Biuro Współpracy z Zagranicą

Naczelnik – Ewa Pawłowska
ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, pok.54
41-800 Zabrze
tel.: (32) 273 97 28
e-mail: sekretariat_bwz@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30.

Do zakresu działania Biura Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:
1) opracowywanie priorytetów współpracy zagranicznej Miasta Zabrze, w zakresie kontaktów międzynarodowych oraz działań prowadzonych przez organizacje samorządu terytorialnego,
2) koordynacja współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne wydziały (komórki równorzędne) i jednostki organizacyjne Miasta, w szczególności z miastami partnerskimi,
3) koordynacja spraw związanych z przynależnością Miasta do organizacji międzynarodowych oraz udziałem przedstawicieli Miasta w konferencjach za granicą,
4) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i gospodarczymi oraz przedstawicielstwami samorządu terytorialnego za granicą,
5) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach
w zakresie spraw międzynarodowych, w szczególności dotyczących:
a) organizacji wizyt dyplomatycznych i misji gospodarczych,
b) regionalnych projektów współpracy z zagranicą,
6) zapewnianie tłumaczenia na oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Miasta z partnerami zagranicznymi oraz tłumaczenia korespondencji oficjalnej prowadzonej przez Prezydenta i Przewodniczącego Rady,
7) organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Zabrza na zaproszenie Prezydenta, w szczególności wizyt dyplomatycznych, przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miast i samorządów,
8) przygotowywanie, organizowanie i raportowanie oficjalnych wyjazdów zagranicznych,
9) prowadzenie rejestru wyjazdów zagranicznych,
10) współudział w organizacji imprez promujących miasto za granicą,
11) utrzymywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w oparciu o umowy dotyczące współpracy z miastami partnerskimi,
12) prowadzenie dokumentacji i spraw dotyczących fundacji, stowarzyszeń, związków, rad i organizacji zagranicznych, w których członkiem jest miasto Zabrze,
13) organizowanie konferencji, narad i spotkań Prezydenta z udziałem podmiotów zagranicznych,
14) prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań realizowanych przez Biuro,
15) obsługa finansowa wydatków związanych z delegacjami zagranicznymi.

Miasto