Zabrze przestrzenią rozwoju

Zarządzanie Jakością

Po raz piąty Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał certyfikat zgodności z normą ISO 9001 w zakresie wykonywania przez Urząd zadań z zakresu administracji publicznej do 11 lipca 2024 roku po pozytywnym przejściu procesu recertyfikacji przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą.

W Urzędzie Miejskim w Zabrzu od 2018 roku funkcjonuje certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 – 10, który zintegrowany jest z działaniami wynikającymi z kontroli zarządczej.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością jest potwierdzeniem, że: klienci Urzędu są obsługiwani z najwyższą starannością, ewentualne niedoskonałości są natychmiast eliminowane, co stanowi gwarancję stałego dążenia do podnoszenia standardu obsługi, a oczekiwania klienta, w ramach świadczonych usług są priorytetem dla Urzędu.

Opracowany przez nas System Zarządzania Jakością jest dostosowany do specyfiki pracy Urzędu, pozwala na zrównoważony rozwój, realizację celów strategicznych i zarazem zaspokojenie potrzeb zarówno całej organizacji i wszystkich zaangażowanych w jej działanie stron, ale też jej pracowników, klientów czy partnerów biznesowych, którzy chcą otrzymywać jak najwyższą jakość usług.

Podejmowane przez nas działania są w pełni zaplanowane, realizowane zgodnie z przepisami prawa, wewnętrznymi instrukcjami, podlegają nadzorowi oraz procesowi ciągłego doskonalenia. Prezydent Miasta Zabrze zobowiązuje się do utrzymania, rozwoju i  ciągłego usprawniania Systemu Zarządzania Jakością z wykorzystaniem odpowiednich zasobów oraz zaangażowania wszystkich pracowników Urzędu.

W okresie od 13 do 14 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu został przeprowadzony II audyt nadzoru, oceniający funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim pod kątem stałego spełniania wymagań określonych w normie PN-EN ISO 9001:2015-10.

II audyt nadzoru w 2023 r. zakończył się wynikiem pozytywnym, czego rezultatem jest utrzymanie certyfikatu jakości w zakresie wykonywania przez Urząd Miejski w Zabrzu zadań z zakresu administracji publicznej. Od 2008 roku nieprzerwanie Urząd Miejski w Zabrzu posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Właściwe wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością pozwala organizacji na zrównoważony rozwój i tym samym zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych stron: mieszkańców, inwestorów, klientów, pracowników, którzy chcą otrzymywać od organizacji jak najwyższą jakość usług. Narzędziem ułatwiającym działania w tym kierunku jest norma ISO 9001:2015, wprowadzająca wyraźne wskazówki odnośnie tworzenia systemów zarządzania jakością.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 stanowi potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w normie, a także formę uznania dla wysiłku włożonego we wdrażanie systemu zarządzania jakością przez zarządzających organizacją oraz samych pracowników. Ponadto certyfikat ISO 9001 stanowi zapewnienie, że w organizacji usługi świadczone są na jak najwyższym poziomie.

Urząd Miejski w Zabrzu utrzymuje oraz dąży do ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz zdefiniowanymi procesami i dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością.

Konsekwentnie zmierzamy w stronę drugiego człowieka, tworząc profesjonalny wizerunek urzędu jako organizacji merytorycznej, otwartej i uczącej się, wyznaczającej nowe kierunki w zakresie obsługi klienta, oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku w granicach określonych przepisami prawa.

Prezydent Miasta Zabrze powołał na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. ISO w Urzędzie Miejskim w Zabrzu Panią Małgorzatę Gielę.

e-mail: sekretariat_wru@um.zabrze.pl
telefon: (32) 373 33 70

Miasto