Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Naczelnik – Grzegorz Boral
ul. Wolności 286, pok. 407
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-33-48
tel.: (32) 373-33-57
fax: (32) 373-35-54
e-mail: sekretariat_ik@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

  • poniedziałek – 7.30-17.00
  • wtorek – piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Komunalnej należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Referat ds. Bieżącego Utrzymania Infrastruktury Komunalnej:
1) wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy,
a) prowadzenie schroniska dla zwierząt,
b) utrzymanie grobownictwa wojennego,
c) utrzymanie cmentarza komunalnego i kaplicy,
d) utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich i kabin WC,
e) utrzymanie i eksploatacja fontann,
f) utrzymanie i eksploatację kanalizacji deszczowej poza drogami,
g) utrzymanie i eksploatację cieków oraz rowów melioracyjnych nie stanowiących odwodnienia dróg na terenach będących własnością Miasta.
h) oświetlenie uliczne w tym: utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność miasta Zabrze, utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego nie stanowiącego własność miasta Zabrze, wydawanie warunków technicznych podłączenia do istniejącego
oświetlenia ulicznego, weryfikacja dokumentacji projektowej z zakresu oświetlenia ulicznego, prowadzanie remontów, usuwanie szkód komunikacyjnych, prowadzanie inwestycji dotyczących oświetlenia z wyłączeniem inwestycji drogowych, uczestniczenie w wyborze operatora dystrybucyjnego, oraz nadzór nad realizacją umowy.
2) wykonywanie prac związanych z przetargiem organizowanym przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię na zakup energii elektrycznej dla Miasta Zabrze, spółek miejskich i jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad realizacją umowy i bieżącym wprowadzaniem do niej zmian.
3) organizacja iluminacji świątecznych na terenie miasta.
4) utrzymywanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego Miasta:
a) usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta,
b) interwencyjne utrzymanie porządku i czystości na terenach miejskich nie objętych stałym utrzymaniem.
5) prowadzanie zadań z zakresu zieleni:
a) rozstawienie, obsada i utrzymanie konstrukcji, donic i wież kwiatowych,
b) usuwanie drzew i cięcia pielęgnacyjne,
c) nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji,
d) przygotowywanie treści uzgodnień wynikających z planowanych inwestycji na terenach zieleni miejskiej,
e) prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych w tym: zlecenie wykonania i nadzór nad uproszczonym planem urządzenia lasu oraz przygotowanie decyzji jego zatwierdzającej, nadzór nad realizacją umowy w zakresie gospodarki leśnej, nadzór nad prowadzaniem składnicy drewna w tym wydawanie zgód na nieodpłatne przekazanie drewna dla podopiecznych MOPR, przygotowywanie treści uzgodnień wynikających z
planowanych inwestycji na terenach lasów komunalnych.
6) pełnienie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki zielenią na terenach miejskich, zieleńcach miejskich, parkach miejskich: położonych na gruntach Gminy Miejskiej Zabrze i Skarbu Państwa zarządzanych przez Prezydenta Miasta.
7) prowadzenie spraw związanych z przejęciem na własność Miasta, usuniętych z drogi porzuconych pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane zgodnie z art. 50a PRD w tym m.in, realizacją umowy holowania pojazdów, współudział w przygotowaniu wniosku do sądu w sprawie orzeczenia przepadku pojazdu wraz z ustaleniem właściciela i kosztów, wycena pojazdu przez rzeczoznawcę, wyłonienie uprawnionej stacji demontażu pojazdu oraz jego demontaż, współudział w procesie egzekucji należności.
8) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem przez Sąd przepadku na rzecz powiatu, usuniętych z drogi pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej zgodnie z art. 130a PRD, w tym m.in, przygotowywanie postępowania na wybór wykonawcy i nadzór
nad realizacją umowy holowania pojazdów, ustalenie właściciela pojazdu, współudział w przygotowaniu wniosku do sądu w sprawie wszczęcia postępowania sądowego przeciw dłużnikowi, wycena pojazdu przez biegło skarbowego i wycena pojazdu, przeprowadzanie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji ustalającej koszty, uprawnionej stacji
demontażu pojazdu i demontaż pojazdu, współudział w procesie egzekucji należności.
9) prowadzenie spraw związanych z reklamami:
a) opiniowanie wniosków pod względem komunikacyjnym,
b) wydawanie decyzji na umieszczenie nośników reklamowych w pasach drogowych,
c) przygotowywanie umów na dzierżawę gruntów pod reklamę (po zapasem drogowym) będących własnością Miasta i Skarbu Państwa,
10) prowadzenie innych spraw:
a) wydawanie decyzji na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy,
b) przygotowywanie obwieszczeń Prezydenta Miasta i prowadzanie spraw związanych ze szczepieniami przeciwko wściekliźnie oraz w zakresie przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji,
c) zapewnianie wystroju ulicznego i wystroju Miejsc Pamięci Narodowej z okazji Świąt Państwowych, Narodowych, Miejskich i innych uroczystości,
d) rower miejski,
e) wykonywanie przeglądów budowlanych obiektów,
f) wydawanie decyzji na czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi,
g) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu akcji zima,
h) współudział w organizacji wyborów.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. remontów, realizacji projektów i nadzoru nad jednostkami:
1) Prowadzenie spraw związanych z remontami obiektów małej architektury, placów zabaw, boisk, siłowni, skate parków i innej infrastruktury:
a) sporządzanie planów remontów i realizacja budżetu w zakresie zadań remontowych,
b) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla zadań remontowych,
c) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówieniu w celu wyłonienia wykonawcy robót i uczestnictwo w procesie wyłania Wykonawcy,
d) przygotowywanie umów na realizację zadań remontowych i nadzór inwestorski oraz egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umownych,
e) przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych i rozlicznie umów i) nadzór w okresie gwarancji,
2) współudział w realizacji projektów dotyczących infrastruktury komunalnej i poprawy jakości terenów zielonych, w tym min w zakresie: opracowania dokumentacji projektowej, opracowania wniosków o dofinansowanie, organizacji postępowań na wybór wykonawcy i realizacji robót.
3) współudział w opiniowaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic,
4) nadzorowanie następujących jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie prawidłowego ich funkcjonowania:
a) Miejski Ogród Botaniczny,
b) Zabrzański Kompleks Rekreacji,
c) Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej,
5) nadzorowanie i dokonywanie oceny działalności oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a w szczególności realizacja zadania w zakresie informowania mieszkańców Miasta o jakości wody przeznaczonej do picia.

Miasto