Zabrze przestrzenią rozwoju

Referendum Ogólnokrajowe 2015

Wyniki:

http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska/2478 

Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 6:00 do godziny 22:00 w dniu 6 września 2015 r.

 Strona PKW http://referendum2015.pkw.gov.pl/

PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – informacja tel. (32) 37-33-425 lub 335.
W dniu głosowania istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 10:00 do 16:00.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O REFERENDUM – informacje tel. (32) 27-39-703 lub 37-33-468
Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo do uzyskiwania informacji o:
– właściwym dla siebie obwodzie głosowania;
– lokalach obwodowych komisji do spraw referendum znajdujących się najbliżej jej miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
– warunkach dopisania niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym obwodzie głosowania;
– terminie referendum oraz godzinach głosowania, a także pytaniach referendalnych;
Informacje te są przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na wniosek tej osoby, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.
NAKŁADKA BRAILLE’A
Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu niepełnosprawna osoba ta obowiązana jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.
POMOC PRZY GŁOSOWANIU
Niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu komisji obwodowej inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu osobie uprawnionej do udziału w referendum sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby. Dopuszczalne jest, aby na życzenie niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum, do przekazania ustnie treści obwieszczeń referendalnych oraz urzędowych informacji Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych w lokalu komisji obwodowej.


1. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – informacje tel. (32) 37-33-448
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:
– całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);
– niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
– całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
– orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
– orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
– osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wnioski składa się w pok. 107 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, w poniedziałki 7:30 – 17:00, od wtorku do piątku 7:30 -15:30 najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r.

2. DOPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW- informacje tel. (32) 37-33-494
Wyborcy:
• stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały;
• nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy;
• stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały;
– wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.
Wniosek można złożyć w pok. 112 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, w poniedziałki 7:30 – 17:00, od wtorku do piątku 7:30 -15:30.

3. DOPISANIE WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW– informacje tel. (32) 37-33-494
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jej miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu referendum, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.
Wnioski składa się w pok. 112 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, w poniedziałki 7:30 – 17:00, od wtorku do piątku 7:30 -15:30 najpóźniej do dnia 1 września 2015 r.

4. GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA – informacje tel. (32) 37-33-468

Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem referendum może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wnioski składa się w pok. 110 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, w poniedziałki 7:30 – 17:00, od wtorku do piątku 7:30 -15:30 najpóźniej do dnia 4 września 2015 r.

5. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE– informacje tel. (32) 37-33-303
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu osoby uprawnionej do udziału w referendum do rejestru wyborców w danej gminie.
W zgłoszeniu osoba uprawniona do udziału w referendum może zażądać przesłania jej wraz z pakietem referendalnym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Osoba uprawniona do udziału w referendum zostanie skreślona ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 111 w poniedziałki 7:30-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30.

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA

• Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak „x” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „Tak” albo odpowiedzi negatywnej „Nie”.

• Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „x” w żadnej z kratek obok odpowiedzi na pytanie, głos uważa się za nieważny.

Dla Mieszkańców