Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Naczelnik Patrycja Jerszy
ul. prof. Zbigniewa Religi 1, pokój: 217
41-800 Zabrze
tel.: (32) 37-33-432
e-mail: sekretariat_zpu@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30.

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi
należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń:
1) realizowanie polityki personalnej w Urzędzie określonej przez Pracodawcę,
2) kształtowanie w Urzędzie prawidłowych zasad współżycia społecznego,
3) inicjowanie i koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
4) prowadzenie spraw dotyczących doskonalenia pracowniczych metod organizacji pracy Urzędu,
5) podejmowanie w stosunku do pracowników Urzędu czynności z zakresu prawa pracy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
6) prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska w Urzędzie,
7) prowadzenie kompleksowej obsługi kadrowej pracowników Urzędu, w szczególności:
a) prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji personalnej,
b) weryfikowanie czasu pracy pracowników Urzędu,
c) opracowywanie projektów oraz aktualizacja zakresów czynności dla członków Kierownictwa Urzędu, osób kierujących Wydziałem (komórką równorzędną) oraz doradców,
d) prowadzenie obsługi wyjazdów służbowych krajowych,
8) organizowanie praktyk zawodowych i staży w Urzędzie,
9) realizowanie polityki podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu w szczególności:
a) diagnozowanie potrzeb kompetencyjnych,
b) opracowywanie planów szkoleń i ich realizacja,
c) organizowanie procesu adaptacji oraz służby przygotowawczej,
10) realizowanie funduszu płac pracowników Urzędu,
11) prowadzenie obsługi kadrowej dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, za wyjątkiem dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, w szczególności:
a) prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska dyrektora,
b) prowadzenie dokumentacji personalnej.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
1) wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) prowadzenie spraw w dziedzinie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Urzędu Miasta.

Miasto