Zabrze przestrzenią rozwoju

Strategiczna mapa hałasu miasta Zabrze 2022 r

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, Miasto Zabrze opracowało w 2022 r. Strategiczną Mapę Hałasu (SMH).

SHM w swoim zakresie obejmuje m.in. identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu (z rozbiciem na hałas drogowy, szynowy i przemysłowy), zestawienie wyników pomiarów, identyfikację terenów zagrożonych hałasem z uwzględnieniem liczby mieszkańców, propozycje działań w zakresie ochrony przed hałasem oraz działania planowane mające wpływ na stan akustyczny środowiska.   

Dla Mieszkańców