Zabrze przestrzenią rozwoju

Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Działamy-zmieniamy. Centrum Rozwoju Rodziny” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Zabrzu. Działania kierowane są do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, rodzin, rodzin/kandydatów na rodziny zastępcze.

W ramach CWR przewidziano pracę z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych, asystenturę rodzinną, centrum pieczy zastępczej, klub seniora, usługi asystenckie dla osób
z niepełnosprawnościami, uruchomienie punktu koordynacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Wskaźniki realizowane w ramach projektu to liczba miejsc świadczonych usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 43 i liczba osób objętych usługami społecznymi – 300 (195K/105M) osób.

Projekt realizowany jest od 01.01.2020 do 31.03.2023 r.

Miasto Zabrze jest Beneficjentem projektu, a jego bezpośrednim Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Dofinansowanie to 93%, czyli: 3 058 136,66 zł (w tym: środki europejskie to 2 795 071,14 zł, a 263 065,52 zł to środki budżetu państwa)

Wkład własny Miasta Zabrze to: 230 182,33 zł

Całkowita wartość projektu: 3 228 318,99 zł

Katalog działań jest szeroki, dlatego więcej informacji i aktualności znajdziecie Państwo pod linkiem: https://mopr.zabrze.pl/projekty-i-programy/zintegrowane-inwestycje-terytorialne-miasta-zabrze/centrum-wsparcia-rodziny-rozwoj-uslug-spolecznych-na-terenie-zabrza-zit-9-2-1/

Miasto