Zabrze przestrzenią rozwoju

Poprawa dostępności do usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu

Miasto Zabrze pozyskało maksymalną kwotę dofinansowania – 250 000 zł –  w naborze wniosków o udzielenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

 Dofinansowanie ze środków europejskich: 210 700,00 zł

 Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 39 300,00 zł

Przedmiotem projektu realizowanym przez Miasto Zabrze jest poprawa dostępności do usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu (ŚDS) dla osób ze szczególnymi potrzebami. ŚDS jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze świadczącą usługi osobom z doświadczeniem choroby psychicznej. W ramach projektu planuje się stworzenie przestrzeni przyjaznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku filii ŚDS przy ul. Bytomskiej 24 poprzez zniwelowanie zidentyfikowanych barier architektonicznych, informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach projektu grantowego planuje się:

  • usługi doradcze dot. rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej dostępności, w tym architektonicznej, do usług ŚDS,
  • likwidację kluczowej bariery architektonicznej poprzez dostawę, zakup i montaż windy wewnętrznej,
  • zakup i montaż planu tyflograficznego oraz tabliczek informacyjnych z napisami  w alfabecie Braille’a, kontrastowymi napisami standardowymi i prostymi symbolami,
  • zakup pętli indukcyjnych,
  • zapewnienie alternatywnego dostępu cyfrowego poprzez zakup stanowisk komputerowych dostosowanych do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawność sprzężona),
  • zakup słuchawek wyciszających dla osób z nadwrażliwością sensoryczną.

Ww. usprawnienia ukierunkowane są na wsparcie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

  1. ruchowej – winda, stanowiska komputerowe dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu;
  2. wzroku – plan tyflograficzny, tabliczki informacyjne, stanowiska komputerowe;
  3. dysfunkcją słuchu: pętle indukcyjne, stanowiska komputerowe;
  4. intelektualną i zaburzenia psychiczne (problemy poznawcze): stanowiska komputerowe, słuchawki wyciszające.

Miasto