Zabrze przestrzenią rozwoju

Strategia Rozwoju Miasta Zabrze 2030

Podczas sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2018r. została przyjęta „Strategia Rozwoju miasta Zabrze 2030”. Ten strategiczny dla gminy dokument określa kierunki rozwoju miasta w oparciu o uwarunkowania społeczno-kulturowe, gospodarczo-technologiczne oraz uwarunkowania infrastrukturalno-środowiskowe.
W wyniku wielu przemian, w tym znaczących inwestycji i przedsięwzięć zrealizowanych w Zabrzu w ostatnich latach zostały wypełnione założenia poprzedniej Strategii Miasta przewidzianej na lata 2008-2020. Refleksja nad tym, co udało się zrealizować, ale także nad nowymi wyzwaniami dla Zabrza, stały się inspiracją do podjęcia prac nad aktualizacją dokumentu strategii.

Nowa Strategia przedstawia wizję Zabrza jako miasta kreującego swój rozwój oparty na dążeniu do: popularyzowania i utrwalania aktywnych postaw społecznych i świadomego uczestnictwa we współczesnych procesach kulturowych, stworzenia konkurencyjnych specjalizacji różnych branż, w tym innowacyjnej gospodarki, tworzenia przyjaznych przestrzeni miejskich oraz osiągnięcia znaczącej pozycji w Metropolii.

Realizacja procesów rozwojowych miasta zakłada konieczność wskazania kilku obszarów jego funkcjonowania, w których nastąpi szczególna intensyfikacja działań strategicznych. W ramach aktualizacji Strategii rozwoju miasta Zabrza utrzymano cztery priorytety rozwoju :

  1. Aktywne społeczeństwo miejskie
  2. Rozwój i innowacyjność gospodarki
  3. Przyjazność przestrzeni miasta
  4. Znacząca pozycja metropolitalna

Priorytet: „Aktywne społeczeństwo miejskie”, wyraża wolę wspierania działań ukierunkowanych na zachęcanie do pożądanych zachowań mieszkańców Zabrza. Cele strategiczne dla tego priorytetu to przede wszystkim wzmacnianie bezpieczeństwa, rozwijanie aktywności obywatelskiej, podniesienie jakości kształcenia mieszkańców, kreowanie różnorodnych form i aktywności kulturalnych mieszkańców, aktywizowanie sportowo-rekreacyjne mieszkańców, oraz wzmacnianie działań w ramach aktywnej polityki społecznej.

Drugim z priorytetów rozwoju jest „Rozwój i innowacyjność gospodarki”. Jest to określenie definiujące zamierzone cechy ekonomicznej orientacji rozwoju Zabrza, będącej przedmiotem starań władz miejskich, nie deprecjonując jednak zaangażowania przedsiębiorców. Miasto takim wyborem decyduje się na rolę lidera w tworzeniu korzystnych impulsów dla przekształceń ekonomicznych, w tym przygotowanie zbioru miejsc posiadających szczególne zalety dla prowadzenia działalności gospodarczych czy ingerowanie w zawodowy profil oferty dydaktycznej miejskich szkół. Głównymi zadaniami w realizacji tego priorytetu będą wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, budowanie specjalizacji różnych branż, kreowanie marek innowacyjności miasta.

Priorytet trzeci „Przyjazność przestrzeni miasta” nakierowany jest na działania zmierzające do stworzenia takiej przestrzeni miejskiej, która będzie służyć mieszkańcom do zaspokojenia wielu potrzeb, również związanych z przyjemnościami podziwiania krajobrazów miejskich, ciekawych dekoracji, urządzeń i obiektów oraz uporządkowanych form zagospodarowania. W ramach tego priorytetu wyznaczono cele zmierzające do dostosowania miasta do wymogów zmian klimatycznych, wzmacnianie dostępności komunikacyjnej miasta, rozwijanie budownictwa mieszkaniowego, podnoszenie standardu istniejących komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz działania proekologiczne.

Czwarty z priorytetów nazwany został: „Znacząca pozycja metropolitalna” i wyraża dążenie do umocnienia roli w nowopowstałej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Miasto posiadając znaczny potencjał ludnościowy i centralną lokalizację skutecznie rywalizuje o metropolitalnego klienta produktami turystycznymi czy usługami medycznymi, ale chce rozszerzyć swoją ofertę gospodarczą i kulturową. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez intensyfikowanie działań turystyki kulturowej, wzmacnianie udziału w metropolitalnym rynku usług medycznych, zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności miasta w dziedzinie kultury oraz sportu, budowanie rangi ważnego ośrodka szkolnictwa wyższego i nauki.

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Miasto