Zabrze przestrzenią rozwoju

Składanie wniosków

Wnioski można składać od 9 maja do 9 czerwca 2022 r.

1. Mieszkaniec może złożyć wniosek w następujący sposób:
– pobierając druk ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (https://www.miastozabrze.pl) i wypełniając właściwy formularz
– pobierając druk z punktu obsługi mieszkańców (będą dostępne od 9 maja).


2. Tylko w przypadku składania projektu ogólnomiejskiego do wypełnionego formularza mieszkaniec powinien dołączyć listę poparcia z 50 podpisami.

3. Ewentualnie inne załączniki
(np. zgodę dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej jeśli projekt dotyczy obiektu (nieruchomości) lub zgodę dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej jeśli projekt dotyczy ruchomości – wtedy kiedy są one niezbędne). Zgoda dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej (tu Dyrektora MZD) nie jest potrzebna w przypadku projektów dotyczących dróg (np. ich remontu, budowy chodników lub miejsc postojowych) w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg.

4. Po podpisaniu wniosek wraz z załącznikiem (załącznikami) przekazuje się:
• listownie przesyłając go na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu:
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

• osobiście w Urzędzie Miejskim:
urna do składania dokumentów znajdująca się przy Punkcie Obsługi Klienta
Parter przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
czynne: poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

W przypadku przesyłania pocztą liczy się data stempla pocztowego, a w przypadku składania osobistego należy to zrobić w czasie pracy punktu obsługi mieszkańców.

Wniosek można również złożyć w sposób elektroniczny kierując pismo ogólne w ePUAP z wypełnionym wnioskiem na elektroniczną skrzynkę podawczą.
Dodatkowe dokumenty (załączniki do wniosku), które powinny być podpisane przez osoby inne niż wnioskodawca (czyli tzw. lista osób popierających, zgoda dyrektora na realizację projektu na terenie / w siedzibie miejskiej jednostki organizacyjnej, nie w każdym przypadku są wymagane), powinny jednak być dostarczone w formie oryginału dokumentu z podpisami osób składającymi odpowiednie oświadczenia. W takiej sytuacji te dodatkowe dokumenty te powinny być złożone w takiej postaci, w jakiej zostały wytworzone, zatem alternatywnie:
— w formie podpisanego dokumentu papierowego — w tej sytuacji trzeba je złożyć w Urzędzie lub wysłać pocztą,
— w postaci podpisanego (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym) dokumentu elektronicznego — w tej sytuacji można dołączyć je do składanego wniosku (jako załącznik).

Zasady budżetu obywatelskiego reguluje uchwałaregulamin.

W przypadku pytań prosimy o telefon pod numer 32 27 39 606 (poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:00) lub e-mail: umz@um.zabrze.pl.

Dla Mieszkańców