Zabrze przestrzenią rozwoju

Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Kosmowskiej w Zabrzu w ramach projektu „Dostępna Przestrzeń Publiczna’’

Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Kosmowskiej w Zabrzu w ramach projektu „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Kosmowskiej w Zabrzu w ramach projektu „Dostępna Przestrzeń Publiczna’’ współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Dostępna Przestrzeń Publiczna.

Celem Programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja celu pozwoli na pełny udział w życiu społecznym, w tym pełnienie określonych ról społecznych.

Projektowany plac zabaw jest w pełni integracyjny, Będzie ogólnodostępnym miejscem, zlokalizowanym przy ul. Kosmowskiej w Zabrzu Rokitnicy.

Wyposażenie zaktywizuje dzieci, zwiększy aktywność ruchową i zapewni odpowiednie warunki do rozwoju. Plac będzie rozwijał umiejętności motoryczne i społeczne (w tym pod kątem dostępności), prawidłową orientację przestrzenną, analizą i syntezę słuchową, koordynację wzrokoworuchową.

Elementy te są istotne zarówno dla wspomagania dzieci pozostających w tzw. normie rozwojowej jak i dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie tempa rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej, wczesnego wspomagania rozwoju, zaburzeń ze spektrum autyzmu, itp. Stanowi platformę do naturalnej integracji. Kolorystyka placu zabaw o wysokich kontrastach poprawi rozróżnienie stref zabaw przez os słabowidzące; elementy wyposażenia edukacyjnego stymulują zmysły, rozwijają równowagę.

Na wyposażeniu placu znajdują sie m in. zestaw zabawowy, huśtawki, karuzela, piaskownica-elementy m.in. dla os z niepełnosprawnością ruchową.

Okres realizacji

2023-12-01  –  2024-06-30

Moduł
C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe

Wartość projektu: 660 327,09 zł w tym dofinansowanie PFRON 528 261,67 zł

Miasto