszkańców dzielnicy i okolic w okresie całego roku z zachowaniem zasad porządku publicznego. Odpowiedzialność za obiekt obejmie dyrektor ZSS 38 w Zabrzu w godzinach funkcjonowania szkoły. Proces inwestycyjny obejmuje ; realizację projektu tj. przygotowanie podłoża, montaż urządzeń, nadzór nad właściwym korzystaniem i utrzymaniem zagospodarowanego terenu na kreatywną zabawę

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktywizacja rekreacyjno-edukacyjna uczniów szkoły i młodzieży dzielnicy i okolic, aktywne spędzanie czasu wolnego, integracja środowiska lokalnego i rodzinnego. Na pobliskim podwórku szkolnym znajduje się plac zabaw zrealizowany w ramach programu „Radosna szkoła”. Jest przeznaczony dla dzieci młodszych zarówno uczniów szkoły, jak też mieszkańców dzielnicy i okolic. W pobliżu szkoły znajduje się tzw. „Siłownia pod chmurką” przeznaczona dla uczniów starszych, młodzieży i starszych mieszkańców dzielnicy i okolic. Budowa placu kreatywnej rekreacji rodzinnej pozwoli na zaspokojenie potrzeb wszystkich grup wiekowych mieszkańców dzielnicy oraz uczniów szkoły, dla których każda forma aktywności ruchowej, zabawy jest istotnym elementem rozwoju psychoruchowego. Nadmieniam, że szkoła nie dysponuje boiskiem sportowym i takie zagospodarowanie terenu umożliwi poszerzenie możliwości realizacji zadań edukacyjnych na otwartej przestrzeni, co korzystnie wpływa m. in. na rozwój zmysłów oraz kontrolowanie emocji u dzieci. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu stanowiącego miejsce dla rodzinnej rekreacji pozwoli na rodzinne, aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców. Pięknie położony teren wśród drzew, po zagospodarowaniu, może stanowić ciekawe i kreatywne miejsce w naszym mieście.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska wielofunkcyjnego na podłożu poliuretanowym, na którym będzie można rozgrywać następujące dyscypliny sportowe: piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 609

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Wolności 323, 41-800 Zabrze.

Uszczegółowienie lokalizacji: boisko szkolne

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
działki nr 547/82, 699/20

Zasięg oddziaływania projektu:
Realizacja projektu wpłynie na: 1. podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, między innymi uczniów ZSO. 2. poprawę bezpieczeństwa uczniów na lekcjach wychowania fizycznego. 3. umożliwienie środowisku lokalnemu dostępu do nowoczesnej bazy sportowej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Beneficjentami projektu są przede wszystkim uczniowie ZSO (ok 600 osób), dzieci i młodzież zamieszkująca centrum miasta, dorośli, którzy chcą aktywnie spędzać czas wolny w trosce o swój rozwój fizyczny.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Projekt boiska wielofunkcyjnego, 2. Przygotowanie terenu pod inwestycję, 3. Wykonanie podłoża boiska wraz z odwodnieniem, 4. Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy, 5. Montaż piłkochwytów oraz elementów małej architektury, 6. Montaż oświtlenia, 7. Roboty wykończeniowe oraz prace porządkowe.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizacja wszystkich złożonych celów projektowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy utworzenia Parku Jordana na Helence na dotychczas zaniedbanym terenie przy targowisku miejskim, Park ma służyć mieszkańcom, zwłaszcza osobom starszym i z dziećmi, gdzie mogłyby na chwilę usiąść i odpocząć (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 782

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 183 766,30 zł

Wartość projektu do głosowania: 183 766,30 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Między ul. Jordana 78 – 78b a ul. Jordana 80

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Klepisko między ww. ulicami i kawałek chodnika od piekarni.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
825/53, 826/53, 1531/57, 1529/57 własność Gminy bez wieczystego użytkowania (pozostałe) i chodnik na działce 827/53 własność Gminy bez wieczystego uży

Zasięg oddziaływania projektu:
Lokalny – dzielnica Helenka, ale wizerunkowo służy całemu Zabrzu (ciekawa rzeźba).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Głównie kobiety w wieku powyżej 30-ego roku życia, również emeryci i emerytki i dzieci ponieważ jest to centrum dzielnicy i bardzo popularne przejście do/z przystanków autobusowych. Minimum, co trzecia osoba z podanej populacji tj. około 1000 osób. Dodatkowymi beneficjentami będą osoby parkujące przy targowisku miejskim oraz pod blokiem przy ul. Jordana 78-78b oraz rowerzyści korzystający ze ścieżki rowerowej.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólny harmonogram prac: a. projekt. b.roboty geodezyjne, wytyczanie w terenie alejek, ścieżek, lamp i innych elementów małej architektury c. roboty ziemne związane z korytowaniem, niwelacją terenu i utwardzeniem nawierzchni, usunięcie starej uschniętej gruszy (za nią posadzone będą 4 drzewa) d. montaż lampy parkowej solarnej LED i podświetleń drzew oraz rzeźby e. montaż obrzeży betonowych i ażurowa płyta betonowa f. humusowanie g. montaż elementów małej architektury h. wykonanie projektu i samej rzeźby oraz jej montaż i. nasadzenie zieleni j. ułożenie kostki granitowej i roboty porządkowe k. montaż paneli maskujących z jednej strony istniejący na terenie ogrodu śmietnik

Przewidywane cele do osiągnięcia:
a. Poprawa estetyki wskazanego miejsca – uporządkowanie strasznie zaniedbanego fragmentu dzielnicy, znajdującego się w jej centrum i zarazem okazanie ludziom, że nasz dzielnica się zmienia na lepsze. b. Integracja mieszkańców dzielnicy – możliwość spędzenia czasu w towarzystwie innych osób, nawiązania nowych relacji i odnowienia starych. c. Dodanie ciekawego obiektu upiększającego dzielnicę – taki obiekt nie tylko stałby się elementem charakteryzującym naszą dzielnicę, ale również z braku parków, czy miejsc szczególnych mógłby posłużyć jako element wizerunkowy dzielnicy. d. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na postać wspaniałego człowieka jakim był Henryk Jordan (bo miejsce byłoby określane jako Park Jordana na Helence).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw w Parku Kościuszki, który jest bardzo popularnym miejscem spędzenia czasu z dziećmi, a gdzie brakuje jakichkolwiek urządzeń do zabawy. Plac zabaw powinien być miejscem czystym i bezpiecznym (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 992

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 195 798,78 zł

Wartość projektu do głosowania: 195 798,78 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Park im. Tadeusza Kościuszki pomiędzy ul. Wolności a ul. Pawliczka

Uszczegółowienie lokalizacji: 
W jednym z niezadrzewionych miejsc w parku. Najprawdopodobniej najlepsze w tym celu byłby powierzchnie trawiaste po północnej stronie Domu Harcerza (u

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1068002

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy ul. Pawliczka, Wolności, Końcowej, nowych bloków przy ul. Majnusza (jeszcze w dużej mierze niezasiedlonych)m wieżowców przy ul. Monte Cassino, dzieci korzystające z zajęć w Domu Harcerza, mieszkańcy ul. Morawskiego, Wawelskiej, Broniewskiego, św. Floriana. W okolicy mieszka wiele rodzin z dziećmi, a jedyny w pobliżu, skromnie wyposażony plac zabaw znajduje się w Parku Pstrowskiego w odległości ok. 15 minut piechotą, z koniecznością przejścia ruchliwych ulic. O każdej porze dnia w Parku Kościuszki można spotkać rodziców i dziadków spacerujących z dziećmi, którym plac zabaw bardzo urozmaiciłby czas i zapewnił bezpieczne i wygodne miejsce zabawy. Obecnie nie ma nawet huśtawki czy piaskownicy. Ogrodzony plac zabaw z pewnością cieszyłby się ogromną popularnością zarówno wśród dzieci, jak i ich opiekunów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 100 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw byłby dostępny dla wszystkich chętnych, stosujących się do regulaminu placu. Główne przeznaczenie urządzeń zabawowych ukierunkowane na grupę wiekową 1-15lat. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu na urządzenie placu zabaw przez firmę zewnętrzną, a następnie wykonanie przez nią inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie dzieciom ciekawego, czystego i bezpiecznego miejsca do zabawy w parku, który nie dysponuje jak dotąd żadną tego typu infrastrukturą, a ponadto nie ma alternatywnych tego typu miejsc w pobliżu. Integracja społeczna mieszkańców okolicy. Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na podobną inwestycję w tym miejscu. Naturalne wyparcie z parku osób mających problem z zastosowaniem się do ogólnie pojętego ładu społecznego, poprzez zwiększoną obecność rodzin z dziećmi.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa miejsca zabaw dla mieszkańców dzielnicy i okolic oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu. Zagospodarowanie terenu położonego między budynkami mieszkalnymi dla potrzeb mieszkańców (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 597

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 170 960,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 170 960,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Teren między ulicami Ks. K. Damrota nr 31 – 23 i ul. Czarnieckiego nr 16 – 26

Uszczegółowienie lokalizacji: Nr działek: 4524/73, 4521/73, 4432/73

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu i okolicznych szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy dzielnicy i okolic.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 10000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsce rekreacji dostępne dla uczniów ZSS 38 oraz mieszkańców dzielnicy i okolic w okresie całego roku z zachowaniem zasad porządku publicznego. Odpowiedzialność za obiekt obejmie dyrektor ZSS 38 w Zabrzu w godzinach funkcjonowania szkoły. Proces inwestycyjny obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu rekreacji rodzinnej, realizację projektu tj. przygotowanie podłoża, montaż urządzeń, montaż oświetlenia, nadzór nad właściwym korzystaniem i utrzymaniem zagospodarowanego terenu na rekreację rodzinną

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktywizacja rekreacyjno-edukacyjna uczniów szkoły i młodzieży dzielnicy i okolic, aktywne spędzanie czasu wolnego, integracja środowiska lokalnego i rodzinnego. Na pobliskim podwórku szkolnym znajduje się plac zabaw zrealizowany w ramach programu „Radosna szkoła”. Jest przeznaczony dla dzieci młodszych zarówno uczniów szkoły, jak też mieszkańców dzielnicy i okolic. W pobliżu szkoły znajduje się tzw. „Siłownia pod chmurką” przeznaczona dla uczniów starszych, młodzieży i starszych mieszkańców dzielnicy i okolic. Budowa placu kreatywnej rekreacji rodzinnej pozwoli na zaspokojenie potrzeb wszystkich grup wiekowych mieszkańców dzielnicy oraz uczniów szkoły, dla których każda forma aktywności ruchowej, zabawy jest istotnym elementem rozwoju psychoruchowego. Nadmieniam, że szkoła nie dysponuje boiskiem sportowym i takie zagospodarowanie terenu umożliwi poszerzenie możliwości realizacji zadań edukacyjnych na otwartej przestrzeni, co korzystnie wpływa m. in. na rozwój zmysłów oraz kontrolowanie emocji u dzieci. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu stanowiącego miejsce dla rodzinnej rekreacji pozwoli na rodzinne, aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców. Pięknie położony teren wśród drzew, po zagospodarowaniu, może stanowić ciekawe i kreatywne miejsce w naszym mieście.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Oświetlenie i wybrukowanie ścieżek oraz uzupełnienie ławek i koszy na śmieci na centralnym placu Osiedla Mikołaja Kopernika. Jest to najpowszechniejsze miejsce spędzania wolnego czasu przez mieszkańców (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 164

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycja została wykonana i przekazna do użytkowania.

Informacja według stanu na dzień 22 stycznia 2018 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/20/17 ZBP 2017 – OSIEDLE KOPERNIKA – OŚWIETLENIE I WYBRUKOWANIE ŚCIEŻEK ORAZ UZUPEŁNIENIE ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI NA PLACU PRZY PAWILONIE

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 184 740,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 184 740,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 209 575,79 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skwer pomiędzy ulicami: Banachiewicza, Gagarina, Ciołkowskiego i Keplera

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2074/52, 2072/52, 1438/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren dzielnicy Zabrza Osiedle Mikołaja Kopernika

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wniosek kierowany jest z myślą o wszystkich mieszkańcach Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osób tam przebywających niezależnie od okoliczności.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wniosek zrealizowany będzie na centralnym placu Osiedla Mikołaja Kopernika. Dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców osiedla jak i osób tam przebywających.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu przebywania w obrębie zieleńca poprzez jego oświetlenie. 2. Likwidacja trudności w przechodzeniu przez centrum osiedla poprzez likwidację błota zalegającego na ścieżce. 3. Integracja mieszkańców poprzez zachętę do spędzania wolnego czasu w strefie zieleni przy zwiększonej liczbie ławek.. 4. Ochrona środowiska poprzez instalację lamp solarnych. 5. Poprawa estetyki na osiedlu poprzez zwiększenie liczby koszy na śmieci.

Uwagi przy ocenie: 
Do oświetlenia zostanie zastosowane zamiennie oświetlenie z sieci elektroenergetycznej. Szacunkowe koszty należy zwiększyć o 20 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej oraz do 175 tys. zł na wykonanie oświetlenia.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 35,5 x 18,8 m przy Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 16. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego dla dzieci (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 596

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ Inna: integracja

Lokalizacja:  ul. Cmentarna

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1378/91

Zasięg oddziaływania projektu:
Boisko będzie ogólnodostępne dla mieszkańców (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) dzielnicy Zandka oraz innych mieszkańców Zabrza (rozgrywki sportowe).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci – 400 Młodzież – 400 Dorośli – 250

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 35,5 x 18,8 m o nawierzchni poliuretanowej na odpowiedniej podbudowie, na terenie zdrenowanym. Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę oraz odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych. Na boisku będzie można okazjonalnie grać w tenisa ziemnego, badmintona i inne gry zespołowe. Całość płyty boiska otoczona będzie ogrodzeniem o wys. 3 m stanowiącym jednocześnie łapacz piłek. Boisko nie będzie posiadało miejsc siedzących widowni, natomiast przystosowane jest do obserwacji gier w pozycji stojącej z przyległego chodnika i placów. Wokół boiska ustawione będą cztery latarnie, które będą je oświetlały. Boisko będzie monitorowane.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, w konsekwencji zdrowotnej. Inwestycja wpłynie także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym. Otwartość tego obiektu będzie dodatnio oddziaływać na rozwój rekreacji i sportu masowego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rewitalizacja terenu położonego przy działce nr 1429/1 w niezagospodarowanej części Parku Jana Pawła II ma na celu przygotowanie w/w działki dla celów użyteczności publicznej mieszkańców Zabrza (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 018

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zostały zakończone. Dokonano odbioru końcowego robót. Powstały obiekt oddano do użytkowania.

Informacja według stanu na dzień 22.01.2018 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/19/17 ZBP 2017 – LODOWISKO, ROLKOWISKO I MUSZLA KONCERTOWA – ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU PRZY BASENIE "AQUARIUS KOPERNIK" NA OS. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZABRZU, NUMER DZIAŁKI 1429/1

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 490 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 490 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 499 001,60 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja: 
Okolica skrzyżowania Al. W. Korfantego z Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Niezagospodarowana część Parku Jana Pawła II, działka nr 1429/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze, województwo, kraj. Dotyczy to miejsca w którym odbył się 2 lata temu koncert TVP 2 i Radia zet. Brak utwardzenia terenu oraz wcześniejsze deszcze spowodowały, że topiliśmy się wówczas w błocie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Zabrza i okolicy. Podczas imprez organizowanych przez TVP, Radio Zet, Radio Eska było ok. 130 000 osób. Dwa lata temu tj. w 2014r było wówczas ok.50 000 osób pomimo, że pogoda nie dopisała.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
I Częściowy drenaż działki 1429/1. II Utwardzenie terenu oraz wyłożenie płytami rozmiarach 0,8mx0,8m powierzchni ok.2000m kw. [40×50] III Wraz z powodzeniem inwestycji w następnych latach można wybudować muszlę koncertową podobną jak w parku Franciszka Kachla w Bytomiu przy Urzędzie Miejskim.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt przewiduje przygotowanie terenu pod imprezy masowe. Teren ten jest jednym z nielicznych miejsc dogodnych do tego typu imprez pod względem komunikacji, lokalizacji (blisko centrum) i przestrzennym. Mój projekt przewiduje zdrenowanie[część jest już zdrenowana] i utwardzenie terenu tak aby w przyszłości zbudować muszlę koncertową do celów imprez masowych czy kameralnych organizowanych nie tylko przez miasto Zabrze, szkoły, Rady Dzielnicy czy Parafię.W sezonie letnim teren utwardzony może służyć rolkowiczom a zimową porą można stworzyć lodowisko na świeżym powietrzu. Gdyby w przyszłości organizatorzy chcieli postawić swoją scenę to można to zrobić na utwardzonym terenie. Byłoby to bardzo dobrą promocją dla naszego miasta.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje miejsca postojowe, elementy siłowni zewnętrznej, plac zabaw oraz zestaw zabawowy „Kaja” dla maluchów, urządzenie linowe „Piramida”, stół do gry w ping-ponga, huśtawki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 127

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 14 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania.

Informacja według stanu na dzień 31 maja 2018 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/18/17 ZBP 2017 – MIEJSCA POSTOJOWE PRZY UL. GAGARINA WRAZ Z KRAINĄ REKREACYJNO-SPORTOWĄ DLA DZIECI I SIŁOWNIĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 379 545,50 zł

Wartość projektu do głosowania: 379 545,50 zł

Faktyczny koszt projektu: 415 255,20 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Działki nr 2295/52 oraz 2296/52 wewnątrz ulicy Gagarina 15- 45

Uszczegółowienie lokalizacji: Na działkach rosną drzewa, które należy zachować.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
nr 2295/52 oraz 2296/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania będzie na całą dzielnicę. Rozwiąże problem brakujących miejsc postojowych. Zmotywuje mieszkańców do aktywności fizycznej poprzez korzystanie z: urządzeń siłowni zewnętrznej przez seniorów i młodzież oraz zestawów urządzeń sportowo-zabawowych dla najmłodszych. Działki znajdują sie w pobliżu Zespołu Szkół nr 20 i z urządzeń sportowych będą mogli korzystać również uczniowie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wokół wskazanych działek jest 10 klatek bloków czteropiętrowych, których część mieszkańców będzie korzystała z miejsc postojowych. Natomiast wszyscy mieszkańcy osiedla (około 5000) z urządzeń rekreacyjno – sportowych. Jednak potencjalna liczba uczestników będzie zróżnicowana w zależności od warunków atmosferycznych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja projektu w części zostanie wykonana przez firmę specjalizującą się w produkcji i montażu urządzeń rekreacyjnych (P.P.U. Figler z Tarnowskich Gór). Urządzenia uaktywnią sportowo wszystkich mieszkańców dzielnicy (od maluch dl seniora) oraz posłużą do integracji społeczeństwa. Właściwe miejsca parkingowe poprawią bezpieczeństwo oraz przejazd pojazdów uprzywilejowanych (samochodów straży pożarnej).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest zagospodarowanie terenu, który w czasie powstawania osiedla był przeznaczony na teren rekreacyjny dla całych rodzin. Realizacja tego wniosku umożliwi mieszkańcom spędzanie czasu na wolnym powietrzu w komfortowych warunkach. Wzbudzi w obywatelach poczucie wspólnoty i zachęci do integracji. Propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną na świeżym powietrzu wpłynie na harmonijny rozwój młodego pokolenia. Równorzędnym celem jest poprawa estetyki dzielnicy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Umożliwenie swobodnego ruchu samochodów uprzywilejowanych oraz MPGK.

Uwagi przy ocenie: 
Ze względu na lokalizację miejsc parkingowych na kablu energetycznym przyjęto cenę 5 000 zł za 1 miejsce parkingowe (z uwagi na konieczność dodatkowego zabezpieczenia kabla albo jego przebudowę).
Środki wydatkowane w  ramach budżetu partycypacyjnego to środki publiczne i jako takie muszą być wydatkowane zgodnie z przepisami dotyczącymi wydatkowania takich środków czyli przede wszystkim zgodnie z Ustawą o finansach publicznych i Ustawą prawo zamówień publicznych. Dlatego, w  celu wyłonienia wykonawcy lub dostawcy — w zależności od wartości lub przedmiotu zamówienia — zostanie wystosowane przez Miasto Zabrze zapytanie ofertowe albo wykorzystany odpowiedni tryb zamówienia przewidziany prawem zamówień publicznych — tak aby zapewnić konkurencyjny wybór wykonawcy. Należy pamiętać, że środki z budżetu partycypacyjnego przeznaczone są na konkretne zadania rozwiązujące konkretne sprawy, a nie dla konkretnej osoby, firmy lub organizacji.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie placów zabaw dla najmłodszych

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 875

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 244 800,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 244 800,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  1) ul. Jordana 59 2) ul. Zamenhofa 4a

Uszczegółowienie lokalizacji: Działka nr 1967/53 Działka nr 272/11, 1902/260

Zasięg oddziaływania projektu:
– dzieci uczęszczające do przedszkola, – dzieci z osiedla Helenka i ich opiekunowie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
– 250 dzieci uczęszczających do przedszkoli, – 200 dzieci z osiedla wraz z opiekunami.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– z placów zabaw będą korzystały dzieci uczęszczające do przedszkoli w ciągu całego dnia pobytu, w zależności od potrzeb, – po godzinach realizacji podstawy programowej place zabaw będą udostępnione dla pozostałych dzieci z osiedla i ich opiekunów. Proponowani dysponenci: Przedszkole nr 6 i Przedszkole nr 38.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wyposażenie placów zabaw w nowe urządzenia urozmaici pobyt dzieci na świeżym powietrzu i uczyni je miejscem przyjaznym, bezpiecznym i atrakcyjnym. Miejsca te będą służyły rozwojowi aktywności fizycznej co będzie stanowiło ważny element wpływający na ich ogólny prawidłowy rozwój. Ponadto wspólne zabawy będą uczyły dzieci współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Bezpieczne i odpowiednio wyposażone przedszkolne place zabaw będą ciekawą propozycją na spędzanie wolnego czasu nie tylko dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, ale również dla pozostałych małych mieszkańców osiedla.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja ulicy Staromiejskiej, w I etapie od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Trocera, z przebudową oświetlenia ulicznego na stylizowane, przebudową/odbudową nawierzchni chodnika oraz jezdni z (…)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 498 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Ulica Staromiejska

Uszczegółowienie lokalizacji: Od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Trocera

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu obejmuje zarówno bezpośrednio mieszkańców posesji przy ul. Staromiejskiej, jak i przyległych osiedli dzielnicy Zabrze Centrum Północ. Ulica Staromiejska stanowi historyczną oś komunikacyjną Zabrza w chwili obecnej wykorzystywana głównie jako dojazd do przyległych posesji. Co roku odbywa się tam procesja Bożego Ciała gromadząca rzesze wiernych parafii św. Andrzeja. Lokalizacja ulicy równolegle do głównego ciągu komunikacyjnego Zabrza, tj. ul. Wolności może stanowić doskonałą alternatywę dla pieszego jak i rowerowego ruchu w kierunku do z centrum miasta, tworząc promenadę miejską, przebiegającą w sąsiedztwie parku im. Poległych Bohaterów oraz historycznej zabudowy Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 30 tys. mieszkańców dzielnicy Centrum Północ oraz przyległych dzielnic.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji projektu obejmuje zasięgiem zarówno mieszkańców Zabrza jak i przyjezdnych gości, odwiedzających zabytki kultury przemysłowej Szlaku Zabytków Techniki, jak i Kluczową Sztolnię Dziedziczną. Koncepcja zagospodarowania terenu winna zostać opracowana tak, aby podkreślić historyczny układ i charakter ulicy Staromiejskiej – by ponownie stała się strefą reprezentacyjną, będącą wizytówką dzielnicy, stanowiąca atrakcyjne miejsce zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów odwiedzających miasto.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W ostatnich latach ulica Staromiejska, będąca osią interesującej i zarazem najstarszej śródmiejskiej dzielnicy Zabrza, wraz z przyległą zabudową mieszkaniowo-usługową uległa istotnej degradacji, zarówno pod względem technicznym jak i społecznym, i znalazła się w sytuacji kryzysowej hamującej jej rozwój. Mimo to ma ona ogromny potencjał wynikający przede wszystkim z atrakcyjnej lokalizacji. Aby zapobiec postępującej degradacji wymaga ona objęcia przez władze samorządowe programem rewitalizacji, obejmującym kompleksowe działania naprawcze z zakresu planowania przestrzennego, budownictwa, ekonomii, a także i polityki społecznej. Rewitalizacja ulicy Staromiejskiej przełoży się na wzrost atrakcyjności przyległych nieruchomości i zabudowy mieszkaniowej, co winno skutkować chęcią osiedlania się nowych mieszkańców a tym samych zahamowaniem niekorzystnych zmian demograficznych w mieście. Oczekuje się również odbudowy zniszczonych budynków mieszkalnych, utworzenia punktów małej gastronomii itp. Ulica Staromiejska jako promenada miejska może być doskonałym miejscem dla organizacji różnych przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym oraz innych usług, współistniejących z funkcja mieszkaniową.

Uwagi przy ocenie: 
Według Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej koszt zamierzanego przedsięwzięcia przekroczy kwotę 1,1 mln. zł. Zgodnie z Regulaminem (par. 4 ust. 4) wartość projektu nie może przekraczać 500 000 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa miejsca zabaw dla mieszkańców dzielnicy i okolic oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu. Zagospodarowanie terenu położonego między budynkami mieszkalnymi dla potrzeb mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 100

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 65 555,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 65 555,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Teren między ulicami ks. K. Damrota nr 31 – 23 i ul. Czarneckiego nr 16 – 26

Uszczegółowienie lokalizacji: Nr działek: 4524/73, 4521/73, 4432/73

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu i okolicznych szkół i przeszkoli oraz mieszkańcy dzielnicy i okolic.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 10 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsce zabawy i wypoczynku dostępne dla uczniów ZSS 38 oraz mieszkańców dzielnicy i okolic w okresie całego roku z zachowaniem zasad porządku publicznego. Odpowiedzialność za obiekt obejmie dyrektor ZSS 38 w Zabrzu w godzinach funkcjonowania szkoły. Proces inwestycyjny obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu rekreacji rodzinnej, realizację projektu tj. przygotowanie podłoża, montaż urządzeń, montaż oświetlenia, nadzór nad właściwym korzystaniem i utrzymaniem zagospodarowanego terenu na kreatywną zabawę.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktywizacja rekreacyjno-edukacyjna uczniów szkoły i młodzieży dzielnicy i okolic, aktywne spędzanie czasu wolnego, integracja środowiska lokalnego i rodzinnego. Na pobliskim podwórku szkolnym znajduje się plac zabaw zrealizowany w ramach programu „Radosna Szkoła”. Jest on przeznaczony dla dzieci młodszych zarówno uczniów szkoły, jak też mieszkańców dzielnicy i okolic. W pobliżu szkoły znajduje się tzw. „Siłownia pod chmurką” przeznaczona dla uczniów starszych, młodzieży i starszych mieszkańców dzielnicy i okolic. Budowa placu kreatywnej rekreacji rodzinnej pozwoli na zaspokojenie potrzeb wszystkich grup wiekowych mieszkańców dzielnicy oraz uczniów szkoły, dla których każda forma aktywności ruchowej, zabawy jest istotnym elementem rozwoju psychoruchowego. Nadmieniam, że szkoła nie dysponuje boiskiem sportowym i takie zagospodarowanie terenu umożliwi poszerzenie możliwości realizacji zadań edukacyjnych na otwartej przestrzeni, co korzystnie wpływa m. in. na rozwój zmysłów oraz kontrolowanie emocji u dzieci. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu stanowiącego miejsce dla rodzinnej rekreacji pozwoli na rodzinne, aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców. Pięknie położony teren wśród drzew, po zagospodarowaniu, może stanowić ciekawe i kreatywne miejsce w naszym mieście.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa siłowni na os. Wyzwolenia oraz budowa placu zabaw przy ulicy Kalinowej i Kawika w Zaborze Północ oraz budowa placu zabaw przy ulicy Ogrodowej w Biskupicach. Autorzy Grzegorz Lubowiecki i Leszek Bucki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 158

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 493 089,78 zł

Wartość projektu do głosowania: 493 089,78 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ Inna: rozrywka

Lokalizacja:  Wiarusów, Kalinowa, Kawika, Ogrodowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
130/2, 1548/59, 1488/411, 228/19

Zasięg oddziaływania projektu:
Osiedle Wyzwolenia, Osiedle Zaborze – Wieś, okolice ul. Ogrodowej

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Osoby korzystające z terenów rekreacyjnych i zielonych przy ww.miejscach.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wybudowanie siłowni i placu zabaw zgodnie z załącznikami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozwój edukacyjny i sportowy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Mieszkaniec pola nie wypełnił.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: parking osiedlowy

Lokalizacja:  Struzika 4

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkaniec nie wypełnił pola

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkaniec nie wypełnił pola

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Mieszkaniec nie wypełnił pola

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Mieszkaniec nie wypełnił pola

Uwagi przy ocenie: 
Nie wypełniono wszystkich niezbędnych pól formularza.
Brak listy poparcia.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Nowa warstwa wierzchnia wraz z nową infrastrukturą boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Buchenwaldczyków 25 w Zabrzu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 447

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 381 735,42 zł

Wartość projektu do głosowania: 381 735,42 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Buchenwaldczyków 25; 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Nr dz. 5828/9

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie szkoły, młodzież i dzieci mieszkające w obwodzie szkoły (około 20 ulic), społeczeństwo mniejszości romskiej, instytucje: MOPR, Rada Dzielnicy, świetlica socjoterapeutyczna, parafia św. Anny, Areszt Śledczy i inni chętni.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Uczniowie i pracownicy szkoły: 500 osób. W godzinach popołudniowych dzieci i młodzież z dzielnicy, tj. około 100 osób, a także młodzież mniejszości romskiej zamieszkująca ulicę Buchenwaldczyków.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko szkolne w godz. 7:00 – 15:30 dostępne dla uczniów szkoły. Po godzinie 15:30 – dostępność dla reszty społeczeństwa lokalnego (bez ograniczeń).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Celem głównym jest zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów korzystających obecnie z boiska szkolnego. 2. Stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do spędzania czasu wolnego po szkole i pracy. 3. Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 4. Integracja społeczności lokalnej i szkolnej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest pozyskanie środków na wyposażenie sali do terapii Integracji Sensorycznej w SPZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 581

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zrealizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w ramach umowy z Miastem Zabrze. Sala do terapii Integracji Sensorycznej została otwarta dnia 4 grudnia 2017 r.

Informacja według stanu na dzień 04.12.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZPS/16/17 ZBP 2017 – POMÓŻMY DZIECIOM ZROZUMIEĆ ŚWIAT-WYPOSAŻENIE SALI DO TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 49 999,35 zł

Wartość projektu do głosowania: 49 999,35 zł

Faktyczny koszt projektu: 49 442,11 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. 3 maja 10; 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 764/82

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to całe miasto Zabrze ale również pozostałe miasta województwa śląskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Do Ośrodka na chwilę obecną zgłasza się bardzo duża ilość pacjentów. Po realizacji projektu wzrośnie efektywność działania Ośrodka i podniesie się jakość usług zdrowotnych, ponieważ będzie możliwość prowadzenia terapii SI przy użyciu sprzętów wysokiej jakości. Można założyć, że szacunkowa ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji wzrośnie do ok. 300 rocznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po realizacji projektu jego efekty będą dostępne dla wszystkich zgłaszających się pacjentów z Zabrza, u których wskazane jest zastosowanie terapii SI. Projekt pomoże dzieciom uzyskać prawidłową odpowiedź adaptacyjną oraz integrację społeczną. Z efektów realizacji projektu korzystać będą mogły również dzieci z okolicznych miast a nawet całego województwa śląskiego, przy czym pacjenci z Zabrza będą przyjmowani na dotychczasowych zasadach, czyli w pierwszej kolejności.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Najważniejszy cel: poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez umożliwienie korzystania z deficytowej usługi zdrowotnej, jaką jest terapia SI. Pozostałe cele to: a) wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci; b) kompensowanie zaburzeń rozwojowych dzieci; c) pomoc rodzicom w zrozumieniu dzieci z zaburzeniami SI.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Teren rekreacyjny składający się z boiska trawiastego dla dzieci i młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Boisko z naturalną nawierzchnią, przeznaczone głownie do uprawiania piłki nożnej, ale i innych sportów drużynowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 656

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 477 989,64 zł

Wartość projektu do głosowania: 477 989,64 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Jaskółcza 40

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obiekty Walki Makoszowy – administrowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2243/80

Zasięg oddziaływania projektu:
Boisko będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta Zabrza. Z boiska w ramach zajęć lekcyjnych będą mogli korzystać uczniowie znajdującej się nieopodal Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sportowej 5, ale i w ramach potrzeb, z innych zabrzańskich placówek oświatowych. W godzinach popołudniowych obiekty Walki Makoszowy są bazą treningową dla dzieci zrzeszonych w zabrzańskich klubach sportowych, przede wszystkim w Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze oraz Piłkarskim Przedszkolu Górnika Zabrze. Z racji ogólnodostępności boiska będą z niego mogli korzystać i aktywnie wypoczywać mieszkańcy całej dzielnicy Guido.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Biorąc pod uwagę obecne wykorzystanie obiektów Walki Makoszowy, głównie przez kluby sportowe z terenu Zabrza, można stwierdzić, że szacunkowa dzienna ilość osób korzystających z boiska będzie oscylowała w granicach 200 osób. Przy założeniu codziennego użytkowania da nam to miesięczną liczbę beneficjentów na poziomie 6000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko będzie ogólnodostępne na terenie miejskim administrowanym przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami. Proponujemy, aby dysponentem boiska była Jednostka bądź kluby sportowe trenujące na Walce Makoszowy. Budowa boiska z naturalną nawierzchnią zgodnie z przedstawioną ofertą na jego wykonanie będzie się składała z następujących etapów: robót pomiarowych i projektowych, robót ziemnych, prac mających na celu wykonanie odwodnienia boiska, prac właściwych – konstrukcyjnych boiska oraz prac montażowych systemu zraszania boiska.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem tego projektu jest rozbudowa i odświeżenie bazy sportowej na obiektach Walki Makoszowy. Kolejny element infrastruktury sportowej przy ulicy Jaskółczej 40 z całą pewnością zachęci szeroką grupę dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu, a dzieciom zrzeszonym w klubach sportowych na znaczne podniesienie standardów warunków treningowych. Celem nadrzędnym projektu jest wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców dzielnicy Guido, ale i całego Zabrza. Boisko z naturalną trawą będzie znakomitym narzedziem do aktywnegoi wypoczynku na świerzym powietrzu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa lamp oświetleniowych na alei spacerowej w miejscu zaznaczonym na mapie (okolice ul Webera 29)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 109

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 40 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 40 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Webera 29

Uszczegółowienie lokalizacji: w załączniku na mapie

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1767/46

Zasięg oddziaływania projektu:
Osoby korzystające z alei spacerowej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 600 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa w nocy dla osób korzystających z alei spacerowej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
7 latarni solarnych typu Bartek eco grand w miejscach zaznaczonych w załączniku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Teren na stadionie MKS Zaborze-Zabrze. Projekt obejmuje powstanie boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem. Wniosek jest zgodny z planami Rady Dzielnicy Zaborze-Północ odnośnie utworzenia w dzielnicy Osiedlowego Centrum Rekreacji i Sportu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 643

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 307 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 307 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  ul. Wyciska 5a w Zabrzu Stadion MKS Zaborze-Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: dołączono mapkę

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2166/59

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie służył mieszkańcom dzielnicy Zaborze-Północ oraz dzielnic sąsiednich oraz uczniom szkół znajdujących się w dzielnicy Zaborze-Północ (m. in. ZSS nr 1), którzy będą mogli w okresie letnio-wiosennym odbywać lekcje wychowania fizycznego, zawodnikom klubu MKS Zaborze-Zabrze oraz mieszkańcom dzielnicy. Boisko będzie ogólnodostępne dla mieszkańców, którzy będą mogli aktywnie (ruch to zdrowie) spędzać wolny czas.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 2000 os./miesiąc (szkoły, klub. mieszkańcy).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja obejmuje stworzenie projektu, przygotowanie terenu z wykorzystaniem obecnej infrastruktury (wykonanie rowów drenarskich, obrzeża, wykonanie oświetlenia, zabudowa piłkochwytów za bramkami, wykonanie tablicy z regulaminem, montaż słupów mobilnych do siatkówki i tenisa ziemnego, montaż 2 koszy do koszykówki, montaż nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie kwarcowej z liniami do gry w piłkę siatkową, w tenisa ziemnego i koszykówki. Dysponentem obiektu będzie Prezes MKS Zaborze-Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Obecnie na dzielnicy Zaborze-Północ nie ma bezpiecznego boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny). brak jest miejsca, w którym można bezpiecznie i w komfortowych warunkach (oprócz piłki nożnej) aktywnie z całymi rodzinami spędzać czas. Obiekt ten (boisko wielofunkcyjne) w jeszcze większym stopniu pomoże w integracji społeczności dzielnicy, a także pozwoli uzyskać dobre warunki do prowadzenia zajęć sportowych. Boisku wielofunkcyjne w znacznym stopniu poprawi estetykę stadionu MKS Zaborze-Zabrze oraz wizerunek miasta Zabrze u mieszkańców oraz licznie odwiedzających ludzi spoza Zabrza.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zorganizowanie „Placu Zabaw im. Janoscha” – zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego, modernizacja ogrodzenia, wycinka 4 drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 829

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 107 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 107 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Niedziałkowskiego 35

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Przedszkola nr 28 im. Janoscha

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2871/503

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 28, rodzeństwo i pokrewieństwo. Dzieci z dzielnicy Centrum Północ oraz najbliższej okolicy, ale również z terenu całego miasta – dostępne w godzinach pracy, tj. 6:00 do 18:00.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 500 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt dostępny dla ogółu w godzinach pracy przedszkola, tj. 6:00 do 18:00. Przebieg realizacji projektu: – wycinka 4 drzew zagrażających bezpieczeństwu, – modernizacja ogrodzenia i schodów wejściowych, – zagospodarowanie terenu przedszkolnego, zamontowanie urządzeń zabawowych o tematyce związanej z postaciami z bajek Janoscha (Horsta Eckerta).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Nadając nazwę Plac Zabaw im. Janoscha – honorowego obywatela miasta Zabrze – przedszkole zyska na swojej atrakcyjności, poprawi jego estetykę i wizerunek w środowisku lokalnym oraz jakość pracy placówki. Lepsze warunki edukacyjne dla najmłodszych. Bezpieczne miejsce zabaw i rekreacji. Integracja społeczna.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Życie mieszkańców jest już od 15 lat uwieczniane na stronie Grzybowice.pl, która ciszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Projekt zakłada wymianę wyeksploatowanego sprzętu fotograficznego na nowy oraz zakup porządnej kamery wideo.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 82

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 6 708,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 6 708,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Autor nie wskazał

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Grzybowice

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2 000 – mieszkańców Grzybowic 4 000 – osób, które wyjechały z Grzybowic 1 000 – osoby z ościennych dzielnic i miast Razem 7 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponent Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach ul. Badestinusa 60

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– Uwiecznianie dziejów mieszkańców, – integracja społeczeństwa, – propagowanie kultury, – promocja dzielnicy i miasta.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zabudowanie piłkochwytów o wysokości 6m i długości 52m (10 do 12 masztów i siatki ochronnej) od strony zachodniej ogólnodostępnego boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 534

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 12 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 12 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Budowlana 26

Uszczegółowienie lokalizacji: nr działki 4316/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania obejmuje uczniów i pracowników Gimanzjum nr 29 w Zabrzu, w tym klasy sportowe Górnika Zabrze. Na boisku będą odbywać się lekcje wf pobliskich szkół podstawowych, jak i zajęcia sportowe dzieci prowadzone przez TWSM „Promotor” Zabrze. Poza tym boisko jest udostępniane amatorskim klubom piłkarskim w celach treningowych i turniejowych. boisko jest otwarte dla wszystkich mieszkańców Rokitnicy i sąsiednich dzielnic bez względu na wiek.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Trawiaste boisko piłkarskie w tygodniu w godzinach od 8:00 do 15:20 jest udostępniane uczniom szkół rokitnickich, a w godzinach popołudniowych od 16:00 do 21:00 zorganizowanym grupom, które wcześniej zgłosiły rezerwację. W wolnych terminach w tygodniu, w soboty i w niedziele boisko jest wykorzystywane przez indywidualne osoby w różnym wieku.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zabudowanie piłkochwytów od strony zachodniej boiska przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa, ułatwi korzystanie z niego przez grających w piłkę bo zapobiegnie wypadaniu piłki poza teren Gimnazjum nr 29, a tym samym przeskakiwaniu przez wysoki żywopłot albo bieganiu dookoła ogrodzenia przez ulicę I Kosmowskiej, gdzie panuje żywy ruch samochodów i pieszych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Elementy projektu: zagospodarowanie ogrodu, stworzenie atrakcyjnego placu zabaw, wymiana ogrodzenia i budowa chodnika wokół Przedszkola skierowane są do szerokiej rzeszy użytkowników – zarówno z placówek oświatowych przy ul. Pokoju, jak i osiedla.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 588

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 159 483,50 zł

Wartość projektu do głosowania: 159 483,50 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ Inna: bezpieczeństwo pieszych użytkowników

Lokalizacja:  Pokoju 37 (Przedszkole nr 46)

Uszczegółowienie lokalizacji: teren ogrodu przedszkolnego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1660/14, 2470/14, 2462/12, 2469/14; 2474/14

Zasięg oddziaływania projektu:
Okolice Przedszkola nr 46 w Zabrzu – projekt przeznaczony dla wychowanków Przedszkola i ich rodziców, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 i ich rodziców; mieszkańców osiedla (ulice Pokoju, Wolności, Piłsudskiego, Nawrata, Trocera i pobliskich) oraz pracowników Przedszkola i Szkoły Podstawowej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
125 dzieci w wieku przedszkolnym 450 uczniów szkoły podstawowej 1000 rodziców tychże uczniów 100 pracowników placówek oświatowych 1200 mieszkańców osiedla Razem – około 2875 odbiorców

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogród przedszkolny dostępny dla odbiorców zainteresowanych atrakcyjnym i bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu w otoczeniu dużej ilości zieleni. Monitoring zewnętrzny zainstalowany w 2012 roku.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej i sportowej w dzielnicy, – stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków korzystania z ogrodu przedszkolnego, – bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi osiedlowej, – podniesienie estetyki otoczenie wokół Przedszkola, – integracja środowiska przedszkolnego ze środowiskiem lokalnym

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest pozyskanie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, służącego do terapii dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 702

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 352 178,71 zł

Wartość projektu do głosowania: 352 178,71 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. 3 maja 10, 41-800 Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
764/82

Zasięg oddziaływania projektu:
W Ośrodku rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych leczone są dzieci i młodzież z Zabrza, ale również z pozostałych miast województwa śląskiego. Biorąc pod uwagę obszar, z którego rodzice ze swoimi dziećmi zgłaszają sie do Ośrodka, tzn. całe województwo śląskie, można stwierdzić, że placówka cieszy się ogromnym powodzeniem a zasię oddziaływania projektu jest bardzo duży.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Do Ośrodka na chwilę obecną zgłasza się bardzo duża ilość pacjentów (około 500 rocznie). Wysoki standard leczenia, ogromna wiedza specjalistów i ich doświadczenie sprawiają, że w tej Placówce jest leczona coraz większa liczba dzieci. Po realizacji projektu wzrośnie efektywność działania Ośrodka, zwiększy się potencjał diagnostyczno-leczniczy, będzie możliwe prowadzenie nowoczesnych metod leczenia, podniesie się jakość usług zdrowotnych. Doprowadzi to również do sytuacji, w której Placówka kluczowym ośrodkiem rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kraju. W związku z powyższym można założyć, że szacunkowa liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji wzrośnie o 50%.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po realizacji projektu jego efekty będą dostępne dla wszystkich zgłaszających się pacjentów z Zabrza bez wyjątków, ponieważ w Ośrodku z leczenia mogą korzystać wszystkie dzieci niepełnosprawne, a także zagrożone niepełnosprawnością. Poza tym z efektów realizacji projektu korzystać będą mogły również dzieci z okolicznych miast a nawet całego województwa śląskiego, przy czym pacjenci z Zabrza będą przyjmowani na dotychczasowych zasadach, czyli w pierwszej kolejności.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Najważniejszym celem do osiągnięcia jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przy użyciu nowoczesnego sprzętu i nowej technologii, co pozwoli na przywrócenie zdrowia bądź zmniejszenie stopnia niepełnosprawności małych pacjentów mieszkających przede wszystkim na terenie Zabrza, ale również w innych miejscowościach. Pozostałe cele to: – pozyskiwanie przez Ośrodek nowych pacjentów – rozwój Ośrodka, co wpłynie korzystnie na rehabilitację dzieci, jak i wizerunek Ośrodka, a nawet całego miasta Zabrze, promowanie usług zdrowotnych wykonywanych w Zabrzu na rzecz dzieci, które potrzebują szczególnej opieki.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt i budowa/modernizacja 370 m trasy rekreacyjnej asfaltowej o jakości do wykorzystania przez spacerowiczów bez/z wózkami, biegaczy, rowerzystów, rolkarzy i nartorolkarzy w Parku Powstańców Śląskich/Lasku Makoszowskiego/Guido z oświetleniem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 407

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 237 935,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 237 935,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
370-metrowa kontynuacja drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku torów od skrzyżowania ul. Sportowej/Rogera/Jaskółczej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
22402

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnic: Guido, Centrum Południe, Makoszowy, Kończyce, całego Zabrza, Sośnica-Gliwice. Osoby korzystające z infrastruktury GKS Walka Zabrze. Sportowcy, amatorzy sportów wrotkarskich z regionu (aglomeracja śląska: Gliwice, Ruda Śląska, Katowice, Chorzów, Bytom, itd.)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy całego Zabrza we wszystkich grupach wiekowych (ok. 179 000 osób), osoby korzystające z infrastruktury GKS Walka Zabrze, spacerowicze, rodziny z wózkami dziecięcymi, dzieci w różnym wieku, rowerzyści, biegacze, rolkarze, nartorolkarze, osoby niepełnosprawne, uczniowie okolicznych szkół, przedszkolaki. sportowcy/amatorzy sportów wrotkarskich, biegacze, rowerzyści z Zabrza, całego regionu, Polski południowej, a w przypadku kontynuacji projektu na większą skalę z całej Polski.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Projekt koncepcyjny „Sportstrady Zabrzańskiej” tj. kompleksowej trasy rekreacyjnej długości ok. 370 m. 2. Realizacja wnioskowanego etapu budowy/modernizacji istniejącej trasy: – przygotowanie podłoża do położenia nowego asfaltu (frezowanie, ew. podbudowa, korytowanie – jeśli potrzebne) – instalacja oświetlenia – wymiana nawierzchni – oznakowanie

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Brak w Zabrzu wysokiej jakości infrastruktury/ nawierzchni przeznaczonej do uprawiania sportów wrotkarskich – budowa wysokiej jakości nawierzchni z oświetleniem umożliwiającej uprawnianie sportów wrotkarskich również po zmroku. 2. Choroby cywilizacyjne związane ze złym odżywianiem i brakiem aktywności fizycznej – realizacja poprzez promocję i zachętę do sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza poprzez przygotowanie wysokiej jakości infrastruktury do rekreacji i uprawiania sportu (bliskość GKS Walka i bieżni lekkoatletycznej jako dodatkowy atut w możliwości realizacji celu). 3. Bardzo zły stan techniczny przedstawianego odcinka drogi w chwili obecnej uniemożliwiający realizację powyższych celów – remont i wymiana nawierzchni drogi na asfalt wysokiej jakości. 4. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanego we wniosku terenu (informacja z UM) – wprowadzenie ładu przestrzennego w obszar objęty projektem. 5. Brak bezpiecznego miejsca (wyłączenie z ruchu samochodowego) dla rodzin z dziećmi do nauki sportów rekreacyjnych (jazda na rowerze, rolki) – wspieranie rodziny. 6. Brak wystarczającej ilości i jakości dróg rekreacyjnych do poruszania się na wózku inwalidzkim – wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez dobrej jakości nawierzchnię. 7. Brak bezpiecznych ścieżek rowerowych/rolkowych z wydzielonymi pasami ruchu dla pieszych – poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyznaczenie stref ruchu pieszego i rolkowo-rowerowego. 8. Niedostateczne wykorzystanie obiektów sportowych GKS Walka (np. bieżnia lekkoatletyczna) – zwiększone zainteresowanie obiektami GKS Walka w związku z pojawieniem się atrakcyjnej trasy rekreacyjno-sportowej (rolkostrady) w bezpośrednim sąsiedztwie. 9. Znikoma ilość profesjonalnie przygotowanych obiektów do uprawiania sportów wrotkarskich/nartorolkowych w Polsce – budowa wysokiej jakości trasy asfaltowej w otoczeniu lasu do wykorzystania pod sporty wrotkarskie/nartorolki i w efekcie promocja miasta, gminy i powiatu na skalę ponadregionalną. 10. Brak atrakcyjnych tras rekreacyjnych o dobrej nawierzchni w dzielnicy – aktywizacja mieszkańców dzielnicy poprzez stworzenie nowej, atrakcyjnej trasy rekreacyjnej dla rodzin z dziećmi.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa lamp oświetleniowych przy placu zabaw i parkingu w miejscu zaznaczonym na mapie

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 74

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 45 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 45 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Webera 29

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1767/46

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy i dzieci korzystające z placu zabaw oraz parkingu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 700 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa dla osób korzystających z placu zabaw i parkingu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa 2 lamp solarno-wiatrowych typu Czapla sport przy placu zabaw oraz na parkingu w miejscu oznaczonym na mapie

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa (utwardzenie) niedokończonego odcinka drogi dojazdowej od przepompowni do obiektu Orlik 2012, placu zabaw, siłowni pod chmurką, Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 561

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 263 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 263 000,00 zł

Lokalizacja: 
Droga od przepompowni do obiektu Orlik 2012, placu zabaw, siłowni pod chmurką, Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2935/94

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Maciejów we wszystkich grupach wiekowych, mieszkańcy pozostałych dzielnic korzystający z obiektu sportowego Orlik 2012, placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką i Parku Rodzinnego

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Liczba osób korzystających z projektu: 3000 osób Mieszkańcy Zabrza we wszystkich grupach wiekowych, przedszkolaki z Przedszkola nr 14 w Zabrzu Maciejowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu Maciejowie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zaprojektowanie, wytyczenie, przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy drogi i nawierzchni z kostki betonowej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja 2016 wykonana będzie droga dojazdowa od ul. Kondratowicza do przepompowni. Pozostał do wykonania odcinek drogi wraz z zatoką parkingową o długości 120 metrów i powierzchni całkowitej 810 m kw. Obecnie nierówna powierzchnia pyli odrobinami tłucznia, dlatego utwardzenie tej drogi płaską kostką betonową znacznie poprawi komfort spacerowiczów zwłaszcza matek z małymi dziećmi i ułatwi dojazd w czasie organizowanych imprez na obiekcie sportowym oraz na terenie Parku Rodzinnego (turnieje sportowe, pikniki i festyny dla mieszkańców) – z tej drogi korzystają pojazdy uprzywilejowane służb ratowniczych, organizatorzy imprez, zaopatrzenie, wykonawcy oprawy muzycznej, mieszkańcy. Budowa wygodnej drogi dojazdowej wraz z zatoką parkingową zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników i poprawi estetykę obiektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Plac zabaw na terenie Przedszkola nr 16

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 364

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 69 791,43 zł

Wartość projektu do głosowania: 69 791,43 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Korczoka 9, 41-806 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Przedszkole nr 16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1586/129; 2095/116

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zaborze-Północ

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
– wychowankowie Przedszkola nr 16 (200) – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 (300) – dzieci uczęszczające do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 mieszczącego się w budynku Przedszkola nr 16 – dzieci do lat 3 zamieszkałe w okolicy

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z placu zabaw korzystać będą dzieci zamieszkujące dzielnicę Zaborze-Północ, jak również wychowankowie naszego Przedszkola. Za obiekt odpowiadać będzie Przedszkole nr 16.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i uczniów – Uatrakcyjnienie zabaw na świeżym powietrzu – Kształtowanie prawidłowej postawy ciała poprzez aktywność fizyczną, która przyczynia się do wyrabiania podstawowych cech motorycznych dzieci

2022-11-21

Dla Mieszkańców