Zabrze przestrzenią rozwoju

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZABRZU

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przekazania Pani/Panu kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazuje nam Pani/Pan swoje dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy Pani/Pana dane od innych osób bądź z innych źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej przy informacjach o sposobie załatwienia spraw (zakładka danego Wydziału Urzędu w Przewodniku Urzędowym) lub bezpośrednio w dostępnych formularzach. Poniżej znajdzie Pani/Pan ogólną klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przekazać. Prosimy Panią/Pana o zapoznanie się z nimi.

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
Jak się skontaktować z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,pod numerem telefonu: 32 373 33 00,pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Joanny Boczek, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,pod numerem telefonu: 32 373 33 00,pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.   Administrator wyznaczył również Zastępcę Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Arkadiusza Sowy, który będzie wykonywał obowiązki Inspektora Ochrony Danych w czasie jego nieobecności.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań i obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
3. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
4. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Miasta Zabrze, w szczególności w zakresie usług IT. Podmiotem świadczącym usługi w zakresie ewidencyjno – księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres który wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO1, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe w Urzędzie Miasta Zabrze przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
Czy przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody?Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Czy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora?Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązany/a.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
Czy przysługuje Pani/Panu prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.