Zabrze przestrzenią rozwoju

Biuro Głównego Inżyniera Miasta

Główny Inżynier Miasta – Leszek Kula

ul. Prof. Zbigniewa Religi 1 , 41-800 Zabrze
Nr pokoju : 218
Telefon : (32) 273 97 69
E-mail : sekretariat_gim@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Do zakresu działania Biura Głównego Inżyniera Miasta należy w szczególności:

A. zadania realizowane przez Zespół ds. Zarządzania Energią:

 1. planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,
 2. sporządzanie i aktualizowanie „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz nadzór nad ich realizacją,
 3. budowa i prowadzenie bazy danych dla zarządzania energią w obiektach gminnych,
 4. współudział w przygotowywaniu planów związanych z efektywnością energetyczną obiektów gminnych,
 5. opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z uwzględnieniem Programu Ochrony Powietrza, Planu Ochrony Środowiska, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 6. opracowywanie programów zarządzania oraz gospodarowania energią, nośnikami energii oraz wody w obiektach gminnych,
 7. współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi,
 8. planowanie, realizacja oraz nadzór w zakresie zawartego „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”,
 9. sporządzanie „Planu działań w zakresie zrównoważonej energii i klimatu – SECAP” oraz nadzór nad jego realizacją,
 10. planowanie, koordynacja i nadzór w zakresie elektromobilności,

B. zadania realizowane poza strukturą zespołu:

 1. koordynacja działalności zarządców wszystkich branż infrastruktury,
 2. koordynacja planów rozwoju infrastruktury miejskiej,
 3. koordynacja prac inwestycyjnych i remontowych, realizowanych na terenie gminy ze środków gminy i inwestorów prywatnych,
 4. współpraca z odpowiednimi wydziałami (komórkami równorzędnymi), jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz właścicielami infrastruktury na terenie Miasta,
 5. koordynacja działania służb w przypadkach awarii w infrastrukturze komunalnej nieposiadającej cech nadzwyczajnego zagrożenia.

C. zadania realizowane przez Zespół ds. Organizacji Ruchu:

 1. nadzór nad realizacją zadań zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej, opiniowanie, uzgadnianie i przedstawianie propozycji dotyczących sieci połączeń w tym szczególnie przebiegu linii komunikacyjnych, rozkładów jazdy oraz lokalizacji przystanków,
 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgód na korzystanie przez operatorów lub przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zabrze oraz pobieranie opłat z tego tytułu,
 3. zarządzanie organizacją ruchu, wypracowywanie projektów organizacji ruchu i ich zatwierdzanie,
 4. organizowanie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Miasto