Zabrze przestrzenią rozwoju

Budowa ścieżki edukacyjnej w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu

Wiosną 2019 roku zakończyliśmy realizację projektu utworzenia nowej ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. Łącznie obejmuje ona ponad 60 tablic opisowych, w tym 7 tablic obrotowych interaktywnych oraz 3 gry dla dzieci. Tablice są rozmieszczone na całej powierzchni terenu, co przedstawia mapa poniżej oraz plan usytuowany przy głównym wejściu do Ogrodu.

Więcej informacji na stronie: https://mob.zabrze.pl/centrum-edukacji-ekologicznej.html

Opis efektu rzeczowego projektu

W ramach projektu zaplanowano utworzenie ścieżki edukacyjnej, która przebiegać będzie po całym obszarze ogrodu, w każdej z jego części: leśno-edukacyjnej, systematyczno-użytkowej, krajobrazowej oraz gospodarczo-ogrodniczej, dzięki czemu osoby odwiedzające MOB będą miały możliwość zapoznania się z różnorodnością zagadnień tematycznych, powiązanych z odrębnymi siedliskami innych części Ogrodu.
Na ścieżce zaplanowano umieszczenie tablic informacyjno-edukacyjnych oraz gier terenowych z elementami ruchomymi, tablic dydaktycznych oraz tabliczek informacyjnych z nazwami roślin. Na trasie ścieżki uwzględniono także elementy małej architektury, które będą pomocne przy poszerzaniu wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.: drewniane ławki ze stołem z informacją o segregacji odpadów oraz kosze do segregacji. Całość ścieżki naniesiona zostanie na plan ogrodu, który na dużej tablicy zostanie umiejscowiony przy wejściu głównym do MOB, z kolei na ścieżce znajdą się drogowskazy kierunkowe z małą mapą informującą o przebiegu ścieżki i obecnym położeniu zwiedzającego. W celu uatrakcyjnienia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej planuje się także zakup pomocy dydaktycznych dedykowanych dzieciom tj.: gier, klocków, planszy.

Cel główny projektu:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrza i regionu.

Cele szczegółowe projektu:

 zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska – edukacja ekologiczna: dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 kształtowanie zachowań prośrodowiskowych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, w tym zwiększenie świadomości o negatywnych skutkach tworzenia nielegalnych wysypisk odpadów,
 lepsza segregacja odpadów komunalnych i większy udział odpadów selektywnych w masie odpadów odebranych (minimalizacja ilości wytworzonych odpadów oraz sukcesywne zwiększanie udziału odpadów selektywnych w stosunku do odpadów zmieszanych),
 zwiększenie ilości ścieżek edukacyjnych na obszarach cennych przyrodniczo, często odwiedzanych przez zwiedzających, połączonych z promowaniem zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
 podniesienie efektywności prowadzonych zajęć poprzez wykorzystanie atrakcyjnych narzędzi, z punktu widzenia odbiorców/grup docelowych (zróżnicowanie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, dla zwiedzających oraz szkół i przedszkoli).

Projekt dofinansowano z WFOŚiGW w Katowicach, z zakresu Edukacji Ekologicznej.

Zadanie EE 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych.

Wartość projektu 110.895,04 zł; Środki WFOŚiGW 75.770,00 zł

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dokumenty do pobrania

Miasto