Remonty lokali mieszkalnych przy ul. ks. Antoniego Tomeczka 10/3 i 7 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. ks. Antoniego Tomeczka 10 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowane zostaną 2 lokale mieszkalne (nr 3 i 7) znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy

W latach 2022-2023 Miasto Zabrze będzie realizowało zadania remontowe pn. „Remonty lokali mieszkalnych przy ul. ks. Antoniego Tomeczka 10/3 i 7 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 182.572,97 zł, natomiast wysokość przewidywanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to  146.058,37 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonane zostaną remonty (modernizacje) 2 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto