Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych

                                               II TURA

Uwaga!!!! PRACA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCH SAMYCH SKŁADACH


SZKOLENIA DLA PRZEWODNICZĄCYCH I ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


W dniu 19 maja 2015 r. odbędzie się szkolenie dla przewodniczących i ich zastępców:

– godz. 16:00 – OKW   nr  1 – 39,
 – godz. 17:00 – OKW  nr  40 -78.

W dniu 20 maja 2015 r. odbędzie się szkolenie dla przewodniczących i ich zastępców 

– godz. 16:00 – OKW   nr 79 – 91

Szkolenia odbędą się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Religi 1, sala nr 115

                                              H A R M O N O G R A M czynności na dzień 23 maja 2015 r.


I. Dzień 23 maja 2015 r. (sobota )

1. Rozpoczęcie dostarczania materiałów i dokumentów wyborczych do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych:

od godz. 09.00 do godz. 11.00

Nr OKW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16,18,19,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
50,51,52,53,57,67,69,72,78,81,82,84,87,88,91.


od godz. 11.00 do godz. 13.00

Nr OKW 17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,54,56,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,68,70,71,73,74,75,76,77,79,80,83,85,86,89,90

2. Komisja obowiązkowo telefonicznie potwierdza odbiór materiałów i dokumentów wyborczych, a w szczególności z;

● ilości otrzymanych kart do głosowania
● liczby osób uprawnionych do głosowania

na numer telefonu 32/27 39 701, 32/27 39 704.

                                                                                      I TURA

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. odbędą się w następujących terminach i godzinach:

Dzień 24 kwietnia 2015 r.
Godzina rozpoczęcia szkolenia Nr Obwodowej Komisji Wyborczej
16:00 Członkowie Komisji od nr 1 do nr 16
18:00 Członkowie Komisji od nr 17 do nr 32
 

Dzień 29 kwietnia 2015 r.
Godzina rozpoczęcia szkolenia Nr Obwodowej Komisji Wyborczej
16:00 Członkowie komisji od nr 33 do nr 47
18:00 Członkowie komisji od nr 48 do nr 62

Dzień 30 kwietnia 2015 r.
Godzina rozpoczęcia szkolenia Nr obwodowej Komisji Wyborczej
16:00 Członkowie Komisji od nr 63 do nr 78
18:00 Członkowie Komisji od nr 79 do nr 91

Szkolenia odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. 3 go Maja 91a. Obecność jest obowiązkowa! Spotkanie to jest zarazem pierwszym posiedzeniem komisji, na którym komisja ze swego składu osobowego dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszym posiedzeniu jest podstawą do odwołania ze składu komisji.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników wyborczych tych komitetów, które mają zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz pełnomocników wyborczych oraz ich adresy dostępne będą na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Tam też dostępny będzie wykaz adresów stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

http://pkw.gov.pl/aktualnosci/wykaz-zgloszonych-kandydatow-na-prezydenta…

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) komitetów wyborczych mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód. Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy Pełnomocnik wyborczy (lub upoważniona przez niego osoba) uprawnionego komitetu wyborczego może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej. W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto informuje, że:

1) przepisy prawa wyborczego nie określają sposobu rekrutacji przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w tym sposobu informowania przez komitety o prowadzonym naborze;

2) samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu;

3) przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4) przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i w konsekwencji otrzymania przez te osoby zryczałtowanej diety za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, w tym także w zamian za zbieranie podpisów popierających zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do wydawania opinii i podejmowania działań w przypadkach, o których mowa powyżej.

Jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji. Państwowa Komisja Wyborcza ponadto zwraca uwagę, że zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść finansową lub osobistą jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem przepisu karnego Kodeksu. Jednakże ostateczna ocena, czy w danym przypadku doszło do naruszenia prawa, będzie należała do organów ścigania i sądów.

Szczegółowy sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz tryb przeprowadzania losowania członków obwodowych komisji wyborczych, a także wzór zgłoszenia określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345).

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto przypomina, że zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

1) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł;

2) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł;

3) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł.

Podana wysokość diet obowiązuje także w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania.

Dla Mieszkańców