Biuro Głównego Inżyniera Miasta

Główny Inżynier Miasta – Leszek Kula

ul. Prof. Zbigniewa Religi 1 , 41-800 Zabrze
Nr pokoju : 218
Telefon : (32) 273 97 69
E-mail : sekretariat_gim@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Do zakresu działania Biura Głównego Inżyniera Miasta należy w szczególności:

A. zadania realizowane przez Zespół ds. Zarządzania Energią:

1) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,

2) sporządzanie i aktualizowanie „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz nadzór nad ich realizacją,

3) budowa i prowadzenie bazy danych dla zarządzania energią w obiektach gminnych,

4) współudział w przygotowywaniu planów związanych z efektywnością energetyczną obiektów gminnych,

5) opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z uwzględnieniem Programu Ochrony Powietrza, Planu Ochrony Środowiska, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,

6) opracowywanie programów zarządzania oraz gospodarowania energią, nośnikami energii oraz wody w obiektach gminnych,

7) współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi,

8) planowanie, realizacja oraz nadzór w zakresie zawartego „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”,

9) sporządzanie „Planu działań w zakresie zrównoważonej energii i klimatu – SECAP” oraz nadzór nad jego realizacją,

10) planowanie, koordynacja i nadzór w zakresie elektromobilności,

B. zadania realizowane poza strukturą zespołu:

1) koordynacja działalności zarządców wszystkich branż infrastruktury,

2) koordynacja planów rozwoju infrastruktury miejskiej,

3) koordynacja prac inwestycyjnych i remontowych, realizowanych na terenie gminy ze środków gminy i inwestorów prywatnych,

4) współpraca z odpowiednimi wydziałami (komórkami równorzędnymi), jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz właścicielami infrastruktury na terenie Miasta,

5) koordynacja działania służb w przypadkach awarii w infrastrukturze komunalnej nieposiadającej cech nadzwyczajnego zagrożenia.

Miasto