Wydział Infrastruktury Komunalnej

Naczelnik – Grzegorz Boral
ul. Wolności 286, pok. 407
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-33-48
tel.: (32) 373-33-57
fax: (32) 373-35-54
e-mail: sekretariat_ik@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

  • poniedziałek – 7.30-17.00
  • wtorek – piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Komunalnej należy w szczególności:

A. Zadania realizowane poza strukturą referatu/zespołu:
1) nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie prawidłowego ich funkcjonowania:
a) Miejski Ogród Botaniczny,
b) Zabrzański Kompleks Rekreacji,
c) Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

B. Zadania realizowane przez Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej:
1) wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy,
2) prowadzenie spraw związanych z reklamami umieszczanymi w pasach drogowych zarządzanych dróg oraz na terenach będących własnością Miasta i Skarbu Państwa,
3) nadzór nad prowadzeniem schroniska dla zwierząt, szczepień przeciwko wściekliźnie i usług weterynaryjnych, przeprowadzanie obowiązkowej deratyzacji,
4) nadzór nad utrzymaniem grobownictwa wojennego i cmentarza komunalnego,
5) utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego Miasta, w tym m.in.:
a) eksploatacja szaletów publicznych,
b) prowadzenie gospodarki zielenią na terenach miejskich, zieleńcach miejskich, parkach miejskich, pasach zieleni przyulicznej: położonych na gruntach Gminy Miejskiej Zabrze
i Skarbu Państwa zarządzanych przez Prezydenta Miasta, dla których nie ustanowiono innego zarządu,
c) nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, obiektów małej architektury i placów zabaw położonych na gruntach Gminy Miejskiej Zabrze i Skarbu Państwa zarządzanych przez Prezydenta Miasta, dla których nie ustanowiono innego zarządu,
d) utrzymanie porządku i czystości na terenach miejskich.
6) nadzór nad gospodarką leśną w lasach komunalnych,
7) zapewnianie wystroju ulicznego i wystroju Miejsc Pamięci Narodowej z okazji Świąt Państwowych, Narodowych, Miejskich i innych uroczystości.
8) nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego,
9) prowadzenie spraw związanych ze wspólnym zakupem energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta,
10) prowadzenie spraw związanych z przejęciem na własność Miasta, usuniętych z drogi porzuconych pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje
na to, że nie są używane,
11) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem przez Sąd przepadku na rzecz powiatu, usuniętych
z drogi pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej,
12) nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją cieków i rowów melioracyjnych nie stanowiących odwodnienia dróg na terenach będących własnością Miasta,
13) nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją kanalizacji deszczowej poza drogami.

C. Zadania realizowane przez Zespół Uzgodnień Branżowych:
1) wypracowanie treści uzgodnień projektów budowy i treści zezwoleń na lokalizowanie urządzeń
i obiektów w pasie drogowym lub w pobliżu pasa drogowego,
2) wypracowanie treści zezwoleń na przebudowę, budowę i lokalizację zjazdów z dróg,
3) nadzór i ocena działalności oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a w szczególności realizacja zadania
w zakresie informowania mieszkańców Miasta o jakości wody przeznaczonej do picia,

Miasto