Zabrze przestrzenią rozwoju

Żłobki

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Żłobek Miejski w Zabrzu
ul. Buchenwaldczyków 32
tel. Dyrektor 699-869-995
tel. Księgowość 669-857-579
buchenwaldczykow32@zlobek.zabrze.pl
www.zlobek-zabrze.pl

Filia Żłobka Miejskiego – Rokitnica
ul. Generała Andersa 34
tel. 699-869-439
andersa34@zlobek.zabrze.pl

Filia Żłobka Miejskiego – Centrum
ul. Niedziałkowskiego 2
tel. 793-818-325
niedzialkowskiego2@zlobek.zabrze.pl

Żłobki niepubliczne:

Żłobek Społeczny nr 1
ul. Ks. Konstantego Damrota 58
tel. (32) 271-27-16
zlobekspoleczny@tlen.pl
www.zlobekspoleczny.pl
Przyjęcia dzieci w wieku od 5 miesiąca do 3 lat.

Integracyjny Żłobek Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców i Dzieci Specjalnej Troski
ul. Jerzego Wyciska 5
tel. (32) 271-43-52,
fax (32) 277 00 53
sekretariat.ceir.zabrze@op.pl
www.ztr.zabrze.pl
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Żłobek „Dzieciątka Jezus”
Dom Dziennego Pobytu „RODZINA” Caritas Diecezji Gliwickiej
ul. Wolności 586
41-806 Zabrze
tel.: (32) 277-50-20
kontakt@dom-rodzina.pl
www.dom-rodzina.pl
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Żłobek „Misiowa Kraina”
Filia 1 Domu Dziennego Pobytu „RODZINA” Caritas Diecezji Gliwickiej
al. Szczęście Ludwika 2
41-807 Zabrze
tel.: (32) 733-28-58
kontakt@dom-rodzina.pl
www.dom-rodzina.pl
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Żłobek Bożego Miłosierdzia Caritas Diecezji Gliwickiej
ul. Majnusza 7
41-800 Zabrze
tel.: 575-241-606
www.dom-rodzina.pl
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Żłobek nr 5
ul. Dworska 18b nr lokalu 1:2
41-800 Zabrze
Kierownik: 516 325 737
www.zlobekzabrze.pl

Filia Prywatnego Żłobka nr 5 w Zabrzu – Żłobek Biedroneczki
ul. Franciszkańska 20
41-800 Zabrze
Kierownik: 516 325 737
www.zlobekzabrze.pl
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Akademia Małego Smerfa
ul. Franciszkańska 17
41- 819 Zabrze
Kierownik: 502 183 505
www.smerfy.org

Ulubiony Żłobek
ul. Pośpiecha 20
tel. 503 329 334
ulubiony.zlobek@gmail.com
www.ulubionyzlobek.pl
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Pozytywny Żłobek w Zabrzu
ul. Wandy 7
41-800 Zabrze
tel. 538 237 206
a.rathai@pozytywneinicjatywy.pl
Przyjęcia dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat

Akademia Rozwoju Mariola Kozłowska
ul. Wolności 338 B
41-800 Zabrze
tel. 723 494 228
mariola.kozlowska@onet.pl
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Akademia Rozwoju Mariola Kozłowska
ul. Gdańska 27
41-800 Zabrze
tel. 723 494 228
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat

Niepubliczny Żłobek Zaczarowany Ołówek Katarzyna Mitak
ul. gen. Władysława Sikorskiego 29
41-809 Zabrze
tel. 724-295-055
zaczarowanyolowekrsl@gmail.com
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Żłobek Niepubliczny nr 1 S.C. O/Zabrze
ul. Wolności 121 C
41-800 Zabrze
tel. 577 88 22 86
zlobekzabrze@wp.pl
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Żłobek „Skrzydełka”
ul. Lipowa 11
41-800 Zabrze
tel. 609-413-865
klubmaluchaskrzydelka@gmail.com
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Zielone Sady
ul. Wolności 199
41-800 Zabrze
tel. 536 459 276
dyrekcja@zielonesady.pl
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat

Żłobek Bliskościowy „Mądre Sówki”
ul. Sobieskiego 10
41-800 Zabrze
tel. 666 971 853
zlobekmadresowki@gmail.com
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat

Żłobek Bliskościowy „Mądre Sówki’
ul. Bażantów 5 lok. 2U
41-807 Zabrze
tel. 666-971-853
zlobekmadresowki@gmail.com
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat

U Cioci Poli
ul. Trocera 39
41-800 Zabrze
tel. 516 736 392
uciocipoli@interia.pl
Przyjęcia dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wniosek składa się do właściwego ze względu na gminę prowadzenia żłobka lub klubu urzędu miasta lub gminy.

Wniosek o wpis do rejestru składany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu RKZ-1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Wniosek zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
4) decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,
5) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
7) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
8) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
10) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
11) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wpis do rejestru podlega opłacie. Jej wysokość ustala gmina, opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Miasta Zabrze wynosi 500 zł (słownie: pięćsetzłotych).
Opłaty należy dokonać na rachunek:

Miasto Zabrze
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
ING Bank Śląski S.A.
57 1050 1230 1000 0023 5387 1094

Przy dokonywaniu wpłaty należy podać tytuł „Opłata za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych”.

Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu od poniedziałku do piątku w godz : 7.30 – 17.00

Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Zaświadczenie zawiera następujące dane:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2) datę i numer wpisu do rejestru;
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
3) w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
4) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
5) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną;
6) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu RKZ-3 Wniosek o wykreślenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze administracyjnej. Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty.

Więcej informacji:https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/informacje-dla-podmiotow-prowadzacych-instytucje-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-lub-planujacych-je-zalozyc/zlobki-i-kluby-dzieciece/

Dla Mieszkańców