Zabrze przestrzenią rozwoju

Uchwały

UCHWAŁA NR LVI/810/22 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 17 października 2022 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XXX/495/21 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

UCHWAŁA NR LXXX/1062/24 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Zabrze

UCHWAŁA NR LXIII/883/23 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

UCHWAŁA NR XX/359/20 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XLVIII 732/22 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 1 kwietnia 2022 roku (tekst jednolity) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XX/357/20 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 18 maja 2020 r. (tekst jednolity) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze UCHWAŁA NR LXXX/1063/24 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/357/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze

UCHWAŁA NR XLVIII/733/22 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XLVIII/735/22 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

UCHWAŁA NR XLVIII/736/22 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dla Mieszkańców