Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Antoniego Tomeczka 8/9 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Ks. Antoniego Tomeczka 8 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany zostanie 1 lokal mieszkalny (nr 9) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy

W latach 2023-2024 Miasto Zabrze będzie realizowało zadanie remontowe
pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Antoniego Tomeczka 8/9 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 111.408,68 zł, natomiast wysokość przewidywanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to  89.126,94 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany zostanie remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto