Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje ogólne

Wybraliśmy dzielnicowych radnych
19 marca w Zabrzu odbyły się wybory do Rad Dzielnic w kadencji 2017-2021. Największą frekwencję odnotowano w Makoszowach, na Osiedlu Młodego Górnika, w Pawłowie, Kończycach i Grzybowicach. Z kolei najmniej mieszkańców głosowało w dzielnicy Centrum Północ. Frekwencja ogólna wyniosła 4,15%, co jest porównywalne z poprzednimi wyborami do zabrzańskich Rad Dzielnic.
Wyniki w poszczególnych Dzielnicach poniżej w załączniku.

MIEJSCE I GODZINY GŁOSOWANIA
Głosowanie w dniu wyborów 19 marca 2017 r. odbywa się w siedzibie obwodowej komisji wyborczej bez przerwy w godzinach od 8:00 do 17:00.

Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabrzu

 • Udostępnienie spisu wyborców. Każdy wyborca może sprawdzić, czy został ujęty w spisie wyborców na podstawie wniosku o udostępnienie spisu wyborców. Na pisemny wniosek wyborcy, gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu).
  Informujemy, że zgodnie z § 7 Uchwały nr 3/MKW/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 25.01.2017 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Rad Dzielnic zarządzonych na dzień 19 marca 2017 r., spisy wyborców będą udostępnione od 9 do 16 marca 2017 r.
  Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. nr 111 (I piętro), tel. (32) 37-33-303
 • poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00
 • wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30
 • Miejska Komisja Wyborcza w Zabrzu informuje, że ordynacja wyborcza jednostek pomocniczych miasta Zabrze (podobnie jak Kodeks Wyborczy) nie ogranicza możliwości członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych krewnym ani powinowatym kandydatów do Rad Dzielnic w Zabrzu
 • Należy pamiętać, że podział na obwody głosowania tworzony w celu przeprowadzenia miejskich wyborów różni się od stałego podziału miasta na obwody głosowania w wyborach powszechnych.
  Zgodnie z ordynacją wyborczą stanowiącą załącznik do statutów jednostek pomocniczych na terenie dzielnic tworzonych jest 40 obwodów głosowania obejmujących do 6000 mieszkańców.
  Szczegółowe informacje dotyczące podziału miasta na obwody do głosowania oraz siedzib komisji mieszkańcy mogą znaleźć poniżej w obwieszczeniu Miejskiej Komisji Wyborczej.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Zgodnie z uchwałą mieszkańcy Zabrza wybiorą przedstawicieli do 18 Rad Dzielnic.
W dzielnicach:

 • Centrum Północ i Centrum Południe Rady będą liczyły 21 członków,
 • w pozostałych dzielnicach 15.

UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • W dniu głosowania istnieje możliwość przewozu osób starszych i niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godz. 10:00-16:00. Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 605 045 781 oraz 691 686 328.

REJESTR WYBORCÓW

Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisu wyborców zamieszkałych na terenie Dzielnicy ujętych w stałym rejestrze wyborców. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.
Zameldowanie na pobyt czasowy nie uprawnia do wzięcia udziału w głosowaniu – chcąc głosować należy złożyć wniosek o dopisanie do rejestru w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pokój 112.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Prezydent Miasta wydaje decyzję o wpisaniu do rejestru. Do rejestru wyborców mogą się dopisać na pisemny wniosek: wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy, wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy.
Szczegółowe informacje dotyczące złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu na Platformie SEKAP pod adresem: https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=190&actionMethod=katalog.xhtml%3Ape…).

ZASADY GŁOSOWANIA
Oddając głos należy wskazać liczbę kandydatów równą bądź mniejszą od liczby mandatów do danej rady stawiając znak X w pustym kwadracie umieszczonym przy nazwisku wybranego kandydata (dwie linie przecinające się wewnątrz pustego kwadratu). Wszelkie inne znaki w tym miejscu lub zamazanie kwadratu przeznaczonego do wskazania wybranego kandydata powodują nieważność głosu.
Głos jest również nieważny, jeżeli nie wskazano żadnego z kandydatów lub gdy liczba wskazanych kandydatów jest większa niż liczba mandatów do obsadzenia.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Rady ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzielnicy (figuruje w rejestrze wyborców).

Dla Mieszkańców