Zabrze przestrzenią rozwoju

Przedszkole naszą szansą

2021

2020

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie unijne dla trzech przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest zwiększenie w Zabrzu dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym w następujących przedszkolach: 

  • Przedszkole nr 48 (z oddziałami integracyjnymi),
  • Przedszkole nr 34 (integracyjne),
  • Przedszkole nr 29.

Okres realizacji: 1 marca 2021 – 31 sierpnia 2022.

Działania w projekcie:

  • Szeroki wachlarz specjalistycznych dla łącznie 96 dzieci z niepełnosprawnością (m.in.: alternatywna komunikacja-metoda PECS/AAC, integracja bilateralna, zajęcia z psychologiem, trening umiejętności społecznych, stymulacja polisensoryczna, logopedia, terapia ręki, hortiterapia).
  • Zakup pomocy dydaktycznych wspierających rozwój psychoruchowy i poznawczy.
  • Prace adaptacyjne mające na celu dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością:

– w Przedszkolu nr 29 planowany zakres prac to m.in. odmalowanie pomieszczeń na parterze, dostosowanie szatni i gabinetu do prowadzenia zajęć specjalistycznych o indywidualnym charakterze, wymiana drzwi na wyciszające, prace porządkowe umożliwiające użytkowanie pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem;

– w Przedszkolu nr 34 zakłada się m.in. cyklinowanie podłogi w sali zajęć, malowanie klatki schodowej z holami na parterze i I piętrze, prace porządkowe pozwalające dzieciom z niepełnosprawnościami na użytkowanie pomieszczeń. Budynek przedszkola jest budynkiem zabytkowym, co ma wpływ na koszt i harmonogram prac;

– w Przedszkolu nr 48 zakres prac adaptacyjnych to m.in. cyklinowanie podłogi i malowanie pomieszczeń użytkowanych przez uczestników/ uczestniczki projektu (np. sali logopedycznej) i przygotowanie ich na potrzeby prowadzenia zajęć.

  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych z zakresu pedagogiki specjalnej nauczycieli z przedszkoli objętych projektem.

Kwota całkowita projektu:  428 950 zł.

Wartość dofinansowania: 364 607,50 zł, w tym EFS – 364 607,50 zł.

Dofinansowanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11. 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.3 3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

1.02.2021

1 marca br. rozpoczęła się rekrutacja nauczycieli w ramach projektu „Przedszkole naszą szansą”. W załączeniu – regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.

7.04.2021

31 marca br. zakończona została rekrutacja nauczycieli do projektu „Przedszkole naszą szansą”. W załączeniu – protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

Miasto