Dowody osobiste

Gdzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej, ustnej lub w formie dokumentu elektronicznego (wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP).

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz o wydanie dowodu osobistego bez podpisu składa się przy stanowiskach dowodów osobistych od nr 14,15,16,18,19,20 przy wymienionych stanowiskach można też odebrać gotowy dokument. Obowiązuje jedna kolejka do wszystkich stanowisk Dowodów Osobistych.
  • do wniosku dołącza się jedną aktualną kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wykonaną na jednolitym jasnym tle, przedstawiającym osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE lub w formie elektronicznej przez stronę internetową, potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (www.epuap.gov.pl)

z wyjątkiem:
a) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny (obecność obowiązkowa małoletniego).
b) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców (obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku).
c) osoby ubezwłasnowolnionej niepozostającej pod władzą rodzicielską w imieniu, której wniosek składa opiekun prawny (obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku).
d) osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator. (obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku).

DZIECI POWYŻEJ 5-TEGO ROKU ŻYCIA MUSZĄ BYĆ OBECNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO.

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w sposób jak wyżej, z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba lub jej pełnomocnik zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Zgłoszenia takich wyjazdów są przyjmowane w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 286/ SALA OBSŁUGI KLIENTA/ stanowiska dot. dowodów osobistych nr 14,15,16,18,19,20. Informacje w tym temacie można uzyskać telefonicznie pod nr tel.: (32) 373-35-68.

UWAGA: sugerowany jest wniosek oryginalny, nie ponosimy odpowiedzialności za druki pobrane z Internetu. W przypadku pobierania druku z Internetu prosimy o dwustronne drukowanie.

Odbiór dowodu osobistego:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dokumentu tożsamości. Nie dotyczy osób, którym wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony na podstawie art. 26.ustawy o dowodach osobistych-wyjaśnienie pkt.2 i 3 ( poniżej)

Dowód osobisty dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, który składał wniosek o wydanie dowodu albo opiekun prawny.

Dowód osobisty dla osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, rodzic albo kurator.

Osoby nieletnie, które ukończyły trzynasty rok życia mogą odebrać swój dowód osobisty bez zgody rodzica lub opiekuna.

WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ NIELETNIEGO PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO:

  • w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną
  • w przypadku, gdy w chwili odbioru dowodu osobistego dziecko ukończyło 5 lat, a wniosek o wydanie dowodu osobistego był składany przed ukończeniem 5 roku życia

Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada niżej wymienione dokumenty:

  • potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
  • posiadany dotychczas dowód osobisty w celu unieważnienia (po unieważnieniu dowodu osobistego zwraca się go z urzędu wnioskodawcy)
  • zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ( w przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia).
  • przy odbiorze dowodu osobistego, cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę pobytu stałego lub kartę czasowego pobytu.

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów w/w sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Miasto