Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu

Naczelnik Joanna Chmiel-Starzyńska
ul. prof. Zbigniewa Religi 1, pokój: 102
41-800 Zabrze
tel.: (32) 37-33-432
e-mail: sekretariat_zpu@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30.

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi
i Organizacji Pracy Urzędu należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń:
1) realizowanie polityki personalnej w Urzędzie określonej przez Pracodawcę,
2) kształtowanie w Urzędzie prawidłowych zasad współżycia społecznego,
3) inicjowanie i koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
4) prowadzenie spraw dotyczących doskonalenia metod zarządzania Urzędem,
5) prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska w Urzędzie,
6) kompleksowa obsługa kadrowa pracowników Urzędu, w szczególności:
a) prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji personalnej,
b) weryfikacja czasu pracy pracowników Urzędu,
c) opracowywanie projektów oraz aktualizacja zakresów czynności dla członków Kierownictwa Urzędu, osób kierujących Wydziałem (komórką równorzędną) oraz doradców,
d) przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw,
e) obsługa wyjazdów służbowych krajowych,
7) przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla innych osób, za wyjątkiem upoważnień wydawanych w zakresie ochrony danych osobowych,
8) organizacja praktyk zawodowych i staży w Urzędzie,
9) realizowanie polityki podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu w szczególności:
a) diagnozowanie potrzeb kompetencyjnych,
b) opracowywanie planów szkoleń i ich realizacja,
c) organizowanie procesu adaptacji oraz służby przygotowawczej.
10) realizowanie funduszu płac pracowników Urzędu,
11) obsługa kadrowa dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, za wyjątkiem dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, w szczególności:
a) prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska dyrektora,
b) prowadzenie dokumentacji personalnej,
c) przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
1) wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) prowadzenie spraw w dziedzinie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Urzędu Miasta.

Miasto