Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Administracyjno – Techniczny

Naczelnik – Wojciech Celejewski

ul. Powstańców Śląskich 5-7, III piętro, pok. 319
41-800 Zabrze
tel. (32) 37 33 410
e-mail: sekretariat_wat@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30.

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno – Technicznego należą w szczególności:

A: zadania realizowane przez Referat Administracyjny:

 1. zarządzanie i administrowanie nieruchomościami przez Urząd, za wyjątkiem lokali administrowanych przez Wydział Zarządzania Mieniem,
 2. sprawowanie nadzoru nad eksploatacją urządzeń,
 3. prowadzenie przeglądów, konserwacji i napraw wyposażenia Urzędu oraz sprzętu biurowego,
 4. przygotowanie koncepcji i rozwiązań organizacyjnych związanych z administrowaniem budynkami Urzędu,
 5. nadzorowanie bezpieczeństwa fizycznego nieruchomości i lokali,
 6. utrzymanie czystości Urzędu,
 7. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem parkingów Urzędu,

B: zadania realizowane przez Referat Techniczny:

 1. prowadzenie bieżących konserwacji, napraw i awarii budynków Urzędu,
 2. monitorowanie stanu technicznego nieruchomości Urzędu,
 3. prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości Urzędu,
 4. zapewnianie obsługi technicznej Urzędu,
 5. kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych spraw związanych z realizacją remontów i inwestycji Urzędu;

C: zadania realizowane przez Zespół ds. Współpracy z Zagranicą:

 1. opracowywanie priorytetów współpracy zagranicznej Miasta Zabrze, w zakresie kontaktów międzynarodowych oraz działań prowadzonych przez organizacje samorządu terytorialnego,
 2. koordynowanie współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne wydziały (komórki równorzędne) i jednostki organizacyjne Miasta, w szczególności z miastami partnerskimi,
 3. koordynowanie spraw związanych z przynależnością Miasta do organizacji międzynarodowych oraz udziałem przedstawicieli Miasta w konferencjach za granicą,
 4. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i gospodarczymi oraz przedstawicielstwami samorządu terytorialnego za granicą,
 5. współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie spraw międzynarodowych, w szczególności dotyczących:
 6. organizacji wizyt dyplomatycznych i misji gospodarczych,
 7. regionalnych projektów współpracy z zagranicą,
 8. zapewnianie tłumaczenia na oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Miasta z partnerami zagranicznymi oraz tłumaczenia korespondencji oficjalnej prowadzonej przez Prezydenta i Przewodniczącego Rady,
 9. organizowanie wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Zabrza na zaproszenie Prezydenta, w szczególności wizyt dyplomatycznych, przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miast i samorządów,
 10. przygotowywanie, organizowanie i raportowanie oficjalnych wyjazdów zagranicznych,
 11. współudział w organizacji imprez promujących miasto za granicą,
 12. utrzymywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w oparciu o umowy dotyczące współpracy z miastami partnerskimi,
 13. prowadzenie dokumentacji i spraw dotyczących fundacji, stowarzyszeń, związków, rad i organizacji zagranicznych, w których członkiem jest miasto Zabrze,
 14. organizowanie konferencji, narad i spotkań Prezydenta z udziałem podmiotów zagranicznych,
 15. prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań realizowanych w zakresie współpracy z zagranicą.

D: zadania realizowane przez Zespół ds. Rozwoju Aktywności Lokalnej:

 1. prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, w tym współpraca z uczelniami wyższymi,
 2. kształtowanie współpracy pomiędzy Miastem Zabrze a organizacjami pozarządowymi,
 3. umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a trzecim sektorem,
 4. wspieranie organizacji pozarządowych,
 5. zapewnianie efektywniejszej realizacji zadań publicznych poprzez włączenie organizacji w realizację tych zadań,
 6. prowadzenie strony internetowej Centrum Organizacji Pozarządowych,
 7. prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach,
 8. informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku,
 9. przekazywanie informacji do mediów lokalnych o realizacji zadań publicznych,
 10. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego,
 11. tworzenie zespołów reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się wybranymi zagadnieniami publicznymi,
 12. podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,
 13. inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy społecznej w Mieście Zabrze,
 14. przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących działalności trzeciego sektora,
 15. inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,
 16. angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,
 17. udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych;

E: zadania realizowane przez Zespół ds. Archiwum Zakładowego:

 1. prowadzenie archiwum zakładowego,
 2. wykonywanie zadań w zakresie rzeczy znalezionych,
 3. koordynowanie prawidłowego obiegu dokumentów z zapewnieniem przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej.

Miasto